Tillsyn över småbarnspedagogiken

Regionförvaltningsverket övervakar småbarnspedagogiken och dess kvalitet. Övervakning är verksamhet där vi utreder om någon har agerat i strid med lagen eller på något annat klandervärt sätt i frågan. 

Varför övervakar vi?

Målet med övervakningen är att säkerställa småbarnspedagogikens lagenlighet, kvalitet och att rättsskyddet tillgodoses.

Vem övervakas?

Vi övervakar både kommunala och privata anordnare av småbarnspedagogik och om den småbarnspedagogik de tillhandahåller uppfyller lagens krav. Lagen om småbarnspedagogik innehåller bland annat bestämmelser om gruppstorlekar, antal anställda, småbarnspedagogikens innehåll och jämlikt bemötande av barnen.

Hur klagomål lämnas

Hur framskrider ett tillsynsärende?

 • Regionförvaltningsverket kan inleda tillsyn av ett ärende på basis av sina egna observationer eller till följd av ett klagomål eller en anmälan vi har fått. Ett tillsynsärende innebär att vi utreder om ett ärende eller en händelse har varit lagstridiga eller på något annat sätt klandervärda.

 • När vi tar upp ett tillsynsärende till behandling inhämtar vi de utredningar som vi anser är nödvändiga och sänder den som tillsynen gäller en begäran om utredning. Vi kan också utföra en inspektion och vid behov be den som är föremål för tillsynen om tilläggsuppgifter.

 • När vi har fått utredningarna bedömer vi om det i tillsynsobjektets verksamhet finns något lagstridigt eller inkorrekt som bör åtgärdas. Vi fattar i allmänhet ett beslut i tillsynsärendet. Exempelvis i tillsynsärenden inom arbetarskyddet kan beslutet bestå enbart av  en anteckning i inspektionsberättelsen. Tillsynsbeslutet innehåller information om huruvida vi har konstaterat lagstridigheter eller brister i ärendet och vägledning om hur saken ska rättas till. Beslutet är även proaktiv tillsyn inför framtiden. Beroende på hur omfattande ärendet är kan det ta omkring upp till ett år att få beslut i ärendet.

 • I ett beslut som vi fattar i ett tillsynsärende kan vi  

  • konstatera att den som är föremål för tillsynen har agerat lagenligt

  • göra föremålet för tillsynen uppmärksam på sitt förfarande så att det i fortsättningen är i linje med lag eller god förvaltningssed

  • ge en anmärkning med tanke på den fortsatta verksamheten

  • ålägga aktören att göra ändringar inom en viss tid och vid behov förena åläggandet med vite

  • Utöver det här kan vi också göra en polisanmälan. 
     

 • I ett beslut som vi fattar i ett tillsynsärende kan vi inte

  • upphäva eller ändra beslut som andra myndigheter har fattat

  • ålägga någon att betala ersättning

  • ålägga den som tillsynen gäller att fatta ett visst beslut eller vidta vissa åtgärder

  • påföra den som tillsynen gäller ett straff

  • meddela förelägganden om tjänste- eller arbetsförhållanden.

Proaktiv vägledning

En central del av vår tillsyn är proaktiv vägledning. Tillsynsmyndigheterna som anges i lagen om småbarnspedagogik, det vill säga regionförvaltningsverken, Valvira och det kommunala organet (kommunens tillsynsmyndighet), har enligt lagen i första hand till uppgift att ge dem som anordnar småbarnspedagogik vägledning och rådgivning. 

 • Syftet med vägledningen är att garantera att småbarnspedagogiken uppfyller bestämmelserna och håller hög kvalitet.  
 • Exempel på vår proaktiva vägledning är våra utbildningar på olika teman och våra handböcker.  
 • Vi ger också dem som anordnar småbarnspedagogik vägledning om den planmässiga egenkontrollen. 

Tillsynen baserar sig på ett tillsynsprogram och på klagomål eller andra kontakter. 

 • Vi utarbetar tillsynsprogrammet i samarbete med Valvira. Programmet uppdateras efter behov och anger fokusområdena för vår tillsyn. Mer information: Tillsynsprogrammet
 • Om du planerar att lämna in ett klagomål över småbarnspedagogiken rekommenderar vi att du först lämnar in en anmärkning till den enhet vars verksamhet du är missnöjd med.  
 • Mer information om hur du anför ett klagomål hittar du på sidan Tillsyn och klagomål.

Länkar till lagar