Arbete med att motverka våld i nära relationer

Kommunerna måste arbeta för att förhindra våld i nära relationer och inom familjen. Regionförvaltningsverkets överinspektör samordnar och styr ett nätverk av kontaktpersoner för det våldsförebyggande arbetet. Finland har förbundit sig att följa Istanbulkonventionen, det vill säga Europarådets avtal om förebyggande av våld mot kvinnor och familjevåld.

Våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälsoproblem, som kan drabba vem som helst oberoende av samhällsklass, kultur, ålder eller kön. I nära relationer och inom familjen kan det förekomma fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller digitalt våld eller våld mot egendom eller hot om våld. Även försummelse och vanvård är våld.

Arbete med att motverka våld i nära relationer i kommunen och regionen

Enligt socialvårdslagen är våld i nära relationer och inom familjen en situation där socialservice måste ordnas. Det är alltså både en rättighet och en skyldighet att ingripa i våld i nära relationer. Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att förebygga och ingripa i våld i nära relationer och inom familjen.

Internationella konventioner och finsk lagstiftning förpliktar till våldsförebyggande arbete. För ett sektorsövergripande och effektivt våldsförebyggande arbete behövs fungerande strukturer, kompetens, tillräckliga tjänster och resurser. Väsentligt när det gäller att skapa fungerande strukturer är att ledningen, samordningen och planeringen av arbetet införlivas i den statliga, regionala och kommunala välfärds- och säkerhetsplaneringen. Regionförvaltningsverket stödjer och ger vägledning i fullgörandet av denna lagstadgade skyldighet.

Du är eventuellt intresserad av