En sjukhusbyggnad med ett rött kors på väggen.
Bild: Aura Sainio 2022

Smittsamma sjukdomar och epidemier

Våra uppgifter vid smittsamma sjukdomar

En effektiv bekämpning av smittsamma sjukdomar förutsätter samarbete mellan olika myndigheter.

Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden. De övervakar att sjukvårdsdistrikten har beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården på regional nivå. Regionförvaltningsverken har en gemensam representation i SHM:s samordningsgrupp för social- och hälsovårdens beredskap och i den operativa grupp som lyder under gruppen. Regionförvaltningsverken sammanställer vid behov på ministeriernas begäran en enhetlig bild av läget i regionerna.

Bekämpning av smittsamma sjukdomar:  Myndigheternas ansvar (stm.fi)

Förberedelser för afrikans svinpest under beredskapsövningen Potsi 2020

Vi deltog i beredskapsövningshelheten Potsi 2020 som samordnades av Livsmedelsverket. Vi övade beredskapen inför afrikansk svinpest (ASF). Helheten bestod av flera övningar och slutrapporten över dem finns att läsa på Livsmedelsverkets webbplats (på finska).

Livsmedelsverket: Potsi 2020

Regionförvaltningsverken styr och samordnar beredskapen för och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina områden

  • Regionförvaltningsverkens ansvarsområde för basservice, rättsskydd och tillstånd övervakar att kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten har beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården på regional nivå och att socialvårdstjänsterna och klientsäkerheten kan tryggas på behörigt sätt också vid störningar i vardagen. Regionförvaltningsverken samlar in information om beredskapen, styr och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. Ansvarsområdena för basservice, rättsskydd och tillstånd tillhandahåller social- och hälsovårdsministeriet information om läget i respektive region utifrån ministeriets separata begäran om lägesbild.

  • Regionförvaltningsverkens ansvarsområde för räddningsväsendet och beredskapen har till uppgift att stödja de behöriga myndigheterna och vid behov samordna verksamheten mellan dem när myndigheterna leder säkerhetsrelaterade situationer i området. Regionförvaltningsverken har till uppgift att bistå inrikesministeriet vid inhämtandet av den information som behövs för ledningen av räddningsverksamheten och vid upprätthållandet av lägesbilden.

  • Utbildningsväsendet följer hälsomyndigheternas anvisningar. Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet förmedlar aktuella anvisningar till kommunfältet enligt behov samt sammanställer på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet vid behov lägesbilder från respektive region.

  • Den regionala lägesbilden koordineras av beredskapskommittéer som leds av regionförvaltningsverken och till dessa hör representanter för till exempel kommuner, sjukvårdsdistrikt, räddningsverk, beredskapsforum på landskapsnivå, polisen, försvarsmakten och organisationer.

Regionförvaltningsverken och sjukvårdsdistrikten samarbetar vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar

Regionförvaltningsverket kan bestämma att hälsoundersökning ska ordnas för dem som vistas på någon ort eller på en viss arbetsplats, inrättning, fordon eller motsvarande plats inom sitt verksamhetsområde, om det behövs för att förhindra spridning av en allmänfarlig smittsam sjukdom. Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Regionförvaltningsverket kan besluta att deltagandet i en hälsoundersökning är obligatoriskt, om undersökningen är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en smittsam sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Stängning av lokaler och förbud mot offentliga tillställningar – kommunens och regionförvaltningsverkets uppgift

Det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar kan inom sitt verksamhetsområde besluta om stängning av verksamhetsenheter, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler inom social- och hälsovården samt om förbud mot allmänna möten eller offentliga tillställningar. En förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Regionförvaltningsverket kan fatta motsvarande beslut inom sin region när de behövs inom flera kommuners område. Beslut om bestämmelser som begränsar sammankomster eller stänger utrymmen fattas på föredragning av regionförvaltningsöverläkare och fastställs av regionförvaltningsverkets överdirektör.

Akut allvarlig hälsorisk

Om snabba åtgärder behövs kan regionförvaltningsverket inom sitt verksamhetsområde fatta beslut om karantän eller isolering av personer eller karantän av varor i stället för den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar. Även i dessa fall är den primära aktören dock den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar.