Registret över tjänsteproducenter Soteri

I Soteri kan du göra registreringsansökningar, -anmälningar och -ändringar i anslutning till social- och hälsovården eller småbarnspedagogiken. Soteri-registret är Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register.

Behandlingen av registreringsansökningar som inkommit via elektronisk ärendehantering har blivit överbelastad. Vi behandlar ansökningar om registrering i den ordning de lämnas in. Vänligen fyll i alla delar av ansökan noggrant så att vi kan få all nödvändig information utan begäran om ytterligare förtydligande. Läs nogrannare anvisningarna:  Du som registrerar dig i Soteri – gör handläggningen av din ansökan smidigare

Registrering i Soteri gäller endast nya tjänsteleverantörer. Du behöver inte göra någonting om du har varit en privat tjänsteproducent eller en självständig yrkesutövare innan det nya Soteri-registret togs i bruk, och det inte har skett några ändringar i verksamheten.

Soteri-registrets e-tjänst

Tjänsteproducenterna gör ansökningarna elektroniskt i Soteri.

I Soteris e-tjänst kan du göra en registreringsansökan, -anmälan och -ändring i anslutning till social-, hälsovården eller småbarnspedagogiken. Ansökan, anmälan eller ändringen styrs automatiskt till rätt regionförvaltningsverk eller Valvira för behandling. Via e-tjänsten kan du också hantera dina egna kontaktuppgifter. Företagens basuppgifter kommer till Soteri via tjänsten Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade i FODS (länk).

 • E-tjänsten kräver stark autentisering till exempel med bankkoder.
 • Som tjänsteproducentens enda namntecknare kan du identifiera dig i Soteris e-tjänst till exempel med dina bankkoder. Tjänsteproducenten ska ge andra som uträttar ärenden i Soteri Suomi.fi-fullmakter. Anvisningar för att ge fullmakter hittar du på webbplatsen Suomi.fi.
 • Tills vidare kan du endast använda e-tjänsten med en finländsk personbeteckning. 
 • Om du endast är verksam inom området för ett regionförvaltningsverk och inte kan använda e-tjänsten, så kan du uträtta ärenden med hjälp av PDF-blanketterna. Observera att det går långsammare att uträtta ärenden med hjälp av blanketterna än elektroniskt och att avgifterna för handläggningen av ansökningar som inkommit med blanketterna är större. 
Se också sidan Soteri / Anvisningar.

Vad är Soteri?

I Soteri samlas den privata social- och hälsovårdens organisations- och serviceuppgifter samt tillståndsuppgifterna för tjänsteproducenter av privat småbarnspedagogik och daghem på ett ställe.

I Soteri finns:

 • grundläggande uppgifter om privata tjänsteproducenter, tjänster och personal inom social- och hälsovården
 • grundläggande uppgifter om privata tjänsteproducenter, daghem och personal inom småbarnspedagogiken
 • uppgifter om begränsade läkemedelsförråd enligt läkemedelslagen.

Utvecklingsarbetet med Soteri fortsätter. Senare kommer Soteri även att innehålla:

 • grundläggande uppgifter om offentliga tjänsteproducenter, tjänster och personal inom social- och hälsovården 
 • påföljdsuppgifter från tillsynen över tjänsteproducenter och tjänsteenheter.

Bra att veta om Soteri

Bestämmelser om Soteri finns i lagen om tillsyn över social- och hälsovården, som trädde i kraft den 1 januari 2024. Registreringen av privata producenter av småbarnspedagogik grundar sig på lagen om småbarnspedagogik.

Av uppgifterna i Soteri skapas en offentlig elektronisk informationstjänst som betjänar flera intressentgruppers och medborgares behov av information.

Uppgifterna i registret kan utnyttjas till exempel av FPA, Institutet för hälsa och välfärd, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och välfärdsområdena. 

Klienterna hos social- och hälsovårdstjänsterna kan med hjälp av informationstjänsten söka till exempel tjänsteproducenter som är verksamma i deras område och hitta uppgifter till producenterna.

Den offentliga informationstjänsten avses att öppnas senare under 2024.

Funktionerna i Soteri tas i bruk stegvis. 

 • Den privata social- och hälsovårdens ansökningar om registrering samt tillståndsansökningar från privata tjänsteproducenter inom småbarnspedagogiken börjar tas emot i januari 2024.
 • Funktionerna för tillsyn avsedda för tillsynsmyndigheterna tas i bruk i april 2024.
 • Den offentliga informationstjänsten avses att öppnas senare under 2024.
 • Uppgifterna om den offentliga social- och hälsovårdens tjänsteproducenter ska vara inlämnade senast den 31 december 2025.

Regionförvaltningsverkets kundservice

Valviras kontaktuppgifter och rådgivning: Registret för serviceproducenter

Allmänna frågor om Soteri:
[email protected] 

Länkar till lagar