Medicinsk behandling av djur


Vi övervakar och ger anvisningar om medicinsk behandling av djur. Därigenom kan vi se till att livsmedel av animaliskt ursprung är rena och säkra. Vi vill också se till att sällskaps- och hobbydjur medicineras på så sätt att effekten av antimikrobiella medel hos både människor och djur bevaras.

Hur övervakar regionförvaltningsverket medicinsk behandling av djur?

Vi utför inspektioner.

  • När vi utför en inspektion på en gård övervakar vi läkemedelsanvändningen och läkemedelsbokföringen.
  • Vid våra inspektioner övervakar vi också veterinärernas läkemedelsjournaler och hur de använder, överlåter och föreskriver läkemedel.
  • På djurhållningsplatser utför vi inspektioner både på basis av stickprov och misstankar. Vid dem kontrollerar vi användningen av läkemedel och läkemedelsbokföringen.

Vi samlar in prover för att undersöka läkemedelsrester och förekomsten av andra främmande ämnen i animaliska produkter. Prover tas både från djur som lever på gårdarna och i ett senare skede från förädlingskedjan.

Om läkemedelsrester konstateras i mjölk, kött eller något annat livsmedel, kontrolleras gårdens läkemedelsanvändning och läkemedelsbokföring i samband med det övriga utredningsarbetet. Kontrollen kan utföras av länsveterinären eller av en kommunalveterinär som förordnats av länsveterinären, t.ex. av en kommunal tillsynsveterinär.

Kommunalveterinärerna utför hygienkontroller av primärproduktionen, där gårdens läkemedelsbokföring också gås igenom. Dessa kontroller är dock inte egentliga kontroller av läkemedelsbokföringen.

Hur övervakar regionförvaltningsverket veterinärernas arbete?

Regionförvaltningsverkets länsveterinärer övervakar veterinärernas arbete både genom stickprov och på basis av misstankar. Vi övervakar både administrativt genom dokumentarbete och på plats, till exempel på veterinärmottagningen.

Klagomål som gäller veterinärer

Om vi upptäcker missförhållanden vid medicinsk behandling av djur, behandlar vi fallen vid regionförvaltningsverket. Om ett fall är allvarligt, överför vi det till Livsmedelsverket. Vi kan ge anvisningar om medicinsk behandling av djur både i samband med inspektioner och vid utbildningar.

Också Livsmedelsverket övervakar veterinärernas verksamhet.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av