Klientens ställning och rättigheter 

En klient inom socialvården har rätt till högklassig socialvård och ett gott bemötande utan diskriminering av den som lämnar socialvården. Klienten ska bemötas med respekt för hens övertygelse och integritet och utan att kränka hens människovärde.

Den som lämnar socialvården ska beakta klientens önskemål, åsikt, fördel och individuella behov samt modersmål och kulturella bakgrund.

Socialvårdsklientens rättigheter och skyldigheter fastställs i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (klientlagen). Klientlagen omfattar både offentlig och privat socialvård. 

Rättigheter och skyldigheter

Klienten har rätt till högklassig socialvård.

Klienten har rätt till gott bemötande som respekterar hens människovärde, övertygelse och integritet.

Klientens önskemål, åsikt, fördel och individuella behov samt modersmål och kulturella bakgrund ska beaktas i socialvården.

Klientens självbestämmanderätt ska respekteras.

Klienten har rätt att ta del i och påverka planeringen och genomförandet av tjänsterna.

Om en myndig klient inte själv förmår delta och påverka hur tjänsterna planeras och genomförs ska man ta reda på klientens vilja i samarbete med hens lagliga företrädare, en anhörig eller annan närstående.

En minderårig klients åsikt ska beaktas enligt hens ålder och utvecklingsnivå.

En klient har rätt att få en redogörelse för sina rättigheter och skyldigheter, alternativa åtgärder och deras konsekvenser samt annat som är av betydelse i ärendet.

En klient får läsa uppgifterna som finns lagrade om hen och begära att felaktiga uppgifter rättas till.

I egenskap av part har klienten rätt att få ta del av uppgifterna som finns i handlingar som har eller har kunnat påverka behandlingen av hens ärende.

Klienten har rätt att få beslutet eller avtalet om socialvården i skrift.

I regel ska en klientplan eller en serviceplan utarbetas för klienten.

En klient har rätt att överklaga ett beslut.

En klient har rätt att göra en anmärkning om hur hen blivit bemött till ansvarspersonen för verksamhetsenheten eller en ledande befattningsinnehavare inom socialvården. Hen har också rätt att lämna ett klagomål till regionförvaltningsverket i den egna regionen.

Ett klagomål eller en anmälan till regionförvaltningsverket

Klienten kan få information om sina rättigheter av kommunens socialombudsman, som vid behov också kan hjälpa klienten i att skriva anmärkningen.

Klienten är skyldig att ge de uppgifter som behövs för att ordna och genomföra socialvården.

Om en klient upplever att hen har blivit dåligt bemött eller behöver råd om sina rättigheter och skyldigheter är det i första hand kommunernas socialombudsmän som hjälper. Både klienter inom den offentliga och den privata socialvården kan få hjälp av socialombudsmannen. Också klienternas anhöriga och närstående kan kontakta socialombudsmannen.

Socialombudsmannens uppgifter grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, enligt vilken socialombudsmannen ska

  • råda klienter inom socialvården i frågor om deras ställning och rättigheter
  • hjälpa klienten att skriva en anmärkning om hur den har blivit bemött till ansvarspersonen för verksamhetsenheten eller en ledande befattningsinnehavare inom socialvården
  • informera om klienternas rättigheter
  • också i övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
  • följa upp hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen ge en redogörelse över frågan till kommunstyrelsen.

Socialombudsmannens uppgift är rådgivande. Ombudsmannen varken fattar beslut eller beviljar förmåner. Hen kan inte heller ändra beslut som en myndighet har fattat. 

Du kan be råd av socialombudsmannen om hur du skriver en anmärkning som gäller socialvården eller överklagar ett beslut. Kontaktuppgifterna till socialombudsmannen i din kommun får du från kommunens telefonväxel och ofta dessutom från kommunens webbsidor.

Vanliga frågor

Om du är missnöjd med socialvårdens service kan du skriva en anmärkning till enheten som har lämnat den aktuella tjänsten. Efter det har du dessutom rätt att skriva ett klagomål till regionförvaltningsverket i din egen region. 

Läs mer om hur du skriver en anmärkning eller ett klagomål.

Länkar till lagar