Alkohol och alkoholserving

På den här sidan har vi samlat beslutssammandrag som gäller till exempel alkoholförsäljning och serveringstillstånd. 

Om du vill ha mer information om något beslut, vänligen kontakta registratorskontoret.

Registraturtjänster

Vasa förvaltningsdomstols beslut 11.3.2019

Beslutsnummer 19/0075/1, Diarienummer 00859/18/7209.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljade ett serveringstillstånd som är i kraft tills vidare till serveringsstället Saunaravintola Kuuma från och med den 21 juni 2018 (dnr 1335 01 2018 170). Asunto Oy Tampereen Actif överklagade regionförvaltningsverkets beslut och krävde att beslutet upphävs eller att de beviljade serveringstiderna begränsas. Dessutom krävde bostadsaktiebolaget att det i tillståndet borde finnas ett omnämnande om ordningsvakter på veckosluten.

Enligt Asunto Oy Tampereen Actifs besvärsskrift är bostadsaktiebolaget en rågranne på andra sidan gatan som avses i byggnadslagen. Avståndet mellan restaurangbyggnaden och bostadsaktiebolagets bostadsbyggnad med sju våningar är mindre än 30 meter.

Vasa förvaltningsdomstol konstaterade i sina motiveringar att Asunto Oy Tampereen Actif inte är mottagare av serveringstillståndet, varvid beslutet inte riktar sig mot bolaget. Enbart det att huset ligger i omedelbar närhet av restaurangen som beviljats serveringstillstånd och att restaurangens serveringsverksamhet kan orsaka störningar för husets invånare ger inte bostadsaktiebolaget rätt att överklaga regionförvaltningsverkets beslut om serveringstillstånd. 

Slutdatum: 9.7.2021
Dnr: 832 05 2021 170 
Beslut: Beslut om beviljande av serveringstillstånd för viss tid
Ämnesord: 13 § i alkohollagen, allmänna förutsättningar för sökanden, delvis negativt beslut avvikande från ansökan 

Sökanden ansökte om ett serveringstillstånd som är i kraft tills vidare för ett verksamhetsställe vars tidigare innehavare av serveringstillstånd hade upphört med sin verksamhet. Den nya sökandes verksamhetsidé och de utskänkningsområden som ansöktes för verksamhetsstället förblev oförändrade. Regionförvaltningsverket hörde sökanden i fråga om de omständigheter som observerats i de allmänna förutsättningarna för sökanden enligt 13 § i alkohollagen och som framkommit i tillståndsprocessen. I regionförvaltningsverkets begäran om utredning och förklaring konstaterades att regionförvaltningsverket i första hand överväger att bevilja serveringstillstånd för viss tid. 

Sökanden svarade inte skriftligen på den begäran om utredning och förklaring som regionförvaltningsverket skickat, men meddelade per telefon inom utsatt tid att han eller hon inte har något att anmärka på det tidsbundna serveringstillståndet för ett år. En telefonpromemoria om telefonsamtalet upprättades för att bifogas handlingarna.  

Efter polisens utlåtande om sökanden och verksamhetsstället beviljades sökanden avvikande från den ursprungliga ansökan ett tidsbundet serveringstillstånd för ett år. Under denna tid följer regionförvaltningsverket utvecklingen av sökandens allmänna förutsättningar enligt 13 § i alkohollagen. Till ansökningshandlingarna fogades dessutom en telefonpromemoria om ovan nämnda telefonsamtal. Beslutet har vunnit laga kraft.

Slutdatum: 26.1.2021
Dnr: 1400 99 2020 170 
Beslut:
Påföljd enligt 71 § i alkohollagen för brott mot alkohollagen
Ämnesord: Övervakning av servering, påföljdsavgift, halvårsanmälan om servering, upprepad försummelse av skyldighet 

Innehavaren av serveringstillståndet hade två gånger i följd försummat sin skyldighet att till tillståndsmyndigheten lämna in anmälan som ska göras två gånger per år och som gäller värdet på alkoholdryckerna som har serverats och antalet anställda. Tillståndsinnehavaren försummade att lämna in anmälan trots regionförvaltningsverkets påminnelsemeddelanden som hade skickats per e-post till den adress som tillståndsinnehavaren uppgett och brevet om hörande i ärendet som skickats till den postadress som tillståndsinnehavaren uppgett samt den påföljdsavgift på 300 euro som regionförvaltningsverket tidigare fastställt för en liknande försummelse.

Anmälningsskyldigheten grundar sig på 46 § i alkohollagen.
Regionförvaltningsverket har i sitt beslut ansett att tillståndsinnehavaren upprepade gånger har underlåtit att iaktta bestämmelserna enligt alkohollagen som rör ärendet och social- och hälsovårdsministeriets förordning om övervakning av alkohollagen samt tillståndsmyndighetens anvisningar och uppmaningar.

Regionförvaltningsverket har ålagt tillståndshavaren att betala en påföljdsavgift till följd av sitt förfarande. Påföljdsavgiften är 500 euro. I beslutet konstateras dessutom att de anmälningar som saknas ska lämnas in till regionförvaltningsverket trots påföljdsavgiften. Beslutet har vunnit laga kraft.