Svar på vanliga frågor

Så här hittar du våra svaren på vanliga frågor.

Vanliga frågor om coronaviruset har vi samlat på separat sedan.

Vanliga frågor om coronaviruset

Alkohol | Djur | Bostadsaktiebolag | Depositioner | Indrivning | Hälsoinspektörerna i kommun | Livräddningsmedalj | Livsmedelstillsynens Oiva-system | Kreditgivare | Mäklarfirmor | Statsunderstöd | Tillsyn över äldreomsorgen | Tobak | Utbildning | Vatten |

Skriv minst tre bokstäver och skrolla neråt på sidan. Tryck inte på retur-knappen. Resultaten blir synliga automatiskt.

Alkohol

Alko har ensamrätt till detaljhandel med alkoholhaltiga drycker som innehåller över 5,5 % alkohol. Gårdsviner och hantverksöl får utöver av Alko säljas av dem som har beviljats tillstånd att tillverka och sälja dem i anslutning till tillverkningsstället.

Vi godkänner Alkos detaljhandelsställen på ansökan. Om dess läge orsakar oskälig olägenhet för boendemiljön så godkänns den inte.

Alkoholdrycker som har köpts från Alko kan också avhämtas från någon annan plats än Alkos butiker. Ett dylikt verksamhetsställe ska ha ingått ett utlämningsplatsavtal med Alko. Till en utlämningsplats kan det bara levereras alkoholdrycker som köparna har beställt dit. De levererade alkoholdryckerna får bara utlämnas till köparen eller till av köparen befullmäktigad person. 

Alko får sälja alkoholdrycker i en butiksbil eller butiksbåt vars rutt regionförvaltningsverket har godkänt.

Alko får ordna auktioner där man säljer alkoholdrycker.

Alko kan också fungera som partihandlare för alkoholdrycker. Alko får skicka alkoholdrycker till tillståndshavare och andra näringsidkare som har köpt dem.

Då du har ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker är du skyldig att med bestämda tider lämna oss de anmälningar och uppgifter som

 • gäller din försäljning och annan verksamhet
 • behövs för tillsynen och riskutvärderingen av din verksamhet.

En gång per år ska du anmäla till oss hur stort värdet på din försäljning av livsmedel och alkoholdrycker är. Denna anmälan måste du göra per tillstånd. Varje tillståndshavare ska lämna uppgifterna till oss på regionförvaltningsverket före utgången av januari månad.

Vi sparar uppgifterna i anmälan i alkoholnäringsregistret. Du kan fylla i och returnera anmälningsblanketten elektroniskt. Du hittar en länk till blanketten nederst på den här sidan.

Det är viktigt för hela branschen att vi får uppgifterna. Med dem kan vi följa med branschutvecklingen samt förebygga grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Som tillståndshavare ska du anmäla till oss på regionförvaltningsverket om din verksamhet förändras.

Om det sker väsentliga ändringar i tillståndshavarföretagets ägarförhållanden eller det bestämmande inflytandet i förvaltningen ändras ska ändringarna anmälas till oss inom två veckor.

Du ska göra en anmälan också om du överlåter din affärsverksamhet till ett annat företag eller en enskild näringsidkare eller om ditt FO-nummer ändras. I sådana fall ska den som fortsätter med din affärsverksamhet söka nytt detaljhandelstillstånd. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker innan det nya tillståndet har beviljats.

Om du lägger ner detaljhandeln med alkoholdrycker eller hela affärsverksamheten ska du anmäla det till oss inom två veckor.

Serveringsställenas försäljning för utlämning omfattas av samma begränsningar enligt alkohollagen som den övriga detaljhandeln. Detaljhandelstiden är 9–21 och detaljhandel får bedrivas bara under den tiden.

Du kan söka detaljhandelstillstånd inomhus för högst 5,5-procentiga alkoholdrycker till ditt serveringsställe. Alkoholdryckerna som du säljer för kunden att ta med sig ska vara de samma som man kan dricka i din restaurang. Kunden får inte dricka alkoholdrycken som den har köpt för att ta med sig i ditt serveringsställe eller i dess omedelbara närhet.

Du får bara sälja alkoholdrycker i förpackningar som är färdigt ifyllda och stängda. Du får sätta alkoholdrycker på flaskor bara i ett godkänt tillverkningsställe och för det behöver du ett tillverkningstillstånd för alkoholdrycker.

Du får sälja alkoholdrycker som innehåller mer än 2,8 % alkohol att ta med bara klockan 9–21.

I regel beviljas detaljhandelstillstånd inte i samband med alkoholservering som ordnas vid evenemang. Undantaget är flera alkoholdryckstillverkares presentationstillställningar (exempelvis ölmässor) för vilka detaljhandelstillstånd kan beviljas.

Vi tar ut en separat årlig tillsynsavgift för detaljhandel med alkoholdrycker. Också de andra bestämmelserna för detaljhandel med alkoholdrycker gäller för detaljhandel i serveringsstället.

Läs mer om detaljhandel

Du behöver tillstånd för att sälja sådana fasta alkoholpreparat som innehåller mer än 2,8 viktprocent alkohol som är avsedda att förtäras som sådana eller som kan göras drickbara genom att beståndsdelar avskiljs från eller vätska tillförs till dem. Vid försäljningen av sådana produkter ska man dessutom i övrigt följa samma bestämmelser som vid försäljningen av alkoholdrycker.

Du kan med detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker sälja alkoholpreparat med högst 5,5 viktprocent alkohol, som till exempel chokladkonfekt eller glass. Du kan läsa mer om alkoholpreparaten på Valviras webbsidor.

Läs mer on alkoholpreparat på Valviras webbsidor

Detaljhandelstillstånd kan beviljas för drycker med en alkoholhalt på högst 5,5 %. Detaljhandelstillståndet kan bara beviljas om det nuvarande serveringstillståndet är i kraft.

Förutsättningarna för beviljande kommer från alkohollagen. Detaljhandeln ska beaktas i serveringsställets plan för egenkontroll. Hjälp med ansökan kan fås av chattboten Aldo på vår webbplats.

Läs mer om alkoholtillstånd.

I vanliga omständigheter är målsättningen att behandlingen tar en månad men för ansökningar som är utarbetade enligt anvisningarna är tiden ofta kortare. Regionförvaltningsverken strävar naturligtvis efter att behandla ansökningarna så fort som möjligt.

Vi på regionförvaltningsverket övervakar serveringen av alkoholdrycker. Valvira styr vårt tillstånds- och tillsynsarbete. Vårt mål är att verksamheten ska vara enhetlig i hela landet. Tillsynsverksamheten utvecklas med stöd av ett riksomfattande tillsynsprogram (på finska). 

Riksomfattande tillsynprogram

Läs mer om tillsynen

På regionförvaltningsverket övervakar vi detaljhandeln med alkoholdrycker. Valvira styr vårt tillstånds- och tillsynsarbete. Vårt mål är att verksamheten ska vara enhetlig i hela landet. Tillsynsverksamheten utvecklas med hjälp av ett riksomfattande tillsynsprogram.

Läs mer om tillsynen på vår webbsidan

Som detaljhandelstillståndshavare kan du ta emot beställningar och betalningar i din nätbutik också för alkoholdrycker. Du får överlåta alkoholdryckerna som kunden har beställt bara inomhus i ditt detaljhandelsställe klockan 9.00–21.00. 

Innan du inleder beställnings- och avhämtningsverksamheten bör du göra en anmälan om det till oss på regionförvaltningsverket.

Du kan använda en självbetjäningskassa för detaljhandeln med alkoholdrycker. Användningen av en sådan förutsätter att du kontrollerar åldern för personer som ser unga ut. Du ska dessutom säkerställa att kunden inte är uppenbart berusad eller köper drycker för att förmedla dem till minderåriga eller berusade.

Anmäl ändringen i verksamheten till regionförvaltningsverket innan du tar i bruk självbetjäningskassorna. I regionförvaltningsverket godkänner vi försäljningsarrangemang med självbetjäningskassor från fall till fall och beslutar om tillståndsvillkoren för dem.

Det kan du inte. Som tillståndshavare kan du inte leverera alkoholdrycker hem till kunden och inte heller låta dem transporteras av ett bud, exempelvis en taxi. Alkoholdryckerna måste lämnas över till kunden i försäljningsstället.

Ansökan om serveringstillstånd kan tas tillbaka och då upphör behandlingen av ärendet i regionförvaltningsverken. Om ansökan tas tillbaka innan tillståndsbeslutet tar vi ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsmängd som lagts ned på handläggningen av ansökan.

Svaret har uppdaterats 11.3.2021

Ansökan om serveringstillstånd kan ändras så länge som den är anhängig genom att anmäla det till regionförvaltningsverket. Det tas inte ut en särskild avgift för ändringen av ansökan.

De restauranger som förutom serveringstillstånd också har detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan sälja alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol till kunder för avhämtning och med beaktande av bestämmelserna i alkohollagen. Restaurangernas detaljhandel jämställs med alkoholförsäljningen i matbutiker.

Tillståndshavarna behöver inte separat anmäla om serveringstillståndsavbrottet eller den tillfälliga stängningen av restaurangverksamheten till regionförvaltningsverket. Alkohollagen känner inte till avbrott i tillståndet och därför påverkar stängningen av serveringsstället inte serveringstillståndets giltighet, utan ur alkohollagens synvinkel är tillståndet fortsättningsvis i kraft. Om tillståndshavaren emellertid på grund av undantagstillståndet beslutar att avsluta serveringstillståndet ska i sinom tid ett nytt tillstånd ansökas av regionförvaltningsverket för att inleda verksamheten på nytt.

Då du har ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker är du skyldig att inom utsatta tider lämna oss de anmälningar och uppgifter som 

 • gäller din försäljning och annan verksamhet 
 • behövs för tillsynen och riskutvärderingen av din verksamhet. 

Vad ska jag anmäla?

Du ska anmäla oss värdet på alkoholdryckerna som du har serverat och hur många anställda du har. En dylik anmälan ska du göra för varje tillstånd.

Om du i ditt serveringsställe dessutom bedriver detaljhandel ska du också anmäla detaljhandelsmängden i liter och värdet i euro.

När ska jag göra anmälan?

Du ska göra anmälan två gånger per år:

 • Försäljningen under januari-juni ska anmälas före utgången av juli.
 • Försäljningen under juli-december ska anmälas före utgången av januari.

När du köper in alkoholdrycker med ett tillståndsnummer (exempelvis från ett bryggeri eller en partihandel) så förmedlas uppgifterna om inköpen automatiskt till oss på regionförvaltningsverket. 

Om du har köpt alkoholdrycker från detaljhandeln för serveringen så ska du själv anmäla oss dessa inköp två gånger per år. Gör anmälan i samband med serveringsanmälan.

Om du inte har sålt någonting under rapportperioden och du inte har anmält om avbrottet i alkoholserveringen är du trots allt tvungen att göra anmälningarna ovan inom den utsatta tiden.

Gör anmälan elektroniskt

Vi sparar uppgifterna i anmälan i alkoholnäringsregistret. Du kan fylla i och returnera anmälningsblanketten elektroniskt.

Om din verksamhet förändras ska du som tillståndshavare anmäla det till oss på regionförvaltningsverket.

Om det sker väsentliga ändringar i tillståndshavarföretagets ägarförhållanden eller det bestämmande inflytandet i förvaltningen ändras ska ändringarna anmälas till oss inom två veckor.  

Du ska göra en anmälan också om du överlåter din affärsverksamhet till ett annat företag eller en enskild näringsidkare eller om ditt FO-nummer ändras. I sådana fall ska den som fortsätter med din affärsverksamhet söka nytt serveringstillstånd. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker innan det nya tillståndet har beviljats. 

Om du lägger ner detaljhandeln med alkoholdrycker eller hela affärsverksamheten ska du anmäla det till oss inom två veckor.

Du kan inte ge mängdrabatter på alkoholdrycker. Det är inte tillåtet att erbjuda två eller flera alkoholförpackningar till nedsatt pris. Det får inte vara dyrare att köpa en alkoholdryck än vad den kostar som en flerförpackning av samma storlek.

Du får utannonsera priserbjudanden på alkoholdrycker endast inne på detaljförsäljningsstället, om erbjudandet gäller kortare tid än två månader. Kortvariga priserbjudanden får inte heller utannonseras i exempelvis tidningar eller webbpublikationer. 

Marknadsföring av alkohol

Djur

Med metoder som ersätter djurförsök avses sådana metoder som inte alls kräver levande djur. Projekten måste sträva efter att ersätta användningen av djur, minska antalet djur som används och förbättra metoderna. Djuren ska orsakas så lite lidande som möjligt och deras välbefinnande främjas med alla medel också vid djurförsök.

Du kan läsa mer om ämnet t.ex. på jord- och skogsbruksministeriets eller på EU:s webbplats.

Läs mer på jord- och skogsbruksministeriets webbplats

Läs mer på EU:s webbplats

Om du tillhandahåller tjänster för hemslakt, måste du ha ett kompetensbevis.

Du behöver ett kompetensbevis för avlivning av djur, om du arbetar med djur på slakteriet i något skede av slaktprocessen från slakteriets ladugård till blodavtappningen.

Du behöver alltså ett kompetensbevis när du gör följande saker i anslutning till slakten, om du:

 • hanterar och sköter djur innan de fixeras
 • fixerar djur före bedövning och avlivning
 • bedövar djur
 • bedömer hur effektiv bedövningen är
 • länkar eller hänger upp levande djur
 • tappar blod från levande djur
 • slaktar med särskilda rituella metoder.

Utan ett kompetensbevis kan du inte i ett slakteri utföra de uppgifter som nämns ovan. 

Avlivning av pälsdjur ska utföras i närvaro av och under direkt tillsyn av en person som har ett kompetensbevis.

Kompetensbeviset ska omfatta avlivning och de djurarter som sker under denna persons tillsyn.

Gentekniknämnden ger anvisningar och övervakar allt som hänför sig till genteknik. Du kan läsa mer om ämnet på deras webbplats.

u får förvara embryon:

 • i embryoproduktionsgruppens lokaler
 • i embryosamlingsgruppens lokaler
 • på en godkänd station för insamling av sperma
 • i ett godkänt spermalager.

Du får förvara sperma:

 • på en godkänd station för insamling av sperma
 • i ett godkänt spermalager.
 • i en godkänd embryoproduktionsgrupps lokaler.

Ett undantag från det ovan nämnda är att sperma och embryon får förvaras på en djurhållningsplats där de används för artificiell reproduktion av egna djur eller djur som de har i sin besittning. Om du förvarar sperma eller embryon på djurhållningsplatsen, kom ihåg att registrera förvaringsverksamheten i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Du får förvara sperma också för seminering av hästdjur i Finland.

Ansökan fylls i antingen på finska eller svenska.

Du kan be om anvisningen på engelska på adressen ella(at)rfv.fi.

Nämnden för projektgodkännande ordnar sektionsmöten 1–3 gånger per månad, med undantag för juli. Vid ett möte behandlas färre än tio ansökningar. Därför kan en ansökan i allmänhet aldrig behandlas vid nämndens följande möte. Brådskande och mycket enkla ändringsansökningar kan enligt prövning vid ett möte tas upp för behandling undantagsvis.

En ansökan kan i praktiken aldrig behandlas med en veckas varsel. En ansökan som skickats till regionförvaltningsverket registreras först på registratorskontoret, varefter den ställs i kö bland de inkomna ansökningarna. Föredraganden läser i allmänhet ansökan inom en eller två veckor från ankomsten och beslutar vilken sektion i kommittén för projektgodkännande som ska behandla ansökan. Sektionen behandlar ansökan i allmänhet inom 2–4 veckor från det att den inkommit. Sektionen kan också begära preciseringar av ansökan, varvid den totala behandlingstiden beror på när preciseringarna inkommer.

Om du behöver fortsätta forskningen mellan det gamla godkännandets upphörande och beviljandet av ett nytt godkännande, kan du ansöka om förlängning av giltighetstiden för det gällande godkännandet genom en ändringsansökan.

Nämnden beviljar en förlängning på högst ett år av ett gällande godkännande för att forskningen ska kunna slutföras. En tvåårig förlängning kan beviljas endast av särskilda skäl, såsom för vissa naturresursundersökningar på grund av flytt av djur. Om forskningen ska fortsätta i ytterligare tre år måste du alltså ansöka om ett nytt egentligt godkännande.

I ändringsansökan ska behovet av en fortsättning motiveras. En typisk orsak till att forskningen fördröjs är t.ex. moderskapsledighet, renovering av djurlokaler eller dålig tillgång till sådana gm-djur som används vid undersökningen.

Bostadsaktiebolag

Enligt bostadsaktiebolagslagen ska ordinarie bolagsstämman sammankallas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om räkenskapsperioden i bostadsaktiebolaget är kalenderåret (vilket det vanligen är) ska den egentliga bolagsstämman sammankallas senast 30.6. Det är inte möjligt att bestämma annorlunda i bolagsordningen. Bestämmelser som i bolagsordningen för bostadsaktiebolag avviker från den aktuella lagen om bostadsaktiebolag har förlorat sin betydelse.

Obs! År 2020 kan bolagsstämman på grund av undantagsförhållandena skjutas fram och hållas senast 30.9.2020.

Livsmedelstillsynens Oiva-system

Oiva är ett system för offentliggörande av tillsynsuppgifterna för livsmedelstillsynen och koordineras av Livsmedelsverket. Inspektionsresultaten för företag inom livsmedelssektorn publiceras, allteftersom livsmedelstillsynsmyndigheterna gör inspektionerna, med smileys på webbsidorna nedan. Du kan söka Oiva-inspektionsrapporter exempelvis med företagets namn, adress eller kommun på webbsidan.

Oivahymy.fi

Livräddningsmedalj

Vanligen inte. Av särskilda skäl kan också ett senare inlämnat förslag om förlänande av livräddningsmedalj tas under behandling. Ett särskilt skäl kan vara till exempel att den räddade, om personen är den som föreslår medaljen, på grund av sjukdom varit oförmögen att lämna in förslaget inom de fem åren som gått.

Det kan de inte, eftersom man anser att poliser och brandmän i och med sitt yrke innehar särskild kompetens som de kan utnyttja i räddningsuppdrag.

Utbildning

Regionförvaltningsverket informerar biblioteken om utbildningar per e-post och i evenemangskalendern på regionförvaltningsverkens och Kirjastot.fi-webbsidor.

Evenemangskalendern på regionförvaltningsverkens

Yrkeskalendar på Kirjastot.fi-webbsidor (på finska)

Du hittar allt utbildningstillfällen på vår webbsida.

Evenemang och utbildning

Efter utbildningen läggs utbildningsmaterialet till informationen för respektive utbildningstillfälle.

Hälsoinspektörerna i kommun

Kommunernas hälsoinspektörer hittar du via Livsmedelsverket söktjänst i länken nedan. Välj din egen kommun eller samkommun från listan. Du får adress och e-postadress till miljö- och hälsoskyddets webbsidor. Kommunerna underhåller själv de här adresserna via det elektroniska myndighetsregistret (VTO). 

Livsmedelsverket söktjänst

Indrivning

Du kan göra en anmälan om du misstänker att ett indrivningsbolag vid frivillig indrivning handlar i strid med lagen eller god indrivningssed. Med frivillig indrivning avses sådana åtgärder som görs för att skulden frivilligt ska betalas, till exempel det att man skickar betalningskrav. Anmälan kan gälla exempelvis 

 • oskäliga indrivningskostnader 
 • indrivning av en bestriden fordran 
 • att svara på förfrågningar
 • annat motsvarande förfarande i indrivningsbolag som du misstänker strider mot lagen eller god indrivningssed.

Du kan också göra anmäla om du misstänker att företaget bedriver indrivningsverksamhet utan att vara registrerat.

Du bör söka en uppgörelse i godo och begära indrivningsbolaget om en jämkning av indrivningskostnaderna till skäligt belopp. 

Om du inte når en uppgörelse gällande indrivningskostnaderna och du anser dem vara oskäliga kan du bestrida dem. Du kan lämna in ett skriftligt bestridande till indrivningsbolaget till exempel per e-post och specificera den del av indrivningskostnaderna som du anser vara oskälig. Du kan även begära en utredning av hur indrivningskostnaderna uppkommit så att du kan bedöma deras skälighet.

Indrivningsbolaget får inte fortsätta den frivilliga indrivningen av den bestridna delen av indrivningskostnaderna, men nog den del som inte har bestridits. Den obestridda delen av fordran ska således betalas. Bolaget ska lägga ned indrivningen av en bestriden fordran eller så ska ärendet avgöras i domstol. Det är domstolen som i sista hand avgör hur skäliga kostnaderna är och om du är skyldig att betala dem. 
Som gäldenär ska du ersätta de skäliga kostnader som orsakas av indrivningen, men indrivningen får inte leda till oskäliga eller onödiga kostnader. Enligt lagen ska mängden utfört arbete, ändamålsenligheten i indrivningssättet och de faktiska kostnaderna beaktas när skäligheten hos de kostnader som ska ersättas bedöms. Därutöver ska bland annat fordrans storlek beaktas.

I lagen fastställs inga maximibelopp för indrivningskostnader i samband med företagsfordringar, utan bedömningen av kostnadernas skälighet bygger på ett helhetsövervägande från fall till fall. Anvisningar för bedömningen finns till exempel i sammandragen av tillsynsbeslut och artiklarna om indrivningskostnader på regionförvaltningsverkets webbplats.

Beslutsreferat

Ja. Enligt lagen om indrivning av fordringar ska gäldenären ersätta de skäliga kostnader som indrivningen orsakar borgenären. Du kan bli tvungen att betala kostnader för borgenärens egen indrivning och kostnader som användningen av en indrivningsbyrå har orsakat borgenären.

Indrivningskostnader kan tas ut även om du redan betalat fordrans hela kapital. Att du har betalat skuldens kapitalandel efter att fordran har övergått till indrivning betyder inte att du kan låta bli att betala indrivningskostnaderna. Det kan även uppstå extra kostnader för indrivning av indrivningskostnaderna. 

Det är också möjligt att driva in enbart indrivningskostnaderna vid domstol eller via utsökning. Kostnaderna ska emellertid vara lagenliga och uppgå till skäligt belopp.

Ja. Du måste betala indrivningskostnaderna om du har betalat fakturan för sent och indrivningsåtgärderna har inletts redan innan betalningen inkom. 

Vid indrivning per brev vidtas åtgärderna vanligtvis dagen innan indrivningsbrevet postas. Du kan begära en redogörelse av indrivningsbyrån om när indrivningsåtgärderna vidtogs och när din betalning inkom på borgenärens eller indrivningsbyråns konto. 

Enligt lagen om indrivning av fordringar får man vid indrivning inte orsaka gäldenären oskäliga eller onödiga kostnader. Onödiga kostnader kan exempelvis vara sådana som har uppkommit när indrivningsbolaget inledde indrivningen utan att kontrollera om gäldenären redan har betalat fordran.

Ibland kan gäldenären betala fordran för sent men ungefär samtidigt som indrivningsbolaget postade till exempel ett betalningskrav. I så fall beror gäldenärens skyldighet att betala indrivningskostnaderna på om indrivningsbyrån hade hunnit vidta indrivningsåtgärder innan betalningen hade inkommit.

Om du har betalat genom girering bestäms betalningstidpunkten i regel enligt bestämmelserna i betaltjänstlagen. Betalningen anses ha gjorts när medlen har inkommit till betalningsmottagarens, dvs. borgenärens eller indrivningsbolagets kontoförande bank. Betalarens bank ska enligt betaltjänstlagen betala beloppet av en elektronisk girering till betalningsmottagarens bank senast följande vardag efter betalningstransaktionen. Då kan indrivningsföretaget åtminstone inte därpå följande dag vidta indrivningsåtgärder som omfattas av gäldenärens ersättningsskyldighet.

Du hittar mer information om hur man bedömer hur befogade indrivningskostnaderna är till exempel i sammandragen av våra tillsynsbeslut.

Du har rätt att begära att den frivilliga indrivningen avbryts, om det är fråga om en konsumentfordran som förfallit till betalning i sin helhet. Med hjälp av en begäran om att avbryta indrivningen kan du begränsa de indrivningskostnader som den frivilliga indrivningen orsakar, om du till exempel inte kan betala fordran frivilligt.

En begäran om avbrytande av indrivningen leder dock inte till att borgenären blir skyldig att hänvisa fordringsärendet till en domstol eller göra en ansökan om utsökning. En sådan begäran betyder således inte att fordran ska drivas in i domstol, utan endast att den frivilliga indrivningen måste läggas ned.

Indrivningsbolaget får fortsätta med den frivilliga indrivningen och skicka brev till dig, såvida man inte kräver några extra kostnader för dessa. Indrivningsbolaget får dessutom kräva dig på lagenliga indrivningskostnader till exempel för brev om att avbryta preskription eller andra meddelanden och uppmaningar som enligt lagen krävs av borgenären för att anmäla uppgifter om betalningsstörning eller annars för att bevara sin rätt.

Om du vill ha utförliga anvisningar för att kartlägga din övergripande ekonomiska situation, kan du kontakta exempelvis rättshjälpsbyråernas avgiftsfria ekonomi- och skuldrådgivning.

Du kan bestrida indrivningen av en grundlös fordran. Du kan lämna in ett skriftligt bestridande av indrivningen till indrivningsbolaget till exempel per e-post och motivera varför fordran är obefogad. Du hittar nyttig information om reklamation till exempel i reklamationstjänsten och konsumentrådgivningen på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats. 

Efter ett motiverat bestridande får indrivningsbolaget inte längre fortsätta den frivilliga indrivningen. Borgenären eller indrivningsbolaget på borgenärens vägnar kan dock hänvisa tvistemålet till domstolen för avgörande av betalningsskyldigheten.

Om en grundlös fordran är direkt utsökbar, till exempel en kommunal hälsocentralsavgift, ska du söka ändring av avgiften genom ett grundbesvär hos rätt besvärsmyndighet. Anvisning för att anföra grundbesvär ges av indrivningsbolaget eller borgenären. Även indrivningsbolaget ska underrättas om att du har anfört grundbesvär över fordran. Indrivningsbyrån får inte fortsätta med den frivilliga indrivningen av fordran efter ett grundbesvär. Besvärsmyndigheten avgör tvistemålet gällande betalningsskyldigheten.

Grundlösa fordringar får inte drivas in. Du har rätt att av borgenären eller indrivningsbolaget få

 • information om det totala beloppet av fordran och grunderna för den 
 • en specifikation över skulderna och amorteringarna
 • en utredning över hur upplupna räntor och kostnader bestäms. 

Du har rätt att få denna information avgiftsfritt en gång per år. Informationen ska ges senast inom en månad från att du begärt den. 
 

En preskriberad fordran får inte drivas in. Du har rätt att få information om preskription av fordran och en utredning om avbrytande av preskription av borgenären eller indrivningsbolaget om du misstänker att fordran har preskriberats. 

Borgenären och indrivningsbolaget är skyldiga att bevisa att preskriptionen har förhindrats på korrekt sätt. 

Nyttig information om fordringars preskription, preskriptionstider samt hindrande av preskription finns på Konsument- och konkurrensverkets webbplats under Preskribering av skuld

Om du är av annan åsikt gällande preskription av fordran än borgenären och indrivningsbolaget kan du bestrida indrivningen av en fordran som du anser vara preskriberad. Efter bestridande får indrivningsbolaget inte längre fortsätta med den frivilliga indrivningen av fordran. Borgenären eller indrivningsbolaget på borgenärens vägnar kan dock hänvisa tvistefrågan gällande fordrans preskription till domstol för avgörande, om man vill fortsätta med indrivningen. 
 

Indrivningsbolag är inte skyldiga att skicka den ursprungliga fakturan till dig. Du kan få fakturan av indrivningsbolaget om det har fakturan. I övriga fall kan du begära den ursprungliga fakturan direkt av borgenären.  

Du har rätt att få uppgifter och handlingar gällande grunden för fordran av såväl borgenären som indrivningsbolaget. Ibland finns de ursprungliga dokumenten över fodringar, såsom beställningsavtal, inte längre kvar. I detta fall är borgenären och indrivningsbolaget skyldiga att informera dig om saken. De ska istället ge dig en annan redogörelse över grunden för fordran. Enbart det faktum att ursprungliga dokument gällande grunden för fordran inte finns kvar gör inte fordran grundlös. 

Om du anser att fordran är grundlös kan du bestrida den. Då ska du motivera varför fordran är grundlös, att du till exempel inte beställt produkten i fråga. Indrivningen av en bestriden fordran ska läggas ned eller så ska ärendet avgöras i domstol. I sista hand är det domstolen som bedömer bevisningen gällande fordran och avgör huruvida du är betalningsskyldig. 

Ja, om du inte betalar trattan från indrivningsbolaget i tid. 

Enligt indrivningslagen avser tratta en betalningsuppmaning där betalning krävs inom en viss tid vid äventyr att en underlåtelse att iaktta uppmaningen offentliggörs eller antecknas i kreditupplysningsregistret. En tratta får användas endast för indrivning av en klar och ostridig företagsfordran. En tratta får inte användas för att driva in en konsumentfordran. En tratta får inte sändas förrän gäldenären har getts eller sänts en betalningspåminnelse, där det uppställts en tidsfrist på minst sju dagar för betalning av fordran eller för framställning av anmärkningar om fordran, och tidsfristen har löpt ut. 

I en tratta som ett indrivningsbolag skickar till dig för att driva in en företagsfordran konstateras att bolaget kommer att protestera fordran hos kreditupplysningsföretaget om fordran inte betalas inom utsatt tid. Samtidigt skickar indrivningsbolaget uppgifter om den gäldenär som fick en tratta till kreditupplysningsföretaget. En anmälan om att en tratta är skickad ska innehålla gäldenärens namn, FO-nummer, fordrans belopp och den ursprungliga förfallodagen. För dig leder anmälningen till en anteckning om försenad betalning i kreditupplysningsregistret. Förutsättningen för att man senare ska kunna protestera trattan är att kreditupplysningsföretaget har fått en anmälan om att trattan är skickad. 

Om du inte betalar trattan inom utsatt tid kan trattan på utställarens begäran protesteras antingen i tysthet genom att anteckna den i kreditupplysningsföretagets register eller offentligt, det vill säga genom att offentliggöra den i media. För dig leder protesteringen till att du får en anteckning om betalningsstörning. Trattan får offentliggöras eller anmälas för anteckning i kreditupplysningsregistret tidigast tio dagar efter det att den sänts.    

Om du betalar trattan innan den är protesterad får du ingen anteckning om betalningsstörning. 

Om du på ett motiverat sätt bestridit fordran innan trattan protesteras får en stridig fordran inte protesteras och den får inte heller leda till att du får en anteckning om betalningsstörning. 
 

Du kan begära att den felaktiga anteckningen om betalningsstörning raderas från kreditupplysningsbolagets (till exempel Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy) register. Du kan skriftligen begära att kreditupplysningsbolaget raderar anteckningen om betalningsstörning genom att specifikt motivera varför du anser att anteckningen om betalningsstörning är felaktig. Du kan även kräva att indrivningsbolaget eller borgenären som gjort en felaktig anteckning rättar till uppgiften hos kreditupplysningsbolaget. En anteckning om betalningsstörning kan vara felaktig till exempel om den uppstått då en tratta för en obefogad fordran protesteras eller om fordran bestrids eller betalats i sin helhet innan trattan protesterats. 
 
Enligt kreditupplysningslagen ska den personuppgiftsansvarige (kreditupplysningsbolaget) utan obefogat dröjsmål rätta felaktig, bristfällig, föråldrad eller annars vilseledande information i ett kreditupplysningsregister eller kreditomdöme. Kreditupplysningsbolaget kan endast radera en felaktig anteckning om betalningsstörning på grund av likabehandling av de registrerade. Den personuppgiftsansvarige ska ge ett skriftligt avgörande om den vägrar ändra uppgiften i registret. 

Efterlevnaden av kreditupplysningslagen övervakas av dataombudsmannen, vars byrå du kan kontakta i frågor gällande riktigheten av uppgifter om betalningsstörningar. Dataombudsmannen kan förordna att den personuppgiftsansvarige rättar en felaktig anteckning. Länk till dataombudmannens telefonrådgivning.
 

Indrivningen får inte fortsätta om du inte har fått en faktura eller en påminnelse på grund av att borgenären eller indrivningsbolaget har felaktiga adressuppgifter. Du kan bestrida indrivningsbrevet på basis av felaktiga adressuppgifter och meddela rätt adress så att du får betalningsuppgifterna till rätt adress. 

Om din adress ändras ska du utan dröjsmål underrätta borgenären och indrivningsbolaget om detta. Du är även skyldig att uppdatera uppgifterna om ditt bolag i handelsregistret. 

God indrivningssed innebär att såväl borgenären som indrivningsbolaget i sin verksamhet ska iaktta särskild omsorgsfullhet. Detta omfattar bland annat att man innan indrivningen inleds ska säkerställa de centrala grundläggande frågorna gällande uppdraget. Borgenären eller indrivningsbolaget är dock inte skyldiga att börja utreda eventuella adressändringar på eget initiativ, utan betalningskrav kan sändas till den adress som gäldenären senast uppgett. 

Om du inte har betalat fordran tidigare, eftersom fakturan och påminnelsen har skickats till fel adress, är du inte skyldig att ersätta indrivningskostnaderna. Detta förutsätter dock att du inte själv har uppgett en felaktig adress för borgenären. 

Om brevet däremot har förkommit under postbefordran påverkar detta inte din skyldighet att ersätta indrivningskostnaderna åt borgenären. 

Ja, indrivningsbolaget får kräva en avgift för återbetalning av överbetalningen om överbetalningen beror på ditt eget fel. 

Ibland kan det hända att gäldenären betalar samma faktura två gånger till indrivningsbolaget eller annars betalar ett för stort belopp. Till god indrivningssed hör att indrivningsbolaget ska återbetala en obefogad eller för stor betalning till gäldenären utan obefogat dröjsmål. 

Huruvida indrivningsbolaget får kräva en avgift för återbetalning av överbetalningen beror på vems fel överbetalningen är. Indrivningsbolaget kan kräva en skälig avgift för återbetalningen, om överbetalningen beror på gäldenärens oaktsamhet eller misstag. Indrivningsbolaget får däremot inte av gäldenären kräva någon avgift för återbetalningen, om överbetalningen beror på borgenärens eller indrivningsbolagets misstag. 

Indrivningsbolaget får endast låta bli att återbetala en överbetalning och använda den för att betala gäldenärens övriga skulder om gäldenären ger sitt samtycke till detta.

Ja. Indrivningsbolaget har rätt att använda betalningen från ditt företag hur det vill, eftersom lagen om indrivning av fordringar inte begränsar hur betalningar ska användas, såvida det inte handlar om konsumentfordringar. Det är således möjligt att indrivningsbolaget till exempel använder betalningen först för indrivningskostnaderna och först därefter för räntor och kapital. 

När det gäller konsumentfordringar begränsar lagen hur betalningar kan användas så att en betalning får användas för indrivningskostnader först när fordrans ränta och kapital har betalats. 

Kreditgivare

Du bör först kontakta konsumentrådgivningen. Du hittar konsumentrådgivningens kontaktuppgifter på deras webbsidor. Vi på regionförvaltningsverket har i regel hand om ärenden i samband med registreringen av kreditföretagen men vi är inte behöriga att blanda oss i meningsskiljaktigheter som gäller avtal mellan konsumenter och kreditgivare. Däremot kan vi ingripa i lagstridig marknadsföring av krediter. 

Konsumentrådgivning

Tobak

Försäljningstillstånd för tobaksprodukter ansöks hos den kommun där försäljningsstället ligger eller när det gäller försäljning i trafikmedel från den sökandes hemkommun. Gällande behandlingen av försäljningstillstånd bör man därför kontakta den kommun som beviljar tillståndet.

Ansökan om försäljningstillstånd kan göras antingen med en elektronisk eller skriftlig ansökan. Ansökan och ifyllnadsanvisningar hittar du på Valviras webbsidan.

Valviras webbsidan

 

Depositioner

Uttagstiden för deponeringar som gäller andelsbevis för Helsingfors Telefonförening (HPY) gick ut 2016. Du kan således inte lägre ta ut deponeringen från regionförvaltningsverket.

Handläggningstiden för deponeringar varierar från fall till fall. I vissa fall ber vi om tilläggsutredning, vilket gör att handläggningstiden blir längre. Därför är det viktigt att du lämnar in alla nödvändiga handlingar till oss redan tillsammans med ansökan om deponering.  

Om det har vuxit ränta på deponeringen så hör den i regel till den som har rätt till deponeringen.  Vi betalar räntorna i samband med utbetalningen av deponeringen.

Vår kontoförande bank byts i början av december. Enligt det nya avtalet kommer ackumulerad negativ ränta att tillämpas också på deponeringarna. Det innebär att kapitalet under deponeringstiden minskar med det negativa räntebeloppet.

Under perioder med negativa räntor minskar det deponerade kapitalet också i samband med att en del tas ut.

Du kan inte göra en deponering endast för att förhindra ackumulering av ränta. Deponeringen ska ha någon annan grund, till exempel ett domstolsavgörande.   

Att göra en deponering kostar minst 180 euro, men uttag av en deponering är alltid avgiftsfritt.  

Statens kontoförande bank vill försäkra sig om att pengar som är avsedda för penningtvätt inte går genom regionförvaltningsverket. Därför ställer vi frågor om pengarnas ursprung och be att få deponentens personbeteckning. Banken flyttar de för deponering avsedda medlen till kontot när banken fått upplysning om pengarnas ursprung.

Deponeringen sker i två skeden. Utöver att deponera pengarna på regionförvaltningsverkets konto ska du också lämna en ansökan om deponering till regionförvaltningsverket. Ansökan görs i e-tjänsten eller med deponeringsformuläret. Du kan också lämna in en fritt formulerad ansökan. De uppgifter som efterfrågas i formuläret ska dock framgå av den fritt formulerade ansökningen.

Statsunderstöd

Information om utvecklingsunderstöden finns på vår webbsida.

Statsunderstöd

Biblioteken kommer att få ett brev om ansökan om understöden i oktober. Ansökan om statsunderstöd som regionförvaltningsverken beviljar lämnas in i regionförvaltningens e-tjänst. Man loggar in i e-tjänsten via Suomi.fi-identifieringen med bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett id-kort.

Du hittar allt material om hur man ansöker och använder understöd och redovisningen av användningen på vår webbsida.

Statsunderstöd

Tillsyn över äldreomsorgen

Serviceproducenten ansvarar för att servicen uppfyller de krav som ställs på den. Serviceproducenterna för vårdhemmen förväntas ha en fungerande egenkontroll, vilket är den primära formen av tillsyn. Serviceproducenten ska hålla planen för egenkontroll offentligt framlagd och följa upp hur den uppnås. Äldreomsorgen övervakas också av kommunerna, regionförvaltningsverken och Valvira. 

Kommunen ansvarar för att tillhandahålla servicen och är skyldig att övervaka både sin egen verksamhet och de tjänster som den köper. 

På regionförvaltningsverken övervakar vi hur kommunerna tillhandahåller servicen. Vi övervakar också andra offentliga och privata serviceproducenters verksamhet. 

Valvira övervakar betydande, principiellt viktiga eller vittomfattande ärenden. Vid behov kan vi överföra ett ärende till Valvira enligt överenskommen arbetsfördelning. 

De högsta laglighetsövervakarna är riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern. När alla finländska rättsmedel har använts kan myndighetsbeslut överklagas till EU:s människorättsdomstol. 

Kommunerna ansvarar för att tillhandahålla äldreomsorgstjänster. De ska också övervaka de tjänster de själva producerar och tjänster som de genom avtal köper av andra producenter. 

Kommunen ska alltid underrätta regionförvaltningsverket i sin region om uppdagade brister och missförhållanden. Kommunen är också skyldig att styra och vägleda serviceproducenterna och på så sätt få eventuella brister korrigerade. Vissa tillsynsåtgärder enligt lagen, såsom att avbryta verksamheten, kan endast regionförvaltningsverket eller Valvira vidta. Bestämmelser om dessa åtgärder finns i lagen om privat socialservice. 

När kommunen köper tjänster av en privat aktör måste kommunen eller samkommunen försäkra sig om att tjänsterna håller samma nivå som den som krävs av en motsvarande kommunal aktör. 

Kommunens tillsynsansvar gäller också privata vårdenheter som finns i kommunen oberoende av om kommunen köper tjänster av enheten eller inte. Det kommunala organet (exempelvis omsorgsnämnden) ska styra och övervaka privat socialservice som produceras inom kommunen. Kommunen är därmed tillsynsmyndighet och kan kontrollera serviceproducentens verksamhetsenhet om det finns en grundad anledning, exempelvis om kommunen skriftligen eller muntligen fått en anmälan om missförhållanden. Kommunen kan också göra oanmälda inspektioner. 

På regionförvaltningsverken övervakar vi socialvården i våra regioner. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira styr regionförvaltningsverken i de uppgifter som hör till oss. Syftet med styrningen är att samordna regionförvaltningsverkens verksamhetsprinciper, praxis och beslutsprocesser. 

Valvira är behörig tillsynsmyndighet i enskilda tillsynsärenden om de är principiellt viktiga eller vittomfattande eller om de berör flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet. 

När det gäller tillsynen över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har Valvira hand om de fall där man är tvungen att ingripa i en persons rätt att utöva sitt yrke. Valvira undersöker också fall där man misstänker att vården eller försummelse av vården har lett till dödsfall eller allvarliga skador. I vissa fall kan ett ärende överföras till Valvira också på grund av att regionförvaltningsverket är jävigt att utreda ett tillsynsärende som skett i dess region. 

Till vår uppgift hör att övervaka äldreomsorgsproducenternas verksamhet. Om vi anser att det är nödvändigt eller om det är ett fall som gäller hela landet kan vi överföra det till Valvira. 

Kommunen ansvarar för att tillhandahålla äldreomsorgstjänster. Den kan producera tjänsterna själv eller genom avtal låta ett privat företag eller en aktör inom tredje sektorn producera tjänsterna. I båda fallen övervakar vi kommunens verksamhet. 

Vår tillsyn är planmässig och baserar sig på regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamt utformade tillsynsprogram för social- och hälsovården och på regionala åtgärdsplaner som hänför sig till programmet. 

Tillsynen baserar sig på information som samlats in från kommuner och socialvårdsenheter. I tillsynen kan vi också använda oss av utredningar som exempelvis Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort tillsammans. Planerna beaktar också regionala särdrag, såsom enskilda vårdinrättningar. 

Vi vägleder kommunerna i deras tillsynsansvar genom bland annat styrningsbrev, diskussioner, styrnings- och utvärderingsbesök och överenskomna inspektioner i vårdhemmen. Vi gör också oanmälda inspektioner. Dessutom gör vi inspektioner bland annat om vi har fått in en anmälning. 

Vi övervakar privata och kommunala vårdinrättningar på samma sätt. Tillståndspraxis skiljer sig dock åt mellan privata och kommunala vårdinrättningar. Regionförvaltningsverket är tillståndsmyndighet för privat serviceverksamhet. Kommunala enheter behöver inte tillstånd för att inleda verksamhet. 

Vanliga orsaker till klagomål på äldreomsorgen som vi fick under 2018 var följande: 

 • otillräcklig personaldimensionering 
 • bristande yrkeskompetens hos personalen 
 • konstant stor omsättning på personal och de kvalitets- och säkerhetsproblem detta orsakar, såsom brister i den basala vården, matens kvalitet, medicineringsfel och andra brister i läkemedelsförsörjningen 
 • för lite stimulerande aktiviteter och möjligheter att vara ute 
 • dåligt uppgjorda och/eller inte uppdaterade vård- och serviceplaner 
 • brister i egenkontrollen. 

Under 2018 fick vi 138 klagomål som gällde äldreomsorgen. Påföljden i sex klagomålsbeslut var ett uppmärksamgörande och i tre beslut uttryckte regionförvaltningsverket sin uppfattning. 

Under 2018 inleddes också 152 tillsynsärenden som rörde äldreomsorgen. I 20 fall bad vi aktören fästa uppmärksamhet vid saken, i åtta fall meddelade vi vår uppfattning om saken, i fem fall fick aktören en anmärkning och i 12 fall en uppmaning. I nio fall beslutade vi att tillsynen skulle fortsätta. 

Under 2018 fick vi sammanlagt 2846 klagomål på social- och hälsovården. Av dessa gällde 1031 klagomål socialvården och 1815 klagomål hälso- och sjukvården. Klagomål på socialvården kan förutom äldreomsorgen gälla också bl.a. stöd för närståendevård, boendeservice, rehabilitering, barn- och familjetjänster och handikappservice. 

Vår informationstjänst kan tidvis vara överbelastad på grund av att det är många som har begärt uppgifter, på grund av omfattningen på begäran om uppgifter eller av någon motsvarande anledning. Vi försöker tillhandahålla handlingar eller uppgifter så fort som möjligt, i fråga om offentliga uppgifter senast inom två veckor från det att begäran gjordes. 

Om behandlingen av ärendet kräver specialåtgärder eller en större arbetsmängd än vanligt på grund av att de begärda handlingarna är många, handlingarna innehåller sekretessbelagda uppgifter som måste täckas över eller av någon annan jämförbar anledning lämnas uppgifter ur en offentlig handling ut senast inom en månad efter att vi mottagit begäran. 

Vi har i vissa separat föreskrivna fall rätt att ta ut en avgift för den arbetstid som går åt till att söka fram uppgifterna och täcka över sekretessbelagda uppgifter innan handlingarna överlåts. Om en avgift kan tas ut ger vi kunden en kostnadsuppskattning i förväg. 

Frågor från media besvaras i första hand av de tjänstemän som känner till ämnet bäst. Fall som orsakat uppståndelse i media belastar ofta de ansvariga tjänstemännen. De är då tvungna att prioritera sina tillsynsuppgifter framom sin informationsskyldighet. 

I inspektionerna deltar förutom den statliga tillsynsmyndigheten i allmänhet också kommunens personal som övervakar socialvården. 

Kommunerna eller samkommunerna ansvarar för att ordna läkarvård på serviceboenden för äldre. Om det är en privat aktör som är serviceproducent ska kommunen eller samkommunen komma överens med serviceproducenten om hur läkarvården ska ordnas. 
 
Det är alltid klienternas behov som avgör hur läkarvården ska ordnas i ett serviceboendes enheter. Klienten måste få tillgång till läkarvård när hen behöver det. Läkarkonsultation endast på distans är inte tillräckligt för att tillgodose patientens rättigheter. 

Vatten

Om du inte är säker på om du behöver ett tillstånd eller till vilken myndighet du borde skicka din ansökan så kan du kontakta NTM-centralen eller kommunens miljövårdsmyndighet. De här tillsynsmyndigheterna ger råd i ärendet och vid behov ett utlåtande om tillståndsbehovet. Vi i regionförvaltningsverket kan inte ta ställning till om ditt projekt kräver tillstånd eller inte.  
 

Tillandning är tidigare vattenområde som varaktigt blivit mark genom att vattenytan sjunkit, området har slammats till, vuxit igen eller att markytan stigit. Därmed bildas ett tillandningsområde framför fastigheten som vanligen inte hör till fastigheten utan den som äger vattenområdet invid. Vattenområdet tillhör oftast delägarlaget för byns samfällda vattenområden.

Om tillandningen stör ändamålsenlig användning av strandområdet eller tillandningen är ringa kan den som äger den avgränsande fastigheten oftast lösa in den till sig själv genom att ansöka om fastighetsförrättning hos Lantmäteriverket – inlösning av tillandning. I förrättningen bestäms förutsättningarna för inlösen, området som ska lösas in och de ersättningar som innehavaren av tillandningen ska betalas vid inlösningen.

Du kan ansöka om inlösning av en fastighet alltså tillandning på Lantmäteriverket

 

En fastighet kan ha andelar i samfällda områden, så kallade andelar i samfälligheter. Fastigheten är alltså delägare i samfälligheter som är bildade för en eller flera fastigheters behov. Fastigheterna kan ha olika stora andelar i samfällda områden. Samfällda områden kan vara exempelvis samfällda vattenområden eller samfälld mark, så som en båthamn eller grustäkt. Fastighetens andelar i samfällda områden framgår av fastighetsregisterutdraget.

Mäklarfirmor

Regionförvaltningsverket kan ge förmedlingsrörelsen en varning. Om försummelserna är grava eller om de trots uppmaningar eller varningar upprepar sig kan RFV till del eller helt förbjuda förmedlingsrörelsens verksamhet på en viss tid på högst 6 månader.

Skadestånd eller sänkning av förmedlingsarvodet kan ansökas hos konsumenttvistenämnden eller tingsrätten.

Konsumenttvistenämnden ger en beslutsrekommendation men den kan låta bli att behandla ett ärende om konsumenten inte först varit i kontakt med konsumentrådgivningen för att reda ut frågan.

Det föreligger ingen registreringsskyldighet om verksamheten utövas sporadiskt och man inte marknadsför förmedlingsverksamheten. Man får däremot marknadsföra objekten som förmedlas.