Tillsyn och klagomål

Regionförvaltningsverket är en statlig tillsynsmyndighet. Vi har hand om en mängd tillsynsuppgifter som rör rättsskydd, grundläggande fri- och rättigheter och miljön. Vi övervakar social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet, räddningsväsendet, alkoholförsäljning och alkoholservering och miljö- och hälsoskyddet. Dessutom övervakar vi hur tillgängliga myndigheters digitala tjänster är, säkerheten i arbetslivet och vissa näringsidkares verksamhet. 

Observera:

 • Du kan också lämna in ett klagomål om ett tillgänglighetsproblem på webbplatsen tillganglighetskrav.fi: Anmäl ett tillgänglighetsproblem.
 • Inom vissa sektorer begränsas vår tillsyn till att behandla klagomål (till exempel när det är fråga om att ordna av undervisning). 
 • För vissa sektorer kan du inte lämna oss ett klagomål, men du kan på annat sätt kontakta oss och berätta om missförhållandet som du har upptäckt (exempelvis penningtvätt). 

Vad är ett tillsynsärende?

 • Ett tillsynsärende betyder att vi prövar ett ärende eller en händelse för att se om någon har agerat i strid med lagen eller på något annat klandervärt sätt i frågan. 
 • Ett tillsynsärende kan inledas hos regionförvaltningsverket som ett resultat av våra egna observationer, på grund av ett klagomål eller om vi har blivit kontaktade på annat sätt.

Läs mer: Vilka element ingår i vår tillsyn? Hur framskrider ett tillsynsärende?

Vad är ett klagomål? 

 • Ett klagomål är en anmälan till en tillsynsmyndighet, t.ex. regionförvaltningsverket, om ett misstänkt felaktigt förfarande eller en misstänkt försummelse. Klagomål prövas av flera olika myndigheter. 
 • Privatpersoner, företag och organisationer eller myndigheter kan lämna in klagomål till oss i en mängd olika ärenden. När det gäller vissa av de sektorer vi övervakar kan man bara lämna in en anmälan. Mer information om vår tillsyn hittar du på sidorna om respektive sektor.   
 • Du kan lämna in ett klagomål i ett ärende som gäller dig själv eller någon annan. Det är avgiftsfritt att lämna in klagomål och få regionförvaltningsverkets prövning av det. 
 • Någon annan myndighet kan överföra behandlingen av klagomålet till oss, till exempel riksdagens justitieombudsman eller Valvira.

Så här lämnar du ett klagomål

Vi har i ett utskriftsanpassat format sammanställt information om vad ett klagomål är och om hur du lämnar ett klagomål. 

Information om klagomål och hur du lämnar ett klagomål (pdf)

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter (pdf)

Du hittar närmare information om hur du lämnar ett klagomål i menyn nedan.

Att lämna ett klagomål

 • Kontrollera att regionförvaltningsverket är behörig myndighet i det ärende som klagomålet gäller. 
   
 • Tänk också på att vi vanligtvis inte prövar klagomål    

  • som gäller omständigheter som har inträffat för mer än två år sedan   
  • som har lämnats in anonymt eller som är så bristfälligt att det inte framgår vad det gäller.  
  • som vi anser är obefogade eller av ringa betydelse  
  • om vi redan tidigare har prövat ett klagomål i samma ärende 
  • om en annan myndighet behandlar ärendet.
    
 • Om det är möjligt, ta först upp saken med den person som har fattat beslutet eller tillhandahållit tjänsten eller med personens chef. Om något fel har begåtts eller om du misstänker att ditt ärende har skötts dåligt kan det vara möjligt att rätta till felaktigheterna genom diskussion. Det kan ta ungefär ett år att få regionförvaltningsverkets beslut på ett klagomål. 
   
 • Om ditt klagomål gäller hälso- och sjukvården, socialvården eller småbarnspedagogiken kan du göra en skriftlig anmärkning till serviceproducenten innan du lämnar in klagomål till regionförvaltningsverket. Bifoga anmärkningen och det svar du fick på den till klagomålet. 
   
 • Om du anför klagomål för någon annans räkning behöver du en fullmakt av denna person. Endast en laglig företrädare kan utan fullmakt få beslutet för den person hen företräder. En laglig företrädare är exempelvis vårdnadshavaren till en minderårig person eller en persons intressebevakare. 
   
 • Observera att om vi beslutar att undersöka dit klagomål hör vi den som klagomålet gåller. Vi sänder då alla de handlingar du har sänt oss till den som klagomålet gäller. Detta innebär att föremålet för klagomålet får veta ditt namn.
   
 • Observera att är klagomålsbeslutet är sekretessbelagt, om ditt klagomål innehåller uppgifter som är sekretessbelagda för att skydda den personliga integriteten, exempelvis social- och hälsovårdsuppgifter.
   
 • Observera att man inte kan anföra besvär om våra klagomålsbeslut.

För att lämna in ett klagomål kan du använda klagomålsblanketten och skicka den per e-post till vårt registratorskontor. Vi rekommenderar att du i så fall använder krypterad e-post. Det är skäl att göra så särskilt om klagomålet eller en bilaga innehåller uppgifter som omfattas av integritetsskyddet. Länkar till blanketten och den krypterade e-posten finns längst ner på den här sidan. Om du inte kan använda klagomålsblanketten kan du även formulera klagomålet fritt.

Du kan skicka klagomålet per post till vårt registratorskontor. Kom ihåg att underteckna klagomålet. Du kan föra klagomålet till registratorskontoret. Du hittar länken till kontaktuppgifterna för våra registratorkontor längst ner på sidan. 

Observera att du kan också lämna in ett klagomål om ett tillgänglighetsproblem på webbplatsen tillganglighetskrav.fi: Anmäl ett tillgänglighetsproblem.

Klagomålet måste innehålla ditt namn och dina kontaktuppgifter, en beskrivning av vad saken gäller och varför du anser att man har agerat felaktigt i ärendet. Det är skäl att bifoga handlingar som gäller ärendet till klagomålet.

Du kan begära att den som är föremål för klagomålet eller media får inte veta ditt namn men det är inte alltid möjligt att vara anonym. Offentlighetslagen kan förutsätta att vi uppger ditt namn om någon uttryckligen begär det. Dessutom är det inte möjligt att utreda vissa ärenden utan identifikation.

 1. Om du har skickat klagomålet till registratorskontoret per e-post får du en mottagningsbekräftelse.
   

 2. Vi sätter oss in i klagomålet.   
  A) Om de innehåller flera olika frågor tar det längre tid att sätta sig in i ärendet.   
  B) Om vi bedömer att klagomålet inte föranleder några åtgärder underrättar vi dig om detta så fort som möjligt. 
   

 3. När vi utreder klagomålet ber vi dig vid behov om tilläggsuppgifter eller begär in andra utredningar som vi anser att behövs. 
   

 4. Vi hör den som är föremål för klagomålet. Vi sänder då alla handlingarna som du har sänt oss som rör klagomålet till den som är föremål för klagomålet. Eventuellt ber vi om ditt bemötande till det som vi har fått höra av föremålet för klagomålet.
   

 5. När vi har fattat beslutet om klagomålet skickar vi det till dig.   
  Om du har anfört klagomål för någon annans räkning och det gäller sekretessbelagda omständigheter skickar vi beslutet till dig endast om du har sänt oss en fullmakt. Vi informerar dig i vilket fall som helst om att vi har fattat ett beslut på klagomålet.

 6. Vanligen skickar vi klagomålsbeslutet för kännedom också till den som är föremål för klagomålet. 

I våra klagomålsbeslut kan vi ge administrativ styrning till den aktör vars förfarande du har klagat på. Vi kan konstatera att den som är föremål för klagomål har agerat i strid med lagen genom att 

1) informera den som är föremål för klagomålet om vad vi anser vara lagenligt förfarande

2) göra den som klagomålet gäller uppmärksam på sitt förfarande så att det i fortsättningen är i linje med lag eller god förvaltningssed

3) ge en anmärkning med tanke på den fortsatta verksamheten. 

Referat av klagomålsbeslut

Krypterad e-post

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar