Motorvägen som löper över vattnet är upplyst med vägbelysning. Runt vägen syns förutom vatten också en stad med höghus. Det är kväll, men inte ännu helt mörkt ute. Det glimmar ännu vid horisonten. Lagen är samma för alla

I Finland finns en stark tradition av demokrati och inkluderande lagberedning. Ministerierna svarar för att bereda lagstiftning, men verkställandet av lagstiftningen görs ofta i regionerna, nära människan. För att lyckas krävs kännedom om de regionala särdragen eftersom förhållandena varierar inom vårt lands olika delar.

Myndighetsverksamheten baserar sig på lagen. Man ger inte avkall på expertis och förvaltningens oberoende i någon situation. Var och en måste kunna uppleva att lagen alltid är den samma för alla. Endast på så sätt försäkras i sista hand samhällsfred och jämlikhet.

På sista tiden har det kommit fram oroväckande uppgifter om en minskning i medborgarnas tillit. Enligt en undersökning som OECD gjorde år 2021 litar endast 66 % av medborgarna i Finland på statsförvaltningen. Undersökningen visade att det finns betydliga skillnader i tilliten mellan regioner och befolkningsgrupper. Speciellt oroväckande är det om särutvecklingen fördjupas. Det kan försämra demokratin, gemenskapen och Finlands förmåga att klara av framtidens utmaningar.

Tillit och öppenhet måste stärkas. I detta spelar statens sektorsövergripande regionalförvaltning en oersättlig roll. Vi finns nära människan. I samverkan mellan olika aktörer fås samlad lägesinformation, och olika aktörers ansvar blir synligt. Regionförvaltningsverken försäkrar sig sinsemellan om att deras lösningar baserar sig på en enhetlig tolkning av lagen runtom i hela Finland.

Vi främjar jämlikhet, jämställdhet och tillit: 

  • Vi ger juridisk rådgivning och vägledning.
  • Vi säkerställer lagenlig verksamhet och oberoende verkställande av lagen.
  • Vi övervakar att lagen verkställs.
  • Vi avgör klagomål och begäranden om omprövning.

”Ettsyfte med regionalförvaltningen är att föra förvaltningen närmare människan och de lokala omständigheterna. När regionförvaltningsverkens verksamhet utfaller väl är tjänsterna inom hela Finland enhetliga, trygga och motsvarar de överenskomna normerna
Mika Suomalainen,  kommundirektör i Vieremä

”Regionförvaltningsverket har en viktig bestämd roll som främjare av demokrati och möten, och det är inte – såsom man lätt kan få ett intryck av – endast en tillståndsmyndighet
Veera Heinonen, direktör för temat Demokrati och delaktighet, Sitra