Vanliga frågor om biblioteksstatistik

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om bibliotekens statistik. Sidan är ämnad för allmänna bibliotek som sparar statistikuppgifter.

Anvisningar hittar du i statistikdatabasen Statistik för allmänna biblioteken i Finland.

För evenemangs- och användarutbildingsstatistiken finns en excelmall som biblioteken kan använda om de så önskar: Excelmall för evenemangs- och användarutbildningsstatistik (.xlsx)

Allmänt

Hur statistikförs den riksomfattande e-boksamlingen för barn och unga?

Lån ur e-boksamlingen för barn och unga statistikförs områdesvis. Samlingen statistikförs alltså inte områdesvis, utan endast lån.
 

Räknas verksamhet i anslutning till den Finlands modell för hobbyverksamhet till bibliotekens verksamhet?

Verksamheten enligt Finlands modell för hobbyverksamhet statistikförs som sådan. Den statistikförs alltså inte för biblioteket, eftersom den då statistikförs två gånger. Dessutom är klubbverksamheten enligt den finländska modellen sluten och avsedd endast för en viss användargrupp, det vill säga den är inte öppen för alla som använder biblioteket. 

Om kommunen/staden/biblioteket deltar i verksamheten enligt Finlands modell för hobbyverksamhet genom att ordna klubbar, lönar det sig att lyfta fram klubbarna i den interna statistiken, även om de inte kan räknas in i den riksomfattande biblioteksstatistiken.

Vilka statistikförs som årsverken utöver den personal som anställts med bibliotekets medel?

I punkten Övriga årsverken antecknas personal som anställts med andra medel än bibliotekets, till exempel:

 • personer som anställts med sysselsättningsmedel (bl.a. arbetsprövare, personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte)
 • civiltjänstgörare
 • praktikanter (ej praoelever)
 • sommarjobbare
 • personer som genomgår en arbetsperiod inom utbildningen (till exempel läroavtalsutbildning)
 • personer som arbetar i projekt.

Räknas en multiservicebil som biblioteksbil? 

En multiservicebil räknas inte som biblioteksbil om den transporterar bokkassar eller dylikt till kunder och inte har permanenta hållplatser eller det inte finns någon öppen tillgång till bilen för att uträtta ärenden.

Varför statistikförs tidningar? 

Tidningar statistikförs av samma orsak som böcker: för att se hur stor mängd material kommuninvånarna har tillgång till.

Vilka tidningar statistikförs?

Till tidningar och tidskrifter räknas under statistikåret

 • prenumererade och inkomna tidningar
 • tidningar som erhållits som gåva samt 
 • årgångar som fogats till samlingarna. 

I praktiken är det alltså fråga om tidningar som är tillgängliga för kunderna och kan läsas i bibliotekets samlingar. Enskilda lösnummer eller enskilda gratisutdelningar av tidningar som utkommer oregelbundet statistikförs inte.

Vad räknas som meröppet? Om självbetjäningstiden och servicetiden överlappar?

Som öppettid räknas den tid då bibliotekets avlönade personal finns på plats för att betjäna kunderna. 

Till ett meröppet biblioteks öppettider räknas den tid då biblioteket eller en del av det är öppet samtidigt som biblioteket inte har någon avlönad personal på plats. Som ett meröppet biblioteks öppettider betraktas inte sådan tid då kundservicen är stängd, men det finns avlönad personal på plats på biblioteket. 

Öppettiderna sparas på fyra separata ställen: 

 1. Bemannade öppettider då man får service av bibliotekspersonal. 
 2. Öppettider med självservice. Personal är på plats, men arbetar med andra uppgifter (det kan också vara en väktare, vaktmästare, caféarbetare e.d. som är på plats). 
 3. Obemannade meröppettider. Bibliotekspersonalen är inte på plats och man kommer in i biblioteket med exempelvis bibliotekskortet eller en dörrkod. 
 4. Öppettid totalt. 

Om tiderna överlappar statistikförs de endast under en punkt, inte flera. 

Vad räknas med i nyttoytan?

Med nyttoyta avses utrymmen i biblioteksanvändning som begränsas av de inre väggarna. Hit räknas bibliotekspersonalens arbetsrum och korridorer i anslutning till dessa. 

Till nyttoytan räknas inte tekniska utrymmen (t.ex. värmecentral, 
ventilationsmaskinrum och eltekniska utrymmen), hissar, vindfång, trappor, trapphus, korridorer och sådana lobby- och förmaksutrymmen som inte har biblioteksverksamhet. 

En biblioteksbil räknas inte med i nyttoytan och inte heller skolbibliotek när de endast är avsedda för skolelever. 

Räknas antalet tittare på inspelningar av författarbesöket med i statistiken? 

Ja, om siffran är tillförlitlig för statistikåret. 

Räknas även sådana evenemang som inte sänts direkt som virtuella evenemang eller utbildningar?

Ja, som virtuella evenemang eller utbildningar räknas och statistikförs också sådana genomföranden som först har spelats in och därefter publicerats eller förmedlats till kunderna. Sådana kan till exempel vara olika YouTube-tipsvideor.

Är de som tittar på inspelningen också biblioteksbesökare eller endast deltagare i evenemanget? 

De som tittar på inspelningen är endast deltagare i evenemanget. 

Hur och var statistikförs blockets gemensamma projektledares skolbesök?  

Projektledarens skolbesök statistikförs som läsfrämjande för den egna kommunens skolbesök. 

Hur statistikförs deltagarna i ett gemensamt evenemang? 

Om man vill registrera evenemanget separat för alla bibliotek kan deltagarantalet fördelas i förhållande till invånarantalet.

I vilken åldersgrupp statistikförs studerande på andra stadiet?

Studerande på andra stadiet kan räknas till personer under 18 år, eftersom de i regel är i denna åldersklass. Grupper av vuxenelever statistikförs som personer över 18 år.

Här är evenemang som biblioteket varit huvudansvarig för centrala, inte evenemang som ordnats av andra. 

Var får jag användarnamn till statistikdatabasen för att kunna spara uppgifter om mitt bibliotek?

Underhållskoderna är kommunspecifika. Om du har glömt koderna kan du fråga redaktionen för Biblioteken.fi: Biblioteken.fi

Statistikförs distansevenemang?

Ja. Distansevenemang statistikförs och räknas med i evenemangen, men det finns ingen separat statistikpunkt för dem. 

Hur statistikförs antalet deltagare i distansevenemang?

Om till exempel bibliotekets presentationsvideo på Youtube-kanalen har visats 500 gånger, statistikförs visningsgångerna som antalet deltagare. I statistiken behöver man inte berätta hur länge en enskild tittare har följt med evenemanget, eftersom man inte får sådan information om alla tjänster.

Statistikförs sådant material som har delats via bibliotekets sociala medier, men som inte är bibliotekets egen produktion?

Tills vidare räknas sådant material inte till den riksomfattande statistiken, det vill säga det statistikförs inte. 

Om biblioteksbilen är ett förhandsröstningsställe för valet, räknas besökarna och öppettimmarna med i statistiken? 

Omröstning är inte ett sådant evenemang eller en sådan verksamhet som bibliotekspolitiskt skulle statistikföras. Om biblioteksbilen endast används för omröstning statistikförs den inte till exempel som ett evenemang eller under öppettider. 

Det är dock bra att notera att om röstningsstället finns i bibliotekets lokaler eller biblioteket behöver man dock inte dra av eller skilja åt besökare på röstningsstället från beräkningen av besökare.

Nya indikatorer för statistikinsamlingen 2022

Tar man i koldioxidavtrycket för boklån hänsyn till huruvida biblioteket plastar in boken själv eller inte? 

För närvarande beaktas inte plastning i formeln för beräkning av koldioxidavtrycket. 

Obs! Införandet av indikatorerna för hållbar utveckling skjuts upp till senare statistikperioder, eftersom tillförlitliga beräkningsformler för ett enskilt biblioteks koldioxidavtryck ännu kräver vidareutveckling.

Läggs egna fjärrlån till egna lån? 

Egna fjärrlån kan statistikföras som egna lån om de ingår i lånen i bibliotekssystemet. Fjärrlånesiffrorna är i genomsnitt så små att de inte påverkar riksstatistiken. 

I vilken åldersgrupp statistikförs studerande på andra stadiet?

Studerande på andra stadiet kan räknas till personer under 18 år, eftersom de i regel är i denna åldersklass. Grupper av vuxenelever statistikförs som personer över 18 år.

Här är evenemang som biblioteket varit huvudansvarig för centrala, inte evenemang som ordnats av andra. 

Övervägde man att separera distansevenemang från närevenemang i statistikföringen? 

Man övervägde och diskuterade saken mycket. Det konstaterades att digitala tjänster ses som en helhet inom den närmaste framtiden.

Varför kan man endast svara ja eller nej i punkten för utrymmen som ska reserveras?

Från punkten för bokade utrymmen skickas svaren direkt till TEAviisari. Därför är frågan i samma form som där.

Hur definieras medborgarverksamhet när det är fråga om dem som beställer utrymmen?

Under punkten för medborgarverksamhet kan man svara ja om biblioteket har även ett litet utrymme där man till exempel kan hålla möten.

Obs! Införandet av indikatorn för utrymmen som kan reserveras flyttas till senare statistikperioder.