Serviceprislista

Avgifterna för regionförvaltningsverkets tjänster bestäms genom statsrådets förordning. Avgifterna som vi tar ut för offentligrättsliga prestationer är dels fasta och fastställs dels enligt självkostnaden för prestationen och då fastställs avgiften enligt antalet arbetstimmar. Ett jakande och ett nekande beslut kostar lika mycket om inte annat är föreskrivet i ärendet.

Avgiftstabellen för regionförvaltningsverkets tjänster hittar du längst ner i statsrådets förordning.

Avgiften för vissa tjänster bestäms på företagsekonomiska grunder. I så fall grundar avgifterna sig på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut (på finska).

Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) skickar en faktura till våra kunder. Fakturan bör betalas senast på förfallodagen.

Om du anser att det har skett ett fel då avgiften påfördes kan du begära omprövning av avgiften. Du måste begära omprövning inom sex månader från att avgiften påfördes. Skicka omprövningsbegäran till det regionförvaltningsverk som har påfört avgiften.

Avgifter som tas ut för behandlingen av vattenhushållnings- och miljötillståndsärenden kan överklagas hos Vasa förvaltningsdomstol.

Länkar till lagar