Hälsoskyddet 

Kommunerna har huvudansvaret för tillsynen över hälsoskyddet. Kommunen främjar, styr och övervakar hälsoskyddet samt ger råd i frågor som gäller hälsoskyddet. 

Vi vid regionförvaltningsverket styr den tillsyn som de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna utövar och övervakar hälsoskyddet inom våra verksamhetsområden. Dessutom utvärderar vi de tillsynsplaner för hälsoskyddet som kommunerna utarbetat och följer upp hur de genomförs. 

Valvira styr tillsynen över hälsoskyddet på riksnivå och utarbetar ett riksomfattande tillsynsprogram för hälsoskyddet. Den högsta ledningen och styrningen av planeringen och övervakningen av hälsoskyddet ankommer på social- och hälsovårdsministeriet (SHM). 

Om du misstänker en sanitär olägenhet i en bostad eller i en annan lokal (t.ex. skola, daghem eller ålderdomshem) eller i din livsmiljö (t.ex. hushållsvatten, badvatten), kontakta hälsoskyddsmyndigheten i din kommun. 

Om du är missnöjd med de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna kan du göra ett klagomål.

Vanliga frågor

Kontakta först disponenten i ett bostadshälsoärende. Om ärendet inte framskrider med disponentens hjälp, kontakta hälsoinspektören i din kommun. Du hittar kontaktuppgifterna till kommunens hälsoinspektörer på Valviras webbplats.

Du är eventuellt intresserad av

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården - Valvira

Hälsoskydd