Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen

Tjänster inom socialservicen är till exempel hemservice, serviceboende med heldygnsomsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning, vård utom hemmet inom barnskyddet samt stödboende för klienter inom missbrukar- och mentalvården. 

Kommunen är den myndighet som i första hand övervakar socialservicen, men även regionförvaltningsverket övervakar offentlig och privat socialservice som produceras på dess område.

Hur övervakas socialservicen?

Tjänster inom socialservicen är till exempel hemservice, serviceboende med heldygnsomsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning, vård utom hemmet inom barnskyddet samt stödboende för klienter inom missbrukar- och mentalvården. 

Kommunen ansvarar för att ordna socialservice för alla invånare i kommunen som behöver dem. När en klient ansöker om service, gör kommunen en bedömning av klientens servicebehov utifrån vilken klienten får ett jakande eller nekande beslut om ordnandet av tjänsterna. 

Kommunen kan ordna en tjänst genom att producera den själv eller i samarbete med andra kommuner, köpa den av en privat serviceleverantör eller ge klienten en servicesedel.

Syftet med egenkontroll är att serviceproducenterna identifierar risker som kan ha inverkan på kvaliteten och innehållet av den tjänst som klienten får. Både kommunala och privata serviceproducenter ska göra upp en plan för egenkontroll som ska vara framlagd utan att man separat behöver be om den. Hela personalen ska delta i arbetet med att göra upp planen för egenkontroll så att egenkontrollen blir en del av det dagliga arbetet och personalen lär sig att utvärdera sin egen verksamhet.

Kommunen har till uppgift att övervaka alla privata producenter av socialservice oberoende av om kommunen köper tjänster av serviceproducenten i fråga eller inte. Kommunen ska vid behov instruera och handleda serviceproducenterna när det gäller att förbättra tjänsternas kvalitet och tillräcklighet. Kommunen ska också försäkra sig om att tjänster som produceras av en privat serviceproducent åtminstone motsvarar de kommunala tjänsternas nivå.

Avtalsbaserad service

När en kommun köper service av en privat serviceproducent baseras köpet av tjänster på avtal. I avtalet definieras minimikraven på servicen. Dessa krav ska uppfyllas under hela avtalsperioden. Kommunen har inte bara skyldighet att övervaka de privata producenter av socialservice som är verksamma i kommunens område; den har också rätt att övervaka att avtalet uppfylls. Kommunen kan anteckna påföljder i ett avtal. Påföljderna verkställs om avtalet i praktiken inte genomförs på det sätt som parterna kommit överens om. En påföljd kan vara till exempel avtalsvite eller vägran att köpa tjänster tills avtalets villkor åter uppfylls.

Tjänst som anordnas med servicesedel

En kommun kan anordna en tjänst med servicesedlar. Då har klienten möjlighet att själv välja vilken serviceproducent som producerar klientens tjänster. En klient som har en servicesedel kan bli tvungen att själv betala en del av den tjänst som han eller hon köper. Kommunerna kan själva bestämma servicesedelns värde, och därför kan klientens egen betalningsandel variera från kommun till kommun. 

Kommunen bestämmer kriterierna på servicesedelproducenterna. Om serviceproducenten uppfyller kriterierna, godkänner kommunen serviceproducenten som servicesedelproducent och antecknar den i sitt eget register över servicesedelproducenter. Kommunen övervakar kvaliteten på de godkända servicesedelproducenternas verksamhet och tjänstens tillräcklighet. 

Servicesedelklienten ingår själv ett avtal med serviceproducenten. Avtalsförhållandet mellan klienten och serviceproducenten omfattas av bestämmelserna om och de rättsprinciperna för konsumenträtt och avtalsrätt. 

Tjänst som klienten köper själv

Om klienten köper och betalar sin socialtjänst själv, ingår klienten och serviceproducenten ett avtal som omfattas av bestämmelserna om och rättsprinciperna för konsumenträtt och avtalsrätt. Kommunen ska övervaka att de tjänster som en serviceproducent tillhandahåller är högklassiga och tillräckliga även om kommunen inte deltar i anordnandet av tjänsterna och kommunen och serviceproducenten inte har ett avtal.

Kommunen ska instruera serviceproducenten att handla på det sätt som förutsätts i lag om kommunen observerar brister i serviceproducentens verksamhet. Om instruktioner och gemensamma samtal inte förbättrar verksamheten, anmäler kommunen ärendet till regionförvaltningsverket.

Kommunen är den myndighet som i första hand övervakar socialservicen, men även regionförvaltningsverket övervakar offentlig och privat socialservice som produceras på dess område. Regionförvaltningsverkets uppgifter som gäller handledning och övervakning indelas i tre områden.

Handledning och rådgivning

Handledning och rådgivning är de primära metoderna att förbättra verksamhetens kvalitet. Regionförvaltningsverket ger handledning och råd till både klienter och serviceproducenter.

Proaktiv tillsyn

En privat producent kan börja producera socialservice först när producenten fått tillstånd för sin verksamhet eller lämnat en anmälan till den kommun där den avser producera servicen. I anslutning till handläggningen av tillståndsansökan och anmälan bedömer även regionförvaltningsverket serviceproducentens verksamhetsförutsättningar och ger vid behov handledning och råd till serviceproducenten. Bedömningen av verksamhetsförutsättningarna kallas för proaktiv tillsyn.

Reaktiv tillsyn

Ibland räcker det inte med kommunens handledning och rådgivning eller påföljderna i avtalet för att förbättra kvaliteten på en tjänst. Då kan kommunen, klienten eller en närstående till klienten göra en anmälan om missförhållande till regionförvaltningsverket. Efter att regionförvaltningsverket fått anmälan överväger det vilka åtgärder det vidtar. I regel behandlar regionförvaltningsverket ärendet på så sätt att kommunen ombes ge ett utlåtande om missförhållandet och serviceproducenten bes lämna utredningar. Då behandlas tillsynsärendet utifrån de utredningar som erhållits. Om missförhållandet ger anledning att misstänka att klientsäkerheten äventyrats, kan regionförvaltningsverket kontrollera tjänstens kvalitet och klientsäkerheten genom att göra ett inspektionsbesök utan förhandsmeddelande

Vanliga frågor

Kommunen är den myndighet som i första hand övervakar socialservicen. Om ditt ärende gäller inledande av socialserviceverksamhet eller om du har frågor som gäller servicens kvalitet, kontakta den kommun på vars område du planerar att producera service. 

Även regionförvaltningsverket ger råd och handledning. Du kan kontakta registratorskontoret för ditt eget regionförvaltningsverk per telefon eller e-post. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar