Begäran om omprövning 

I vissa ärenden som är särskilt fastställda i lag är regionförvaltningsverket den myndighet hos vilken man söker ändring. 

Man kan begära att regionförvaltningsverket omprövar vissa beslut som rör elever och studerande och som fattats av en utbildningsanordnare.  Vi behandlar också begäran om omprövningar av beslut som gäller specialomsorg och specialomsorgsprogram. 

Vi kan med anledning av en omprövningsbegäran häva eller ändra ett beslut om det är lagstridigt. Vi kan också avslå begäran om omprövning. 

Så här gör du en begäran om omprövning 

Vi har ingen särskild blankett för omprövningsbegäran, men den måste göras skriftligen.  

Begäran ska innehålla följande uppgifter: 

 • vilka delar av beslutet som du anser ska omprövas och varför 
 • namnet på den som begär omprövning och personens kontaktuppgifter (postadress, e-post, telefonnummer)  
 • kopia eller fotografi av beslutet inklusive anvisningarna om hur man söker ändring i beslutet.  

Du kan även bifoga andra handlingar som stödjer din begäran. 

Sänd omprövningsbegäran med bilagor per post eller e-post till vårt registratorskontor. Du hittar länken till våra registratorkontors kontaktuppgifter nere på den här sidan. 

I ärenden som rör elever och studerande ska begäran om omprövning göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. I specialomsorgsärenden är tiden för ändringssökande 30 dagar. 

Behandlingen av begäran om omprövning är avgiftsfri. 

Du kan begära omprövning av dessa ärenden

Du kan söka ändring i ett beslut inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som gäller

 • antagning av elev (bland annat närskola, sekundärskola, flexibel grundläggande utbildning) 
 • rätt till undervisning i religion eller livsåskådning 
 • särskilt stöd 
 • särskilda undervisningsarrangemang 
 • förlängd läroplikt 
 • inledande av grundläggande utbildning ett år tidigare eller senare 
 • kvarstannande i årskurs 
 • slutbedömning  
 • framsteg i studierna (årskurslös undervisning).

Du kan söka ändring i ett beslut inom gymnasieutbildning som gäller

 • antagning som studerande 
 • tilläggstid för att slutföra studierna 
 • förlorad studierätt 
 • tillgodoräknande av studier 
 • avvikande studiearrangemang 
 • rätt till undervisning i religion eller livsåskådning 
 • framsteg i studierna 
 • slutbedömning 
 • rätt att delta i studentexamen eller i ett prov som ingår i den. 

Du kan söka ändring i ett beslut inom yrkesutbildning som gäller

 • tiden för genomförande av handledande utbildning
 • antagning som studerande
 • särskilt stöd
 • anpassning av bedömningen av kunnandet
 • avvikelse från kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet
 • skyldigheten att visa upp ett intyg över narkotikatest
 • rätten att tillfälligt avbryta studierna
 • situationer då en studerande anses ha avgått.

Du kan söka ändring i ett beslut inom grundläggande konstundervisning som gäller

 • elevavgifter
 • antagning av elev.

Du kan söka ändring i ett beslut om specialomsorg som gäller

 • tillgången till specialomsorg 
 • godkännande av ett individuellt specialomsorgsprogram.

Vad är ett specialomsorgsprogram?

Ett specialomsorgsprogram ska tas fram för alla som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner. Personen kan beviljas vissa tjänster som specialomsorger. I detta fall har service som ordnats med stöd av annan lag inte varit tillräckliga eller lämpliga. Servicebehovet bygger på att personen har en utvecklingsstörning och behöver specialomsorger.  

Tjänster som ordnas som specialomsorger i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ska bygga på ett specialomsorgsprogram.

Ett specialomsorgsprogram är ett beslut av vilket framgår

 • de tjänster som beviljas som specialomsorger
 • hur specialomsorgerna genomförs
 • när specialomsorgsprogrammet justeras.

Programmet sammanställer således alla tjänster som klienten får som specialomsorger. Eftersom det är fråga om ett överklagbart beslut är det möjligt att begära omprövning av det. 

Utifrån specialomsorgsprogrammet fattar kommunen beslut om genomförandet av de tjänster som ordnas för klienten som specialomsorger. Även i fråga om dessa beslut ska omprövning sökas hos regionförvaltningsverket.

Du får mer information t.ex. i THL:s handbok om funktionshinderservice.

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor