Tillsynen av pantlåneinrättningar

Vi övervakar att pantlåneinrättningarna är upptagna i koncessionsregistret och att de uppfyller koncessionsförutsättningarna. Vi övervakar att pantlåneinrättningarna följer lagen om pantlåneinrättningar. Pantlåneinrättningar ska ledas professionellt och tillförlitligt samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. 

Om du upptäcker att en pantlåneinrättning agerar i strid med lagen kan du anmäla det till oss på regionförvaltningsverket.

Information om tillsyn

Det får den inte. Pantlåneinrättningar får bara bedriva pantlåneverksamhet och verksamhet som direkt anknyter till sådan.  

En pantlåneinrättning får äga aktier och andelar i 

  • andra pantlåneinrättningar  
  • företag eller sammanslutningar som bedriver verksamhet som direkt anknyter till pantlåneverksamhet  
  • i annat om innehavandet av aktierna eller andelarna är nödvändigt för pantlåneverksamheten 

Vi skall återkalla pantlåneinrättningens koncession om:

  • man i pantlåneinrättningens verksamhet väsentligt har brutit mot lagen, förordningen eller de föreskrifter eller koncessioner som myndigheten på basis av dessa har beviljat eller om de förutsättningar som krävs för att bevilja tillstånd inte längre existerar
  • pantlåneinrättningen har avslutat sin verksamhet för en tidsperiod på över 6 månader
  • pantlåneinrättningen verksamhet inte har inletts inom 12 månader från det att koncessionen beviljades
  • fel uppgifter gavs när koncessionen ansöktes
  • om pantlåneinrättningen har beslutat avsluta tillståndspliktigt utövande av verksamhet.

Vi kan ge föreskrifter om hur verksamheten skall avslutas. Vi skall informera om återkallande av koncession åt registermyndigheten.

Om återkallandet av koncessionen är oskäligt med beaktande av situationen, kan vi ge koncessionsinnehavaren skriftlig varning.

Det är den inte. Räntan ska emellertid vara skälig på det sätt som förutsätts i konsumentskyddslagen.

Länkar till lagar