Konkurrens- och konsumentärenden

Vi är sakkunnig- och tillsynsmyndighet i konsumentärenden. Vi kan vägleda och råda dig i olika konkurrensfrågor eller konsumentärenden.

Konkurrenstillsyn

Vi övervakar konkurrensen tillsammans med Konkurrens- och konsumentverket (KKV). KKV är behörig myndighet i konkurrensärenden i hela Finland medan vi på regionförvaltningsverket bara utreder regionala konkurrensbegränsningar.

Läs mer om konkurrenstillsynen

Prisinformation

Vi övervakar att priser på varor och tjänster i detaljhandelsställen och vid marknadsföringen annonseras på det sätt som förutsätts i lagen. Vi ger råd och vägleder företagare i hur priserna ska anges.

Konkurrens- och konsumentverket samt konsumentombudsmannen behandlar sådana prismärkningsärenden som kräver lagtolkning. I sista hand är det marknadsdomstolen som avgör linjedragningarna. Vilseledande marknadsföring och tillsynen över avtalsvillkor hör till Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter.

Läs mer om prisinformation

Marknadsföring av konsumentkrediter

Vi kan ingripa i missförhållanden vid marknadsföringen av krediter till konsumenter. Vi vägleder kreditgivare så att de rättar till lagstridig marknadsföring. Vi kan också överföra ärendet till Konkurrens- och konsumentverket för behandling.

Läs mer om övervakningen av marknadsföringen av konsumentkrediter

Leverantörer av paketresor

Vi övervakar att registreringspliktiga researrangörer som säljer paketresor är registrerade och har ställt en säkerhet för verksamheten 

Läs mer om övervakningen av leverantörer av paketresor

Mätinstrument

Vi övervakar att mätinstrumenten är lämpliga för användningen och fungerar på det sätt som lagen kräver. Vi kan göra tillsynsbesök till försäljningsstället, till exempel en butik eller ett torg. Vi anmäler bristfälliga mätinstrument till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som svarar för fortsatta åtgärder.

Läs mer om mätinstrument