Alkohol och alkoholserving

På den här sidan har vi samlat beslutssammandrag som gäller till exempel alkoholförsäljning och serveringstillstånd. 

Om du vill ha mer information om något beslut, vänligen kontakta registratorskontoret.

Registraturtjänster

Mer information om begäran om information gällande våra handlingar och eventuella priser på dem finns på sidan Regionförvaltningsverkets informationstjänst. 
 

Dnr: 264 24 2022 170
Beslut: Beslut om ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
Ämnesord: Förutsättningar för beviljande av tillstånd, ekonomiska förutsättningar, nekande beslut, avslag på ansökan
Beslutsdatum: 17.6.2022

Tillståndssökanden hade tidigare beviljats detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker på ett annat verksamhetsställe. I och med flytten hävdes beslutet och det tillståndssökande bolaget ansökte om detaljhandelstillstånd för sitt nya verksamhetsställe. Enligt de redogörelser som erhållits under behandlingen av tillståndsansökan hade det tillståndssökande bolagets ansvarsperson A tiotusentals euro anhängiga vid utsökning. Dessutom hade han tiotusentals euro obetalt i avslutade utsökningsärenden. Utsökningsverket hade på grund av hinder för begränsad utsökning, medellöshetshinder och preskription av utsökningsgrunden beslutat att avsluta dessa utsökningsärenden. Även bolagets ansvarsperson B hade förfallna skatter samt bland annat FöPL-försäkringsavgifter anhängiga vid utsökning.

Enligt 13 § i alkohollagen är en förutsättning för att tillstånd ska beviljas en juridisk person bland annat att dess ansvarspersoner i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten och se till att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls. Förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylls inte om personens tidigare verksamhet som helhet betraktad visar att han eller hon är uppenbart olämplig att bedriva näringsverksamhet enligt alkohollagen. Som tidigare verksamhet betraktas bland annat att personen i betydande grad eller upprepade gånger har försummat att betala skatter eller andra offentliga avgifter samt att personen enligt utmätning eller någon annan utredning annat än tillfälligt är oförmögen att svara för sina skulder.

Regionförvaltningsverket avslog tillståndsansökan eftersom sökanden på basis av en helhetsprövning inte uppfyllde förutsättningarna för beviljande av tillstånd vid tidpunkten i fråga.

Utifrån redogörelserna i ärendet och tillståndssökandens förklaring ansåg regionförvaltningsverket att ansvarsperson A annat än tillfälligt var oförmögen att svara för sina skulder och att ansvarsperson B på grund av sin förmögenhet inte förmådde fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Regionförvaltningsverket ansåg att tillgodoseendet av förutsättningarna för tillståndet försämrades av att ansvarsperson A vid utsökningsförfarandet upprepade gånger hade ansetts vara medellös och hade även många anhängiga utsökningsfordringar och att det inte fanns någon gällande betalningsplan för fordringarna. I helhetsprövningen beaktades också ansvarsperson B:s skatte- och utsökningsskulder.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Vasa förvaltningsdomstols beslut 11.3.2019

Beslutsnummer 19/0075/1, Diarienummer 00859/18/7209.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljade ett serveringstillstånd som är i kraft tills vidare till serveringsstället Saunaravintola Kuuma från och med den 21 juni 2018 (dnr 1335 01 2018 170). Asunto Oy Tampereen Actif överklagade regionförvaltningsverkets beslut och krävde att beslutet upphävs eller att de beviljade serveringstiderna begränsas. Dessutom krävde bostadsaktiebolaget att det i tillståndet borde finnas ett omnämnande om ordningsvakter på veckosluten.

Enligt Asunto Oy Tampereen Actifs besvärsskrift är bostadsaktiebolaget en rågranne på andra sidan gatan som avses i byggnadslagen. Avståndet mellan restaurangbyggnaden och bostadsaktiebolagets bostadsbyggnad med sju våningar är mindre än 30 meter.

Vasa förvaltningsdomstol konstaterade i sina motiveringar att Asunto Oy Tampereen Actif inte är mottagare av serveringstillståndet, varvid beslutet inte riktar sig mot bolaget. Enbart det att huset ligger i omedelbar närhet av restaurangen som beviljats serveringstillstånd och att restaurangens serveringsverksamhet kan orsaka störningar för husets invånare ger inte bostadsaktiebolaget rätt att överklaga regionförvaltningsverkets beslut om serveringstillstånd. 

Slutdatum: 9.7.2021
Dnr: 832 05 2021 170 
Beslut: Beslut om beviljande av serveringstillstånd för viss tid
Ämnesord: 13 § i alkohollagen, allmänna förutsättningar för sökanden, delvis negativt beslut avvikande från ansökan 

Sökanden ansökte om ett serveringstillstånd som är i kraft tills vidare för ett verksamhetsställe vars tidigare innehavare av serveringstillstånd hade upphört med sin verksamhet. Den nya sökandes verksamhetsidé och de utskänkningsområden som ansöktes för verksamhetsstället förblev oförändrade. Regionförvaltningsverket hörde sökanden i fråga om de omständigheter som observerats i de allmänna förutsättningarna för sökanden enligt 13 § i alkohollagen och som framkommit i tillståndsprocessen. I regionförvaltningsverkets begäran om utredning och förklaring konstaterades att regionförvaltningsverket i första hand överväger att bevilja serveringstillstånd för viss tid. 

Sökanden svarade inte skriftligen på den begäran om utredning och förklaring som regionförvaltningsverket skickat, men meddelade per telefon inom utsatt tid att han eller hon inte har något att anmärka på det tidsbundna serveringstillståndet för ett år. En telefonpromemoria om telefonsamtalet upprättades för att bifogas handlingarna.  

Efter polisens utlåtande om sökanden och verksamhetsstället beviljades sökanden avvikande från den ursprungliga ansökan ett tidsbundet serveringstillstånd för ett år. Under denna tid följer regionförvaltningsverket utvecklingen av sökandens allmänna förutsättningar enligt 13 § i alkohollagen. Till ansökningshandlingarna fogades dessutom en telefonpromemoria om ovan nämnda telefonsamtal. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslutsdatum: 23.09.2022 
Diarienummer: 397 99 2022 170
Beslut: Påföljd av alkoholförseelse enligt 71 § i alkohollagen
Ämnesord:  Tillsyn av servering, påföljdsavgift, förlängd serveringstid, krav på ordningsvakt   

I samband med ett inspektionsbesök på serveringsstället observerade regionförvaltningsverket att det under den förlängda serveringstiden inte fanns det antal ordningsvakter som avses i lagen om privata säkerhetstjänster, dvs. en ordningsvakt per 100 kunder. Kravet på ordningsvakt baserar sig på 45 § i alkohollagen. 

Utgående från observationerna vid inspektionsbesöket inledde regionförvaltningsverket ett tillsynsärende. I samband med behandlingen av tillsynsärendet framgick det också att ordningsövervakningen inte överensstämde med den verksamhetsmodell som fanns antecknad i tillståndshavarens plan för egenkontroll av serveringen. 

Regionförvaltningsverkets ansåg i sitt beslut att tillståndshavarens verksamhet i sin helhet visade likgiltighet inför skyldigheterna enligt alkohollagen. Regionförvaltningsverket ålade tillståndshavaren att betala en påföljdsavgift på grund av sitt förfarande. Påföljdsavgiften var 500 euro.
Regionförvaltningsverket anser att tillståndshavaren också ska ha aktuell information om antalet kunder på serveringsstället vid en viss tidpunkt, för att tillståndshavaren i praktiken ska kunna svara på kravet på ordningsvakt enligt 45 § i alkohollagen och vara förutseende.  


Slutdatum: 26.1.2021
Dnr: 1400 99 2020 170 
Beslut:
Påföljd enligt 71 § i alkohollagen för brott mot alkohollagen
Ämnesord: Övervakning av servering, påföljdsavgift, halvårsanmälan om servering, upprepad försummelse av skyldighet 

Innehavaren av serveringstillståndet hade två gånger i följd försummat sin skyldighet att till tillståndsmyndigheten lämna in anmälan som ska göras två gånger per år och som gäller värdet på alkoholdryckerna som har serverats och antalet anställda. Tillståndsinnehavaren försummade att lämna in anmälan trots regionförvaltningsverkets påminnelsemeddelanden som hade skickats per e-post till den adress som tillståndsinnehavaren uppgett och brevet om hörande i ärendet som skickats till den postadress som tillståndsinnehavaren uppgett samt den påföljdsavgift på 300 euro som regionförvaltningsverket tidigare fastställt för en liknande försummelse.

Anmälningsskyldigheten grundar sig på 46 § i alkohollagen.
Regionförvaltningsverket har i sitt beslut ansett att tillståndsinnehavaren upprepade gånger har underlåtit att iaktta bestämmelserna enligt alkohollagen som rör ärendet och social- och hälsovårdsministeriets förordning om övervakning av alkohollagen samt tillståndsmyndighetens anvisningar och uppmaningar.

Regionförvaltningsverket har ålagt tillståndshavaren att betala en påföljdsavgift till följd av sitt förfarande. Påföljdsavgiften är 500 euro. I beslutet konstateras dessutom att de anmälningar som saknas ska lämnas in till regionförvaltningsverket trots påföljdsavgiften. Beslutet har vunnit laga kraft.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Alkoholförvaltning

Beslutsdatum 5.5.2023

diarienummer LSSAVI/91/2023

Ett serveringstillstånd återkallades på grund av förändrade ekonomiska omständigheter

Beskrivning av ärendet

Regionförvaltningsverket måste återkalla ett serveringstillstånd om omständigheterna har förändrats på så sätt att förutsättningarna enligt alkohollagen för att bevilja tillstånd inte längre uppfylls och situationen inte har åtgärdats inom utsatt tid.

Regionförvaltningsverket hade i sitt tidigare beslut gett tillståndshavare A Ab sex månader tid på sig att rätta till situationen, eftersom regionförvaltningsverket ansåg att förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylldes i och med att A Ab i betydande utsträckning och upprepade gånger hade försummat att betala skatt och inte bara tillfälligt var oförmöget att svara för sina skulder. A Ab hade haft 11 skattefordringar som förfallit till betalning, till ett belopp på drygt 10 000 euro och i utsökning åtta ärenden som blivit anhängiga tidigare samma år och vars obetalda belopp uppgick till 8 000 euro. Utsökningsärendena upphörde vara anhängiga eftersom utmätningsmannen konstaterade medellöshetshinder. A Ab:s utsökningsärenden bestod av Skatteförvaltningens avgifter och av lagstadgade sjukdoms- och olycksfallsförsäkringsavgifter.

Inom den tidsfrist som A Ab fick för att rätta till situationen hade företaget fått ny skatteskuld som förfallit till betalning och nya utsökningsärenden som upphörde vara anhängiga när utmätningsmannen  konstaterade medellöshetshinder. A Ab hade en skatteskuld på knappt 12 000 euro och knappt 10 000 euro obetalt i avslutade utsökningsärenden.

Beslutet i ärendet

På grund av förändringarna i A Ab:s ekonomiska omständigheter återkallade regionförvaltningsverket permanent företagets serveringstillstånd som ursprungligen hade beviljats tills vidare.

Motivering till beslutet och behandlingen av ärendet i förvaltningsdomstolen

Regionförvaltningsverket ansåg att A Ab inte inom den tid som getts uppfyllt de ekonomiska förutsättningarna som krävdes av tillståndshavaren eftersom företaget fortsättningsvis hade försummat att betala skatt och blivit föremål för nya utsökningsärenden vars anhängighet upphört på grund av medellöshetshinder.

Regionförvaltningsverket hade gett A Ab möjlighet att lämna in en skriftlig utredning i ärendet och senare genom ett beslut gett A Ab sex månader på sig att åtgärda situationen. Situationen hade inte åtgärdats inom den utsatta tiden, utan ytterligare försämrats. Efter att tidsfristen gått ut gav regionförvaltningsverket A Ab ännu en möjlighet att lämna in en skriftlig utredning till regionförvaltningsverket, vilket företaget inte gjorde under den tid behandlingen av ärendet pågick.

A Ab överklagade regionförvaltningsverkets beslut till förvaltningsdomstolen och yrkade på att beslutet skulle upphävas.  A Ab uppgav att de hade vidtagit aktiva åtgärder för att sköta skatteskulderna och hade öppnat en matrestaurang för att få tilläggsinkomster. Företaget uppgav vidare att serveringsverksamheten hade varit begränsad på grund av coronapandemin. Enligt A Ab verkade skatteskuldens storlek inte rimlig och ansåg därför att grunderna för och beräkningen av skatteskulderna skulle kontrolleras.

Förvaltningsdomstolen förkastade A Ab:s överklagan. Förvaltningsdomstolen ansåg att A Ab:s tidigare förfarande som helhet sett visade att företaget var uppenbart olämpligt att bedriva näringsverksamhet enligt alkohollagen eftersom företaget i betydande utsträckning och upprepade gånger hade försummat att betala skatter och andra offentliga avgifter och på basis av utsökningsärendena inte bara tillfälligt var oförmöget att svara för sina skulder. Förvaltningsdomstolen ansåg att A Ab trots flera möjligheter till det inte hade åtgärdat sin ekonomiska situation senast inom den tid som regionförvaltningsverket angett. Därför kunde förutsättningarna för serveringstillståndet inte längre anses uppfyllas och regionförvaltningsverkets var tvunget att återkalla tillståndet. Enligt förvaltningsdomstolen gav ändringssökandens redogörelse för hur skuldbetalningssituationen skulle rättas till inte anledning till någon annan bedömning av ärendet. När det gällde kontrollen av grunderna för skatteskulderna konstaterade förvaltningsdomstolen att saken inte hörde till regionförvaltningsverkets behörighet, utan att det hör till A Ab att utreda eventuella felaktigheter i beskattningen med den behöriga myndigheten som är Skatteförvaltningen.

Beslutet har vunnit laga kraft. A Ab har inte sökt ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom att söka besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen.

Centrala bestämmelser

  • Alkohollagen 13 och 72 §

Beslutsdatum: 30.06.2022
Diarienummer: 339 01 2022 170
Beslut: Negativt beslut på ansökan om serveringstillstånd
Ämnesord: Alkohollagen 13 §, allmänna förutsättningar gällande sökanden, negativt beslut 

Sökanden ansökte om serveringstillstånd som är i kraft tillsvidare för ett verksamhetsställe där den tidigare innehavaren av serveringstillståndet hade lagt ner sin verksamhet. Med anledningen av omständigheter som uppdagades vid behandlingen av tillståndsansökan gav regionförvaltningsverket tillståndssökanden tillfälle att lämna en redogörelse över att förutsättningarna enligt 13 § i alkohollagen uppfylls. Sökanden lämnade inte den begärda redogörelsen och förklaringen till regionförvaltningsverket.

Polisinrättningen hade något att anmärka gällande en av personerna som ingick i företagets förvaltningsorgan. Personen hade dömts till villkorligt fängelse för dopingbrott och upprepade gånger gjort sig skyldig till trafikförseelser på grund av vilka han hade ålagts böter. 

Efter en helhetsbedömning fastställde regionförvaltningsverket i sitt beslut att den aktuella personen hade bestämmanderätt i sökandeföretaget och på grund av sitt tidigare agerande var uppenbart olämplig till att bedriva näringsverksamhet enligt alkohollagen. Sökanden beviljades inte serveringstillstånd. Beslutet har vunnit laga kraft.

9.1.2023

Dnr 1408 01 2022 170

Beslut: Ändring av serveringstillståndets tillståndsvillkor

Ämnesord: Serveringsområde, K-18-salong med alkoholservering, allmänt läktarutrymme 

Innehavaren av serveringstillstånd hade ansökt om tillstånd att ändra serveringstillståndet för sitt verksamhetsställe som i huvudsak användes som biograf på så sätt att en del av biosalongerna skulle ändras från K-18-salonger med alkoholservering till vanliga inomhusutrymmen utan åldersgräns för inträde. Enligt ansökan hade de aktuella biosalongerna renoverats för att användas som restaurangutrymmen med filmförevisning. Efter renoveringen är biografstolarna och gångarna bredare och det finns bord för mat- och alkoholprodukter.

Regionförvaltningsverket bad tillståndshavaren precisera ansökan. I begäran om tilläggsuppgifter gav regionförvaltningsverket tillståndshavaren vägledning särskilt gällande 18 § 2 mom. i alkohollagen (1102/2017). I paragrafen anges villkoren för när servering är möjlig i läktarutrymmen. Enligt tillståndshavarens redogörelse används ovan nämnda biosalonger bara i undantagsfall för att visa familje- och barnfilmer och då finns det ingen serveringsverksamhet i salongerna. Enligt egenkontrollplanen som hade bifogats den ursprungliga ansökan kan kunderna ta med sig alkoholdrycker till verksamhetsställets andra biosalonger när bioföreställningen i förväg har fastställts som en föreställning med alkoholservering där åldersgränsen är 18 år.

Regionförvaltningsverket godkände med sitt beslut 9.1.2023 en bestående ändring av serveringstillståndet på så sätt att de aktuella biosalongerna kan användas som vanliga serveringsområden utan åldersgräns för inträde när de inte används som salonger för bioföreställningar. Regionförvaltningsverket förkastade däremot sökandens ansökan om att ta bort åldersgränsen.

Sökanden överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen och yrkade på att ansökan skulle godkännas i sin helhet. Sökanden motiverade sin överklagan med att regionförvaltningsverket inte hade följt jämlikhetsprincipen jämfört med andra beslut som fattats på annat håll i Finland. Övriga motiveringar var ärendets långa handläggningstid och förändringarna som hade gjorts i de aktuella biosalongerna.

Förvaltningsdomstolen förkastade sökandens överklagan. Enligt förvaltningsdomstolens avgörande kan biosalongernas huvudsakliga användningsområde inte ändras genom sökandens ändringsarbeten. Biosalongerna kan med beaktande av ordalydelsen i 18 § i alkohollagen och syftet enligt förarbetet till lagen godkännas som serveringsområden under bioföreställningar endast om de är K-18. Förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att regionförvaltningsverket hade tillämpat lagen inom ramen för sin prövningsrätt och att andra regionförvaltningsverks beslut eller handläggningstiden inte var av betydelse i ärendet.

Regionförvaltningsverkets ursprungliga beslut i ärendet har vunnit laga kraft.