Det frivilliga programmet för hälsoövervakning av djur

Vissa djursjukdomar övervakas enligt lag genom inspektioner och stickprov regelbundet på alla djurhållningsplatser. Det är dock inte obligatoriskt att övervaka vissa sjukdomar, vilket innebär att de kan ingå i ett frivilligt program för hälsoövervakning. Även om det är frivilligt att ansluta sig till programmet är det ofta en förutsättning för försäljning av djur.

Ett frivilligt program för hälsoövervakning genomförs för att övervaka följande sjukdomar:

 • maedi-visna hos får
 • CAE (caprine arthritis-encephalitis) hos getter 
 • tuberkulos hos hjortdjur
 • BKD (bacterial kidney disease) hos laxfiskar.

Så här ansluter du dig till övervakningsprogrammet

Om du vill ansluta dig till programmet för hälsoövervakning, ta reda på de exakta kraven som gäller för sjukdomar vid anslutning till programmet. Du måste uppfylla de givna kraven och förbinda dig till att agera på det sätt som programmet förutsätter. Dessutom förbinder du dig till övervakning och provtagning.

Du ska:

 • be att kommunalveterinären regelbundet utför hälsokontroller på djuren
 • ta behövliga prover av djuren med tanke på djursjukdomen
 • sända proverna till laboratoriet för analys
 • föra bok över provtagning och avsändande av prover
 • vid behov göra en anmälan till myndigheten om förekomsten av djursjukdom på djurhållningsplatsen
 • förbinda dig att skaffa nya djur eller könsceller och embryon från en djurhållningsplats som har minst samma hälsoklass
 • hålla djurmärkningarna uppdaterade
 • föra bok över de hälsokontroller och provtagningar som utförts på djurhållningsplatsen samt över undersökningsresultaten av proverna
 • vara redo att visa upp bokföringen i samband med kontrollen
 • spara bokföringen tills du upphör med hälsoövervakningen.

Fyll i Livsmedelsverkets anmälningsblankett och skicka den till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i din region.  Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan. Blanketterna finns sjukdomsspecifikt på Livsmedelsverkets webbplats.

Regionförvaltningsverket beviljar dig en hälsoklass på basis av den verksamhet som du beskriver i ansökan. Det finns tre hälsoklasser. Din klass bestäms utifrån hur stor sannolikhet det är att en djursjukdom som ska övervakas med hjälp av ett övervakningsprogram inte förekommer på din djurhållningsplats. Vid klassificeringen beaktas djursjukdomar som tidigare förekommit på din djurhållningsplats eller sjukdomar hos djur som kommer i kontakt med dina djur samt resultaten av de undersökningar som du låtit utföra. Hälsoklassen kan höjas, om du länge har hört till programmet för hälsoövervakning och följer villkoren. En förutsättning för att hälsoklassen ska kunna höjas är att sjukdomen inte konstateras hos dina djur.

Hälsoklassen på din djurhållningsplats beror på följande:

 • hur länge har du genomfört ett frivilligt program för hälsoövervakning?
 • har veterinärkontrollerna utförts och proverna tagits i tid och har resultaten varit godtagbara?
 • är din bokföring uppdaterad
 • har ersättningsdjur/könsceller skaffats i enlighet med kraven för hälsoklassen?

Om alla krav på den högre klassen uppfylls, kan du begära att regionförvaltningsverket höjer hälsoklassen.

Regionförvaltningsverket kan återkalla sitt beslut om hälsoklass, om du inte följer de villkor som krävs. Regionförvaltningsverket återkallar också sitt beslut, om du meddelar att du upphör med verksamheten eller programmet för hälsoövervakning.

Beslut och kontroller som hänför sig till programmet för hälsoövervakning samt undersökning av prover är avgiftsbelagda. Regionförvaltningsverket fattar beslut både om anslutning till programmet och om ansökan om höjning av hälsoklass. Priset är 85 euro per arbetstimme. Minimifaktureringen är en timme.

Kommunalveterinärens årliga kontrollavgift är 150 euro/kontroll och provtagning. Avgiften för enbart kontroll av bokföringen är 50 euro, t.ex. i fråga om naturfoderdammar. Om kontrollen pågår över 2 timmar (exklusive den tid som går åt till resan), tas det dessutom ut en avgift på 100 euro för varje påbörjad timme som överstiger två timmar.

Laboratoriet fakturerar för undersökning av proverna enligt sin prislista.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av