Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Regionförvaltningsverket i Norra Finland är verksamt i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland.

Inom vårt verksamhetsområde finns Kajanalands och Norra Österbottens välfärdsområden.

Våra ansvarsområden för arbetarskyddet och miljötillstånd är också verksamma i landskapet Lappland. Vårt huvudkontor ligger i Uleåborg och vår personal arbetar också i Rovaniemi, Kemi, Kajana, Jyväskylä och Tammerfors.  

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands överdirektör är Kaisa Ainasoja. Hos oss arbetar det 145 personer i fem olika ansvarsområden och i ledningens stödenhet.  

Välj ärende

Du hittar information om hur du uträttar ärenden vid oss på här:

Aktuellt

Om oss

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • styrning och tillsyn av social- och hälsovården 
 • hälsofrämjande arbete 
 • tillstånd för privata producenter av social- och hälsovård och registrering och tillsyn av tjänsterna 
 • behandling av klagomål 
 • serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, förebyggande av alkoholskador  
 • vägledning och tillsyn av veterinärvård och djurskydd 
 • styrning, tillsyn och utvärdering av livsmedelssäkerheten 
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning 
 • styrning, tillsyn och utvärdering av hälsoskydds- och tobakstillsynen 
 • främjande av romernas delaktighet 
 • tillsyn av fastighets- och hyresförmedlingar och förande av ett förmedlingsrörelseregister  
 • förordnande om revisor och om sammankallande av bolagsstämma, beslut om särskild granskning, deponerings- och skyddsdokumentärenden.

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands ansvarsområde för räddningsväsendet och beredskapen har på riksnivå hand om följande uppgifter: 

 • styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom försvarsmakten. 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • styr undervisnings- och kulturväsendet 
 • ordnar fortbildning för personal inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken samt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena 
 • beviljar statsunderstöd för projekt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena 
 • främjar elevers rättsskydd 
 • utvärderar den regionala tillgången till grundläggande service. 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • övervakar räddningsväsendet och tillgången och nivån på räddningsväsendets tjänster 

 • behandlar klagomål om räddningsväsendet 

 • övervakar övningarna och den externa räddningsplanen 

 • samordnar beredskapen i regionen och ordnar anknytande samarbete  

 • samordnar beredskapsplaneringen 

 • stöder kommunernas beredskapsplanering 

 • ordnar regionala försvarskurser och beredskapsövningar  

 • främjar säkerhetsplaneringen inom regional- och lokalförvaltningen 

 • regional försörjningsberedskap 

 • utlåtanden till Brandskyddsfonden om räddningsväsendets ansökningar om bygg- och materielprojekt.

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands ansvarsområde för räddningsväsendet och beredskapen har på riksnivå hand om följande uppgifter: 

 • organisering av flygspaning efter skogsbränder. 

Arbetarskyddet 

 • övervakar arbetsplatser och utvecklar arbetarskyddet 
 • övervakar att maskiner, utrustning och personlig skyddsutrustning som används i arbete uppfyller kraven 
 • undersöker allvarliga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
 • behandlar tillstånd och anmälningar i anslutning till arbete 
 • deltar i rättsliga förfaranden som gäller arbetsbrott. 

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands ansvarsområde för arbetarskyddet har på riksnivå hand om följande uppgifter: 

 • arbetarskyddets riksomfattande kommunikation. 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har också hand om arbetarskyddsärendena från Regionförvaltningsverket i Lapplands region. 

Miljötillstånd 

 • tillstånds-, ersättnings- och förvaltningstvångsärenden enligt vattenlagen 
 • tillstånds-, anmälnings- och ersättningsärenden enligt miljöskyddslagen.
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland har också hand om miljötillståndsärendena från Regionförvaltningsverket i Lapplands region. 

Andra uppgifter 

 • allmänna förvaltningsuppgifter i ledningens stödenhet. 

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands verksamhetsområde

 • omkring 485 136 invånare (Norra Finland 412 830 och Kajanaland 72 306)  
 • regionens befolkning enligt åldersgrupp:  
  • 0–14-åringar 18,4 % av befolkningen      
  • 15–64-åringar 60,6 % av befolkningen   
  • över 65-åringar 21 % av befolkningen   
 • yta 61 869 km2 (Norra Finland 39 182 och Kajanaland 22 687)  
 • 38 kommuner, av vilka 13 är städer  
 • 9 ekonomiska regioner  
 • 2 landskapsförbund  
 • 1 polisinrättning  
 • 3 räddningsverk  
 • 1 nödcentral  
 • 3 sjukvårdsdistrikt  
 • 2 närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler)  
 • omkring 187 765 arbetsplatser (Norra Finland 160 581 och Kajanaland 27 184)   
 • omkring 7 % av hela landets företag  
 • omkring 189 768 sysselsatta (Norra Finland 162 441 och Kajanaland 27 345)  
 • 3 universitet och högskolor.  

Vi sköter arbetarskydds- och miljötillståndsärenden också inom området för Regionförvaltningsverket i Lappland.

Till våra riksomfattande uppgifter hör

 • styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och försvarsmaktens hälso- och sjukvård
 • uppgifter i anslutning till spaningsflyg i samband med skogsbränder
 • riksomfattande kommunikation om arbetarskyddet
 • utvärdering av grundläggande service som en riksomfattande specialiseringuppgift.

Läs mer om vårt ansvar i avsnittet Vårt ansvarsområde.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 • registrering och tillsyn som rör bekämpning av penningtvätt och terrorism
 • vägledning, information och tillsyn som rör digitala tjänsters tillgänglighet
 • utarbetande av räddningsväsendets riksomfattande expertbedömning
 • koordinering av arbetarskyddets riksomfattande telefonrådgivning.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 • tillstånds- och tillsynsärenden samt fastighetsregisterärenden enligt begravningslagen
 • statsunderstöd för skötseln av finländska begravningsplatser på överlåtna områden och för skötseln av evakuerades hjältegravar samt uppgifter som rör skötseln av ryska krigsfångars gravar.

Regionförvaltningsverket i Lappland

 • uppgifter som rör samiska språket
 • uppgifter enligt renskötsellagen
 • renköttskontroll och anknytande tillsyn
 • uppgifter med anknytning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

 • administrering av statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
 • administrering och tillsyn gällande statsunderstöd till räddningsväsendet
 • regionförvaltningsverkens interna revision.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 • uppgifter som rör hittegodsbyråer
 • uppgifter som rör det svenska bildningsväsendet
 • uppgifter i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller byggande av idrottsanläggningar
 • uppgifter i anslutning till samförvaltning av hyreshus och bostadsrättsbostäder
 • uppgifter i anslutning till fastställande av delägarlags stadgar.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

 • styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom försvarsmakten
 • uppgifter som rör spaningsflygningar efter skogsbränder
 • arbetarskyddets riksomfattande kommunikation.

Kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 6, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Norra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Linnankatu 3, Uleåborg

[email protected]  
Telefonväxel 0295 016 000

Öppet: mån - fre kl. 8.00–16.15   

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]
  Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  

 • Arbetarskyddet: [email protected]  

 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-post, inklusive bilagorna kan vara högst 50 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg.  

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

överdirektör Kaisa Ainasoja, tfn 0295 017 345
överdirektörens assistent, [email protected]

Ledningens stödenhet 

 • konsultativ tjänsteman Tommi Lantto, tfn 0295 017 701  
 • utvecklingschef Siiri Oinas-Panuma, tfn 0295 017 535  

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • stf. direktör Maria Siurua, tfn 0295 017 546  
 • planerare Riitta Kinnunen, tfn 0295 017 516  
 • hälso- och sjukvårdsenheten, chef regionförvaltningsöverläkare Pasi Hirvikoski,  tfn 0295 017 598  
 • socialvårdsenheten, chef överinspektör för socialvården Mirka Mäkipää,  tfn 0295 017 021 
 • näringstillsynsenheten, chef jurist Matti Pihlajamaa,  tfn 0295 017 584
 • miljö- och hälsoskyddsenheten, chef jurist Sinikka Siniluoto-Heikkinen, tfn 0295 017 591  

Undervisnings- och kulturväsendet

 • direktör Veijo Kosola, tfn 0295 017 570  

Räddningsväsendet och beredskapen

 • direktör Petteri Koskinen, tfn 0295 017 544  
 • avdelningssekreterare Tiina Ulvinen, tfn 0295 017 079  
 • avdelningssekreterare Sirpa Hassila, tfn 0295 017 553  

Arbetarskyddet  

 • direktör Hanna-Kaisa Rajala, tfn. 044 7159 516  

Miljötillstånd  

 • direktör (fast löptid) Sami Koivula, tfn 0295 017 651  

Kommunikation  

 • Kommunikationschef Marjo Kemi, tfn 0295 017 071

Vi behandlar endast nätfakturor. Skicka din faktura som nätfaktura enligt Europanormen via statsförvaltningens nätfakturaoperatör Posti Messaging Oy. Du kan skicka bilagor i pdf-format tillsammans med nätfakturan.

Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
Nätfakturaadress/EDI-signum: 00370245422536501 
Nätfakturaadress / PEPPOL-adress: 0216:00370245422536501 
FO-nummer: 0245422-5
Momsnummer: FI02454225
Fakturans referensuppgifter: uppgifter som beställaren gett

Kontrollera att fakturan innehåller alla referensuppgifter som beställaren gett, åtminstone verksamhetsenhetskoden och beställarens namn. Detta gör behandlingen av din faktura smidigare. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar enligt de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av tjänster och varor.

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller pappersfakturor, eftersom dessa inte är nätfakturor (Lag 241/2019). Se till att din faktura uppfyller de obligatoriska kraven på fakturans innehåll som fastställs i mervärdesskattelagen. Vi betalar inte felaktiga eller bristfälliga fakturor, utan returnerar dem till avsändaren utan att betala dem.

Om du inte har ett system som genererar nätfakturor kan du använda statens leverantörsportal Handi eller tjänsten Basware Portal för att sammanställa och skicka nätfakturor. 

Statens leverantörsportaler för sändning av nätfakturor samt anvisningar för användning av leverantörsportalerna finns på Statskontorets webbplats (statskontoret.fi)

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019 (finlex.fi)

Skatteförvaltningens anvisning Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen (skatt.fi)

Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster och varor (vm.fi)

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet hjälper i frågor som gäller användningen av leverantörsportalen Handi må–fr kl. 8.00–16.15 (finsk tid). Palkeets kundstöd tfn 0295 564 060 och e-post [email protected]

Om vår verksamhet

Norra Finlands regionala beredskapskommitté  

 • Ordförande, överdirektör Terttu Savolainen, tfn 0295 017 551  
 • Sekreterare, Tommi Lantto, p. +358 50 396 1428   

Norra Finlands regionala delegation för romska ärenden  

 • Ordförande, överinspektör för undervisningsväsendet Jyri Ulvinen, tfn 0295 017 525  
 • Sekreterare, planerare Henry Lindgren, tfn 0295 017 564  

 Arbetarskyddsnämnden   

 • Ordförande, direktör Päivi Suorsa, tfn 0295 017 630  
 • Sekreterare, överinspektör Jari Toivonen, tfn 0295 017 634  

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands delegation för hälso- och välfärdsfrämjande arbete   

 • Ordförande, direktör Maria Siurua, tfn 0295 017 546  
 • Sekreterare, överinspektör Raija Fors, tfn 0295 017 559  

 Regionförvaltningsverket i Norra Finlands regionala frontveterandelegation  

 • Ordförande, överdirektör Terttu Savolainen  
 • Sekreterare, överinspektör för socialvården Päivi Räinä, tfn 0295 017 024  

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands nätverk för kommunikatörer i krisärenden  

 • Mer information:  
  Kommunikationschef Alpo Merilä, tfn 0295 017 530  

 Internationellt samarbete 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland deltar aktivt i samarbete med olika regioner i synnerhet med Karelska republiken, delstaten Baden-Württemberg och provinsen Hainan i Kina. Genom detta samarbete har man främjat bl.a. samarbetet mellan läroanstalterna och elevutbytet i anslutning till internationaliseringsfostran samt kommunsamarbetet. Vi samarbetar också med de nordliga länen i Sverige och Norge. 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland bidrar också till samarbetet inom organisationen European Association of State Territorial Representatives.   

 • Mer information:  
  Konsultativ tjänsteman Tommi Lantto, tfn 0295 017 701  

Erasmus+ projektet Maailmalle yhdessä liikkuen 2020–2023  

 • Mer information:  
  Överinspektör för undervisningsväsendet Sirpa Kova, tfn 0295 017 557  
  Planerare Linda Mård, tfn 0295 018 827