Vi övervakar

Regionförvaltningsverket är en statlig tillsynsmyndighet. Vi har hand om en mängd tillsynsuppgifter som rör rättsskydd, grundläggande fri- och rättigheter och miljön.  Vi övervakar social- och hälsovården, undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken, räddningsväsendet och miljö- och hälsoskyddet. Dessutom övervakar vi hur tillgängliga myndigheters digitala tjänster är, säkerheten i arbetslivet och flera näringsidkares verksamhet. När det gäller vissa typer av verksamhet eller sektorer begränsar sig vår tillsyn till behandling av klagomål.  

Vi övervakar 

 • kommuner, samkommuner och välfärdsområden

 • företag, sammanslutningar och yrkesutövare som tillhandahåller sådana tjänster som vi övervakar  

 • arbetsgivare.   

Övervakning regionalt och nationellt

Varje enskilt regionförvaltningsverk utövar i regel tillsyn endast inom sin egen region, men det finns undantag. När det gäller verksamheterna och sektorerna nedan har tillsynen koncentrerats till ett enda regionförvaltningsverk.   

 • Webbplatsers tillgänglighet (Regionförvaltningsverket i Södra Finland) 
   
 • Penningtvätt och finansiering av terrorism (Regionförvaltningsverket i Södra Finland)  
   
 • Pantbanker, indrivningsbyråer samt snabbkreditföretag och förmedlare av person-till-person-lån (Regionförvaltningsverket i Södra Finland)  
   
 • Hälso- och sjukvård för fångar och inom försvarsmakten (Regionförvaltningsverket i Norra Finland)  
   
 • Begravningsverksamhet (Regionförvaltningsverket i Östra Finland) 
   
 • Kommunförsöken med sysselsättning (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland)
   
 • Hittegodsbyråer (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland)  
   
 • Svenskspråkiga småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland)  
   
 • Inom arbetarskyddets ansvarsområde har många uppgifter koncentrerats till ett visst regionförvaltningsverk. Till dessa riksomfattande uppgifter hör bland annat tillstånd för unga arbetstagare, undantagslov när det gäller arbetstider och tillstånd för laddare. Mer information finns på arbetarskyddsförvaltningens webbsidor. Arbetarskyddsförvaltningens webbsidor .

 Vad baserar sig vår tillsyn på?

 • Inom flera tillsynsområden utarbetar våra experter tillsammans med andra expertorganisationer och myndigheter ett tillsynsprogram och en plan för hur programmet ska genomföras.  I tillsynsprogrammen utnyttjar vi forskningsresultat, anvisningar från de styrande ministerierna och exempelvis regeringsprogrammet.
   
 • Utöver den proaktiva tillsynen utför vi reaktiv tillsyn som vi inleder på basis av våra observationer eller till följd av exempelvis ett klagomål. Inom vissa sektorer, exempelvis undervisningsväsendet, genomför vi tillsyn uttryckligen till följd av klagomål vi har fått.  
   
 • En del av vår tillsyn utgörs av inspektioner. Vi bedömer behovet av inspektionsbesök från fall till fall. Inspektionerna kan vara oanmälda eller meddelas i förväg. Vi har också tillsynskampanjer, ofta i samarbete med andra myndigheter, såsom polisen Skatteförvaltningen eller Valvira.  
   
 • Vi ger våra kunder, det vill säga kommuner, företag, sammanslutningar, yrkesutövare och arbetsgivare, vägledning i hur de ska bedriva sin verksamhet i enlighet med lag. På det här sättet arbetar vi proaktivt för att förhindra försummelser. Vi ordnar även utbildningar och informationsmöten, skickar styrningsbrev och erbjuder rådgivning. Även tillståndsförvaltningen är en del av vår proaktiva tillsyn.
   
 • Egenkontrollen är en central faktor för att kunna erbjuda trygga tjänster av hög kvalitet. Vi styr dem som är föremål för vår tillsyn att utföra systematisk egenkontroll. Exempel på det här är att krögare ha en plan för egenkontroll för att kunna få serveringstillstånd. Planer för egenkontroll krävs även av exempelvis social- och hälsovårdsproducenter och producenter av småbarnspedagogik.

Hur framskrider ett tillsynsärende?

 • Regionförvaltningsverket kan inleda tillsyn av ett ärende på basis av sina egna observationer eller till följd av ett klagomål eller en anmälan vi har fått. Ett tillsynsärende innebär att vi utreder om ett ärende eller en händelse har varit lagstridiga eller på något annat sätt klandervärda.

 • När vi tar upp ett tillsynsärende till behandling inhämtar vi de utredningar som vi anser är nödvändiga och sänder den som tillsynen gäller en begäran om utredning. Vi kan också utföra en inspektion och vid behov be den som är föremål för tillsynen om tilläggsuppgifter.

 • När vi har fått utredningarna bedömer vi om det i tillsynsobjektets verksamhet finns något lagstridigt eller inkorrekt som bör åtgärdas. Vi fattar i allmänhet ett beslut i tillsynsärendet. Exempelvis i tillsynsärenden inom arbetarskyddet kan beslutet bestå enbart av  en anteckning i inspektionsberättelsen. Tillsynsbeslutet innehåller information om huruvida vi har konstaterat lagstridigheter eller brister i ärendet och vägledning om hur saken ska rättas till. Beslutet är även proaktiv tillsyn inför framtiden. Beroende på hur omfattande ärendet är kan det ta omkring upp till ett år att få beslut i ärendet.

 • I ett beslut som vi fattar i ett tillsynsärende kan vi  

  • konstatera att den som är föremål för tillsynen har agerat lagenligt

  • göra föremålet för tillsynen uppmärksam på sitt förfarande så att det i fortsättningen är i linje med lag eller god förvaltningssed

  • ge en anmärkning med tanke på den fortsatta verksamheten

  • ålägga aktören att göra ändringar inom en viss tid och vid behov förena åläggandet med vite

  • Utöver det här kan vi också göra en polisanmälan. 
     

 • I ett beslut som vi fattar i ett tillsynsärende kan vi inte

  • upphäva eller ändra beslut som andra myndigheter har fattat

  • ålägga någon att betala ersättning

  • ålägga den som tillsynen gäller att fatta ett visst beslut eller vidta vissa åtgärder

  • påföra den som tillsynen gäller ett straff

  • meddela förelägganden om tjänste- eller arbetsförhållanden.

Mer information om tillsynen av olika sektorer: