Vi vägleder

Regionförvaltningsverket styr kommunernas och välfärdsområdenas verksamhet bland annat inom de här sektorerna:

  • social- och hälsovården
  • miljö- och hälsoskyddet
  • utbildningsväsendet och det övriga bildningsväsendet
  • räddningsväsendet.

Syftet med styrningen är att förmedla information och på detta sätt främja förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och den regionala jämlikheten. 

Regionförvaltningsverket förverkligar nämnda styrningsuppgift bland annat

  • genom att ordna utbildning och arbetsmöten samt genom att delta som sakkunnig i utbildningsdagar som ordnats av andra
  • genom utvärderings- och styrningsbesök på verksamhetsenheterna
  • i samband med utvärderingen av basservicen
  • i samband med behandlingen av klagomål och annan tillsynsverksamhet. 

Läs mer: