Handläggnings- och tillsynsavgifter

Serveringstillstånd

Handläggningsavgifterna för våra tillstånd 2024

 1. Alkoholserveringstillstånd som är i kraft tills vidare eller på viss tid 1 365 euro
 2. Serveringstillstånd som är i kraft tills vidare eller på viss tid 950 euro, om
  • tillståndssökanden inte har ett serveringsställe
  • tillståndssökanden redan tidigare har beviljats ett serveringstillstånd eller detaljhandelstillstånd som är i kraft eller
  • tillståndssökanden ansöker om flera serveringstillstånd samtidigt. I så fall tas ut en avgift för serveringstillståndet enligt punkt 1 och för de övriga serveringstillstånden den avgift som avses i den här punkten.

 3. Serveringstillstånd för alkoholdrycker på viss tid 950 euro, om tillståndet är i kraft högst 30 dygn och serveringsområdet har högst 200 kundplatser
 4. Tillstånd som gäller förlängd serveringstid för alkoholdrycker 710 euro
 5. Anmälan om förlängd serveringstid för alkoholdrycker 475 euro (om tillståndshavaren samtidigt för ett och samma ställe ansöker om tillstånd för förlängning av serveringstiden och gör en anmälan om förlängd serveringstid tas avgiften ut bara för tillståndet för förlängningen av serveringstiden)
 6. Ansökan om ändring av ordningsvaktskravet vid förlängd serveringstid som är gjord separat eller behandlad i samband med tillståndsansökan eller anmälan om förlängning av serveringstiden för alkoholdrycker 475 euro
 7. Godkännande av serveringsområde för evenemang och tillställningar 950 euro
 8. Anmälan om servering på ett godkänt serveringsområde 205 euro per evenemang eller tillställning
 9. Ändringstillstånd för serveringsområde 475 euro
 10. Anmälningsavgift för ändring av serveringsområde 205 euro
 11. Anmälningsavgift för ändring av ansvarsperson eller ansvarspersoner 475 euro
 12. Anmälningsavgift för ändrade ägarförhållanden 205 euro
 13. Annat tillstånd som gäller servering 475 euro
 14. Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 950 euro
 15. Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 475 euro, om
 • tillståndssökanden redan har ett tidigare beviljat och gällande detaljhandelstillstånd eller serveringstillstånd för alkoholdrycker
 • tillståndssökanden samtidigt ansöker om både serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
 • tillståndssökanden ansöker om flera detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker samtidigt. I så fall tas ut en avgift för ett detaljhandelstillstånd enligt punkt 14 och för de övriga detaljhandelstillstånden den avgift som avses i den här punkten

   16. Annat tillstånd som gäller detaljhandel 475 euro

   17. Beslut om ändring av serverings- eller detaljhandelstillstånd 340 euro 

   18. Godkännande av platsen för alkoholbolagets butik 950 euro

   19. Godkännande av utlämningsställe 950 euro

   20. Fastställande av rutt för alkoholbolagets butiksbil eller butiksbåt 950 euro

Om en med stöd av alkohollagstiftningen gjord ansökan eller anmälan som tillställts regionförvaltningsverket dras tillbaka innan ärendet slutbehandlats, är behandlingsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut hos sökanden. Om det är fråga om gemensam behandling enligt 5 punkten och den ansökan om tillstånd som är under behandling dras tillbaka, får det sammanlagda beloppet av de avgifter som tas ut när den gemensamma behandlingen avbryts inte överstiga det belopp som anges i 4 punkten.

Handläggningsavgifterna är fasta och bindande. De är utmätningsbara utan separat beslut eller dom. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning fakturerar handläggningsavgiften.  

Tillsynsavgifter

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift av alla som har ett serveringstillstånd som är i kraft tills vidare. Avgiften tas ut per verksamhetsställe.

Tillsynsavgiften fastställs enligt mängden hundraprocentig alkohol för de beräknade inköpen under föregående kalenderår enligt följande:

Serverad mängd per år

 • under 100 liter: 105 euro
 • minst 100 liter men mindre än 2 000 liter: 210 euro
 • minst 2 000 liter men mindre än 10 000 liter: 420 euro
 • 10 000 liter eller mer: 790 euro.

För tillsynen av förlängd serveringstid tar vi ut en separat årsavgift:

 • om serveringen förlängs till klockan 4 över 180 dagar i året är årsavgiften 760 euro
 • annars är avgiften 380 euro.

Tillsynsavgifterna för serveringstillstånd faktureras varje kalenderår senast den 30 april om tillståndet har varit i kraft den 1 april. Vi tar inte ut någon avgift för det första kalenderåret.

Detaljhandelstillstånd

Handläggningsavgifterna för våra tillstånd 2024:

 • Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 950 euro
 • Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 475 euro, om
  • tillståndssökanden redan har ett tidigare beviljat och gällande detaljhandelstillstånd eller serveringstillstånd för alkoholdrycker
  • tillståndssökanden samtidigt ansöker om både serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
  • tillståndssökanden samtidigt söker flera detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker (i så fall tas full avgift ut för ett detaljhandelstillstånd och för de övriga detaljhandelstillstånden avgiften enligt den här punkten)
 • Annat tillstånd för detaljhandel 475 euro
 • Beslut om ändring av serverings- eller detaljhandelstillstånd 340 euro
 • Godkännande av platsen för alkoholbolagets butik 950 euro
 • Godkännande av utlämningsställe 950 euro
 • Godkännande av rutten för alkoholbolagets alkoholförsäljningsbil eller -båt 950 euro.
 • Anmälningsavgift för ändring av ansvarsperson eller ansvarspersoner 475 euro
 • Anmälningsavgift för ändrade ägarförhållanden 205 euro.

Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan innan den är slutbehandlad är handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars hade tagits ut.

Handläggningsavgifterna är fasta och bindande. De får sökas ut utan separat dom eller beslut. Handläggningsavgiften faktureras av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning.

Våra tillsynsavgifter är:

 • årsavgiften för tillsynen av detaljhandeln vid varje försäljningsställe är 200 euro
 • den årliga tillsynsavgiften som tas ut av alkoholbolaget är 380 euro för varje affär.

Tillsynsavgifterna för detaljhandeln faktureras varje kalenderår senast den 30 april om tillståndet har varit i kraft den 1 april. Vi tar inte ut någon avgift för det första kalenderåret.

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift av varje detaljhandel som säljer alkoholdrycker.