Svar på vanliga frågor

På den här sidan hittar du vanliga frågor och våra svar på dem.

Vanliga frågor om coronaviruset har vi sammanställt separat på en egen sida.

Vanliga frågor om coronaviruset

Alkohol | Begränsat läkemedelsförrådBeredskap | Bostadsaktiebolag | Djur | Depositioner | Indrivning | Hälsoinspektörerna i kommun | Livräddningsmedalj | Livsmedelstillsynens Oiva-system | Mäklarfirmor | Statsunderstöd | Tillsyn över äldreomsorgen | Tobak | Utbildning | Vatten |

Skriv minst tre bokstäver och skrolla neråt på sidan. Tryck inte på retur-knappen. Resultaten blir synliga automatiskt.

Alkohol

Du behöver tillstånd för att sälja sådana fasta alkoholpreparat som innehåller mer än 2,8 viktprocent alkohol som är avsedda att förtäras som sådana eller som kan göras drickbara genom att beståndsdelar avskiljs från eller vätska tillförs till dem. Vid försäljningen av sådana produkter ska man dessutom i övrigt följa samma bestämmelser som vid försäljningen av alkoholdrycker.

Du kan med detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker sälja alkoholpreparat med högst 5,5 viktprocent alkohol, som till exempel chokladkonfekt eller glass. Du kan läsa mer om alkoholpreparaten på Valviras webbsidor.

Läs mer on alkoholpreparat på Valviras webbsidor

Vi på regionförvaltningsverket övervakar serveringen av alkoholdrycker. Valvira styr vårt tillstånds- och tillsynsarbete. Vårt mål är att verksamheten ska vara enhetlig i hela landet. Tillsynsverksamheten utvecklas med stöd av ett riksomfattande tillsynsprogram (på finska). 

Riksomfattande tillsynprogram

Läs mer om tillsynen

På regionförvaltningsverket övervakar vi detaljhandeln med alkoholdrycker. Valvira styr vårt tillstånds- och tillsynsarbete. Vårt mål är att verksamheten ska vara enhetlig i hela landet. Tillsynsverksamheten utvecklas med hjälp av ett riksomfattande tillsynsprogram.

Läs mer om tillsynen på vår webbsidan

Som detaljhandelstillståndshavare kan du ta emot beställningar och betalningar i din nätbutik också för alkoholdrycker. Du får överlåta alkoholdryckerna som kunden har beställt bara inomhus i ditt detaljhandelsställe klockan 9.00–21.00. 

Innan du inleder beställnings- och avhämtningsverksamheten bör du göra en anmälan om det till oss på regionförvaltningsverket.

Du kan använda en självbetjäningskassa för detaljhandeln med alkoholdrycker. Användningen av en sådan förutsätter att du kontrollerar åldern för personer som ser unga ut. Du ska dessutom säkerställa att kunden inte är uppenbart berusad eller köper drycker för att förmedla dem till minderåriga eller berusade.

Anmäl ändringen i verksamheten till regionförvaltningsverket innan du tar i bruk självbetjäningskassorna. I regionförvaltningsverket godkänner vi försäljningsarrangemang med självbetjäningskassor från fall till fall och beslutar om tillståndsvillkoren för dem.

Det kan du inte. Som tillståndshavare kan du inte leverera alkoholdrycker hem till kunden och inte heller låta dem transporteras av ett bud, exempelvis en taxi. Alkoholdryckerna måste lämnas över till kunden i försäljningsstället.

Du kan inte ge mängdrabatter på alkoholdrycker. Det är inte tillåtet att erbjuda två eller flera alkoholförpackningar till nedsatt pris. Det får inte vara dyrare att köpa en alkoholdryck än vad den kostar som en flerförpackning av samma storlek.

Du får utannonsera priserbjudanden på alkoholdrycker endast inne på detaljförsäljningsstället, om erbjudandet gäller kortare tid än två månader. Kortvariga priserbjudanden får inte heller utannonseras i exempelvis tidningar eller webbpublikationer. 

Marknadsföring av alkohol

I ditt detaljhandelsställe får du sälja bara sådana alkoholdrycker som du har beviljats tillstånd att sälja. Därtill måste du köpa in dem från en alkoholdryckstillverkare eller partihandlare med din butiks tillståndsnummer.

Om du har flera detaljhandelsställen ska du köpa in alkoholdryckerna till varje ställe med deras respektive tillståndsnummer.

Du kan också importera alkoholdrycker som du säljer i ditt eget detaljhandelsställe. Innan du börjar importera ska du göra en anmälan till Valvira om att du importerar alkoholdrycker.

Köp in alkoholdryckerna som du säljer i ditt serveringsställe av en tillståndshavande

 • tillverkare
 • partihandlare
 • detaljhandlare.

Som tillståndshavare kan du också själv importera alkoholdrycker som serveras. Innan du inleder importen bör du göra en anmälan till Valvira. Du bör anmäla alla importerade partier till Valvira och till Tullen för beskattningen.

Läs mer om importanmälan på Valviras webbsida

Du får bara sälja lagligt inköpta alkoholdrycker i ditt serveringsställe. I exempelvis privata tillställningar får man inte dricka alkoholdrycker som kunden har hämtat dit (till exempel champagne som kunden från utlandet tagit med sig för brudskålen).

Man får inte sälja drycker som innehåller över 1,2 % alkohol till personer under 18 år. Man får inte sälja drycker som innehåller över 22 % alkohol till personer under 20 år.

Man får inte sälja alkoholdrycker till personer som är uppenbart berusade.

Om det är skäl att misstänka att någon köper alkoholdrycker för att förmedla dem vidare till en uppenbart berusad person eller till någon som är under 18 år så får man inte sälja dem till personen.

Det är förbjudet att dricka alkohol i detaljhandelsstället. Det är tillståndshavarens och personalens skyldighet att övervaka att alkoholdryckerna inte dricks i detaljhandelsställets utrymmen inomhus eller utomhus eller i deras närhet. Tillståndshavaren bör vid behov märka ut området där man inte får dricka alkoholdrycker. Dylika områden är exempelvis borden som finns inne i lokalen eller utomhus.

Du får sälja alkoholdrycker bara i färdigt ifyllda och slutna förpackningar.

Som tillståndshavare ansvarar du för att det finns tillräcklig personal i varje skift. De får inte vara påverkade av alkohol eller något annat berusningsmedel.

I detaljhandelsstället ska närvara en ansvarig föreståndare som har fyllt 18 år. Som tillståndshavare ska du ordna övervakningen av försäljningen så att den ansvariga föreståndaren effektivt kan övervaka försäljningen och vid behov ingripa i den. En 16-årig person får sälja alkoholdrycker bara tillsammans med en myndig ansvarig föreståndare.

Du kan sälja alkoholdrycker med över 2,8 % alkohol i ditt detaljhandelsställe klockan 9.00–21.00. 

 • Om din butik stänger och inga nya kunder tas in efter klockan 21.00 så bryter du inte mot försäljningstidsbestämmelsen även om kunderna i butiken slutför sina alkoholinköp efter stängningstiden.
 • Om din butik håller öppet senare än klockan nio på kvällen så är utgångspunkten den att du inte får sälja alkoholdrycker efter klockan 21.00.
  • Om du har säkerställt att kunden tog alkoholdryckerna i sin besittning före försäljningstidens slut så kan du sälja dem till kunden. Om kunder ställde sig i kassakön samtidigt före klockan 21 får man sälja dem alkoholdryckerna oberoende av hur länge servicen av kunderna längre fram i kön tar.
 • Det är enklare att följa bestämmelsen om du stänger alkoholdrycksavdelningarna och kylskåpen. Informera dina kunder klart och tydligt om försäljningstiderna för alkohol.

Begränsat läkemedelsförråd

Läkemedelsplanen vid en verksamhetsenhet som upprätthåller ett begränsat läkemedelsförråd ska i fråga om det begränsade läkemedelsförrådet innehålla en beskrivning av

 1. det utbud av läkemedel, specificerade enligt läkemedelssubstans, i det begränsade läkemedelsförrådet som motsvarar enhetens behov av läkemedelsbehandling, om det inte finns särskilda skäl att ange läkemedelspreparatens namn, 
 2. anskaffningen av läkemedel och registreringen av de läkemedel som skaffats, 
 3. förvaringen och iordningställandet av läkemedel, 
 4. genomförandet av läkemedelsförsörjningen och läkemedelsbehandlingen, inklusive fördelning och utdelning av läkemedel och läkarkonsultation, 
 5. kompetenskraven, ansvaret, skyldigheterna och arbetsfördelningen för personalen i fråga om läkemedelsbehandlingen, 
 6. införandet av läkemedelsbehandlingen och användningen av läkemedel i journalhandlingarna och klientberättelsen samt anteckningarna om konsumtionen av de läkemedel som klassificeras som narkotika, 
 7. förstöringen av de läkemedel som ska avlägsnas, 
 8. de läkartjänster som är tillgängliga för de boende vid verksamhetsenheten, 
 9. uppföljnings- och återkopplingssystemen för genomförandet av läkemedelsbehandlingen, 
 10. andra förfaranden och ansvar i anslutning till användningen av läkemedelsförrådet. 

Läkemedelsutbudet i det begränsade läkemedelsförrådet baserar sig på de läkemedelspreparat som definieras i enhetens läkemedelsplan. Läkemedelsförrådet får inte innehålla läkemedelspreparat som doseras intravenöst (i.v.) eller antibiotika, med undantag av ögondroppar. 

Ett begränsat läkemedelsförråd kan vid behov innehålla läkemedel som av tillverkaren fått tillstånd att användas även intravenöst. I sådana fall ska läkemedlet administreras på något annat sätt än intravenöst. 

Ett begränsat läkemedelsförråd kan innehålla narkotiska läkemedel som ska injiceras, om de är avsedda för terminalvård vid enheten. Om de narkotiska läkemedlen som ska injiceras används för annan vård än terminalvård, ska verksamhetsenheten utöver ett tillstånd från socialvården dessutom ha ett tillstånd från hälso- och sjukvården.

Se anvisning: Behovet av tillstånd för hälso- och sjukvård vid en boendeenhet inom socialvården (pdf, valvira.fi)

Om enheten ger terminalvård och i samband med den har narkotiska läkemedel som ska injiceras i sitt begränsade läkemedelsförråd, är det skäl att nämna i läkemedelsplanen att de narkotiska läkemedlen som ska injiceras är avsedda för terminalvård. 

Tillstånd att upprätthålla ett begränsat läkemedelsförråd ska finnas även om läkemedelsutbudet består enbart av egenvårdsläkemedel.

Nej. Om det i verksamhetsenheten endast finns jod och medicinskt kol krävs inte något tillstånd för begränsat läkemedelsförråd.

Om enheten endast distribuerar avgiftsfria vaccinationer som grundar sig på avtal med välfärdsområden, behövs inte tillstånd för begränsat läkemedelsförråd för den adrenalin som är ämnad för vård av en omedelbar anafylaktisk reaktion i samband med vaccineringen. Den som utför vaccineringarna ska alltid ha adrenalinet med sig.

Om det vid enheten ges andra vaccinationer än de som nämns ovan, ska den privata tjänsteproducenten också ha tillstånd för privat hälso- och sjukvård.

Se anvisning: Behovet av tillstånd för hälso- och sjukvård vid en boendeenhet inom socialvården (pdf, valvira.fi)

Syre hör inte till läkemedelsutbudet i det begränsade läkemedelsförrådet vid enheter för serviceboende inom socialvården.

Det begränsade läkemedelsförrådet får inte innehålla annan antibiotika än ögondroppar.

Läkaren som godkänt läkemedelsplanen har ansvar för läkemedelsutbudet i det begränsade läkemedelsförrådet.

Enhetens ansvariga legitimerade läkare har ansvaret för hälso- och sjukvården. Om det inte finns en ansvarig läkare är det den legitimerade läkaren som godkänt läkemedelsplanen som är ansvarig för att läkemedlen som beställs till det begränsade läkemedelsförrådet stämmer överens med läkemedelsplanen. Den läkaren som nämns ovan eller den av hen förordnade läkaren är skyldig att underteckna läkemedelsbeställningarna till det begränsade läkemedelsförrådet.

Den ansvariga personen ska framför allt ansvara för att lagringen, förvaringen och förstöringen av läkemedel följer lagen och de förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Ansvarspersonen för ett begränsat läkemedelsförråd ska ha tillräcklig kompetens och utbildning i läkemedelsbehandling. 

Arbetsgivaren ansvarar för att ansvarspersonen som utsetts för läkemedelsförrådet uppfyller de krav som ställs i lagen och att hen har tillräcklig erfarenhet av läkemedelsbehandling för uppgiften som ansvarsperson. 

För ett begränsat läkemedelsförråd ska utses en ansvarsperson som regelbundet är på plats vid verksamhetsenheten och som är läkare eller legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som arbetar vid enheten. 

I en ansökan eller anmälan som gäller ett begränsat läkemedelsförråd ska uppges bland annat ansvarspersonens utbildning, erfarenhet och uppgifter i samband med läkemedelsbehandlingen av enhetens klienter.

På enheten kan behandling med läkemedel i det begränsade läkemedelsförrådet endast utföras av sådana legitimerade yrkesutbildade personer eller yrkespersoner med skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvården eller inom socialvården som har behövlig utbildning och säkerställd kompetens inom läkemedelsbehandling. Ovan nämnda anställda ska finnas på plats i tillräcklig utsträckning under alla tider på dygnet.

Då behandlingen med läkemedel utförs ska principerna i den gällande lagstiftningen om begränsat läkemedelsförråd iakttas. Ett begränsat läkemedelsförråd är inte avsett att användas i sådana akuta situationer där en god vård av patienten förutsätter att patienten överförs till vård vid en hälsovårdscentral eller ett sjukhus. När vården inleds ska en läkare eller en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården göra en individuell bedömning av vårdbehovet och bedöma om en god vård av patienten förutsätter personlig läkarundersökning eller kontakt med läkare och om patienten bör överföras till hälsocentral- eller sjukhusvård.  

Läkaren ordinerar läkemedel från ett begränsat läkemedelsförråd om hen blir kontaktad och utgående från den kontakten anser sig ha fått tillräckliga uppgifter om klienten för att bedöma behovet av medicinering och att klientens tillstånd är sådant att det går att ge vård med hjälp av fjärranslutning och att en god vård av klienten inte förutsätter att hen överförs till en hälsocentral eller till sjukhusvård. För att utföra behandling med läkemedel i ett begränsat förråd förutsätts ett vårdbeslut av en läkare och ett personligt recept till patienten för användningen av ett läkemedel som finns i läkemedelsförrådet.

När det handlar om ett egenvårdsläkemedel avses med en ordination om medicinering att läkaren har definierat egenvårdsläkemedlet som lämplig för klienten i en plan som gäller undersökning, vård, medicinsk rehabilitering eller någon annan motsvarande plan.

I praktiken genomförs behandlingen med läkemedel i ett begränsat förråd av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller en yrkesutbildad person inom socialvården som arbetar vid enheten och som har tillräcklig utbildning och kompetens för att genomföra läkemedelsbehandlingen, vilket har säkerställts genom yrkesprov och läkemedelstillstånd. Då ett oförutsett och akut behov av behandling upptäcks kontaktar hen den behandlande läkaren, en läkare vid en hälsovårdscentral eller ett sjukhus, eller någon annan jourläkare för att få ett klientspecifikt recept för användningen av ett läkemedelspreparat i det begränsade läkemedelsförrådet.

Ett begränsat läkemedelsförråd kan utnyttjas vid oförutsedda och akuta behov av medicinering också när klienten redan har ett gällande läkarrecept för ett sådant läkemedelspreparat i läkemedelsförrådet som inte hör till klientens reguljära medicinering. Då inleds och genomförs läkemedelsbehandlingen i enlighet med gällande lagstiftning. 

Att inleda behandling med ett läkemedelspreparat som hör till ett läkemedelsförråd förutsätter att 

 • en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. sjukskötare) som arbetar vid enheten fattar beslut om att inleda läkemedelsbehandling utgående från klientens gällande recept eller ger patienten ett egenvårdsläkemedel som läkaren anser lämpligt.
 • det finns tydliga anvisningar i klientens plan för undersökning, vård eller medicinsk rehabilitering eller annan motsvarande plan gällande den läkemedelsbehandling som ska inledas
 • påbörjad läkemedelsbehandling registreras i enhetens klientdatasystem.

Ett begränsat läkemedelsförråd får användas endast för läkemedelsbehandling av klienterna vid verksamhetsenheten. Ett begränsat läkemedelsförråd kan utnyttjas i en oförutsedd och akut situation där klienten behöver medicinering.

Behandling med läkemedel i ett läkemedelsförråd förutsätter ett gällande recept som är avsedd för den klient som får läkemedelsbehandling. Det begränsade läkemedelsförrådet ska användas för läkemedelsbehandling av klienten i enlighet med verksamhetsenhetens läkemedelsplan. Användningen av ett begränsat läkemedelsförråd för läkemedelsbehandlingen av en klient ska föras in i journalhandlingarna och i verksamhetsenhetens klientinformationssystem. 

Användningen av ett begränsat läkemedelsförråd för läkemedelsbehandlingen av en klient ska föras in i journalhandlingarna och i verksamhetsenhetens klientinformationssystem. Läkaren antecknar sin ordination i journalhandlingarna. Den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som genomför läkemedelsbehandlingen registrerar receptet och användningen av läkemedlet (även egenvårdsläkemedel) i enhetens klientdatasystem. 

Om en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som arbetar vid enheten fattar beslut om att inleda läkemedelsbehandling utgående från klientens gällande recept eller ger patienten ett egenvårdsläkemedel som läkaren anser lämpligt, ska den påbörjade läkemedelsbehandlingen registreras i enhetens klientdatasystem. 

Genom dubbel registrering av receptet säkerställs att patienten behandlas på rätt sätt. Registreringarna möjliggör också effektiv övervakning av avvikelser i medicineringen. Läkemedelsplanen ska innehålla anvisningar om hur användningen av läkemedel i ett begränsat läkemedelsförråd ska registreras. 

Enheten ska föra bok över de HCI-läkemedel som ingår i det begränsade läkemedelslagret, dvs. förbrukningen av läkemedel som huvudsakligen påverkar det centrala nervsystemet. 

Av den förpackningsspecifika bokföringen ska framgå

 1. läkemedelspreparatets namn och mängd
 2. expeditionsdag och till vilken verksamhetsenhet det begränsade läkemedelsförråd som mottagit expedieringen hör
 3. uppgifter om förbrukningen av läkemedlet inklusive 
  • patientens namn
  • läkemedelsdos 
  • datum när läkemedlet getts till patienten 
  • namnet på den läkare som har förskrivit läkemedlet och 
  • datum och underskrift av den medlem av personalen som genomfört läkemedelsbehandlingen 
 4. eventuella mätningsförluster

Uppgifterna i bokföringen över HCI-läkemedel är sekretessbelagda.

Bestämmelser om skyldigheten att följa och bokföra förbrukningen av läkemedel som klassificeras som narkotika finns i statsrådets förordning om kontroll av narkotika (548/2008).

Ja. Privata tjänsteproducenter och välfärdsområden ska anmäla om väsentliga förändringar och upphörande av upprätthållandet av ett begränsat läkemedelsförråd.

Ja, det behövs tillstånd för begränsat läkemedelsförråd. Tillstånd för begränsat läkemedelsförråd grundar sig på läkemedelslagen.

Nej. Klienterna vid enheten för serviceboende inom socialvården har i regel läkemedel som skaffats med personliga recept. Om enheten för serviceboende använder läkemedel avsedda för gemensamt bruk vid akuta behov av medicinering, ska enheten för serviceboende inom socialvården alltid ansöka om tillstånd för ett begränsat läkemedelsförråd.

Den legitimerade läkaren som har ansvar för hälso- och sjukvården vid enheten eller om det inte finns en ansvarig läkare, den legitimerade läkaren som godkänt läkemedelsplanen, ansvarar för att läkemedlen som beställs till det begränsade läkemedelsförrådet stämmer överens med läkemedelsplanen. Läkaren som nämns ovan, eller den av hen förordnade läkaren, är skyldig att underteckna läkemedelsbeställningarna till det begränsade läkemedelsförrådet.

På läkemedelsbeställningen antecknas diarienumret för tillsynsmyndighetens beslut för att apoteket eller läkemedelscentralen ska kunna försäkra sig om att enheten har tillstånd av tillståndsmyndigheten (RFV, Valvira) att hålla ett begränsat läkemedelsförråd. Till läkemedelsbeställningen kan också fogas tillståndsmyndighetens tillståndsbeslut.

Beredskap

Migrationsverket (Migri) har på sin webbplats samlat anvisningar för personer som har flytt från Ukraina och för de personer som hjälper dem.

Anvisningar för dem som flyr från Ukraina och för personer som hjälper dem (migri.fi)

På Gränsbevakningsväsendets webbplats finns information om hur kriget i Ukraina påverkar gränsövergångstrafiken. Där finns även Gränsbevakningsväsendets anvisningar och kontaktuppgifter.

Konsekvenserna av kriget i Ukraina för inresor i landet (raja.fi)

Information om hjälp som erbjuds i Ukrainakrisen (på finska, punainenristi.fi)

THL har publicerat en rekommendation för hälso- och sjukvårdspersonal om vaccinationer och bekämpning av infektioner hos personer som anländer från Ukraina.

Förebyggande av infektionssjukdomar av personer som anlänt från Ukraina och deras vaccinationer (thl.fi)

I social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo kan man läsa om social- och hälsovården och hur den organiseras för personer som kommer från Ukraina. I den beskrivs också den rättsliga grunden och ansvaret för att ordna dessa tjänster.

Kommuninfo: Social- och hälsovårdstjänster för personer från Ukraina (stm.fi)

Statsrådets kanslis sida om frågor som rör Ukraina:

Strålsäkerhetscentralens webbsida om strålningsläget i Ukraina:

Allmän information om befolkningsskyddet:

Regionförvaltningsverkens beredskapsuppgifter består av att: 

 • samordna beredskapen på regional nivå
 • organisera samarbete kring samordning
 • samordna beredskapsplaneringen
 • ordna regionala försvarskurser
 • stöda kommunernas beredskapsplanering
 • ordna beredskapsövningar
 • främja säkerhetsplaneringen inom regional- och lokalförvaltningen.

När myndigheterna leder säkerhetsrelaterade situationer i regionen har regionförvaltningsverket till uppgift att:

 • stöda de behöriga myndigheterna
 • vid behov samordna verksamheten mellan dem
 • när det gäller samordning har regionförvaltningsverket inte bestämmanderätt för de behöriga myndigheternas del utan en separat bestämmelse på lagnivå.

Regionförvaltningsverken övervakar också hälso- och sjukvårdens regionala beredskap för storolyckor och exceptionella situationer som rör hälso- och sjukvården.

I enlighet med sitt uppdrag upprätthåller regionförvaltningsverken olika samarbetsnätverk i regionerna. En av de viktigaste är den regionala beredskapskommittén, där regionens centrala myndigheter delar den aktuella lägesbilden sinsemellan. 

Regionförvaltningsverken har inrättat beredskapskommittéer för att utföra beredskapsuppgifterna. Beredskapskommittén är ett samordningsorgan, den har ingen operativ uppgift. Till medlemmar har kallats företrädare för de centrala samarbetsparterna enligt respektive regionförvaltningsverks regionala behov. Till medlemmarna hör exempelvis kommunerna, NTM-centralerna, räddningsväsendena, försvarsområdena och landskapsförbunden. 

Beredskapskommittéerna har till uppgift att:

 • göra en sammanställning av beredskapsläget i regionen, vilket utgör grunden för den regionala lägesbilden
 • med jämna mellanrum nedteckna och godkänna regionens kärnområden och gemensamma mål i beredskapsfrågor
 • aktivt följa med beredskapsövningarna som ordnas i regionen och vid behov delta i planeringen av dem
 • som en del av regionförvaltningsverkets samordningsuppgift fungera som samarbetsorgan mellan myndigheterna
 • för sin del sörja för informationen om beredskapsuppgifterna.

Regionförvaltningsverken ordnar regelbundet i samarbete med Försvarsmakten regionala försvarskurser där man via olika teman behandlar samhällets beredskap. Till kurserna väljs personer som har en ledande ställning eller som arbetar med centrala beredskapsuppgifter i en kommun eller dess affärsverk eller i ett företag eller en organisation. Regionförvaltningsverken ordnar också regelbundna beredskapsövningar på olika håll i Finland. De fokuserar på teman som utvecklar samarbetet, till exempel befolkningsskyddet.

Under kurserna och övningarna går man igenom kommunernas egen beredskapsplanering och hur aktuell den är. Som en del av beredskapen ökar man också i allt högre grad realtidskunskapen om den regionala försörjningsberedskapen. Samtidigt samordnar regionförvaltningsverken utgående från regionens behov de funktioner, värdekedjor och tjänster som är nödvändiga för att trygga medborgarnas levnadsmöjligheter och företagens verksamhetsförutsättningar.

Regionförvaltningsverken har under årens lopp i sina respektive regioner byggt upp samarbetsnätverk som utgör en stark grund för det finländska samhällets beredskap.

I en sådan störningssituation som krisen i Ukraina intensifieras och effektiviseras nätverkens verksamhet. Regionförvaltningsverken stöder och vägleder kommunerna. Regionförvaltningsverken ordnar till exempel informationsevenemang för kommundirektörerna eller ber kommunerna granska sina beredskapsplaner.

Vid en långvarig kris accentueras betydelsen av att samordna den regionala beredskapen. Regionförvaltningsverken stöder de behöriga myndigheterna och samordnar vid behov verksamheten mellan dem. Den beredskapsuppgift som mest sannolikt kommer att konkretiseras för regionförvaltningsverken är framförhållning inför att personer som flyr kriget eller andra migranter kommer till Finland. En eventuell flyktingsituation syns också i Migrationsverkets (Migri), närings-, trafik- och miljöcentralernas, kommunernas, Finlands Röda Kors’ och medborgarnas verksamhet, vilket gör att samordning av verksamheten behövs.

Störningssituationer påverkar i allmänhet också skötseln av regionförvaltningsverkens egna grundläggande uppgifter. När det gäller social- och hälsovården samt undervisnings- och kulturväsendet leder de nya situationerna till ett ökat behov av rådgivning och information. Situationerna kan också kräva större tillsyn över olika tjänster eller över förhållanden som rör klient- och patientsäkerheten. På längre sikt accentueras stödet för psykisk kristålighet.

Regionförvaltningsverket är den styrande myndigheten om man till exempel i en nödsituation med risk för strålning måste vidta åtgärder för att skydda livsmedel och primärproduktionen av dem. Ämbetsverken bereder sig också på att öka djurskyddstillsynen, om djurskötseln befaras bli sämre t.ex. på grund av tillgång till foder eller av andra orsaker. Ett separat område är sällskapsdjuren som kommer hit med transittrafiken eller flyktingarna. Ukraina är ett rabiesområde och även ekinokockparasiter utgör en folkhälsorisk. Regionförvaltningsverken följer med läget.

Bostadsaktiebolag

Enligt bostadsaktiebolagslagen ska ordinarie bolagsstämman sammankallas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om räkenskapsperioden i bostadsaktiebolaget är kalenderåret (vilket det vanligen är) ska den egentliga bolagsstämman sammankallas senast 30.6. Det är inte möjligt att bestämma annorlunda i bolagsordningen. Bestämmelser som i bolagsordningen för bostadsaktiebolag avviker från den aktuella lagen om bostadsaktiebolag har förlorat sin betydelse.

Obs! År 2020 kan bolagsstämman på grund av undantagsförhållandena skjutas fram och hållas senast 30.9.2020.

Djur

Med metoder som ersätter djurförsök avses sådana metoder som inte alls kräver levande djur. Projekten måste sträva efter att ersätta användningen av djur, minska antalet djur som används och förbättra metoderna. Djuren ska orsakas så lite lidande som möjligt och deras välbefinnande främjas med alla medel också vid djurförsök.

Du kan läsa mer om ämnet t.ex. på jord- och skogsbruksministeriets eller på EU:s webbplats.

Läs mer på jord- och skogsbruksministeriets webbplats

Läs mer på EU:s webbplats

Om du tillhandahåller tjänster för hemslakt, måste du ha ett kompetensbevis.

Du behöver ett kompetensbevis för avlivning av djur, om du arbetar med djur på slakteriet i något skede av slaktprocessen från slakteriets ladugård till blodavtappningen.

Du behöver alltså ett kompetensbevis när du gör följande saker i anslutning till slakten, om du:

 • hanterar och sköter djur innan de fixeras
 • fixerar djur före bedövning och avlivning
 • bedövar djur
 • bedömer hur effektiv bedövningen är
 • länkar eller hänger upp levande djur
 • tappar blod från levande djur
 • slaktar med särskilda rituella metoder.

Utan ett kompetensbevis kan du inte i ett slakteri utföra de uppgifter som nämns ovan. 

Avlivning av pälsdjur ska utföras i närvaro av och under direkt tillsyn av en person som har ett kompetensbevis.

Kompetensbeviset ska omfatta avlivning och de djurarter som sker under denna persons tillsyn.

Gentekniknämnden ger anvisningar och övervakar allt som hänför sig till genteknik. Du kan läsa mer om ämnet på deras webbplats.

u får förvara embryon:

 • i embryoproduktionsgruppens lokaler
 • i embryosamlingsgruppens lokaler
 • på en godkänd station för insamling av sperma
 • i ett godkänt spermalager.

Du får förvara sperma:

 • på en godkänd station för insamling av sperma
 • i ett godkänt spermalager.
 • i en godkänd embryoproduktionsgrupps lokaler.

Ett undantag från det ovan nämnda är att sperma och embryon får förvaras på en djurhållningsplats där de används för artificiell reproduktion av egna djur eller djur som de har i sin besittning. Om du förvarar sperma eller embryon på djurhållningsplatsen, kom ihåg att registrera förvaringsverksamheten i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Du får förvara sperma också för seminering av hästdjur i Finland.

Ansökan fylls i antingen på finska eller svenska.

Du kan be om anvisningen på engelska på adressen ella(at)rfv.fi.

Nämnden för projektgodkännande ordnar sektionsmöten 1–3 gånger per månad, med undantag för juli. Vid ett möte behandlas färre än tio ansökningar. Därför kan en ansökan i allmänhet aldrig behandlas vid nämndens följande möte. Brådskande och mycket enkla ändringsansökningar kan enligt prövning vid ett möte tas upp för behandling undantagsvis.

En ansökan kan i praktiken aldrig behandlas med en veckas varsel. En ansökan som skickats till regionförvaltningsverket registreras först på registratorskontoret, varefter den ställs i kö bland de inkomna ansökningarna. Föredraganden läser i allmänhet ansökan inom en eller två veckor från ankomsten och beslutar vilken sektion i kommittén för projektgodkännande som ska behandla ansökan. Sektionen behandlar ansökan i allmänhet inom 2–4 veckor från det att den inkommit. Sektionen kan också begära preciseringar av ansökan, varvid den totala behandlingstiden beror på när preciseringarna inkommer.

Om du behöver fortsätta forskningen mellan det gamla godkännandets upphörande och beviljandet av ett nytt godkännande, kan du ansöka om förlängning av giltighetstiden för det gällande godkännandet genom en ändringsansökan.

Nämnden beviljar en förlängning på högst ett år av ett gällande godkännande för att forskningen ska kunna slutföras. En tvåårig förlängning kan beviljas endast av särskilda skäl, såsom för vissa naturresursundersökningar på grund av flytt av djur. Om forskningen ska fortsätta i ytterligare tre år måste du alltså ansöka om ett nytt egentligt godkännande.

I ändringsansökan ska behovet av en fortsättning motiveras. En typisk orsak till att forskningen fördröjs är t.ex. moderskapsledighet, renovering av djurlokaler eller dålig tillgång till sådana gm-djur som används vid undersökningen.

Hittegodsbyråer

Vi övervakar på regionförvaltningsverket att hittegodsbyråerna agerar lagenligt. Du kan lämna oss en fritt formulerad anmälan om du misstänker att en hittegodsbyrå agerar felaktigt.

Tillsyn över hittegodsbyråer

Hittegodsbyråerna måste ansöka om tillstånd för verksamheten hos regionförvaltningsverket. Du hittar närmare information om tillstånden och hur man söker dem via länken nedan.

Tillstånd att hålla en hittegodsbyrå

 

Livsmedelstillsynens Oiva-system

Oiva är ett system för offentliggörande av tillsynsuppgifterna för livsmedelstillsynen och koordineras av Livsmedelsverket. Inspektionsresultaten för företag inom livsmedelssektorn publiceras, allteftersom livsmedelstillsynsmyndigheterna gör inspektionerna, med smileys på webbsidorna nedan. Du kan söka Oiva-inspektionsrapporter exempelvis med företagets namn, adress eller kommun på webbsidan.

Oivahymy.fi

Livräddningsmedalj

Vanligen inte. Av särskilda skäl kan också ett senare inlämnat förslag om förlänande av livräddningsmedalj tas under behandling. Ett särskilt skäl kan vara till exempel att den räddade, om personen är den som föreslår medaljen, på grund av sjukdom varit oförmögen att lämna in förslaget inom de fem åren som gått.

Det kan de inte, eftersom man anser att poliser och brandmän i och med sitt yrke innehar särskild kompetens som de kan utnyttja i räddningsuppdrag.

Utbildning

Regionförvaltningsverket informerar biblioteken om utbildningar per e-post och i evenemangskalendern på regionförvaltningsverkens och Kirjastot.fi-webbsidor.

Evenemangskalendern på regionförvaltningsverkens

Yrkeskalendar på Kirjastot.fi-webbsidor (på finska)

Du hittar allt utbildningstillfällen på vår webbsida.

Evenemang och utbildning

Efter utbildningen läggs utbildningsmaterialet till informationen för respektive utbildningstillfälle.

Hälsoinspektörerna i kommun

Kommunernas hälsoinspektörer hittar du via Livsmedelsverket söktjänst i länken nedan. Välj din egen kommun eller samkommun från listan. Du får adress och e-postadress till miljö- och hälsoskyddets webbsidor. Kommunerna underhåller själv de här adresserna via det elektroniska myndighetsregistret (VTO). 

Livsmedelsverket söktjänst

Indrivning

Du kan göra en anmälan om du misstänker att ett indrivningsbolag vid frivillig indrivning handlar i strid med lagen eller god indrivningssed. Med frivillig indrivning avses sådana åtgärder som görs för att skulden frivilligt ska betalas, till exempel det att man skickar betalningskrav. Anmälan kan gälla exempelvis 

 • oskäliga indrivningskostnader 
 • indrivning av en bestriden fordran 
 • att svara på förfrågningar
 • annat motsvarande förfarande i indrivningsbolag som du misstänker strider mot lagen eller god indrivningssed.

Du kan också göra anmäla om du misstänker att företaget bedriver indrivningsverksamhet utan att vara registrerat.

Du bör sträva efter en försonlig lösning och begära indrivningsbolaget att nedsätta indrivningskostnaderna till skäligt belopp.  

Om man inte kan komma överens om indrivningskostnaderna och du anser att de är oskäligt stora kan du bestrida dem. Gör bestridandet skriftligt till indrivningsbolaget till exempel per e-post. Ange den del av indrivningskostnaderna som du anser vara oskälig. Ange också varför du anser att indrivningskostnaderna är oskäliga. Du kan även begära en utredning av hur indrivningskostnaderna bildats så att du kan bedöma skäligheten av kostnaderna.

Indrivningsbolaget får inte fortsätta att frivilligt driva in den bestridda delen av indrivningskostnaden. Den del som inte har bestridits kan bolaget fortfarande indriva. Den obestridda delen av fordringen ska således betalas. Bolaget måste avstå från att driva in en bestridd kostnadsfordran eller föra ärendet till domstol för avgörande. Domstolen bestämmer i sista hand om kostnaderna är skäliga och om du är betalningsskyldig.

I indrivningslagen föreskrivs om indrivningskostnadernas maximibelopp. Dessutom ska indrivningskostnaderna vara skäliga och nödvändiga. Bedömningen av indrivningskostnadernas skälighet påverkas av den arbetsinsats som indrivningen kräver, åtgärdernas ändamålsenlighet och de faktiska kostnaderna. Dessutom ska bland annat fordrans storlek beaktas. Bedömningen av skäligheten grundar sig på en helhetsbedömning från fall till fall. Anvisningar för bedömningen finns till exempel i sammandragen av tillsynsbesluten på regionförvaltningsverkets webbplats.

Beslutssammandrag

Ja. Enligt lagen om indrivning av fordringar ska gäldenären ersätta de skäliga kostnader som indrivningen orsakar borgenären. Du kan bli tvungen att betala kostnader för borgenärens egen indrivning och kostnader som användningen av en indrivningsbyrå har orsakat borgenären.

Indrivningskostnader kan tas ut även om du redan betalat fordrans hela kapital. Att du har betalat skuldens kapitalandel efter att fordran har övergått till indrivning betyder inte att du kan låta bli att betala indrivningskostnaderna. Det kan även uppstå extra kostnader för indrivning av indrivningskostnaderna. 

Det är också möjligt att driva in enbart indrivningskostnaderna vid domstol eller via utsökning. Kostnaderna ska emellertid vara lagenliga och uppgå till skäligt belopp.

Ja. Du måste betala indrivningskostnaderna om du har betalat fakturan för sent och indrivningsåtgärderna har inletts redan innan betalningen inkom. 

Vid indrivning per brev vidtas åtgärderna vanligtvis dagen innan indrivningsbrevet postas. Du kan begära en redogörelse av indrivningsbyrån om när indrivningsåtgärderna vidtogs och när din betalning inkom på borgenärens eller indrivningsbyråns konto. 

Enligt lagen om indrivning av fordringar får man vid indrivning inte orsaka gäldenären oskäliga eller onödiga kostnader. Onödiga kostnader kan exempelvis vara sådana som har uppkommit när indrivningsbolaget inledde indrivningen utan att kontrollera om gäldenären redan har betalat fordran.

Ibland kan gäldenären betala fordran för sent men ungefär samtidigt som indrivningsbolaget postade till exempel ett betalningskrav. I så fall beror gäldenärens skyldighet att betala indrivningskostnaderna på om indrivningsbyrån hade hunnit vidta indrivningsåtgärder innan betalningen hade inkommit.

Om du har betalat genom girering bestäms betalningstidpunkten i regel enligt bestämmelserna i betaltjänstlagen. Betalningen anses ha gjorts när medlen har inkommit till betalningsmottagarens, dvs. borgenärens eller indrivningsbolagets kontoförande bank. Betalarens bank ska enligt betaltjänstlagen betala beloppet av en elektronisk girering till betalningsmottagarens bank senast följande vardag efter betalningstransaktionen. Då kan indrivningsföretaget åtminstone inte därpå följande dag vidta indrivningsåtgärder som omfattas av gäldenärens ersättningsskyldighet.

Du hittar mer information om hur man bedömer hur befogade indrivningskostnaderna är till exempel i sammandragen av våra tillsynsbeslut.

Du har rätt att begära att den frivilliga indrivningen avbryts, om det är fråga om en konsumentfordran som förfallit till betalning i sin helhet. Med hjälp av en begäran om att avbryta indrivningen kan du begränsa de indrivningskostnader som den frivilliga indrivningen orsakar, om du till exempel inte kan betala fordran frivilligt.

En begäran om avbrytande av indrivningen leder dock inte till att borgenären blir skyldig att hänvisa fordringsärendet till en domstol eller göra en ansökan om utsökning. En sådan begäran betyder således inte att fordran ska drivas in i domstol, utan endast att den frivilliga indrivningen måste läggas ned.

Indrivningsbolaget får fortsätta med den frivilliga indrivningen och skicka brev till dig, såvida man inte kräver några extra kostnader för dessa. Indrivningsbolaget får dessutom kräva dig på lagenliga indrivningskostnader till exempel för brev om att avbryta preskription eller andra meddelanden och uppmaningar som enligt lagen krävs av borgenären för att anmäla uppgifter om betalningsstörning eller annars för att bevara sin rätt.

Om du vill ha utförliga anvisningar för att kartlägga din övergripande ekonomiska situation, kan du kontakta exempelvis rättshjälpsbyråernas avgiftsfria ekonomi- och skuldrådgivning.

Du kan bestrida indrivningen av en grundlös fordran. Du kan lämna in ett skriftligt bestridande av indrivningen till indrivningsbolaget till exempel per e-post och motivera varför fordran är obefogad. Du hittar nyttig information om reklamation till exempel i reklamationstjänsten och konsumentrådgivningen på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats. 

Efter ett motiverat bestridande får indrivningsbolaget inte längre fortsätta den frivilliga indrivningen. Borgenären eller indrivningsbolaget på borgenärens vägnar kan dock hänvisa tvistemålet till domstolen för avgörande av betalningsskyldigheten.

Om en grundlös fordran är direkt utsökbar, till exempel en kommunal hälsocentralsavgift, ska du söka ändring av avgiften genom ett grundbesvär hos rätt besvärsmyndighet. Anvisning för att anföra grundbesvär ges av indrivningsbolaget eller borgenären. Även indrivningsbolaget ska underrättas om att du har anfört grundbesvär över fordran. Indrivningsbyrån får inte fortsätta med den frivilliga indrivningen av fordran efter ett grundbesvär. Besvärsmyndigheten avgör tvistemålet gällande betalningsskyldigheten.

Grundlösa fordringar får inte drivas in. Du har rätt att av borgenären eller indrivningsbolaget få

 • information om det totala beloppet av fordran och grunderna för den 
 • en specifikation över skulderna och amorteringarna
 • en utredning över hur upplupna räntor och kostnader bestäms. 

Du har rätt att få denna information avgiftsfritt en gång per år. Informationen ska ges senast inom en månad från att du begärt den. 
 

En preskriberad fordran får inte drivas in. Du har rätt att få information om preskription av fordran och en utredning om avbrytande av preskription av borgenären eller indrivningsbolaget om du misstänker att fordran har preskriberats. 

Borgenären och indrivningsbolaget är skyldiga att bevisa att preskriptionen har förhindrats på korrekt sätt. 

Nyttig information om fordringars preskription, preskriptionstider samt hindrande av preskription finns på Konsument- och konkurrensverkets webbplats. 

Om du är av annan åsikt gällande preskription av fordran än borgenären och indrivningsbolaget kan du bestrida indrivningen av en fordran som du anser vara preskriberad. Efter bestridande får indrivningsbolaget inte längre fortsätta med den frivilliga indrivningen av fordran. Borgenären eller indrivningsbolaget på borgenärens vägnar kan dock hänvisa tvistefrågan gällande fordrans preskription till domstol för avgörande, om man vill fortsätta med indrivningen. 
 

Indrivningsbolag är inte skyldiga att skicka den ursprungliga fakturan till dig. Du kan få fakturan av indrivningsbolaget om det har fakturan. I övriga fall kan du begära den ursprungliga fakturan direkt av borgenären.  

Du har rätt att få uppgifter och handlingar gällande grunden för fordran av såväl borgenären som indrivningsbolaget. Ibland finns de ursprungliga dokumenten över fodringar, såsom beställningsavtal, inte längre kvar. I detta fall är borgenären och indrivningsbolaget skyldiga att informera dig om saken. De ska istället ge dig en annan redogörelse över grunden för fordran. Enbart det faktum att ursprungliga dokument gällande grunden för fordran inte finns kvar gör inte fordran grundlös. 

Om du anser att fordran är grundlös kan du bestrida den. Då ska du motivera varför fordran är grundlös, att du till exempel inte beställt produkten i fråga. Indrivningen av en bestriden fordran ska läggas ned eller så ska ärendet avgöras i domstol. I sista hand är det domstolen som bedömer bevisningen gällande fordran och avgör huruvida du är betalningsskyldig. 

Ja, om du inte betalar trattan från indrivningsbolaget i tid. 

Enligt indrivningslagen avser tratta en betalningsuppmaning där betalning krävs inom en viss tid vid äventyr att en underlåtelse att iaktta uppmaningen offentliggörs eller antecknas i kreditupplysningsregistret. En tratta får användas endast för indrivning av en klar och ostridig företagsfordran. En tratta får inte användas för att driva in en konsumentfordran. En tratta får inte sändas förrän gäldenären har getts eller sänts en betalningspåminnelse, där det uppställts en tidsfrist på minst 10 dagar för betalning av fordran eller för framställning av anmärkningar om fordran, och tidsfristen har löpt ut. 

I en tratta som ett indrivningsbolag skickar till dig för att driva in en företagsfordran konstateras att bolaget kommer att protestera fordran hos kreditupplysningsföretaget om fordran inte betalas inom utsatt tid. Samtidigt skickar indrivningsbolaget uppgifter om den gäldenär som fick en tratta till kreditupplysningsföretaget. En anmälan om att en tratta är skickad ska innehålla gäldenärens namn, FO-nummer, fordrans belopp och den ursprungliga förfallodagen. För dig leder anmälningen till en anteckning om försenad betalning i kreditupplysningsregistret. Förutsättningen för att man senare ska kunna protestera trattan är att kreditupplysningsföretaget har fått en anmälan om att trattan är skickad. 

Om du inte betalar trattan inom utsatt tid kan trattan på utställarens begäran protesteras antingen i tysthet genom att anteckna den i kreditupplysningsföretagets register eller offentligt, det vill säga genom att offentliggöra den i media. För dig leder protesteringen till att du får en anteckning om betalningsstörning. Trattan får offentliggöras eller anmälas för anteckning i kreditupplysningsregistret tidigast 14 dagar efter det att den sänts.    

Om du betalar trattan innan den är protesterad får du ingen anteckning om betalningsstörning. 

Om du på ett motiverat sätt bestridit fordran innan trattan protesteras får en stridig fordran inte protesteras och den får inte heller leda till att du får en anteckning om betalningsstörning. 

Du kan begära att den felaktiga anteckningen om betalningsstörning raderas från kreditupplysningsbolagets (till exempel Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy) register. Du kan skriftligen begära att kreditupplysningsbolaget raderar anteckningen om betalningsstörning genom att specifikt motivera varför du anser att anteckningen om betalningsstörning är felaktig. Du kan även kräva att indrivningsbolaget eller borgenären som gjort en felaktig anteckning rättar till uppgiften hos kreditupplysningsbolaget. En anteckning om betalningsstörning kan vara felaktig till exempel om den uppstått då en tratta för en obefogad fordran protesteras eller om fordran bestrids eller betalats i sin helhet innan trattan protesterats. 
 
Enligt kreditupplysningslagen ska den personuppgiftsansvarige (kreditupplysningsbolaget) utan obefogat dröjsmål rätta felaktig, bristfällig, föråldrad eller annars vilseledande information i ett kreditupplysningsregister eller kreditomdöme. Kreditupplysningsbolaget kan endast radera en felaktig anteckning om betalningsstörning på grund av likabehandling av de registrerade. Den personuppgiftsansvarige ska ge ett skriftligt avgörande om den vägrar ändra uppgiften i registret. 

Efterlevnaden av kreditupplysningslagen övervakas av dataombudsmannen, vars byrå du kan kontakta i frågor gällande riktigheten av uppgifter om betalningsstörningar. Dataombudsmannen kan förordna att den personuppgiftsansvarige rättar en felaktig anteckning. Länk till dataombudmannens telefonrådgivning.
 

Indrivningen får inte fortsätta om du inte har fått en faktura eller en påminnelse på grund av att borgenären eller indrivningsbolaget har felaktiga adressuppgifter. Du kan bestrida indrivningsbrevet på basis av felaktiga adressuppgifter och meddela rätt adress så att du får betalningsuppgifterna till rätt adress. 

Om din adress ändras ska du utan dröjsmål underrätta borgenären och indrivningsbolaget om detta. Du är även skyldig att uppdatera uppgifterna om ditt bolag i handelsregistret. 

God indrivningssed innebär att såväl borgenären som indrivningsbolaget i sin verksamhet ska iaktta särskild omsorgsfullhet. Detta omfattar bland annat att man innan indrivningen inleds ska säkerställa de centrala grundläggande frågorna gällande uppdraget. Borgenären eller indrivningsbolaget är dock inte skyldiga att börja utreda eventuella adressändringar på eget initiativ, utan betalningskrav kan sändas till den adress som gäldenären senast uppgett. 

Om du inte har betalat fordran tidigare, eftersom fakturan och påminnelsen har skickats till fel adress, är du inte skyldig att ersätta indrivningskostnaderna. Detta förutsätter dock att du inte själv har uppgett en felaktig adress för borgenären. 

Om brevet däremot har förkommit under postbefordran påverkar detta inte din skyldighet att ersätta indrivningskostnaderna åt borgenären. 

Ja, indrivningsbolaget får kräva en avgift för återbetalning av överbetalningen om överbetalningen beror på ditt eget fel. 

Ibland kan det hända att gäldenären betalar samma faktura två gånger till indrivningsbolaget eller annars betalar ett för stort belopp. Till god indrivningssed hör att indrivningsbolaget ska återbetala en obefogad eller för stor betalning till gäldenären utan obefogat dröjsmål. 

Huruvida indrivningsbolaget får kräva en avgift för återbetalning av överbetalningen beror på vems fel överbetalningen är. Indrivningsbolaget kan kräva en skälig avgift för återbetalningen, om överbetalningen beror på gäldenärens oaktsamhet eller misstag. Indrivningsbolaget får däremot inte av gäldenären kräva någon avgift för återbetalningen, om överbetalningen beror på borgenärens eller indrivningsbolagets misstag. 

Indrivningsbolaget får endast låta bli att återbetala en överbetalning och använda den för att betala gäldenärens övriga skulder om gäldenären ger sitt samtycke till detta.

Ja. Indrivningsbolaget har rätt att använda betalningen från ditt företag hur det vill, eftersom lagen om indrivning av fordringar inte begränsar hur betalningar ska användas, såvida det inte handlar om konsumentfordringar. Det är således möjligt att indrivningsbolaget till exempel använder betalningen först för indrivningskostnaderna och först därefter för räntor och kapital. 

När det gäller konsumentfordringar begränsar lagen hur betalningar kan användas så att en betalning får användas för indrivningskostnader först när fordrans ränta och kapital har betalats. 

Tobak

Försäljningstillstånd för tobaksprodukter ansöks hos den kommun där försäljningsstället ligger eller när det gäller försäljning i trafikmedel från den sökandes hemkommun. Gällande behandlingen av försäljningstillstånd bör man därför kontakta den kommun som beviljar tillståndet.

Ansökan om försäljningstillstånd kan göras antingen med en elektronisk eller skriftlig ansökan. Ansökan och ifyllnadsanvisningar hittar du på Valviras webbsidan.

Valviras webbsidan

 

Depositioner

Uttagstiden för deponeringar som gäller andelsbevis för Helsingfors Telefonförening (HPY) gick ut 2016. Du kan således inte lägre ta ut deponeringen från regionförvaltningsverket.

Handläggningstiden för deponeringar varierar från fall till fall. I vissa fall ber vi om tilläggsutredning, vilket gör att handläggningstiden blir längre. Därför är det viktigt att du lämnar in alla nödvändiga handlingar till oss redan tillsammans med ansökan om deponering.  

Om det har vuxit ränta på deponeringen så hör den i regel till den som har rätt till deponeringen.  Vi betalar räntorna i samband med utbetalningen av deponeringen.

Du kan inte göra en deponering endast för att förhindra ackumulering av ränta. Deponeringen ska ha någon annan grund, till exempel ett domstolsavgörande.   

Att göra en deponering kostar minst 200 euro, men uttag av en deponering är alltid avgiftsfritt.  

Statens kontoförande bank vill försäkra sig om att pengar som är avsedda för penningtvätt inte går genom regionförvaltningsverket. Därför ställer vi frågor om pengarnas ursprung och be att få deponentens personbeteckning. Banken flyttar de för deponering avsedda medlen till kontot när banken fått upplysning om pengarnas ursprung.

Deponeringen sker i två skeden. Utöver att deponera pengarna på regionförvaltningsverkets konto ska du också lämna en ansökan om deponering till regionförvaltningsverket. Ansökan görs i e-tjänsten eller med deponeringsformuläret. Du kan också lämna in en fritt formulerad ansökan. De uppgifter som efterfrågas i formuläret ska dock framgå av den fritt formulerade ansökningen.

Statsunderstöd

Vi har samlat information och råd om undervisnings- och kulturväsendets statsunderstöd på webbplatsen aviavustukset.fi. Här hittar du bland annat anvisningar om hur du gör en ansökan, ansökningstider, blanketter och kontaktuppgifter.  

Aviavustukset.fi

Tillsyn över äldreomsorgen

Serviceproducenten ansvarar för att servicen uppfyller de krav som ställs på den. Serviceproducenterna för vårdhemmen förväntas ha en fungerande egenkontroll, vilket är den primära formen av tillsyn. Serviceproducenten ska hålla planen för egenkontroll offentligt framlagd och följa upp hur den uppnås. Äldreomsorgen övervakas också av kommunerna, regionförvaltningsverken och Valvira. 

Välfärdsområdet ansvarar för att tillhandahålla servicen och är skyldig att övervaka både sin egen verksamhet och de tjänster som den köper. 

På regionförvaltningsverken övervakar vi hur välfärdsområdena tillhandahåller servicen. Vi övervakar också andra offentliga och privata serviceproducenters verksamhet. 

Valvira övervakar betydande, principiellt viktiga eller vittomfattande ärenden. Vid behov kan vi överföra ett ärende till Valvira enligt överenskommen arbetsfördelning. 

De högsta laglighetsövervakarna är riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern. När alla finländska rättsmedel har använts kan myndighetsbeslut överklagas till EU:s människorättsdomstol. 

Välfärdsområdena ansvarar för att tillhandahålla äldreomsorgstjänster. Välfärdsområdena ska också övervaka de tjänster de själva producerar och tjänster som de genom avtal köper av andra producenter.

Välfärdsområdena ska alltid underrätta regionförvaltningsverket i sin region om uppdagade brister och missförhållanden.  Välfärdsområdet är också skyldigt att styra och vägleda serviceproducenterna och på så sätt få eventuella brister korrigerade. Vissa tillsynsåtgärder enligt lagen, såsom att avbryta verksamheten, kan endast regionförvaltningsverket eller Valvira vidta. Bestämmelser om dessa åtgärder finns i lagen om privat socialservice.

När välfärdsområdet köper tjänster av en privat serviceproducent måste välfärdsområdet försäkra sig om att det finns lagliga grunder för anskaffning av tjänster och att serviceproducenterna uppfyller de krav som ställs på dem i lagen. 

Välfärdsområdets tillsynsansvar gäller också privata vårdenheter som finns i området oberoende av om välfärdsområdet köper tjänster av enheten eller inte. Välfärdsområdet vägleder och övervakar privat socialservice som produceras inom området. Välfärdsområdet är därmed tillsynsmyndighet och kan kontrollera serviceproducentens verksamhetsenhet om det finns en grundad anledning. En sådan anledning kan vara exempelvis en skriftlig eller muntlig anmälan om missförhållanden. Välfärdsområdet kan också göra oanmälda inspektioner.

På regionförvaltningsverken övervakar vi socialvården i våra regioner. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira styr regionförvaltningsverken i de uppgifter som hör till oss. Syftet med styrningen är att samordna regionförvaltningsverkens verksamhetsprinciper, praxis och beslutsprocesser. 

Valvira är behörig tillsynsmyndighet i enskilda tillsynsärenden om de är principiellt viktiga eller vittomfattande eller om de berör flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet. 

När det gäller tillsynen över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har Valvira hand om de fall där man är tvungen att ingripa i en persons rätt att utöva sitt yrke. Valvira undersöker också fall där man misstänker att vården eller försummelse av vården har lett till dödsfall eller allvarliga skador. I vissa fall kan ett ärende överföras till Valvira också på grund av att regionförvaltningsverket är jävigt att utreda ett tillsynsärende som skett i dess region. 

Välfärdsområdena har organiseringsansvar för äldreomsorgstjänster och de har också det primära tillsynsansvaret. De kan producera tjänsterna själva eller genom avtal låta ett privat företag eller en aktör inom tredje sektorn producera tjänsterna. I båda fallen övervakar vi välfärdsområdenas verksamhet.

Det hör till vår uppgift hör att övervaka äldreomsorgsproducenternas verksamhet, om inte välfärdsområdets tillsyn är tillräcklig. Om vi anser att det är nödvändigt eller om det är ett fall som gäller hela landet kan vi överföra det till Valvira.

Vår tillsyn är planmässig och baserar sig på regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamt utformade tillsynsprogram för social- och hälsovården och på regionala åtgärdsplaner som hänför sig till programmet. 

Tillsynen baserar sig på information som samlats in från välfärdsområden och socialvårdsenheter. I tillsynen kan vi också använda oss av utredningar som exempelvis Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort tillsammans. Planerna beaktar också regionala särdrag, såsom enskilda vårdinrättningar. 

Vi vägleder välfärdsområdena i deras tillsynsansvar genom bland annat styrningsbrev, diskussioner, styrnings- och utvärderingsbesök och överenskomna inspektioner i vårdhemmen. Vi gör också oanmälda inspektioner. Dessutom gör vi inspektioner bland annat om vi har fått in en anmälning. 

Vi övervakar de privata och välfärdsområdenas egna vårdinrättningar på samma sätt, men tillsynsansvaret ligger i första hand hos välfärdsområdet. Tillståndspraxis skiljer sig dock åt mellan de privata och välfärdsområdenas vårdinrättningar. Regionförvaltningsverket är tillståndsmyndighet för privat serviceverksamhet. Välfärdsområdenas enheter behöver inte tillstånd för att inleda sin verksamhet.

Vanliga orsaker till klagomål på äldreomsorgen under 2021 var följande: 

 • otillräcklig personaldimensionering 
 • bristande yrkeskompetens hos personalen 
 • missförhållanden som gällde personalstrukturen
 • osakligt beteende hos personalen eller att klienten fått dåligt bemötande
 • brister i läkemedelsbehandling
 • brister i tillgången på service
 • felaktiga förfaranden som rör beslutsfattande eller förvaltningsförfarande
 • brister i egenkontrollen. 

Under 2021 fick vi 230 klagomål som gällde äldreomsorgen. Utöver det här inleddes 586 tillsynsärenden som rörde äldreomsorgen. 

Under 2021 avgjorde vi sammanlagt 218 klagomål på äldreomsorgen. I 60 av de här avgörandena meddelade vi en administrativ påföljd eller gav administrativ styrning. 

Under 2021 avgjorde vi dessutom sammanlagt 671 tillsynsärenden, och i 239 av dem meddelade vi en administrativ påföljd eller gav administrativ styrning.

Med administrativa påföljder och administrativ styrning avses exempelvis att vi ger en anmärkning på grund av att verksamheten har stridit mot lagen eller att vi underrättar den övervakade om vår uppfattning om ett lagenligt förfarande. 

Mer information om tillsyn och klagomål:

Tillsyn och klagomål inom äldreomsorgen vid regionförvaltningsverken 2019–2021

Bilden under visar mängden tillsynsärenden och klagomål gällande äldreomsorgen som inletts åren 2019, 2020 och 2021.

Inledda tillsynsärenden 2019: 682 stycken, 2020: 430 st, 2021: 586 st. Inledda klågomål, 2019: 366 stycken, 2020: 230 st, 2021: 230 st.

Vår informationstjänst kan tidvis vara överbelastad på grund av att det är många som har begärt uppgifter, på grund av omfattningen på begäran om uppgifter eller av någon motsvarande anledning. Vi försöker tillhandahålla handlingar eller uppgifter så fort som möjligt, i fråga om offentliga uppgifter senast inom två veckor från det att begäran gjordes. 

Om behandlingen av ärendet kräver specialåtgärder eller en större arbetsmängd än vanligt på grund av att de begärda handlingarna är många, handlingarna innehåller sekretessbelagda uppgifter som måste täckas över eller av någon annan jämförbar anledning lämnas uppgifter ur en offentlig handling ut senast inom en månad efter att vi mottagit begäran. 

Vi har i vissa separat föreskrivna fall rätt att ta ut en avgift för den arbetstid som går åt till att söka fram uppgifterna och täcka över sekretessbelagda uppgifter innan handlingarna överlåts. Om en avgift kan tas ut ger vi kunden en kostnadsuppskattning i förväg. 

Frågor från media besvaras i första hand av de tjänstemän som känner till ämnet bäst. Fall som orsakat uppståndelse i media belastar ofta de ansvariga tjänstemännen. De är då tvungna att prioritera sina tillsynsuppgifter framom sin informationsskyldighet. 

I inspektionerna deltar förutom den statliga tillsynsmyndigheten i allmänhet också personal från välfärdsområdets tillsyn över socialvården.

Kommunerna eller samkommunerna ansvarar för att ordna läkarvård på serviceboenden för äldre. Om det är en privat aktör som är serviceproducent ska kommunen eller samkommunen komma överens med serviceproducenten om hur läkarvården ska ordnas. 
 
Det är alltid klienternas behov som avgör hur läkarvården ska ordnas i ett serviceboendes enheter. Klienten måste få tillgång till läkarvård när hen behöver det. Läkarkonsultation endast på distans är inte tillräckligt för att tillgodose patientens rättigheter. 

Vatten

Om du inte är säker på om du behöver ett tillstånd eller till vilken myndighet du borde skicka din ansökan så kan du kontakta NTM-centralen eller kommunens miljövårdsmyndighet. De här tillsynsmyndigheterna ger råd i ärendet och vid behov ett utlåtande om tillståndsbehovet. Vi i regionförvaltningsverket kan inte ta ställning till om ditt projekt kräver tillstånd eller inte.  
 

Tillandning är tidigare vattenområde som varaktigt blivit mark genom att vattenytan sjunkit, området har slammats till, vuxit igen eller att markytan stigit. Därmed bildas ett tillandningsområde framför fastigheten som vanligen inte hör till fastigheten utan den som äger vattenområdet invid. Vattenområdet tillhör oftast delägarlaget för byns samfällda vattenområden.

Om tillandningen stör ändamålsenlig användning av strandområdet eller tillandningen är ringa kan den som äger den avgränsande fastigheten oftast lösa in den till sig själv genom att ansöka om fastighetsförrättning hos Lantmäteriverket – inlösning av tillandning. I förrättningen bestäms förutsättningarna för inlösen, området som ska lösas in och de ersättningar som innehavaren av tillandningen ska betalas vid inlösningen.

Du kan ansöka om inlösning av en fastighet alltså tillandning på Lantmäteriverket

 

En fastighet kan ha andelar i samfällda områden, så kallade andelar i samfälligheter. Fastigheten är alltså delägare i samfälligheter som är bildade för en eller flera fastigheters behov. Fastigheterna kan ha olika stora andelar i samfällda områden. Samfällda områden kan vara exempelvis samfällda vattenområden eller samfälld mark, så som en båthamn eller grustäkt. Fastighetens andelar i samfällda områden framgår av fastighetsregisterutdraget.

Mäklarfirmor

Regionförvaltningsverket kan ge förmedlingsrörelsen en varning. Om försummelserna är grava eller om de trots uppmaningar eller varningar upprepar sig kan RFV till del eller helt förbjuda förmedlingsrörelsens verksamhet på en viss tid på högst 6 månader.

Skadestånd eller sänkning av förmedlingsarvodet kan ansökas hos konsumenttvistenämnden eller tingsrätten.

Konsumenttvistenämnden ger en beslutsrekommendation men den kan låta bli att behandla ett ärende om konsumenten inte först varit i kontakt med konsumentrådgivningen för att reda ut frågan.

Det föreligger ingen registreringsskyldighet om verksamheten utövas sporadiskt och man inte marknadsför förmedlingsverksamheten. Man får däremot marknadsföra objekten som förmedlas.