Så här behandlar tillsynen över lagen om penningtvätt dina personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är personuppgiftsansvarig för de uppgifter om dig som du tillhandahållit oss eller som inhämtas av oss från andra källor. Inom Regionförvaltningsverket behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. 

Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Så här behandlar vi dina personuppgifter i registret för övervakning av penningtvätt

Vi behandlar dina personuppgifter i övervakningen vars syfte är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi behandlar följande uppgifter:

 • en enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning
 • om en enskild näringsidkare inte har finsk personbeteckning, behandlas
  • födelsetid
  • medborgarskap
  • firma
  • eventuella bifirmor
  • företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning
  • registreringsdatum
  • besöksadresser till de verksamhetsställen där verksamhet bedrivs
 • en juridisk persons
  • firma
  • eventuella bifirmor
  • företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning
  • registreringsdatum
  • besöksadresser till de verksamhetsställen där verksamhet bedrivs
 • fullständigt namn, personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid och medborgarskap för den vars tillförlitlighet har utretts samt personens ställning hos den registrerade aktören
 • en administrativ påföljd som påförts en enskild näringsidkare eller juridisk person samt sådana uppmaningar och förbud som förenats med vite (en sådan uppgift ska avföras ur registret tre år efter utgången av det år då påföljden i fråga bestämdes).

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679), dvs. behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sin lagstadgade skyldighet. Vi behöver inte den registrerades samtycke till denna behandling. Du kan läsa EU:s dataskyddsförordning via Länkar till lagar längst ner på denna sida.

Vi använder oss av registret för övervakning av penningtvätt i tillsynen att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi för ett register över de rapporteringsskyldiga som avses i lagen om penningtvätt för att den lagstadgade tillsynen ska genomföras. Syftet med tillsynen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den regelbundna informationskällan för personuppgifter är ansökningen av den som anmäler sig till registret för övervakning av penningtvätt. Om du är rapporteringsskyldig och dina uppgifter ändras ska du utan dröjsmål meddela detta till regionförvaltningsverket. 

Personuppgifterna förvaras i registret för övervakning av penningtvätt så länge företaget uppfyller registreringsgrunderna. Uppgifterna om registeranteckningarna förvaras fem år från utgången av det år då uppgiften avfördes ur registret.

Det sker ingen regelbunden överlåtelse av personuppgifter ur registret för övervakning av penningtvätt och personuppgifter överlåts inte utanför EU/EES-området. Behandlingen av dina personuppgifter omfattar inte heller automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Så här behandlar vi dina personuppgifter i kontaktregistret i tillsynen över lagen om penningtvätt

Vi behandlar dina personuppgifter i kontaktregistret när vi övervakar penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi behandlar dina personuppgifter endast om vi inte har tillgång till eller känner till andra uppgifter, till exempel uppgifter om en juridisk person.

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • en enskild näringsidkares namn eller namnet på en juridisk persons beslutsfattare
 • personlig e-postadress om företagets allmänna e-postadress inte är känd
 • personligt telefonnummer, om företagets allmänna telefonnummer inte är känt.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679), dvs. behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva offentlig makt som tillhör den personuppgiftsansvarige. Denna grund kompletteras av 4 § 2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018), dvs. behandlingen behövs och är proportionell i en myndighets verksamhet för utförande av en uppgift av allmänt intresse. Vi behöver inte den registrerades samtycke till denna behandling.

Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism övervakar vi efterlevnaden av penningtvättslagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den i fråga om vissa rapporteringsskyldiga. 

Regelbundna informationskällor för personuppgifter är de offentliga informationskällorna och uppgifter från Alma Talents register över beslutsfattare ([email protected]). Personuppgifter kan också föras in i registret när regionförvaltningsverket kontaktas, till exempel per e-post.

Om aktören inte svarar på de kontakter som regionförvaltningsverket har skickat, raderas dennes personuppgifter ur kontaktregistret inom 30 dygn från det att uppgifterna har erhållits från Alma Talents register Päättäjät.

Vi förvarar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att genomföra tillsynsuppgiften. Personuppgifterna raderas ur registret om aktören registrerar sig i registret för övervakning av penningtvätt.

Det sker ingen regelbunden överlåtelse av personuppgifter ur kontaktregistret och personuppgifter överlåts inte utanför EU/EES-området. Behandlingen av dina personuppgifter omfattar inte heller automatiskt beslutsfattande eller profilering.


Både uppgifterna i kontaktregistret och registret för övervakning av penningtvätt är skyddade mot obehörig åtkomst, ändring och förstöring. Skyddet bygger på behörighetshantering, tekniskt skydd av databaserna och servrarna, fysiskt skydd av lokalerna, passagekontroll, kryptering av datakommunikationen och säkerhetskopiering av uppgifterna. Åtkomst- och behandlingsrättighet beviljas utifrån arbetsuppgift. Åtkomsten till system baseras på personliga användarkoder. För att övervaka verksamhetens ändamålsenlighet använder vi administrativa kontroller.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och be om en kopia av dem. Du har rätt att få veta till exempel om vi i vår verksamhet behandlar dina uppgifter. Du har också rätt att få veta om vi inte behandlar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade, komplettera dina personuppgifter och be oss radera dina personuppgifter eller begränsa användningen av dem. Du har rätt att få dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra dem till en annan aktör som ansvarar för behandlingen av uppgifterna.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagstridigt sätt kan du överklaga eller lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till Dataombudsmannens byrå. Vi rekommenderar dock att man först kontaktar regionförvaltningsverkens dataskyddsombud (se kontaktuppgifterna nedan).

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarige och mer information om dataskydd
Dataombudsmannens byrå

 

Personuppgiftsansvarig:

Regionförvaltningsverkens uppgifter enligt denna anmälan har på riksnivå koncentrerats till ett regionförvaltningsverk som i egenskap av registeransvarig ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
Postadress: PB 1, 13035 AVI
Telefonväxel: 0295 016 000
Registratorskontoret: registratur.sodra(at)rfv.fi

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud
tfn 0295 018 015
tietosuoja(at)avi.fi 

Om du behöver mer information om den behandling av personuppgifter som sker hos regionförvaltningsverken kan du kontakta regionförvaltningsverkets dataskyddsombud. För att kunna utnyttja dina rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid regionförvaltningsverket, vars kontaktuppgifter finns nedan. Om ditt ärende gäller behandlingen av dina personuppgifter vid någon annan organisation och inte vid regionförvaltingsverket, ska du i första hand kontakta den aktuella organisationen eller organisationens dataskyddsombud.

Om du har något att fråga om dina rättigheter som gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland:  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
PB 1, 13035 AVI
tfn 0295 016 000 
registratur.sodra(at)rfv.fi 

Länkar till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Lakilinkki-rahanpesulaki (444/2017, 1 luku, 2 §) -sv

Rahanpesun valvontarekisterin pitäjä ja käyttötarkoitus (444/2017, 5 luku, 2 §) -sv

Valvontaviranomaiset ja ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle (444/2017, 7 luku, 1 §) -sv

Andra länkar till lagar