Välfärdsområden

En ambulans kör längs en landsväg. Det är sommar och bakom ambulansen syns gröna lövträd.

Från och med 1.1.2023 är det välfärdsområdena som ordnar social- och hälsovårdstjänster och tjänsterna inom räddningsväsendet och beredskapen. De övervakar dem också.

Vad är ett välfärdsområde?

Välfärdsområdet är ett offentligrättsligt samfund som är åtskilt från kommunerna och staten och som har självstyrelse inom sitt område. För dess verksamhet och ekonomi svarar välfärdsområdesfullmäktige, vars ledamöter väljs i välfärdsområdesvalen.

Det finns 21 välfärdsområden. Helsingfors stad är ett undantag, där organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet kvarstår. HUS-sammanslutningen ansvarar för att ordna särskilt föreskrivna uppgifter inom den krävande specialiserade sjukvården inom sitt område.

Social- och hälsovården

Social- och hälsovård som överförs till välfärdsområdena:

 • sjukvårdsdistrikten
 • specialomsorgsdistrikten inom socialvården
 • kommunernas social- och hälsovårdstjänster.

Tillsynen över social- och hälsovården i välfärdsområdena består av egenkontroll och myndighetstillsyn. Egenkontrollen baserar sig på ett program för egenkontroll som välfärdsområdet och den privata tjänsteproducenten utarbetat tillsammans. De ska trygga att

 • tjänsterna är tillgängliga, kontinuerliga, trygga och av god kvalitet
 • klienterna behandlas jämlikt
 • uppgifterna sköts lagenligt 
 • avtalen efterföljs.

Regionförvaltningsverket utövar myndighetstillsyn över social- och hälsovården. Vi övervakar att välfärdsområdena utövar egenkontroll och övervakar sina tjänsteproducenter och vi vägleder områdena i de här frågorna. Myndighetstillsynen har också till uppgift att ingripa när egenkontrollen inte är tillräcklig. Tillsynsmyndigheten vidtar åtgärder om lagen inte följs eller om klient- eller patientsäkerheten äventyras.

En stor del av de tillsynsärenden som inleds styr vi vidare till välfärdsområdet, som behandlar dem inom ramen för sin egenkontroll. När vi reder ut tillsynsärenden fäster vi särskild uppmärksamhet vid hur egenkontrollen inom välfärdsområdet reagerar på ärendet och vilka korrigerande åtgärder som vidtas. Vid styrnings- och utvärderingsbesök är handledningen och utbytet av information det väsentliga.

Räddningsväsendet

Räddningsväsendets uppgifter inom välfärdsområdena är

 • att förebygga olyckor
 • räddningsverksamhet
 • befolkningsskydd
 • beredskap till de här uppgifterna.

Regionförvaltningsverket ger expertbedömningar om räddningsväsendet enligt välfärdsområde och utför den nationella utvärderingen.

Målet är att göra räddningsväsendets tjänster enhetligare och jämlikare i hela landet för att stärka säkerheten.

Läs mer:

Regionförvaltningsverkets pressmeddelanden om välfärdsområdena

Utveckling av tillsynen över social- och hälsovården inom välfärdsområdena