Ungdomsstatistik

På webbplatsen Nuorisotilastot.fi har vi sammanfört statistiska uppgifter som hänför sig till ungdomsarbetet. På webbplatsen finner du information om finansieringen, slagkraften och inriktningen. Informationen framförs i visuellt format med hjälp av figurer, grafer och tabeller. Du kan söka såväl regional som ortspecifik information med den mångsidiga sökfunktionen.

Nuorisotilastot.fi

Figurerna, graferna, tabellerna som kan laddas ned från webbplatsen är fritt tillgängliga.

På webbplatsen finner du till exempel följande typ av information:

 • Kommunernas ungdomsarbete: Hurdana tjänster kan fås i olika kommuner?
 • Uppsökande ungdomsarbete: Hur många unga beräknas finnas utanför utbildning och arbetslivet? Hurdana tjänster hänvisas uppsökande ungdomsarbetets klienter till?
 • Ungdomsverkstadsverksamhet: Hurdana verksamhetsmetoder och tjänster har verkstaden? Hur många unga finns det i verkstäderna och var placerar de sig?
 • Statens finansiering av ungdomsarbete: Hurdana projekt och verksamheter har de av riksdagen beviljade medlen avsedda för ungdomsarbete årligen inriktats till?
 • Skolornas gårdar: Vilket betyg har skolornas rektorer gett för skicket och motionsmöjligheterna på skolgården?
 • Församlingarnas ungdomsarbete: Hurdana tjänster erbjuder ungdomsarbetet inom den lutheranske kyrkan i kommunerna och i vilken omfattning?
 • Ungdomars delaktighet och inflytande: Hurdana är de ungas möjligheter till deltagande och inflytande på olika håll i Finland och i olika tjänster?
 • Internationellt ungdomsarbete: Hur fördelar sig EU-finansieringen avsedd för internationellt ungdomsarbete och för utveckling av ungdomsarbetet i Finland?
 • Utvärdering av basservicen: Hurdana tjänster erbjuder kommunerna och hur utvärderar kommunerna själva sina tjänsters tillräcklighet?

Statistiktjänsten finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och för insamlingen och visualiseringen av statistiken svarar Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Varifrån erhålls informationen?

De statistiska uppgifterna på webbplatsen nuorisotilastot.fi kommer från flera olika informationskällor. Merparten av informationen har samlats in med enkäter till olika aktörer inom ungdomsarbetet. Informationskällan nämns i informationsinnehållen. Om informationskällan inte nämns, är uppgifterna insamlade av regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet.

Klient- och statistikdatasystemet PAR

Systemet PAR är ett klient- och statistiksystem avsett för aktörer som erhållit understöd för ungdomsverkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete. Med systemet följer vi upp hur statsunderstöden inom ungdomsväsendet använts.
I systemet kan man föra in uppgifter om klienterna, planera och granska hur klientskapet omsatts i praktiken och hantera dokument som hänför sig till klientarbetet. En aktör som erhållit understöd inrapporterar tre gånger om året sina egna uppgifter och klientuppgifterna i systemet. Det kostar inget att använda systemet.  

Våra kontaktuppgifter

[email protected]

Roope Tahvanainen, planerare, tfn 0295 016 399

 • det tekniska genomförandet och utvecklandet av webbplatsen nuorisotilastot.fi

Tuulikki Nieminen, planerare

 • utvecklandet av systemet PAR
 • insamling av statistik över det uppsökande ungdomsarbetet


Ruth Bamming, planerare, tfn 0295 016 328

 • insamling av statistik över verkstadsverksamheten och analys av informationen