Poika leikkii liikuntapelejä koulun pihalla.

Undervisning och kultur

Regionförvaltningsverket handhar inom sitt verksamhetsområde uppgifter som hör till undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde och som hänför sig till undervisning och småbarnspedagogik jämte biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet. Kommunen svarar inom sitt område för ordnandet av dessa verksamheter.

Vi har som uppgift att

  • ge vägledning och råd
  • utöva tillsyn över hur småbarnspedagogiken ordnas
  • behandla klagomål, överklaganden och utlåtanden inom bildningsväsendet
  • bevilja statsunderstöd
  • ordna fortbildning
  • utvärdera tillgången på basservice  
  • delta i handhavandet av internationella ärenden
  • ge vägledning och stöd i frågor som hänför sig till säkerheten och beredskapen

Regionförvaltningsverket har en svenskspråkig enhet för bildningsväsendet - Svenska enheten för bildningsväsendet. Enheten handhar den svenskspråkiga småbarnspedagogikens och det svenskspråkiga bildnings- och biblioteksväsendets uppgifter inom hela Fastlandsfinlands område. Enheten är också sakkunnig i utbildningsfrågor som hör till NTM-centralernas uppgifter då de gäller den svenskspråkiga befolkningen.

Läs mer