Klientens ställning och rättigheter 

En klient inom socialvården har rätt till högklassig socialvård och ett gott bemötande utan diskriminering av den som lämnar socialvården. Klienten ska bemötas med respekt för hens övertygelse och integritet och utan att kränka hens människovärde.

Den som lämnar socialvården ska beakta klientens önskemål, åsikt, fördel och individuella behov samt modersmål och kulturella bakgrund.

Socialvårdsklientens rättigheter och skyldigheter fastställs i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (klientlagen). Klientlagen omfattar både offentlig och privat socialvård. 

Rättigheter och skyldigheter

Klienten har rätt till högklassig socialvård.

Klienten har rätt till gott bemötande som respekterar hens människovärde, övertygelse och integritet.

Klientens önskemål, åsikt, fördel och individuella behov samt modersmål och kulturella bakgrund ska beaktas i socialvården.

Klientens självbestämmanderätt ska respekteras.

Klienten har rätt att ta del i och påverka planeringen och genomförandet av tjänsterna.

Om en myndig klient inte själv förmår delta och påverka hur tjänsterna planeras och genomförs ska man ta reda på klientens vilja i samarbete med hens lagliga företrädare, en anhörig eller annan närstående.

En minderårig klients åsikt ska beaktas enligt hens ålder och utvecklingsnivå.

En klient har rätt att få en redogörelse för sina rättigheter och skyldigheter, alternativa åtgärder och deras konsekvenser samt annat som är av betydelse i ärendet.

En klient får läsa uppgifterna som finns lagrade om hen och begära att felaktiga uppgifter rättas till.

I egenskap av part har klienten rätt att få ta del av uppgifterna som finns i handlingar som har eller har kunnat påverka behandlingen av hens ärende.

Klienten har rätt att få beslutet eller avtalet om socialvården i skrift.

I regel ska en klientplan eller en serviceplan utarbetas för klienten.

En klient har rätt att överklaga ett beslut.

En klient har rätt att göra en anmärkning om hur hen blivit bemött till ansvarspersonen för verksamhetsenheten eller en ledande befattningsinnehavare inom socialvården. Hen har också rätt att lämna ett klagomål till regionförvaltningsverket i den egna regionen.

Ett klagomål eller en anmälan till regionförvaltningsverket

Klienten kan få information om sina rättigheter av kommunens socialombudsman, som vid behov också kan hjälpa klienten i att skriva anmärkningen.

Klienten är skyldig att ge de uppgifter som behövs för att ordna och genomföra socialvården.

Om du är missnöjd med servicen inom socialvården eller småbarnspedagogiken eller om du behöver råd om klientens rättigheter och skyldigheter lönar det sig i första hand att kontakta välfärdsområdets socialombud. Både klienter inom den offentliga och den privata socialvården kan få hjälp av socialombudet. Också klienternas anhöriga och närstående kan kontakta socialombudet.

Socialombudet ger rättsskyddsrådgivning. Ombudet fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. Hen kan inte heller ändra beslut som en myndighet har fattat. Du kan fråga ombudet om råd till exempel om hur du framställer en anmärkning som gäller socialvården eller överklagar ett beslut. Kontaktuppgifterna till socialombudet i ditt välfärdsområde får du från välfärdsområdets telefonväxel och välfärdsområdets webbplats. Socialombudets uppgift är lagstadgad, opartisk och avgiftsfri.

Socialombudets lagstadgade uppgifter är att:

  • ge klienterna råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och lagen om småbarnspedagogik
  • ge råd och vid behov bistå klienten eller klientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående att framställa en anmärkning samt ge råd och vid behov bistå med att framställa en anmärkning om småbarnspedagogiken
  • ge råd om hur klagomål, begäran om omprövning, besvär, skadeståndsyrkande eller annat ärende som anknyter till klientens rättsskydd inom socialvården eller småbarnspedagogiken kan inledas hos en behörig myndighet
  • informera om klientens rättigheter
  • sammanställa information om klienternas kontakter och följa upp hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas
  • arbeta för att främja och tillgodose klientens rättigheter.

Vanliga frågor

Om du är missnöjd med socialvårdens service kan du skriva en anmärkning till enheten som har lämnat den aktuella tjänsten. Efter det har du dessutom rätt att skriva ett klagomål till regionförvaltningsverket i din egen region. 

Läs mer om hur du skriver en anmärkning eller ett klagomål.

Länkar till lagar