Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänster

Vi åtar oss att göra våra tjänster tillgängliga enligt lagen.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller

  • regionförvaltningsverkets kundservice allmänna kontaktblankett
  • andra elektroniska kundportaler för RFV:s olika ansvarsområden som kommer att tas i bruk på samma serviceplattform i pilotförsöket med kundrelationsverksamhet vid RFV hösten 2021: ärendeportaler för tillstånd för djurförsök, småbarnspedagogiken och arbetarskyddet
  • elektroniska ärendeblanketter. 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Denna webbplats uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA (WCAG 2.2) som lagen kräver och webbplatsen har endast några kritiska tillgänglighetsbrister. De största bristerna som observerades hänför sig till pdf-filer.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. En ny, utomstående expertbedömning av webbplatsens tillgänglighet genomfördes i december 2021, under vilken problemen utreddes. Tjänstens tillgänglighet utvecklas kontinuerligt. 

Plattformen för genomförandet är ServiceNow och den tillgänglighet som medföljer plattformen fungerar som standard. Nästa Rome-version av ServiceNow-plattformen utlovar WCAG 2.1 AA-stöd för Service-portalen. Dessutom förbättrar vi ständigt innehållet. Vi uppdaterar tillgänglighetsutlåtandet allteftersom de observerade problemen har åtgärdats.

Största delen av de observerade problemen gäller användare som använder assisterande teknik, såsom skärmläsare.

Brister i textmotsvarigheter

  • I tjänsten finns vissa element som saknar textmotsvarighet eller vars textmotsvarighet är felaktig. (WCAG 1.1.1)

Brister i struktur, rubriker och etiketter

  • I tjänsten finns vissa brister i strukturen, till exempel i rubrikanvändningen och i användningen av övriga html-element. Det här leder till problem i fråga om hanterbarheten och gällande möjligheten att uppfatta. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)

Brister dokumentrubriker

  • De pdf-dokument som systemet producerar saknar rubrik. (WCAG 2.4.2)'

Brister i läs- och fokusordningen i pdf-filer  

  • Innehållen i pdf-filerna kan inte läsas av all assisterande teknik i rätt läsordning, dessutom följer fokus inte texten. Det här leder till problem för vissa personer som använder assisterande teknik. (WCAG 1.3,2, 2.4.3)

Brister i språkdefinitionerna

  • I tjänsten finns sidor och på sidorna enskilda ställen där språkvalet är fel. (WCAG 3.1.1 och 3.1.2)

Brister i kodningen på pdf-dokument

  • Det finns brister i koderna på pdf-dokument. (WCAG 4.1.1)

Brister i namngivningen av gränssnittskomponenter

  • Främst i pdf-filerna finns några gränssnittskomponenter vars namn inte kan läsas av programvaror.  Vissa brister har upptäckts i sidornas ARIA-kodmarkeringar.  (WCAG 4.1.2)

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes 18.10.2021. 

Utlåtandet baserar sig på en bedömning som gjorts av en tredje part av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i direktivet 2016/2102. 

Utlåtandet granskades senast 29.12.2021. 

Återkoppling och kontaktuppgifter 

Har du upptäckt problem med tillgängligheten i vår digitala tjänst som beskrivs i detta tillgänglighetsutlåtande? Meddela oss om saken så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Ge respons på hur tillgänglig regionförvaltningsverkets webbplats är

Uppföljningsförfarande

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för oss som driver webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en tillgänglighetsklagan och hur ärendet behandlas.

Anmäl bristande tillgänglighet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillgä[email protected]
Telefonnummer: växel 0295 016 000