Offentliga kungörelser och delgivningar

Offentliga delgivningar:

Vid offentlig delgivning hålls en handling en viss tid tillgänglig för mottagaren hos myndigheten  och ett meddelande om att handlingen finns tillgänglig ska publiceras på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet. Av meddelandet ska det framgå vad saken gäller samt var och till vilken tidpunkt handlingen finns tillgänglig. I meddelandet ska dessutom nämnas den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats.

I vår kommunförteckning hittar du information om vilket regionförvaltningsverks verksamhetsområde kommunen hör till. 

Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden

Observera att beslut kan meddelas också enligt sjukvårdsdistrikt. I statsrådets kartapplikation hittar du information om vilket sjukvårdsdistrikt kommunen hör till. 

Statsrådets kartapplikation

Offentliga delgivningar

Offentliga kungörelser

Om en handling enligt någon lag ska delges genom en offentlig kungörelse, verkställs delgivningen genom att kungörelsen och den handling som kungörs publiceras på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet.

Kungörelser i miljö- och vattenhushållningsärenden hittar du i Databas över vatten- och miljötillstånd.

Offentliga kungörelser