Regionförvaltningsverket i Lappland 

Regionförvaltningsverket i Lappland är verksamt i landskapet Lappland.

Inom vårt verksamhetsområde finns Lapplands välfärdsområde.

Vårt kontor ligger i Rovaniemi. 

Regionförvaltningsverket i Lapplands överdirektör är Kaisa Ainasoja. Hos oss arbetar det omkring 40 personer inom olika ansvarsområden.  

Välj ärende

Du hittar information om hur du uträttar ärenden vid oss på här:

Aktuellt

Om oss

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • styrning och tillsyn av social- och hälsovården 
 • hälsofrämjande arbete 
 • tillstånd för privata producenter av social- och hälsovård och registrering och tillsyn av tjänsterna 
 • behandling av klagomål 
 • serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, förebyggande av alkoholskador  
 • vägledning och tillsyn av veterinärvård och djurskydd 
 • styrning, tillsyn och utvärdering av livsmedelssäkerheten 
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning 
 • styrning, tillsyn och utvärdering av hälsoskydds- och tobakstillsynen 
 • främjande av romernas delaktighet 
 • tillsyn av fastighets- och hyresförmedlingar och förande av ett förmedlingsrörelseregister  
 • förordnande om revisor och om sammankallande av bolagsstämma, beslut om särskild granskning, deponerings- och skyddsdokumentärenden.  

Regionförvaltningsverket Lapplands ansvarsområde för basservice, rättsskydd och tillstånd har på riksnivå hand om följande uppgifter: 

 • uppgifter enligt renskötsellagen   
 • renköttskontroll och anknytande tillsyn  
 • uppgifter med anknytning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland.  

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • styr undervisnings- och kulturväsendet 
 • ordnar fortbildning för personal inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken samt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena 
 • beviljar statsunderstöd för projekt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena 
 • främjar elevers rättsskydd 
 • utvärderar den regionala tillgången till grundläggande service. 

Regionförvaltningsverket i Lapplands ansvarsområde för undervisnings- och kulturväsendet har på riksnivå hand om uppgifter som anknyter till samiska språket. 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • övervakar tillgången till och nivån på räddningsväsendets tjänster 
 • behandlar klagomål om räddningsväsendet 
 • övervakar övningar och externa räddningsplaner 
 • samordnar beredskapen i regionen och ordnar anknytande samarbete  
 • samordnar beredskapsplaneringen 
 • stöder kommunernas beredskapsplanering 
 • ordnar regionala försvarskurser och beredskapsövningar och har hand om regionala försörjningsberedskapsärenden 
 • främjar säkerhetsplaneringen inom region- och lokalförvaltningen 
 • beviljar skytteföreningstillstånd  
 • ger utlåtanden till Brandskyddsfonden om ansökningar 
 • ger utlåtanden till Brandskyddsfonden om räddningsväsendets ansökningar om bygg- och materielprojekt. 

Andra uppgifter 

 • allmänna förvaltningsuppgifter i ledningens stödenhet. 

Du hittar aktuell information om vårt verksamhetsområde på Lapplands förbunds webbplats

Lapin liitto.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har hand om arbetarskydds- och miljötillståndsärenden inom Regionförvaltningsverket i Lapplands region.

Till våra riksomfattande uppgifter hör

 • uppgifter i anslutning till det samiska språket
 • uppgifter enligt renskötsellagen
 • besiktning av renkött och tillsyn i anslutning till den
 • uppgifter i anslutning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland.

Läs mer om vårt ansvar i avsnittet Vårt ansvarsområde.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 • registrering och tillsyn som rör bekämpning av penningtvätt och terrorism
 • vägledning, information och tillsyn som rör digitala tjänsters tillgänglighet
 • utarbetande av räddningsväsendets riksomfattande expertbedömning
 • koordinering av arbetarskyddets riksomfattande telefonrådgivning.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 • tillstånds- och tillsynsärenden samt fastighetsregisterärenden enligt begravningslagen
 • statsunderstöd för skötseln av finländska begravningsplatser på överlåtna områden och för skötseln av evakuerades hjältegravar samt uppgifter som rör skötseln av ryska krigsfångars gravar.

Regionförvaltningsverket i Lappland

 • uppgifter som rör samiska språket
 • uppgifter enligt renskötsellagen
 • renköttskontroll och anknytande tillsyn
 • uppgifter med anknytning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

 • administrering av statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
 • administrering och tillsyn gällande statsunderstöd till räddningsväsendet
 • regionförvaltningsverkens interna revision.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 • uppgifter som rör hittegodsbyråer
 • uppgifter som rör det svenska bildningsväsendet
 • uppgifter i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller byggande av idrottsanläggningar
 • uppgifter i anslutning till samförvaltning av hyreshus och bostadsrättsbostäder
 • uppgifter i anslutning till fastställande av delägarlags stadgar.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

 • styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom försvarsmakten
 • uppgifter som rör spaningsflygningar efter skogsbränder
 • arbetarskyddets riksomfattande kommunikation.

Kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Lapplands huvudkontor 

Postadress: PB 3, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Lapplands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Valtakatu 2, Rovaniemi

[email protected] 
Telefonväxel 0295 016  000 

Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden. 
 • Arbetarskyddet: [email protected] 
 • Kommunikationsenheten: kommunikationschef [email protected]

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss. 

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats.

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider. 

Överdirektör Kaisa Ainasoja, tfn 0295 017 345 
Ledningens sekreterare Satu Salonen, tfn 0295 017 029

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • Direktör Marja-Lea Hallikainen , tfn 0295 017 065
 • Avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • Direktör Kaisa Post, tfn 0295 017 355  
 • Planerare Outi Savolainen, tfn 0295 017 380 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • Direktör Joni Henttu, tfn 0295 017 364 
 • Avdelningssekreterare Kristiina Kantola, tfn 0295 017 359 

Kommunikation 

 • Kommunikationschef Anne Leinonen, tfn 0295 017 313

Vi tar emot endast emot e-fakturor. Vi vill att e-fakturorna överensstämmer med Europanormen. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.  Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.

E-fakturaadress/EDI-kod: 00370245428436601 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503   
FO-nummer: 0245428-4 
Momsnummer: FI02454284    

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller på papper, eftersom dessa inte är e-fakturor (lag 241/2019). Observera att din faktura ska uppfylla de obligatoriska krav på faktainnehåll som anges i mervärdesskattelagen. Felaktiga och bristfälliga fakturor skickas tillbaka.  Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019

Skatteförvaltningens anvisning om faktureringskraven vid mervärdesbeskattning

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected]

Du är eventuellt intresserad av

Landskapsförbunden

Landskapsförbunden

Lapin liitto