Offentliga kungörelser och delgivningar

Offentliga delgivningar:

Vid offentlig delgivning hålls en handling en viss tid tillgänglig för mottagaren hos myndigheten. Delgivningen finns vanligen till påseende 30 dagar.  

Ett meddelande om att handlingen finns tillgänglig ska publiceras på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet. Av meddelandet ska det framgå vad saken gäller samt var och till vilken tidpunkt handlingen finns tillgänglig. I meddelandet ska dessutom nämnas den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats.

Var kan jag hitta gamla beslut?

Om beslutet finns inte längre till påseende på webbplatsen, kan du begära det av registratorskontoret. 

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Anvisningar för begäran om uppgifter

Var kan jag hitta beslut som gäller mitt område?

I vår kommunförteckning hittar du information om vilket regionförvaltningsverks verksamhetsområde kommunen hör till. 

Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden

Offentliga delgivningar

Offentliga kungörelser

Om en handling enligt någon lag ska delges genom en offentlig kungörelse, verkställs delgivningen genom att kungörelsen och den handling som kungörs publiceras på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet.

Offentliga kungörelser

Kungörelser i miljö- och vattenhushållningsärenden hittar du i Databas över vatten- och miljötillstånd.

Databas över vatten- och miljötillstånd