Alkohol och alkoholserving

På den här sidan har vi samlat beslutssammandrag som gäller till exempel alkoholförsäljning och serveringstillstånd. 

Om du vill ha mer information om något beslut, vänligen kontakta registratorskontoret.

Registraturtjänster

Mer information om begäran om information gällande våra handlingar och eventuella priser på dem finns på sidan Regionförvaltningsverkets informationstjänst. 
 

Dnr: 264 24 2022 170
Beslut: Beslut om ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
Ämnesord: Förutsättningar för beviljande av tillstånd, ekonomiska förutsättningar, nekande beslut, avslag på ansökan
Beslutsdatum: 17.6.2022

Tillståndssökanden hade tidigare beviljats detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker på ett annat verksamhetsställe. I och med flytten hävdes beslutet och det tillståndssökande bolaget ansökte om detaljhandelstillstånd för sitt nya verksamhetsställe. Enligt de redogörelser som erhållits under behandlingen av tillståndsansökan hade det tillståndssökande bolagets ansvarsperson A tiotusentals euro anhängiga vid utsökning. Dessutom hade han tiotusentals euro obetalt i avslutade utsökningsärenden. Utsökningsverket hade på grund av hinder för begränsad utsökning, medellöshetshinder och preskription av utsökningsgrunden beslutat att avsluta dessa utsökningsärenden. Även bolagets ansvarsperson B hade förfallna skatter samt bland annat FöPL-försäkringsavgifter anhängiga vid utsökning.

Enligt 13 § i alkohollagen är en förutsättning för att tillstånd ska beviljas en juridisk person bland annat att dess ansvarspersoner i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten och se till att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls. Förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylls inte om personens tidigare verksamhet som helhet betraktad visar att han eller hon är uppenbart olämplig att bedriva näringsverksamhet enligt alkohollagen. Som tidigare verksamhet betraktas bland annat att personen i betydande grad eller upprepade gånger har försummat att betala skatter eller andra offentliga avgifter samt att personen enligt utmätning eller någon annan utredning annat än tillfälligt är oförmögen att svara för sina skulder.

Regionförvaltningsverket avslog tillståndsansökan eftersom sökanden på basis av en helhetsprövning inte uppfyllde förutsättningarna för beviljande av tillstånd vid tidpunkten i fråga.

Utifrån redogörelserna i ärendet och tillståndssökandens förklaring ansåg regionförvaltningsverket att ansvarsperson A annat än tillfälligt var oförmögen att svara för sina skulder och att ansvarsperson B på grund av sin förmögenhet inte förmådde fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Regionförvaltningsverket ansåg att tillgodoseendet av förutsättningarna för tillståndet försämrades av att ansvarsperson A vid utsökningsförfarandet upprepade gånger hade ansetts vara medellös och hade även många anhängiga utsökningsfordringar och att det inte fanns någon gällande betalningsplan för fordringarna. I helhetsprövningen beaktades också ansvarsperson B:s skatte- och utsökningsskulder.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Vasa förvaltningsdomstols beslut 11.3.2019

Beslutsnummer 19/0075/1, Diarienummer 00859/18/7209.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljade ett serveringstillstånd som är i kraft tills vidare till serveringsstället Saunaravintola Kuuma från och med den 21 juni 2018 (dnr 1335 01 2018 170). Asunto Oy Tampereen Actif överklagade regionförvaltningsverkets beslut och krävde att beslutet upphävs eller att de beviljade serveringstiderna begränsas. Dessutom krävde bostadsaktiebolaget att det i tillståndet borde finnas ett omnämnande om ordningsvakter på veckosluten.

Enligt Asunto Oy Tampereen Actifs besvärsskrift är bostadsaktiebolaget en rågranne på andra sidan gatan som avses i byggnadslagen. Avståndet mellan restaurangbyggnaden och bostadsaktiebolagets bostadsbyggnad med sju våningar är mindre än 30 meter.

Vasa förvaltningsdomstol konstaterade i sina motiveringar att Asunto Oy Tampereen Actif inte är mottagare av serveringstillståndet, varvid beslutet inte riktar sig mot bolaget. Enbart det att huset ligger i omedelbar närhet av restaurangen som beviljats serveringstillstånd och att restaurangens serveringsverksamhet kan orsaka störningar för husets invånare ger inte bostadsaktiebolaget rätt att överklaga regionförvaltningsverkets beslut om serveringstillstånd. 

Slutdatum: 9.7.2021
Dnr: 832 05 2021 170 
Beslut: Beslut om beviljande av serveringstillstånd för viss tid
Ämnesord: 13 § i alkohollagen, allmänna förutsättningar för sökanden, delvis negativt beslut avvikande från ansökan 

Sökanden ansökte om ett serveringstillstånd som är i kraft tills vidare för ett verksamhetsställe vars tidigare innehavare av serveringstillstånd hade upphört med sin verksamhet. Den nya sökandes verksamhetsidé och de utskänkningsområden som ansöktes för verksamhetsstället förblev oförändrade. Regionförvaltningsverket hörde sökanden i fråga om de omständigheter som observerats i de allmänna förutsättningarna för sökanden enligt 13 § i alkohollagen och som framkommit i tillståndsprocessen. I regionförvaltningsverkets begäran om utredning och förklaring konstaterades att regionförvaltningsverket i första hand överväger att bevilja serveringstillstånd för viss tid. 

Sökanden svarade inte skriftligen på den begäran om utredning och förklaring som regionförvaltningsverket skickat, men meddelade per telefon inom utsatt tid att han eller hon inte har något att anmärka på det tidsbundna serveringstillståndet för ett år. En telefonpromemoria om telefonsamtalet upprättades för att bifogas handlingarna.  

Efter polisens utlåtande om sökanden och verksamhetsstället beviljades sökanden avvikande från den ursprungliga ansökan ett tidsbundet serveringstillstånd för ett år. Under denna tid följer regionförvaltningsverket utvecklingen av sökandens allmänna förutsättningar enligt 13 § i alkohollagen. Till ansökningshandlingarna fogades dessutom en telefonpromemoria om ovan nämnda telefonsamtal. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslutsdatum: 23.09.2022 
Diarienummer: 397 99 2022 170
Beslut: Påföljd av alkoholförseelse enligt 71 § i alkohollagen
Ämnesord:  Tillsyn av servering, påföljdsavgift, förlängd serveringstid, krav på ordningsvakt   

I samband med ett inspektionsbesök på serveringsstället observerade regionförvaltningsverket att det under den förlängda serveringstiden inte fanns det antal ordningsvakter som avses i lagen om privata säkerhetstjänster, dvs. en ordningsvakt per 100 kunder. Kravet på ordningsvakt baserar sig på 45 § i alkohollagen. 

Utgående från observationerna vid inspektionsbesöket inledde regionförvaltningsverket ett tillsynsärende. I samband med behandlingen av tillsynsärendet framgick det också att ordningsövervakningen inte överensstämde med den verksamhetsmodell som fanns antecknad i tillståndshavarens plan för egenkontroll av serveringen. 

Regionförvaltningsverkets ansåg i sitt beslut att tillståndshavarens verksamhet i sin helhet visade likgiltighet inför skyldigheterna enligt alkohollagen. Regionförvaltningsverket ålade tillståndshavaren att betala en påföljdsavgift på grund av sitt förfarande. Påföljdsavgiften var 500 euro.
Regionförvaltningsverket anser att tillståndshavaren också ska ha aktuell information om antalet kunder på serveringsstället vid en viss tidpunkt, för att tillståndshavaren i praktiken ska kunna svara på kravet på ordningsvakt enligt 45 § i alkohollagen och vara förutseende.  


Slutdatum: 26.1.2021
Dnr: 1400 99 2020 170 
Beslut:
Påföljd enligt 71 § i alkohollagen för brott mot alkohollagen
Ämnesord: Övervakning av servering, påföljdsavgift, halvårsanmälan om servering, upprepad försummelse av skyldighet 

Innehavaren av serveringstillståndet hade två gånger i följd försummat sin skyldighet att till tillståndsmyndigheten lämna in anmälan som ska göras två gånger per år och som gäller värdet på alkoholdryckerna som har serverats och antalet anställda. Tillståndsinnehavaren försummade att lämna in anmälan trots regionförvaltningsverkets påminnelsemeddelanden som hade skickats per e-post till den adress som tillståndsinnehavaren uppgett och brevet om hörande i ärendet som skickats till den postadress som tillståndsinnehavaren uppgett samt den påföljdsavgift på 300 euro som regionförvaltningsverket tidigare fastställt för en liknande försummelse.

Anmälningsskyldigheten grundar sig på 46 § i alkohollagen.
Regionförvaltningsverket har i sitt beslut ansett att tillståndsinnehavaren upprepade gånger har underlåtit att iaktta bestämmelserna enligt alkohollagen som rör ärendet och social- och hälsovårdsministeriets förordning om övervakning av alkohollagen samt tillståndsmyndighetens anvisningar och uppmaningar.

Regionförvaltningsverket har ålagt tillståndshavaren att betala en påföljdsavgift till följd av sitt förfarande. Påföljdsavgiften är 500 euro. I beslutet konstateras dessutom att de anmälningar som saknas ska lämnas in till regionförvaltningsverket trots påföljdsavgiften. Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslutsdatum: 30.06.2022
Diarienummer: 339 01 2022 170
Beslut: Negativt beslut på ansökan om serveringstillstånd
Ämnesord: Alkohollagen 13 §, allmänna förutsättningar gällande sökanden, negativt beslut 

Sökanden ansökte om serveringstillstånd som är i kraft tillsvidare för ett verksamhetsställe där den tidigare innehavaren av serveringstillståndet hade lagt ner sin verksamhet. Med anledningen av omständigheter som uppdagades vid behandlingen av tillståndsansökan gav regionförvaltningsverket tillståndssökanden tillfälle att lämna en redogörelse över att förutsättningarna enligt 13 § i alkohollagen uppfylls. Sökanden lämnade inte den begärda redogörelsen och förklaringen till regionförvaltningsverket.

Polisinrättningen hade något att anmärka gällande en av personerna som ingick i företagets förvaltningsorgan. Personen hade dömts till villkorligt fängelse för dopingbrott och upprepade gånger gjort sig skyldig till trafikförseelser på grund av vilka han hade ålagts böter. 

Efter en helhetsbedömning fastställde regionförvaltningsverket i sitt beslut att den aktuella personen hade bestämmanderätt i sökandeföretaget och på grund av sitt tidigare agerande var uppenbart olämplig till att bedriva näringsverksamhet enligt alkohollagen. Sökanden beviljades inte serveringstillstånd. Beslutet har vunnit laga kraft.