Utmärkelsetecken och medaljer

Vi deltar i olika stadier av behandlingen av flera olika utmärkelsetecken och medaljer.  

Regionförvaltningsverket behandlar förslag till följande utmärkelsetecken: 

 • Finlands Vita Ros’ (FVR) och Finlands Lejons (FL) ordnars utmärkelsetecken, även morsdagsmedaljerna (FVR M I Kr) som förlänas på morsdagen. 
 • Livräddningsmedaljen och förtjänstmedaljen för befolkningsskydd 
 • Frihetskorsets ordens utmärkelsetecken 
 • Militärens förtjänstmedaljer.

Utmärkelsetecken och medaljer

Vi har som uppgift att inom olika förvaltningsområden be om förslag till mottagare av utmärkelsetecken från kommunstyrelser, kommuner, utbildningssamkommuner, sjukvårdsdistrikt och räddningsverk.

Vi levererar förslagen vidare till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, utbildningsstyrelsen eller inrikesministeriet. Varje regionförvaltningsverk kan sända endast en viss mängd förslag till ministerierna, vilket innebär att vi måste gallra bland förslagen. Ordnarnas styrelse lämnar de slutliga förslagen till utmärkelsetecken som ska förlänas till republikens president.

Vi ber om förslag på utmärkelsetecken som ska förlänas på självständighetsdagen inom följande ministeriers förvaltningsområden:

 • undervisnings- och kulturministeriet 
 • inrikesministeriet 
 • social- och hälsovårdsministeriet 
 • finansministeriet.

Ministerierna sänder regionförvaltningsverken förvaltningsområdesvis ett styrbrev, varefter vi börjar bereda ordensförslagen. 

Vi utarbetar årligen mot slutet av februari ett meddelande om ordensförslagen. Korrekt ifyllda, väl motiverade förslag ska lämnas senast den 30 april 2024 till det regionförvaltningsverk, inom vars verksamhetsområde mottagarkandidaten till utmärkelsetecknet bor. Vi levererar förslagen vidare till ministerierna.

Ordnarnas styrelse lämnar de slutliga förslagen till utmärkelsetecken som ska förlänas till republikens president. Utmärkelsetecknen förlänas varje år på självständighetsdagen den 6 december. 

Mer information:

[email protected]

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, registratorskontoret, PB 1, 13035 AVI

 • Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: enhetschef för undervisningsväsendet, planerare Kirsi Pekkanen, tfn 0295 016 557 
 • Inrikesministeriets förvaltningsområde: inspektör Sirpa Holopainen, tfn 0295 016 084 
 • Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Päivi Åkerblom, tfn 0295 016 210 
 • Finansministeriets förvaltningsområde: ledningens assistent Taina Kemppi, tfn 0295 016 051 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, registratorskontoret, PB 2, 13035 AVI

 • Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890 
 • Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör Eeva Hiltunen, tfn. 0295 016 513. 
 • Inrikesministeriets förvaltningsområde: räddningsöverinspektör Kai Horelli, tfn 0295 016 870 
 • Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890 
 • Finansministeriets förvaltningsområde: planerare Sirpa Kesonen, tfn 0295 016 909 

Regionförvaltningsverket i Lappland, registratorskontoret, PB 3, 13035 AVI

 • Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: planerare Marketta Enbuska, tfn 0295 017 380 och avdelningssekreterare Mika Petramaa, tfn 0295 017 399
 • Inrikesministeriets förvaltningsområde: avdelningssekreterare Kristiina Kantola, tfn 0295 017 359
 • Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362 
 • Finansministeriets förvaltningsområde: ledningens sekreterare Satu Salonen, tfn 0295 017 029 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, registratorskontoret, PB 4, 13035 AVI

 • Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde: länsveterinär Jani Soini, tfn 0295 018 115 
 • Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: inspektör för ungdomsväsendet Arja Randell, tfn 0295 018 305 
 • Inrikesministeriets förvaltningsområde: räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn 0295 018 063 
 • Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: överinspektör Tuula Rahkonen, tfn 0295 018 038 
 • Finansministeriets förvaltningsområde: planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, registratorskontoret, PB 5, 13035 AVI

 • Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: enhetschef Ismo Myllyaho, tfn 0295 018 820 
 • Inrikesministeriets förvaltningsområde: ledningens assistent Tarja Siirilä, tfn 0295 018 501 
 • Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Kirsi Mäenpää, tfn. 0295 018 518  
 • Finansministeriets förvaltningsområde: överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich, tfn 0295 018 511 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, registratorskontoret, PB 6, 13035 AVI

 • Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: planerare Tiina Pirinen, tfn 0295 017 545 
 • Inrikesministeriets förvaltningsområde: planerare Tiina Ulvinen, tfn 0295 017 079 
 • Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: utvecklingschef Leena Meriläinen, tfn 0295 017 523 
 • Finansministeriets förvaltningsområde: utvecklingschef Siiri Oinas-Panuma, tfn 0295 017 535

Den medalj som republikens president på morsdagen ger till mammor som utmärkt sig är en medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden (FVR M 1 gk).

Kommuner, församlingar, föreningar och andra samfund samt de egna barnen kan lämna in förslag på mammor som borde premieras till regionförvaltningsverket.

Att lämna in ansökan om morsdagsmedalj och medaljerna som delas ut till mammorna är avgiftsfria.

Morsdagsmedaljen kan tilldelas mammor i olika åldrar och i olika livsmiljöer och som arbetar eller har arbetat med olika uppgifter. De premierade har utmärkt sig som utmärkta fostrare av barn och unga, de har burit sitt samhällsansvar samt stött familjelivet och föräldraskapet. Dessutom beaktas representanter från olika minoritetsgrupper. Antalet barn är ingen avgörande grund för att premieras. Utöver biologiska mammor kan även adoptiv- och fostermammor föreslås för morsdagsmedaljen. Den nedre åldersgränsen för kandidaterna är 40 år.

Motiveringen för att beviljas morsdagsmedalj kan även vara en mer omfattande samhällelig fostringsuppgift, till exempel inom en barnskydds- eller familjeorganisation, inom en ungdoms- eller idrottsförening eller någon annan samhällelig organisation. Medaljen tilldelas inte personer som arbetar som fostrare.

Andra goda fostrare som utfört motsvarande fostringsarbete, såsom pappor, syskon, andra nära släktingar osv. belönas den 6 december, då de övriga statliga förtjänsttecknen delas ut.

Regionalförvaltningsverket beaktar i sitt förslag på medaljmottagare både en jämlik regional fördelning och den svenskspråkiga befolkningens andel.

Förslagen på medaljmottagare görs med riddarordnarnas ordensförslagsblankett och med social- och hälsovårdsministeriets bilaga. Förslagen lämnas in till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket skickar sedan förslagen vidare till social- och hälsovårdsministeriet. Utifrån regionförvaltningsverkens förslag gör social- och hälsovårdsministeriet en ordensframställning till riddarordnarna. Medaljerna ges på den nationella morsdagsfesten som arrangeras av Mannerheims barnskyddsförbund.

Lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. Läs anvisningarna i pressmeddelandet om hur du gör förslaget:

Livsräddningsmedaljen förlänas som erkänsla för en synnerligen modig eller rådig gärning eller för en gärning som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats från hotande fara. Medaljen har ofta beviljats en person som med risk för sitt eget liv har räddat en annan människa.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lämnar utlåtanden om medaljkandidatförslagen till livräddningsmedaljnämnden samt sköter också nämndens sekreteraruppgifter.

Livräddningsmedaljnämnden behandlar förslagen om förlänande av livräddningsmedaljer och inrikesministeriet framför dem till Republikens president för godkännande. 

Förslaget om förläning av en livräddningsmedalj till en privatperson ska lämnas inom fem år efter att det kalenderår löpt ut då gärningen som förslaget grundar sig på utförts. En förutsättning för att man ska få medaljen har vanligen varit att man äventyrat sitt eget liv. 

Ansökan om en livräddningsmedalj sänds till det regionförvaltningsverk inom vars område gärningen skett. Om gärningen skett utanför landets gränser, sänds ansökan till det regionförvaltningsverk, inom vars område räddaren eller den räddade har sin hemort. Ansökan sänds till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan. 

Mer information 

 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn 0295 018 063 
 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland, räddningsöverinspektör Ilkka Heinonen, tfn 0295 016 042
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finland, planerare Sirpa Kesonen, tfn 0295 016 909 
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland, räddningsöverinspektör Jorma Pikkarainen, tfn 0295 017 618
 • Regionförvaltningsverket i Lappland, räddningsöverinspektör Seppo Lehto, tfn 0295 017 357
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, konsultativ tjänsteman Tove Lindell, tfn 0295 018 510.

Förtjänstmedaljen för befolkningsskydd beviljas för förtjänster inom utvecklandet av befolkningsskyddet i avsikt att förhindra sådana hot, som störningssituationer och undantagstillstånd kan medföra.  

Vi lämnar förslag från kommuner, räddningsverk och andra samarbetsinstanser till inrikesministeriet. Inrikesministeriet beviljar förtjänstmedaljen av första klass till personer som arbetat särskilt förtjänstfullt till förmån för befolkningsskyddet och förtjänstmedaljen av andra klass till personer som arbetat förtjänstfullt till förmån för befolkningsskyddet.  
 
Förtjänstmedaljerna för befolkningsskydd utdelas vartannat år.

Mer information 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn 0295 018 063

Under fredstid förlänas Frihetskorsets utmärkelsetecken till en person som förtjänstfullt verkat till förmån för försvarsmakten, försvaret och särskilt det frivilliga försvaret och Finlands säkerhetsställning.  

Förslaget till utmärkelsetecken kan komma från en myndighet, en organisation eller en privatperson. Vi levererar förslagen till inrikesministeriet. 

Frihetskorsets ordens utmärkelsetecken förlänas i regel två gånger om året. På dagen för försvarets fanfest den 4 juni belönas personer i försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets tjänst. På självständighetsdagen den 6 december belönas andra personer som utmärkt sig i arbetet till förmån för försvaret. Av särskilda skäl kan utmärkelsetecknet förlänas också vid en annan tidpunkt.

Vi levererar förslagen till militärens förtjänstmedaljer till inrikesministeriet årligen i slutet av januari. För inrikesministeriets förvaltningsområdes del tillämpas ett centraliserat förfarande då förslag till militärens förtjänstmedaljer lämnas till huvudstaben.

Militärens förtjänstmedalj förlänas av försvarsmaktens kommendör. Medaljerna förlänas mottagarna i regel årligen på dagen för försvarets fanfest den 4 juni. Militärens förtjänstmedalj kan förlänas också till en person utanför försvarsmakten för aktivt och särskilt värdefullt arbete till förmån för försvarsmakten.

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar