Märkning och registrering av djur

Vid regionförvaltningsverket övervakar vi och ger anvisningar om märkning och registrering av djur.

Innehållspublicerare

Tack vare djurregistret kan vi spåra livsmedel av animaliskt ursprung och se till att de är säkra.

Vi behöver uppdaterade djurregister också om vi konstaterar en djursjukdom. Då måste man veta var varje djur har varit, så att de djur som sannolikt har smittats kan spåras och särskiljas från andra djur. Samtidigt utreds varifrån djuret har fått sjukdomen och vart sjukdomen har spridits.

Smittkedjan måste kunna utredas också om vi konstaterar zoonoser, dvs. sjukdomar som överförs från djur till människor eller från människor till djur.

Inspektioner på gårdarna utförs av kommunalveterinärer och NTM-centralernas inspektörer. Besiktningsveterinärerna kontrollerar märkningar och registeruppgifter på slakterierna.

Kommunalveterinärer och NTM-centralernas inspektörer utför inspektioner på gårdarna både på basis av stickprov och misstankar. Om missförhållanden upptäcks, ska de åtgärdas. Om lagen inte har följts på gården kan vi meddela ett förbud mot förflyttning av antingen ett enskilt djur eller av hela boskapen. Vid behov kan vi förena föreläggandet med vite.

Läs mer om djurskyddet