Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Regionförvaltningsverket i Norra Finland är verksamt i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland.

Inom vårt verksamhetsområde finns Kajanalands och Norra Österbottens välfärdsområden.

Våra ansvarsområden för arbetarskyddet och miljötillstånd är också verksamma i landskapet Lappland. Vårt huvudkontor ligger i Uleåborg och vår personal arbetar också i Rovaniemi, Kemi, Kajana, Jyväskylä och Tammerfors.  

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands överdirektör är Maria Siurua. Hos oss arbetar det 145 personer i fem olika ansvarsområden och i ledningens stödenhet.  

Välj ärende

Du hittar information om hur du uträttar ärenden vid oss på här:

Aktuellt

Om oss

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • styrning och tillsyn av social- och hälsovården 
 • hälsofrämjande arbete 
 • tillstånd för privata producenter av social- och hälsovård och registrering och tillsyn av tjänsterna 
 • behandling av klagomål 
 • serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, förebyggande av alkoholskador  
 • vägledning och tillsyn av veterinärvård och djurskydd 
 • styrning, tillsyn och utvärdering av livsmedelssäkerheten 
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning 
 • styrning, tillsyn och utvärdering av hälsoskydds- och tobakstillsynen 
 • främjande av romernas delaktighet 
 • tillsyn av fastighets- och hyresförmedlingar och förande av ett förmedlingsrörelseregister  
 • förordnande om revisor och om sammankallande av bolagsstämma, beslut om särskild granskning, deponerings- och skyddsdokumentärenden.

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands ansvarsområde för räddningsväsendet och beredskapen har på riksnivå hand om följande uppgifter: 

 • styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom försvarsmakten. 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • styr undervisnings- och kulturväsendet 
 • ordnar fortbildning för personal inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken samt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena 
 • beviljar statsunderstöd för projekt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena 
 • främjar elevers rättsskydd 
 • utvärderar den regionala tillgången till grundläggande service. 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • övervakar räddningsväsendet och tillgången och nivån på räddningsväsendets tjänster 

 • behandlar klagomål om räddningsväsendet 

 • övervakar övningarna och den externa räddningsplanen 

 • samordnar beredskapen i regionen och ordnar anknytande samarbete  

 • samordnar beredskapsplaneringen 

 • stöder kommunernas beredskapsplanering 

 • ordnar regionala försvarskurser och beredskapsövningar  

 • främjar säkerhetsplaneringen inom regional- och lokalförvaltningen 

 • regional försörjningsberedskap 

 • utlåtanden till Brandskyddsfonden om räddningsväsendets ansökningar om bygg- och materielprojekt.

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands ansvarsområde för räddningsväsendet och beredskapen har på riksnivå hand om följande uppgifter: 

 • organisering av flygspaning efter skogsbränder. 

Arbetarskyddet 

 • övervakar arbetsplatser och utvecklar arbetarskyddet 
 • övervakar att maskiner, utrustning och personlig skyddsutrustning som används i arbete uppfyller kraven 
 • undersöker allvarliga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
 • behandlar tillstånd och anmälningar i anslutning till arbete 
 • deltar i rättsliga förfaranden som gäller arbetsbrott. 

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands ansvarsområde för arbetarskyddet har på riksnivå hand om följande uppgifter: 

 • arbetarskyddets riksomfattande kommunikation. 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har också hand om arbetarskyddsärendena från Regionförvaltningsverket i Lapplands region. 

Miljötillstånd 

 • tillstånds-, ersättnings- och förvaltningstvångsärenden enligt vattenlagen 
 • tillstånds-, anmälnings- och ersättningsärenden enligt miljöskyddslagen.
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland har också hand om miljötillståndsärendena från Regionförvaltningsverket i Lapplands region. 

Andra uppgifter 

 • allmänna förvaltningsuppgifter i ledningens stödenhet. 

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands verksamhetsområde

 • omkring 485 136 invånare (Norra Finland 412 830 och Kajanaland 72 306)  
 • regionens befolkning enligt åldersgrupp:  
  • 0–14-åringar 18,4 % av befolkningen      
  • 15–64-åringar 60,6 % av befolkningen   
  • över 65-åringar 21 % av befolkningen   
 • yta 61 869 km2 (Norra Finland 39 182 och Kajanaland 22 687)  
 • 38 kommuner, av vilka 13 är städer  
 • 9 ekonomiska regioner  
 • 2 landskapsförbund  
 • 1 polisinrättning  
 • 3 räddningsverk  
 • 1 nödcentral  
 • 3 sjukvårdsdistrikt  
 • 2 närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler)  
 • omkring 187 765 arbetsplatser (Norra Finland 160 581 och Kajanaland 27 184)   
 • omkring 7 % av hela landets företag  
 • omkring 189 768 sysselsatta (Norra Finland 162 441 och Kajanaland 27 345)  
 • 3 universitet och högskolor.  

Vi sköter arbetarskydds- och miljötillståndsärenden också inom området för Regionförvaltningsverket i Lappland.

Till våra riksomfattande uppgifter hör

 • styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och försvarsmaktens hälso- och sjukvård
 • uppgifter i anslutning till spaningsflyg i samband med skogsbränder
 • riksomfattande kommunikation om arbetarskyddet
 • utvärdering av grundläggande service som en riksomfattande specialiseringuppgift.

Läs mer om vårt ansvar i avsnittet Vårt ansvarsområde.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 • registrering och tillsyn som rör bekämpning av penningtvätt och terrorism
 • vägledning, information och tillsyn som rör digitala tjänsters tillgänglighet
 • tillsyn över räddningsväsendet och riksomfattande uppföljning av och rapportering om beredskapstiderna
 • koordinering av arbetarskyddets riksomfattande telefonrådgivning.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 • tillstånds- och tillsynsärenden samt fastighetsregisterärenden enligt begravningslagen
 • statsunderstöd för skötseln av finländska begravningsplatser på överlåtna områden och för skötseln av evakuerades hjältegravar samt uppgifter som rör skötseln av ryska krigsfångars gravar.

Regionförvaltningsverket i Lappland

 • uppgifter som rör samiska språket
 • uppgifter enligt renskötsellagen
 • renköttskontroll och anknytande tillsyn
 • uppgifter med anknytning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

 • administrering av statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
 • administrering och tillsyn gällande statsunderstöd till räddningsväsendet
 • regionförvaltningsverkens interna revision.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 • uppgifter som rör hittegodsbyråer
 • uppgifter som rör det svenska bildningsväsendet
 • uppgifter i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller byggande av idrottsanläggningar
 • uppgifter i anslutning till samförvaltning av hyreshus och bostadsrättsbostäder
 • uppgifter i anslutning till fastställande av delägarlags stadgar.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

 • styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom försvarsmakten
 • uppgifter som rör spaningsflygningar efter skogsbränder
 • arbetarskyddets riksomfattande kommunikation.

Kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 6, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Norra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Linnankatu 3, Uleåborg

[email protected]  
Telefonväxel 0295 016 000

Öppet: mån - fre kl. 8.00–16.15   

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]
  Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  

 • Arbetarskyddet: [email protected]  

 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-post, inklusive bilagorna kan vara högst 50 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg.  

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

överdirektör Kaisa Ainasoja, tfn 0295 017 345 

Ledningens stödenhet 

 • konsultativ tjänsteman Tommi Lantto, tfn 0295 017 701  
 • utvecklingschef Siiri Oinas-Panuma, tfn 0295 017 535  

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • stf. direktör Maria Siurua, tfn 0295 017 546  
 • planerare Riitta Kinnunen, tfn 0295 017 516  
 • hälso- och sjukvårdsenheten, chef regionförvaltningsöverläkare Pasi Hirvikoski,  tfn 0295 017 598  
 • socialvårdsenheten, chef överinspektör för socialvården Mirka Mäkipää,  tfn 0295 017 021 
 • näringstillsynsenheten, chef jurist Matti Pihlajamaa,  tfn 0295 017 584
 • miljö- och hälsoskyddsenheten, chef jurist Sinikka Siniluoto-Heikkinen, tfn 0295 017 591  

Undervisnings- och kulturväsendet

 • direktör Veijo Kosola, tfn 0295 017 570  

Räddningsväsendet och beredskapen

 • direktör Petteri Koskinen, tfn 0295 017 544  
 • avdelningssekreterare Tiina Ulvinen, tfn 0295 017 079  
 • avdelningssekreterare Sirpa Hassila, tfn 0295 017 553  

Arbetarskyddet  

 • direktör Hanna-Kaisa Rajala, tfn. 044 7159 516  

Miljötillstånd  

 • direktör (fast löptid) Sami Koivula, tfn 0295 017 651  

Kommunikation  

Vi tar emot endast emot e-fakturor. Vi vill att e-fakturorna överensstämmer med Europanormen. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.  Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.

E-fakturaadress/EDI-kod: 00370245422536501 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503 
FO-nummer: 0245422-5 
Momsnummer: FI02454225  

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller på papper, eftersom dessa inte är e-fakturor (lag 241/2019). Observera att din faktura ska uppfylla de obligatoriska krav på faktainnehåll som anges i mervärdesskattelagen. Felaktiga och bristfälliga fakturor skickas tillbaka.  Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019

Skatteförvaltningens anvisning om faktureringskraven vid mervärdesbeskattning

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected].  

Om vår verksamhet

Norra Finlands regionala beredskapskommitté  

 • Ordförande, överdirektör Terttu Savolainen, tfn 0295 017 551  
 • Sekreterare, Tommi Lantto, p. +358 50 396 1428   

Norra Finlands regionala delegation för romska ärenden  

 • Ordförande, överinspektör för undervisningsväsendet Jyri Ulvinen, tfn 0295 017 525  
 • Sekreterare, planerare Henry Lindgren, tfn 0295 017 564  

 Arbetarskyddsnämnden   

 • Ordförande, direktör Päivi Suorsa, tfn 0295 017 630  
 • Sekreterare, överinspektör Jari Toivonen, tfn 0295 017 634  

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands delegation för hälso- och välfärdsfrämjande arbete   

 • Ordförande, direktör Maria Siurua, tfn 0295 017 546  
 • Sekreterare, överinspektör Raija Fors, tfn 0295 017 559  

 Regionförvaltningsverket i Norra Finlands regionala frontveterandelegation  

 • Ordförande, överdirektör Terttu Savolainen  
 • Sekreterare, överinspektör för socialvården Päivi Räinä, tfn 0295 017 024  

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands nätverk för kommunikatörer i krisärenden  

 • Mer information:  
  Kommunikationschef Alpo Merilä, tfn 0295 017 530  

 Internationellt samarbete 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland deltar aktivt i samarbete med olika regioner i synnerhet med Karelska republiken, delstaten Baden-Württemberg och provinsen Hainan i Kina. Genom detta samarbete har man främjat bl.a. samarbetet mellan läroanstalterna och elevutbytet i anslutning till internationaliseringsfostran samt kommunsamarbetet. Vi samarbetar också med de nordliga länen i Sverige och Norge. 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland bidrar också till samarbetet inom organisationen European Association of State Territorial Representatives.   

 • Mer information:  
  Konsultativ tjänsteman Tommi Lantto, tfn 0295 017 701  

Erasmus+ projektet Maailmalle yhdessä liikkuen 2020–2023  

 • Mer information:  
  Överinspektör för undervisningsväsendet Sirpa Kova, tfn 0295 017 557  
  Planerare Linda Mård, tfn 0295 018 827