Anvisningar för behandling av vatten- och miljötillstånd

När du ansöker om vatten- eller miljötillstånd, du ansvarar för att göra upp ansökan och för att tillställa de utredningar och andra uppgifter som behövs för att behandla den.

Den elektroniska ansökningsblanketten och ifyllningsanvisningarna innehåller de uppgifter som vanligtvis behövs i behandlingen av tillståndet. På grund av att blanketten är en allmän blankett och att det kan finnas skillnader i de saker som behandlas kan det finnas onödiga punkter på blanketten, som antingen kan lämnas tomma eller där en mycket kortfattad beskrivning räcker.

Dina plan, kvaliteten och omfattningen på konsekvenserna som hänför sig till planen och lokaliseringsställets och konsekvensområdets särdrag påverkar innehållet i och omfattningen på de utredningar som behövs.

Presentera saker och slutsatser som är viktiga för ansökan i ansökningsblankettens informationsfält. Dessutom kan du bifoga mer detaljerade rapporter, utredningar och planer om det behövs.

Vi ber vid behov den sökande att du kompletterar en bristfällig ansökan. En noggrant ifylld ansökan med tillräckliga uppgifter gör behandlingen av ärendet snabbare. I oklara fall lönar det sig att på förhand diskutera innehållskraven med våra myndigheter.

Kundservice för miljöfrågor

Svar på frågor av allmän natur som gäller inledande av ärenden kan fås från NTM-centralernas och regionförvaltningsverkens kundservice. Kontaktuppgifterna till vår kundservice för miljöfrågor är:

 • tfn 0295 020 901, må-fr kl. 9–16 lna/msa
 • [email protected]
 • På webbplatsen miljo.fi finns en chatt som fungerar må-fr kl. 12–15​​​​​​​

Svar på frågor om hur du använder e-tjänsten för miljöärenden och fyller i ansökan får du genom att skicka e-post till adressen [email protected].

Ansökan och handlingarna som gäller planen ska utforma en entydig och förståelig helhet. Till ansökan bifoga aktuella utredningar om till exempel verksamheten, utsläppen, konsekvenserna och parterna som är nödvändiga för att behandla ansökan. Dessutom ska framgå på vilket material och på vilken beräknings-, forsknings- eller bedömningsmetod de givna uppgifterna baserar sig.

Tillräcklig sakkunnighet förutsätts av den som gör upp ansökan. Kravnivån beror på ärendets kvalitet, omfattning och på konsekvensens betydelse. Den sökande kan göra upp ansökan själv, om han eller hon har tillräcklig expertis i saken. Det är även möjligt att ge uppgörandet av ansökan i uppdrag till en sakkunnig person eller en konsultfirma i branschen.

Ritningarna som bifogas till planen ska vara tydliga och ska använda en ändamålsenlig skala, till exempel så här:

 • Förklarande karta/översiktskarta  1:100 000–1:200 000
 • Fastighetsregisterkartor  1:5 000–1:10 000
 • Planritning  1:500–1:2 000
 • Längdprofil, lodrät/vågrät skala 1:100–1:200 / 1:1 000–1:2 000
 • Genomskärningar  1:100–1:200
 • Detaljer   1:10–1:100
 • Processbeskrivningar enligt ämnet
 • Temakartor enligt ämnet

Ritningarna ska göras upp i en storlek enligt ISO-A-serien (A4, A3, ...).

Du ska ha rätt att använda det material som används för att göra upp ritningarna. På ritningarna ska du anteckna ritningens identifikationsuppgifter (typ och nummer), skala, reduktionsmått, datum och vem som gjort upp den.

I utredningarna som gäller området ska du se till att man har rätt att röra sig i området och undersöka det. För vistelse som baserar sig på någon annan rättighet än rätten för allmänt bruk ska man ha samtycke av områdets ägare/besittare eller ett undersökningstillstånd enligt vattenlagen. I Finlands territorialvatten får man inte utan tillstånd från försvarsmakten utföra geologiska eller geofysiska undersökningar utföras på havsbotten eller för att utreda dess form, struktur eller sammansättning eller systematiskt mäta och spara havsbottens topografiska former.

Den information som presenteras i ansökan och de handlingar som bifogas blir ofta offentliga efter att ansökan har anhängiggjorts. Du kan begära att specificerade uppgifter eller handlingar hemlighålls om det i ansökan finns uppgifter som enligt lagen är sekretessbelagda. Vi rekommenderar att presentera informationen i en sådan form att de är tillräckliga för att behandla ansökan men inte förutsätter sekretess.

Presentera icke-officiell information som gäller ansökan på separata bilagor. Den sökande ska du presentera det motivera varför uppgifterna i fråga inte är offentliga. Tillståndsmyndigheten fattar beslut om uppgifternas sekretess. Verksamhetsrelaterade utsläpps- och kontrolluppgifter samt miljökvalitetsuppgifter är dock inte sekretessbelagda.

Skicka material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter via skyddad e-post. Storleken på e-postbilagorna kan vara högst 20 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss. 

Skyddad e-post

I diskussioner som gäller behovet av tillstånd, precis som i andra diskussioner som gäller tolkningarna i tillståndet, är den ansvarsbärande förhandlingsparten NTM-centralen.

Att genomföra projektet eller inleda verksamheten kan förutsätta också andra tillstånd eller anmälningar (åtgärdstillstånd, byggnadstillstånd, bulleranmälningar osv.). Ansvaret för att utreda och skaffa dessa tillstånd ligger hos den projektansvarige/verksamhetsutövaren.

Länkar till lagar