Beslutssammandrag gällande tillsyn

Här hittar du beslutssammandrag som gäller tillsynsärenden. Vi har hand om en mängd tillsynsuppgifter som rör rättsskydd, grundläggande fri- och rättigheter och miljön.

Läs mer om vår tillsyn

RFV: Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Sektor: social- och hälsovården
Beslutsdatum 07.09.2022
Diarienummer: ESAVI/31152/2020

Kommunen kan inte ge en anställd hos en privat socialserviceproducent ett tjänsteförordnande för viss tid om uppgifterna förutsätter utövning av offentlig makt

Beskrivning av ärendet

Vid den riksomfattande tillsynen av tidsfristerna inom barnskyddet framgick det att samkommunen hade åtgärdat bristen på socialarbetare inom det sociala familjearbetet genom att anställa socialarbetare som köpt tjänst under den aktuella tillsynsperioden. I arbetet behandlades barnskyddsanmälningar, gjordes bedömningar av servicebehovet och utfördes barnfamiljetjänster inom socialvården. Regionförvaltningsverket tog upp användningen av köpta tjänster för anställning av socialarbetare som ett tillsynsärende.

Beslut

Regionförvaltningsverket i Södra Finland gav samkommunen en anmärkning för att man hade gett en anställd hos en privat socialserviceproducent ett tjänsteförordnande för viss tid för att utföra uppgifter som förutsätter utövning av offentlig makt. Samkommunen försummade genom sitt förfarande sin skyldighet att se till att tjänsteinnehavarens oberoende ställning tryggas.

Motivering till beslutet

Regionförvaltningsverket ansåg det vara olämpligt att samkommunen betalade per timme till serviceproducenten för tjänster som i det här fallet fall bestod av både socialarbetartjänster och bedömning av servicebehovet. Bedömningen av servicebehovet gjordes av en socialarbetare i tjänsteförhållande som samtidigt var anställd hos ett företag som producerade socialservice för samkommunen. I den situationen blev det otydligt vem som i verkligheten gjorde bedömningen av servicebehovet: samkommunen eller den privata serviceproducenten. Samkommunen köpte i praktiken tjänster inom den offentliga maktutövningen av en privat serviceproducent, dvs. bedömning av servicebehovet, och socialarbetaren hade i själva verket endast formellt utsetts till tjänsten.

Regionförvaltningsverket anser att tjänsteinnehavaren inte ska utnyttja sakkunskapen hos tjänsteproducentens multiprofessionella arbetsgrupp när hen handlar under tjänsteansvar och gör en bedömning av servicebehovet, eftersom tjänsteinnehavaren inte har rätt att röja sekretessbelagda uppgifter som kommit till hens kännedom via tjänsteförhållandet. Enligt regionförvaltningsverket ska tjänsteinnehavaren använda de sakkunniga som samkommunen förfogar över som stöd för sitt arbete.

En socialarbetare har genom sin tjänsteutövning ansvar för att övervaka innehållet i och kvaliteten av den privata socialservice som kommunen köper, både ur både klienternas och kommunens synvinkel, varför det strider mot hens tillsynsansvar att samtidigt vara anställd hos ett företag som producerar tjänster för kommunen.

Det är olämpligt att ett företag som förmedlat eller hyrt ut en socialarbetare som köpt tjänst betalar ersättning, lön eller arvode till socialarbetaren i tjänsteförhållandet utöver den tjänstelön som kommunen betalar.

Tillämpade bestämmelser

  • Grundlagen
  • Kommunallagen
  • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
  • Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
  • Lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden