Byggarbetare som bygger ett flervåningshus. Ovanför syns bommen på en tornkran.
Bild: Aura Sainio 2022

Arbetarskydd – hälsosamt arbete! 

Inom arbetarskyddet ser vi till att arbetet i Finland är hälsosamt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatserna. Vi ger också handledning och rådgivning. Vi har ett nära samarbete med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Den riksomfattande telefonrådgivningen och webbtjänsten Tyosuojelu.fi ger information och svar på frågor som gäller arbetslivet.

Vi följer förändringarna i arbetslivet och riktar in vår verksamhet så att också nya fenomen i arbetslivet beaktas. Under de närmaste åren fäster vi särskild uppmärksamhet vid arbetsförhållandena, belastningsfaktorerna i arbetet och det splittrade arbetslivet. Vi deltar i bekämpningen av olycksfallsrisker, den fysiska och psykosociala belastningen i arbetet samt andra olägenheter. Vi bidrar också till att anvisningarna för arbetsutförandet är rättvisa inom alla branscher – oberoende av arbetets form.

Vi uppmuntrar arbetsplatserna till frivilligt, förebyggande arbetarskyddsarbete. Detta arbete utför arbetsplatserna tillsammans med till exempel företagshälsovården, eftersom det i sista hand alltid är arbetsgivaren som ansvarar för arbetarskyddet.

Vi har cirka 400 experter som arbetar inom arbetarskyddsförvaltningen. Vi arbetar på olika håll i Finland inom fem regionförvaltningsverks ansvarsområden för arbetarskyddet i Södra Finland, Östra Finland, Sydvästra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland). Vi arbetar under social- och hälsovårdsministeriets resultatstyrning.

Arbetarskyddets uppgifter

  • Vi övervakar arbetsplatser.
  • Vi beviljar olika tillstånd i anslutning till arbete.
  • Vi utreder allvarliga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.
  • Vi övervakar bland annat att beställaransvarslagen följs.
  • Vi deltar i rättsbehandlingen av arbetsbrott.
  • Vi övervakar att maskiner, anordningar och personlig skyddsutrustning som är avsedda för arbetsbruk överensstämmer med kraven.

Mer information om vårt arbete får du

•    i vår webbtjänst
•    genom att ringa vår telefonrådgivning 0295 016 620.

Tyosuojelu.fi