Vi övervakar

Regionförvaltningsverket är en statlig tillsynsmyndighet. Vi har hand om en mängd tillsynsuppgifter som rör rättsskydd, grundläggande fri- och rättigheter och miljön.  Vi övervakar social- och hälsovården, undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken, räddningsväsendet och miljö- och hälsoskyddet. Dessutom övervakar vi hur tillgängliga myndigheters digitala tjänster är, säkerheten i arbetslivet och flera näringsidkares verksamhet. När det gäller vissa typer av verksamhet eller sektorer begränsar sig vår tillsyn till behandling av klagomål.  

Vi övervakar 

 • kommuner, samkommuner och välfärdsområden

 • företag, sammanslutningar och yrkesutövare som tillhandahåller sådana tjänster som vi övervakar  

 • arbetsgivare.   

Övervakning regionalt och nationellt

Varje enskilt regionförvaltningsverk utövar i regel tillsyn endast inom sin egen region, men det finns undantag. När det gäller verksamheterna och sektorerna nedan har tillsynen koncentrerats till ett enda regionförvaltningsverk.   

 • Webbplatsers tillgänglighet (Regionförvaltningsverket i Södra Finland) 
   
 • Penningtvätt och finansiering av terrorism (Regionförvaltningsverket i Södra Finland)  
   
 • Pantbanker och indrivningsbyråer samt snabbkreditföretag (Regionförvaltningsverket i Södra Finland)  
   
 • Hälso- och sjukvård för fångar och inom försvarsmakten (Regionförvaltningsverket i Norra Finland)  
   
 • Begravningsverksamhet (Regionförvaltningsverket i Östra Finland) 
   
 • Kommunförsöken med sysselsättning (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland)
   
 • Hittegodsbyråer (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland)  
   
 • Svenskspråkiga småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland)  
   
 • Inom arbetarskyddets ansvarsområde har många uppgifter koncentrerats till ett visst regionförvaltningsverk. Till dessa riksomfattande uppgifter hör bland annat tillstånd för unga arbetstagare, undantagslov när det gäller arbetstider och tillstånd för laddare. Mer information finns på arbetarskyddsförvaltningens webbsidor. Arbetarskyddsförvaltningens webbsidor .

 Vad baserar sig vår tillsyn på?

 • Inom flera tillsynsområden utarbetar våra experter tillsammans med andra expertorganisationer och myndigheter ett tillsynsprogram och en plan för hur programmet ska genomföras.  I tillsynsprogrammen utnyttjar vi forskningsresultat, anvisningar från de styrande ministerierna och exempelvis regeringsprogrammet.
   
 • Utöver den proaktiva tillsynen utför vi reaktiv tillsyn som vi inleder på basis av våra observationer eller till följd av exempelvis ett klagomål. Inom vissa sektorer, exempelvis undervisningsväsendet, genomför vi tillsyn uttryckligen till följd av klagomål vi har fått.  
   
 • En del av vår tillsyn utgörs av inspektioner. Vi bedömer behovet av inspektionsbesök från fall till fall. Inspektionerna kan vara oanmälda eller meddelas i förväg. Vi har också tillsynskampanjer, ofta i samarbete med andra myndigheter, såsom polisen Skatteförvaltningen eller Valvira.  
   
 • Vi ger våra kunder, det vill säga kommuner, företag, sammanslutningar, yrkesutövare och arbetsgivare, vägledning i hur de ska bedriva sin verksamhet i enlighet med lag. På det här sättet arbetar vi proaktivt för att förhindra försummelser. Vi ordnar även utbildningar och informationsmöten, skickar styrningsbrev och erbjuder rådgivning. Även tillståndsförvaltningen är en del av vår proaktiva tillsyn.
   
 • Egenkontrollen är en central faktor för att kunna erbjuda trygga tjänster av hög kvalitet. Vi styr dem som är föremål för vår tillsyn att utföra systematisk egenkontroll. Exempel på det här är att krögare ha en plan för egenkontroll för att kunna få serveringstillstånd. Planer för egenkontroll krävs även av exempelvis social- och hälsovårdsproducenter och producenter av småbarnspedagogik.

Hur framskrider ett tillsynsärende?

 • Regionförvaltningsverket kan inleda tillsyn av ett ärende på basis av sina egna observationer eller till följd av ett klagomål eller en anmälan vi har fått. Ett tillsynsärende innebär att vi utreder om ett ärende eller en händelse har varit lagstridiga eller på något annat sätt klandervärda.

 • När vi tar upp ett tillsynsärende till behandling inhämtar vi de utredningar som vi anser är nödvändiga och sänder den som tillsynen gäller en begäran om utredning. Vi kan också utföra en inspektion och vid behov be den som är föremål för tillsynen om tilläggsuppgifter.

 • När vi har fått utredningarna bedömer vi om det i tillsynsobjektets verksamhet finns något lagstridigt eller inkorrekt som bör åtgärdas. Vi fattar i allmänhet ett beslut i tillsynsärendet. Exempelvis i tillsynsärenden inom arbetarskyddet kan beslutet bestå enbart av  en anteckning i inspektionsberättelsen. Tillsynsbeslutet innehåller information om huruvida vi har konstaterat lagstridigheter eller brister i ärendet och vägledning om hur saken ska rättas till. Beslutet är även proaktiv tillsyn inför framtiden. Beroende på hur omfattande ärendet är kan det ta omkring upp till ett år att få beslut i ärendet.

 • I ett beslut som vi fattar i ett tillsynsärende kan vi  

  • konstatera att den som är föremål för tillsynen har agerat lagenligt

  • göra föremålet för tillsynen uppmärksam på sitt förfarande så att det i fortsättningen är i linje med lag eller god förvaltningssed

  • ge en anmärkning med tanke på den fortsatta verksamheten

  • ålägga aktören att göra ändringar inom en viss tid och vid behov förena åläggandet med vite

  • Utöver det här kan vi också göra en polisanmälan. 
     

 • I ett beslut som vi fattar i ett tillsynsärende kan vi inte

  • upphäva eller ändra beslut som andra myndigheter har fattat

  • ålägga någon att betala ersättning

  • ålägga den som tillsynen gäller att fatta ett visst beslut eller vidta vissa åtgärder

  • påföra den som tillsynen gäller ett straff

  • meddela förelägganden om tjänste- eller arbetsförhållanden.

Mer information om tillsynen av olika sektorer:

Information om klagomål och tillsyn inom social- och hälsovården

Tillsynsmyndigheter är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och regionförvaltningsverken. Välfärdsområdet betraktas som tillsynsmyndighet endast när det är fråga om tillsyn över privat socialservice enligt lagen om privat socialservice.

Regionförvaltningsverket övervakar inom sitt verksamhetsområde lagenligheten i ordnandet av social- och hälsovården och de tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar och utövar styrning i samband med tillsynen. Regionförvaltningsverket övervakar och styr också de privata social- och hälsovårdstjänster där välfärdsområdet inte fungerar som anordnare.

Valvira styr den verksamhet vid regionförvaltningsverket som syftar till att genomföra, samordna och förenhetliga tillsynen och därmed sammanhängande styrning. Dessutom övervakar Valvira att social- och hälsovården ordnas lagenligt och att de tjänster som omfattas av välfärdsområdenas organiseringsansvar är lagenliga samt utövar tillsynsrelaterad styrning när det är fråga om 

 • principiellt viktiga eller vittsyftande frågor,
 • frågor som gäller verksamhetsområdena för flera regionförvaltningsverk eller hela landet,
 • frågor som har ett väsentligt samband med andra tillsynsärenden som behandlas av Valvira och gäller socialvård eller hälso- och sjukvård eller yrkesutbildade personer inom socialvård eller hälso- och sjukvård,
 • frågor som regionförvaltningsverkets tjänstemän för tillsynsärenden är jäviga att behandla.

Även Valvira övervakar och styr de privata social- och hälsovårdstjänster där välfärdsområdet inte fungerar som anordnare.

Från och med början av 2023 har det primära tillsynsansvaret överförts till anordnarna av social- och hälsovårdstjänster, dvs. välfärdsområdena. Med ordnande av tjänster avses bland annat att välfärdsområdet ansvarar för tillgången till social- och hälsovårdstjänster enligt invånarnas servicebehov. För att fullgöra sitt organiseringsansvar kan välfärdsområdet bland annat producera social- och hälsovårdstjänsterna själv, anskaffa dem av en privat producent av social- och hälsovårdstjänster eller ordna tjänsterna med servicesedel. Välfärdsområdena övervakar ordnandet och genomförandet av sina tjänster med hjälp av egenkontroll. Även om välfärdsområdet övervakar de social- och hälsovårdstjänster som det anordnar, används inte namnet tillsynsmyndighet för välfärdsområdet.

Riksdagen har den 28 februari 2023 godkänt lagen om tillsyn över social- och hälsovården. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024. I och med lagen kommer välfärdsområdets tillsynsskyldighet att med vissa undantag gälla tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar.

Om det i ett ärende som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar framkommer missförhållanden eller brister i verksamheten hos den privata tjänsteproducenten eller dennes underleverantör, ska välfärdsområdet ge tjänsteproducenten styrning eller vid behov be tjänsteproducenten och underleverantören lämna en redogörelse för saken inom en rimlig tidsfrist som välfärdsområdet sätter ut. När missförhållanden eller brister har framkommit ska välfärdsområdet kräva att de avhjälps inom en skälig tidsfrist som sätts ut av välfärdsområdet. Om det är fråga om missförhållanden eller brister som väsentligt äventyrar klient- eller patientsäkerheten ska välfärdsområdet kräva att de korrigeras omedelbart.

Om en privat tjänsteproducent eller dennes underleverantör inte avhjälper missförhållandena eller bristerna inom den tid som välfärdsområdet fastställt ska välfärdsområdet vid behov vidta avtalsrättsliga åtgärder för att sänka eller avstå från att betala ersättning. Om överträdelserna är väsentliga eller om de upprepas ska välfärdsområdet vidta åtgärder för att säga upp eller häva avtalet.

Välfärdsområdet ska omedelbart underrätta det regionförvaltningsverk som övervakar tjänsterna om sådana missförhållanden och brister i tjänsteproducentens eller dennes underleverantörs verksamhet som väsentligt äventyrar klient- och patientsäkerheten. På motsvarande sätt om regionförvaltningsverket får information om missförhållanden eller brister i tjänsteproducentens eller dennes underleverantörs verksamhet som väsentligt äventyrar klient- och patientsäkerheten, ska regionförvaltningsverket omedelbart underrätta de välfärdsområden åt vilka tjänsteproducenten producerar tjänster. Dessutom ska välfärdsområdet och regionförvaltningsverket för kännedom sända varandra de inspektionsberättelser som de sammanställt om verksamheten hos en tjänsteproducent som producerar tjänster åt välfärdsområdet eller dennes underleverantör.

Regionförvaltningsverkets uppgift är att främja och säkerställa välfärdsområdenas egenkontroll och ingripa i situationen när välfärdsområdets egenkontroll inte är tillräcklig.

Läs mer: Hyvinvointialueet ꟷ sosiaali- ja terveydenhuolto

Regionförvaltningsverket kan inleda ett tillsynsärende till exempel på basis av anmälan om missförhållanden eller egna observationer. 

Utifrån ett tillsynsärende som har kommit till tillsynsmyndighetens kännedom vidtar myndigheten de åtgärder som den anser befogade med tanke på säkerställandet av klient- eller patientsäkerheten eller efterlevnaden av lag. 

Om ärendet inte föranleder särskilda åtgärder hos regionförvaltningsverket kan regionförvaltningsverket bedöma att det finns skäl att delge ärendet till välfärdsområdet som beaktar det i egenkontrollen och tillsynen. 

Regionförvaltningsverkets tillsyn riktas framför allt mot misstänkt lagstridig verksamhet eller verksamhet som äventyrar klientsäkerheten och som till sin art eller omfattning är betydande. Regionförvaltningsverket utreder ärendet i regel när välfärdsområdets egenkontroll eller tillsyn av missförhållanden som antingen gäller den egna verksamheten eller den privata serviceproduktionen inte har varit tillräcklig eller när det är fråga om ett ärende som inte hör till välfärdsområdets behörighet. 

Tillsynsärenden är i regel mer omfattande än klagomål och behandlas på en mer allmän nivå, dvs. så kallad organisationstillsyn. Vid organisationstillsyn behandlas frågor som gäller ordnandet och organiseringen av verksamheten, till exempel personalens antal och struktur, vårdens och tjänstens kvalitet och innehåll samt genomförandet av läkemedelsbehandlingen.

Vi börjar i allmänhet utreda tillsynsärendet genom att låta den som är föremål för tillsynen yttra sig. I samband med hörandet skickar vi i regel alla dokument som lämnats in till oss till exempel i samband med anmälan om missförhållanden och som anknyter till ärendet och ber tillsynsobjektet om en utredning i ärendet. 

Om tillsynsärendet gäller en privat tjänsteproducent ber vi dessutom eventuellt den aktör som ansvarar för att ordna tjänsten, dvs. välfärdsområdet, om ett utlåtande om tillsynsärendet. 

Vi behandlar oftast tillsynsärenden utifrån dokument, men tillsynsärendet kan också innehålla ett inspektionsbesök.

Dokument som ansluter till tillsynsärenden är i regel offentliga senast efter att ärendet har avgjorts. Dokumenten kan ändå i viss mån innehålla sekretessbelagd information.

Med klagomål avses en anmälan till tillsynsmyndigheten om misstänkt försummelse eller felaktig verksamhet. Utöver regionförvaltningsverket undersöker flera olika myndigheter klagomål.

Som klagomål behandlar vi oftast individuella ärenden, det vill säga ärenden som gäller en viss klients eller patients vård, tjänster eller bemötande, vilket skiljer klagomålen från mer omfattande tillsynsärenden.

Regionförvaltningsverket bedömer vilka åtgärder det vidtar med anledning av klagomålet. Om klagomålet inte ger regionförvaltningsverket anledning till åtgärder, meddelar vi i allmänhet klaganden om detta per brev.

Ibland är det mest ändamålsenligt att klientens eller patientens klagomål behandlas som en anmärkning. I ett sådant fall kan vi överföra ärendet till verksamhetsenheten eller välfärdsområdet. De ska besvara anmärkningen skriftligen inom skälig tid och även skicka svaret till regionförvaltningsverket.

Om klagomålet utreds vid regionförvaltningsverket börjar vi utreda ärendet till exempel genom att skaffa dokument eller höra den som är föremål för klagomålet. I samband med hörandet skickar vi i regel alla dokument som lämnats in till den som är föremål för klagomålet och ber om en utredning i ärendet. Regionförvaltningsverket kan också inhämta ett sakkunnigutlåtande i ärendet.

När vi har fått de nödvändiga utredningarna bedömer vi om föremålet för klagomålet har agerat på det sätt som lagen förutsätter och ger ett beslut i ärendet.

Klagomålen är sekretessbelagda även efter att ärendet har avgjorts.

Ett brevsvar ges i allmänhet om regionförvaltningsverket har bedömt ärendet och anser att det av klagomålet eller tillsynsärendet inte framgår sådant lagstridigt förfarande eller sådan försummelse som omfattas av regionförvaltningsverkets behörighet och som skulle föranleda åtgärder av regionförvaltningsverket.

Ingen påföljd innebär att utredningarna inte visat på några brister eller att missförhållandet har varit så lindrigt att tillsynsmyndigheten har ansett att det är tillräckligt att i beslutet ge aktören styrning om ett lagenligt förfarande.

Om regionförvaltningsverket utifrån ett inspektionsbesök eller erhållna utredningar konstaterar brister i välfärdsområdets eller den privata tjänsteproducentens verksamhet, kan det i sitt beslut ge administrativ styrning för den fortsatta verksamheten. Former av administrativ styrning är delgivning av uppfattning, uppmärksamgörande och anmärkning, som är den strängaste formen av styrning. Tillsynsmyndigheten kan alltså delge den övervakade sin uppfattning om ett lagenligt förfarande eller göra den övervakade uppmärksam på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och på kraven på god förvaltning. Om denna styrning inte är tillräcklig kan vi ge den övervakade en anmärkning.

Tillsynsmyndigheten kan också uppmana den övervakade att avhjälpa bristen eller missförhållandet.

Regionförvaltningsverket kan till exempel under ett inspektionsbesök också ge muntlig handledning i syfte att vägleda tjänsteproducenten att utan dröjsmål rätta till brister eller missförhållanden i verksamheten. Handledning kan också ges för att identifiera risker i kundens tjänsteprocesser för att förebygga äventyrande av klientsäkerheten.

Som ett sista medel i ett tillsynsärende kan vi meddela organisationen ett förpliktande föreläggande om hur brister eller missförhållanden ska avhjälpas. När vi meddelar ett föreläggande fastställer vi en tidsfrist inom vilken de nödvändiga åtgärderna ska vidtas. Föreläggandet kan stärkas bland annat med vite. För att trygga klient- eller patientsäkerheten kan regionförvaltningsverket också avbryta verksamheten, förbjuda användningen av en tjänsteenhet eller en del av den omedelbart eller återkalla registreringen av en tjänsteproducent eller registreringen av en tjänsteenhet.

Med proaktiv tillsyn avses privata social- och hälsovårdsproducenters tillstånds- och anmälningsförfarande, där vi bedömer tjänsteproducentens verksamhetsförutsättningar redan innan verksamheten inleds. Vid bedömningen av verksamhetsförutsättningarna beaktar vi till exempel de lokaler där verksamheten är avsedd att genomföras, personalens antal och struktur, verksamhetsidén och målgruppen för verksamheten. 

Med reaktiv tillsyn avses att vi får en anmälan eller ett klagomål om fel eller försummelse hos en producent av social- eller hälsovårdstjänster, dvs. ett missförhållande kan redan ha inträffat, och vi börjar utreda ärendet i efterhand. Regionförvaltningsverket kan också på eget initiativ ta upp ett reaktivt tillsynsärende till behandling till exempel på grund av ett missförhållande som kommit till dess kännedom via medierna. Detta kallas också tillsyn på eget initiativ.

Med planmässig tillsyn avses tillsyn som vi genomför till exempel utifrån en riskbedömning eller med stöd av vår lagstadgade skyldighet utifrån en plan. Vi utför planmässig tillsyn även på basis av tillsynsprogrammet för social- och hälsovården som regionförvaltningsverken och Valvira utarbetat tillsammans.