Beslutssammandrag gällande tillsyn

Här hittar du beslutssammandrag som gäller tillsynsärenden. Vi har hand om en mängd tillsynsuppgifter som rör rättsskydd, grundläggande fri- och rättigheter och miljön.

Läs mer om vår tillsyn

RFV: Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Sektor: social- och hälsovården
Beslutsdatum 07.09.2022
Diarienummer: ESAVI/31152/2020

Kommunen kan inte ge en anställd hos en privat socialserviceproducent ett tjänsteförordnande för viss tid om uppgifterna förutsätter utövning av offentlig makt

Beskrivning av ärendet

Vid den riksomfattande tillsynen av tidsfristerna inom barnskyddet framgick det att samkommunen hade åtgärdat bristen på socialarbetare inom det sociala familjearbetet genom att anställa socialarbetare som köpt tjänst under den aktuella tillsynsperioden. I arbetet behandlades barnskyddsanmälningar, gjordes bedömningar av servicebehovet och utfördes barnfamiljetjänster inom socialvården. Regionförvaltningsverket tog upp användningen av köpta tjänster för anställning av socialarbetare som ett tillsynsärende.

Beslut

Regionförvaltningsverket i Södra Finland gav samkommunen en anmärkning för att man hade gett en anställd hos en privat socialserviceproducent ett tjänsteförordnande för viss tid för att utföra uppgifter som förutsätter utövning av offentlig makt. Samkommunen försummade genom sitt förfarande sin skyldighet att se till att tjänsteinnehavarens oberoende ställning tryggas.

Motivering till beslutet

Regionförvaltningsverket ansåg det vara olämpligt att samkommunen betalade per timme till serviceproducenten för tjänster som i det här fallet fall bestod av både socialarbetartjänster och bedömning av servicebehovet. Bedömningen av servicebehovet gjordes av en socialarbetare i tjänsteförhållande som samtidigt var anställd hos ett företag som producerade socialservice för samkommunen. I den situationen blev det otydligt vem som i verkligheten gjorde bedömningen av servicebehovet: samkommunen eller den privata serviceproducenten. Samkommunen köpte i praktiken tjänster inom den offentliga maktutövningen av en privat serviceproducent, dvs. bedömning av servicebehovet, och socialarbetaren hade i själva verket endast formellt utsetts till tjänsten.

Regionförvaltningsverket anser att tjänsteinnehavaren inte ska utnyttja sakkunskapen hos tjänsteproducentens multiprofessionella arbetsgrupp när hen handlar under tjänsteansvar och gör en bedömning av servicebehovet, eftersom tjänsteinnehavaren inte har rätt att röja sekretessbelagda uppgifter som kommit till hens kännedom via tjänsteförhållandet. Enligt regionförvaltningsverket ska tjänsteinnehavaren använda de sakkunniga som samkommunen förfogar över som stöd för sitt arbete.

En socialarbetare har genom sin tjänsteutövning ansvar för att övervaka innehållet i och kvaliteten av den privata socialservice som kommunen köper, både ur både klienternas och kommunens synvinkel, varför det strider mot hens tillsynsansvar att samtidigt vara anställd hos ett företag som producerar tjänster för kommunen.

Det är olämpligt att ett företag som förmedlat eller hyrt ut en socialarbetare som köpt tjänst betalar ersättning, lön eller arvode till socialarbetaren i tjänsteförhållandet utöver den tjänstelön som kommunen betalar.

Tillämpade bestämmelser

  • Grundlagen
  • Kommunallagen
  • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
  • Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
  • Lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Social- och hälsovårdsväsendets tillsynsenhet
Beslutsdatum 31.10.2022
Diarienummer ESAVI/23806/ 2021 och ESAVI/ 11/2021

Verksamhetsenhetens ansvariga person kan inte delegera ansvaret till annan person

Beskrivning av ärendet 

Regionförvaltningsverket gjorde tillsammans med placeringsortens representant ett inspektionsbesök hos en privat barnskyddsanstalt. På barnhemmet i fråga finns två bostadsenheter. Serviceproducenten representerades under inspektionsbesöket av personerna med titlarna verksamhetschef och enhetens föreståndare. 

Under besöket gav regionförvaltningsverket anvisningar om att den ansvariga person enligt 5.3 § i lagen om privat socialservice (911/2011) och föreståndaren enligt 60.2 § i barnskyddslagen ska vara samma person. Regionförvaltningsverket anser att den som ansvarar för ledningen och organiseringen av enhetens verksamhet ska ha faktisk rätt att leda arbetet samt tillräcklig arbetstid för uppgiften i fråga. Tydliga behörigheter och ansvar inom enheten samt god och högklassig ledning av verksamheten är en förutsättning för att de lagar som styr socialvårdsverksamheten uppfylls. Det förblev ändå oklart för regionförvaltningsverket om enhetens verksamhetschef eller föreståndaren är den föreståndare som avses i barnskyddslagen. Regionförvaltningsverket bad serviceproducenten om en utredning i ärendet.

Beslut 

Regionförvaltningsverket gav serviceproducenten en anmärkning med tanke på den fortsatta verksamheten om att ansvarspersonen vid enheten inte kan delegera sitt ansvar för ledningen av vård- och fostringsarbetet och för kvaliteten på servicen till en annan arbetstagare som hör till vård- och fostringspersonalen. 

Regionförvaltningsverket konstaterade också att en del av de utredningar som serviceproducenten lämnat samt företagets webbsidor ger intryck av att den ena av barnhemmets bostadsenheter skulle vara en självständig serviceproducerande enhet (barnhem) vars chef är enhetens föreståndare. Enligt det tillstånd som enheten beviljats är verksamhetschefen, vars arbetsinsats fördelas på de två bostadsenheterna, ansvarig föreståndare för vård och fostran vid båda bostadsenheterna i det aktuella barnhemmet och ansvarig person enligt lagen om privat socialservice. Regionförvaltningsverket ansåg att det här ska föras fram tydligt både när servicen produceras för kommuner och välfärdsområden och på serviceproducentens webbplats. Regionförvaltningsverket konstaterade att titeln föreståndare var vilseledande och instruerade tjänsteproducenten att utreda en alternativ titel för denna arbetstagare. 

Motivering till beslutet 

Barnskyddsanstalten ska ha en ansvarig person. En föreståndare enligt 60 § i barnskyddslagen och en ansvarig person enligt 5 § i lagen om privat socialservice ska vara samma person för att det ska vara möjligt att effektivt leda verksamheten och svara för servicen. Den ansvariga personen är inte bara formellt ansvarig, utan ansvarar de facto för att verksamheten är förenlig med lagen. Enligt utredningen som fåtts i ärendet har en del av den ansvariga personens uppgifter vid serviceproducentens barnskyddsanstalt överförts på enhetens föreståndare som arbetar vid serviceproducentens ena bostadsenhet på ett sätt som inte är lagligenligt.

Arbetsgivaren kan själv bestämma vilka titlar arbetstagarna har. Det väsentliga är att barnskyddsanstalten har en föreståndare enligt barnskyddslagen som är ansvarig person för hela verksamhetsenheten. Föreståndaren ska enligt barnskyddslagen vara 
arbetsgruppens chef, eftersom det kan vara problematiskt att leda verksamheten utan chefsställning. Den ansvariga personen, dvs. anstaltens föreståndare, ska faktiskt arbeta vid enheten och ansvara för den yrkesmässiga ledningen av verksamhetsenheten.

Regionförvaltningsverket anser att titeln enhetens föreståndare är vilseledande när den används för en person vars uppgifter enligt ovan beskrivna grunder inte omfattar ansvar för arbetsledning eller tjänstens kvalitet och innehåll. Dessutom medför användningen av titeln en uppenbar risk för att den personen som arbetar under benämningen föreståndare förväxlas med eller likställs med den ansvariga personen vid enheten som ansvarar för vård- och fostringsarbetet på barnskyddsanstalten.

Centrala lagar och rekommendationer

  • Lagen om privat socialservice (911/2011) 3§, 5 §
  • Barnskyddslagen (417/2007) 57 §, 58 §, 60 §