Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland  

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland är verksamt i landskapen Egentliga Finland och Satakunta.

Inom vårt verksamhetsområde finns Satakunta och Egentliga Finlands välfärdsområden. 

Arbetarskyddets verksamhetsområde omfattar även Åland. Vårt huvudkontor ligger i Åbo och våra övriga arbetsplatser i Björneborg och Mariehamn.  

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands överdirektör är Leena Räsänen. Hos oss arbetar det mer än 130 personer på olika orter.   

Välj ärende

Du hittar information om hur du uträttar ärenden vid oss på här:

Aktuellt

Vänligen notera, att alkoholinspektörernas telefontjänst betjänar endast vardagarda kl 10-11.

Om oss

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • styrning och tillsyn av social- och hälsovården 
 • hälsofrämjande arbete 
 • tillstånd för privata producenter av social- och hälsovård och registrering och tillsyn av tjänsterna 
 • behandling av klagomål 
 • serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, förebyggande av alkoholskador  
 • vägledning och tillsyn av veterinärvård och djurskydd 
 • styrning, tillsyn och utvärdering av livsmedelssäkerheten 
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning 
 • styrning, tillsyn och utvärdering av hälsoskydds- och tobakstillsynen 
 • främjande av romernas delaktighet 
 • tillsyn av fastighets- och hyresförmedlingar och förande av ett förmedlingsrörelseregister  
 • förordnande om revisor och om sammankallande av bolagsstämma, beslut om särskild granskning, deponerings- och skyddsdokumentärenden 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands ansvarsområde för basservice, rättsskydd och tillstånd har på riksnivå hand om följande uppgifter: 

 • administrering av statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården. 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • styr undervisnings- och kulturväsendet 
 • ordnar fortbildning för personal inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken samt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena 
 • beviljar statsunderstöd för projekt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena 
 • främjar elevers rättsskydd 
 • utvärderar den regionala tillgången till grundläggande service. 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • övervakar tillgången till och nivån på räddningsväsendets tjänster 
 • behandlar klagomål om räddningsväsendet 
 • övervakar övningar och externa räddningsplaner 
 • samordnar beredskapen i regionen och ordnar anknytande samarbete  
 • samordnar beredskapsplaneringen 
 • stöder kommunernas beredskapsplanering 
 • ordnar regionala försvarskurser och beredskapsövningar och har hand om regionala försörjningsberedskapsärenden 
 • främjar säkerhetsplaneringen inom region- och lokalförvaltningen 
 • beviljar skytteföreningstillstånd 
 • ger utlåtanden till Brandskyddsfonden om räddningsväsendets ansökningar om bygg- och materielprojekt 
 • behandlar förslag på mottagare av livräddningsmedaljer. 

Arbetarskyddet 

 • övervakar arbetsplatser och utvecklar arbetarskyddet 
 • övervakar att maskiner, utrustning och personlig skyddsutrustning som används i arbete uppfyller kraven 
 • undersöker allvarliga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
 • behandlar tillstånd och anmälningar i anslutning till arbete 
 • deltar i rättsliga förfaranden som gäller arbetsbrott. 

Andra uppgifter 

 • regionförvaltningsverkens enhet för intern revision 
 • allmänna förvaltningsuppgifter i ledningens stödenhet. 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde  

 • cirka 696 300 invånare 
 • yta cirka 19 322 km2
 • 44 kommuner, av vilka 18 är städer  
 • 8 ekonomiska regioner  
 • 2 landskapsförbund  
 • 1 polisinrättning 
 • 2 räddningsverk 
 • 2 nödcentraler 
 • 2 sjukvårdsdistrikt 
 • 2 närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler) 
 • cirka 286 000 arbetsplatser 
 • omkring 13,5 % av hela landets företag  
 • cirka  317 000 sysselsatta 
 • 4 universitet och högskolor. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har hand om miljötillståndsärenden inom Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands region i Satakunta och Egentliga Finland.

Till våra riksomfattande uppgifter hör

 • förvaltning av statsunderstöd som beviljas för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
 • förvaltning och övervakning av statsunderstöd för räddningsväsendet
 • regionförvaltningsverkens interna revision.

Läs mer om vårt ansvar i avsnittet Vårt ansvarsområde.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 • registrering och tillsyn som rör bekämpning av penningtvätt och terrorism
 • vägledning, information och tillsyn som rör digitala tjänsters tillgänglighet
 • tillsyn över räddningsväsendet och riksomfattande uppföljning av och rapportering om beredskapstiderna
 • koordinering av arbetarskyddets riksomfattande telefonrådgivning.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 • tillstånds- och tillsynsärenden samt fastighetsregisterärenden enligt begravningslagen
 • statsunderstöd för skötseln av finländska begravningsplatser på överlåtna områden och för skötseln av evakuerades hjältegravar samt uppgifter som rör skötseln av ryska krigsfångars gravar.

Regionförvaltningsverket i Lappland

 • uppgifter som rör samiska språket
 • uppgifter enligt renskötsellagen
 • renköttskontroll och anknytande tillsyn
 • uppgifter med anknytning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

 • administrering av statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
 • administrering och tillsyn gällande statsunderstöd till räddningsväsendet
 • regionförvaltningsverkens interna revision.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 • uppgifter som rör hittegodsbyråer
 • uppgifter som rör det svenska bildningsväsendet
 • uppgifter i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller byggande av idrottsanläggningar
 • uppgifter i anslutning till samförvaltning av hyreshus och bostadsrättsbostäder
 • uppgifter i anslutning till fastställande av delägarlags stadgar.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

 • styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom försvarsmakten
 • uppgifter som rör spaningsflygningar efter skogsbränder
 • arbetarskyddets riksomfattande kommunikation.

Kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 4, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Självständighetsplan 2, Åbo

[email protected]  
Telefonväxel 0295 016  000 

Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected] Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Kontoret i Mariehamn (arbetarskyddet)

Postadress: PB 9, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Torggatan 16, Mariehamn

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg. 

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats.

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected] Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

Överdirektör Leena Räsänen, tfn 0295 017 385

 • Överdirektörens sekreterare, planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052 

Basservice, rättsskydd och tillstånd

 • Direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094 
 • Chef för social- och hälsovårdsenheten Pauli Kamsula, tfn 0295 018 083
 • Chef för näringstillsynsenheten Pepe Uskelin, tfn 0295 018 124 
 • Enhetschef för miljö- och hälsoskyddet Jani Soini, tfn 0295 018 115 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • Direktör Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • Direktör Ilkka Horelli, tfn 0295 018 061 

Arbetarskyddet  

 • Direktör Riitta Sulameri, tfn 0295 018 168 
 • Enhetschef för tillsyn av byggande, transport och sjöfart Anette Lehtonen tfn 0295 018 184  
 • Enhetschef för tillsyn av tjänster Jan Mikkonen tfn 0295 018 163 
 • Enhetschef för tillsyn på Åland och tillsyn av utländsk arbetskraft Anna Pärtty tfn 0295 018 173  
 • Enhetschef för tillsyn av den offentliga förvaltningen Ulla Riikonen tfn 0295 018 174  

Ledningens stödenhet 

 • Enhetschef Raija Hurskainen, tfn 0295 018 040  

Regionförvaltningsverkens internrevision 

 • Chef för intern revision Kristina Alakylä, tfn 0295 018 135 

Kommunikation 

 • Regional kommunikationschef Mari Kaarnavaara-Puutio, tfn 0295 016 410
 • [email protected] 

Vi tar emot endast emot e-fakturor. Vi vill att e-fakturorna överensstämmer med Europanormen. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.  Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.

E-fakturaadress/EDI-kod: 00371095237136201 
FO-nummer: 1095237-1 
Momsnummer: FI10952371 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503 

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller på papper, eftersom dessa inte är e-fakturor (lag 241/2019). Observera att din faktura ska uppfylla de obligatoriska krav på faktainnehåll som anges i mervärdesskattelagen. Felaktiga och bristfälliga fakturor skickas tillbaka.  Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019

Skatteförvaltningens anvisning om faktureringskraven vid mervärdesbeskattning

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected]

Om vår verksamhet

En av våra viktiga uppgifter är att på regional nivå befrämja samarbetet mellan olika aktörer. För detta har vi grundat olika arbetsgrupper. Till arbetsgrupperna har vi bjudit in representanter för bland annat kommuner, myndigheter, organisationer och företag.  

 • Sydvästra Finlands regionala beredskapskommitté 
 • Delegationen för frivilligt försvar 
 • Sydvästra Finlands regionala delegation för romska ärenden 
 • Sydvästra Finlands veterandelegation 
 • Landskapens samarbetsgrupper (MYR) 
 • Arbetarskyddsnämnden för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.