Registret över tjänsteproducenter Soteri

I Soteri kan du göra registreringsansökningar, -anmälningar och -ändringar i anslutning till social- och hälsovården eller småbarnspedagogiken. Soteri-registret är Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register.

Behandlingen av registreringsansökningar som inkommit via elektronisk ärendehantering har blivit överbelastad. Vänligen fyll i alla delar av ansökan noggrant så att vi kan få all nödvändig information utan begäran om ytterligare förtydligande. Läs nogrannare anvisningarna:  Du som registrerar dig i Soteri – gör handläggningen av din ansökan smidigare

Vi behandlar ansökningar om registrering av privata tjänsteproducenter inom social - och hälsovården i den ordning de lämnas in. Du kan dessvärre inte påskynda behandlingen genom att kontakta regionförvaltningsverkets kundservice eller de sakkunniga direkt.

Soteri-registrets e-tjänst

Tjänsteproducenterna gör ansökningarna elektroniskt i Soteri.

I Soteris e-tjänst kan du göra en registreringsansökan, -anmälan och -ändring i anslutning till social-, hälsovården eller småbarnspedagogiken. Ansökan, anmälan eller ändringen styrs automatiskt till rätt regionförvaltningsverk eller Valvira för behandling. Via e-tjänsten kan du också hantera dina egna kontaktuppgifter. Företagens basuppgifter kommer till Soteri via tjänsten Företags- och organisationsdatasystemet (FODS). Kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade i FODS (länk).

 • E-tjänsten kräver stark autentisering till exempel med bankkoder.
 • Som tjänsteproducentens enda namntecknare kan du identifiera dig i Soteris e-tjänst till exempel med dina bankkoder. Tjänsteproducenten ska ge andra som uträttar ärenden i Soteri Suomi.fi-fullmakter. Anvisningar för att ge fullmakter hittar du på webbplatsen Suomi.fi.
 • Tills vidare kan du endast använda e-tjänsten med en finländsk personbeteckning. 
 • Bekanta dig också med Soteris anvisningar för e-tjänsten.
 • Om du endast är verksam inom området för ett regionförvaltningsverk och inte kan använda e-tjänsten, så kan du uträtta ärenden med hjälp av PDF-blanketterna. Observera att det går långsammare att uträtta ärenden med hjälp av blanketterna än elektroniskt och att avgifterna för handläggningen av ansökningar som inkommit med blanketterna är större. 

Soteri-registret

Soteri: Anvisning för registreringsansökan social- och hälsovård - Registrering enligt lagen om tillsyn över social- och hälsovården

Soteri: Anvisning för tillståndsansökan småbarnspedagogik . - tillstånd och anmälningar inom privat småbarnspedagogik

Vad är Soteri?

I Soteri samlas den privata social- och hälsovårdens organisations- och serviceuppgifter samt tillståndsuppgifterna för tjänsteproducenter av privat småbarnspedagogik och daghem på ett ställe.

I Soteri finns:

 • grundläggande uppgifter om privata tjänsteproducenter, tjänster och personal inom social- och hälsovården
 • grundläggande uppgifter om privata tjänsteproducenter, daghem och personal inom småbarnspedagogiken
 • uppgifter om begränsade läkemedelsförråd enligt läkemedelslagen.

Utvecklingsarbetet med Soteri fortsätter. Senare kommer Soteri även att innehålla:

 • grundläggande uppgifter om offentliga tjänsteproducenter, tjänster och personal inom social- och hälsovården 
 • påföljdsuppgifter från tillsynen över tjänsteproducenter och tjänsteenheter.

Bra att veta om Soteri

Bestämmelser om Soteri finns i lagen om tillsyn över social- och hälsovården, som trädde i kraft den 1 januari 2024. Registreringen av privata producenter av småbarnspedagogik grundar sig på lagen om småbarnspedagogik.

Av uppgifterna i Soteri skapas en offentlig elektronisk informationstjänst som betjänar flera intressentgruppers och medborgares behov av information.

Uppgifterna i registret kan utnyttjas till exempel av FPA, Institutet för hälsa och välfärd, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och välfärdsområdena. 

Klienterna hos social- och hälsovårdstjänsterna kan med hjälp av informationstjänsten söka till exempel tjänsteproducenter som är verksamma i deras område och hitta uppgifter till producenterna.

Målet är att öppna den offentliga informationstjänsten i början av 2024.

Funktionerna i Soteri tas i bruk stegvis. 

 • Den privata social- och hälsovårdens ansökningar om registrering samt tillståndsansökningar från privata tjänsteproducenter inom småbarnspedagogiken börjar tas emot i januari 2024.
 • Funktionerna för tillsyn avsedda för tillsynsmyndigheterna tas i bruk i april 2024.
 • Den offentliga informationstjänsten öppnas i början av 2024.
 • Uppgifterna om den offentliga social- och hälsovårdens tjänsteproducenter ska vara inlämnade senast den 31 december 2025.

Om du bedriver verksamhet endast i ett regionförvaltningsverks område kan du vända dig till regionförvaltningsverket i din region. Om du bedriver verksamhet inom flera regionförvaltningsverks områden innebär det att du som tjänsteproducent är Valviras kund och kan vända dig dit.

Regionförvaltningsverkets kundservice

Valviras kontaktuppgifter och rådgivning: Registret för serviceproducenter

Anvisningar

Av uppgifterna i Soteri skapas en offentlig elektronisk informationstjänst som betjänar flera intressentgruppers och medborgares behov av information. Uppgifterna i registret kan användas till exempel av FPA, Institutet för hälsa och välfärd, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och välfärdsområdena.

Tjänsteproducenter som har fler än en tjänsteenhet ska utöver en plan för egenkontroll även utarbeta ett program för egenkontroll. Programmet för egenkontroll är en strategisk anvisning för hur tjänsteenheternas planer för egenkontroll ska upprättas och följas.

Varje tjänsteproducent ska upprätta en plan för egenkontroll som ska gälla alla de tjänster som tjänsteproducenten producerar. För varje tjänsteenhet ska det finnas en egen plan för egenkontroll. Syftet med planen är att förhindra missförhållanden i tjänsteverksamheten, att åtgärda brister på ett smidigt sätt och att minska tillsynsmyndigheternas behov av att ingripa i missförhållanden och brister genom tillsyn i efterhand.

En tjänsteproducent är en offentlig eller privat aktör som producerar socialservice eller hälso- och sjukvårdstjänster och som registreras i Soteri-registret. Privata tjänsteproducenter lämnar in ansökan om att bli tjänsteproducent via Soteri. Privata tjänsteproducenter är aktiebolag, andra bolag, offentliga och privata sammanslutningar, andelslag, föreningar, stiftelser och enskilda näringsidkare (firmaföretagare med FO-nummer).

En tjänsteenhet kan ha ett eller flera serviceställen. Med serviceställe avses den faktiska plats där tjänsteenhetens registrerade tjänster produceras. Servicestället har en viss besöksadress, men kan också vara ett virtuellt serviceställe. På servicestället får kunderna de tjänster som registrerats för tjänsteenheten.

En tjänsteenhet är en funktionellt och administrativt organiserad helhet som upprätthålls av en offentlig eller privat tjänsteproducent och där det produceras socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster. Tjänsteproducenten ska i ansökan ge uppgifter om tjänsteenhetens uppbyggnad, de tjänster som ska produceras och andra detaljer i tjänsteverksamheten som ska registreras. En tjänsteenhet kan bestå av en eller flera branschvisa verksamhetsenheter inom social- och hälsovård.

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården trädde i kraft den 1 januari 2024. Lagen innehåller bestämmelser om tillsynen över anordnare av social- och hälsovårdstjänster samt om verksamhetsförutsättningar för och registrering av privata och offentliga tjänsteproducenter, om tjänsteproducenternas egenkontroll och myndigheternas tillsyn. Lagen innehåller också bestämmelser om det nya registret över tjänsteproducenter (Soteri), som öppnade i början av januari 2024.  

Soteri-registret är Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register och kommer att innehålla uppgifter om alla privata och offentliga producenter av social- och hälsovårdstjänster och alla sådana privata tjänsteproducenter inom småbarnspedagogik som förutsätts ha tillstånd. I och med Soteri blir tillstånds- och registreringsprocesserna elektroniska. Tjänsteproducenterna lämnar in ansökningar elektroniskt i Soteri.

Den befullmäktigade tjänsteproducenten representerar de andra tjänsteproducenterna som hör till en gemensam tjänsteenhet hos tillsynsmyndigheten i alla ärenden som gäller de tjänster som produceras i den gemensamma tjänsteenheten. Den befullmäktigade tjänsteproducenten har rätt att representera alla tjänsteproducenter som den har ingått avtal med om att vara befullmäktigad tjänsteproducent.

En gemensam tjänsteenhet är en tjänsteenhet där tjänsteproducenterna inom enheten genom ett avtal har valt en befullmäktigad tjänsteproducent att företräda dem hos tillsynsmyndigheterna samt att för deras räkning svara för vissa skyldigheter enligt vad som särskilt föreskrivs i tillsynslagen. Den gemensamma tjänsteenheten ska registreras för alla de tjänsteproducenters räkning som bedriver verksamhet i tjänsteenheten utifrån de uppgifter den befullmäktigade tjänsteproducenten lämnar. En gemensam tjänsteenhet är en frivillig form av registrering.

Länkar till lagar