Bolagsstämma, bostadsrättsföreningens möte eller andelsstämma

Vi på regionförvaltningsverket kan berättiga den sökande att på den aktuella sammanslutningens bekostnad sammankalla bostadsaktiebolagets bolagsstämma, aktiebolagets bolagsstämma, bostadsrättsföreningens möte eller andelsstämma.

Vi kan berättiga den sökande att sammankalla till möte eller stämma när mötet eller stämman borde ha sammankallats enligt lagen, bolagsordningen, stadgarna eller stämmans eller mötets beslut.

Du hittar information om sammankallande av föreningens möte på vår webbplats. 

Ordinarie stämma eller möte

Bostadsaktiebolag 

Följande personer kan hos regionförvaltningsverket ansöka om rätt att sammankalla ordinarie bolagsstämma:

 • en styrelseledamot 
 • en disponent 
 • en revisor 
 • en verksamhetsgranskare 
 • en aktieägare.

Aktiebolag

Följande personer kan hos regionförvaltningsverket ansöka om rätt att sammankalla ordinarie bolagsstämma:

 • en styrelse- eller förvaltningsrådsledamot 
 • verkställande direktören 
 • en revisor
 • en aktieägare.

Bostadsrättsförening

Följande personer kan ansöka hos regionförvaltningsverket om rätt att sammankalla ordinarie möte:

 • en styrelseledamot 
 • en disponent 
 • en revisor
 • en verksamhetsgranskare 
 • en medlem i föreningen.

Andelslag

Följande personer kan ansöka om rätt att sammankalla ordinarie andelsstämma hos regionförvaltningsverket:

 • en styrelse- eller förvaltningsrådsledamot
 • verkställande direktören
 • en revisor
 • en verksamhetsgranskare 
 • en medlem i andelslaget.

Bostadsaktiebolag 

Följande personer kan hos regionförvaltningsverket ansöka om rätt att sammankalla extra bolagsstämma:

 • en styrelseledamot 
 • en disponent 
 • en revisor 
 • en verksamhetsgranskare 
 • en aktieägare.

Aktiebolag

Följande personer kan hos regionförvaltningsverket ansöka om rätt att sammankalla extra bolagsstämma:

 • en styrelse- eller förvaltningsrådsledamot 
 • verkställande direktören 
 • en revisor
 • en aktieägare.

Bostadsrättsförening

Följande personer kan hos regionförvaltningsverket ansöka om rätt att sammankalla extra möte:

 • en styrelseledamot 
 • en disponent 
 • en revisor
 • en verksamhetsgranskare 
 • en medlem i föreningen.

Andelslag

Följande personer kan hos regionförvaltningsverket ansöka om rätt att sammankalla extra stämma:

 • en styrelse- eller förvaltningsrådsledamot
 • verkställande direktören
 • en revisor
 • en verksamhetsgranskare 
 • en medlem i andelslaget.

Du kan ansöka om rätt att sammankalla ordinarie stämma eller möte när stämma eller möte inte sammankallats vid den tidpunkt som föreskrivs i lagen, bolagsordningen eller stadgarna.

I ett bostadsaktiebolag ska ordinarie bolagsstämma hållas inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. I bolagsordningen kan inte föreskrivas om en avvikande tidsfrist. Gamla avvikande bestämmelser i bolagsordningen är inte längre giltiga.

Skicka en fritt formulerad skriftlig ansökan till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket för bolagets hemort. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Den fritt formulerade skriftliga ansökningen ska innehålla följande uppgifter och ha följande bilagor:

 • uppgift om det bostadsaktiebolag, det aktiebolag, den bostadsrättsförening eller det andelslag som ansökan om rätt att sammankalla stämma eller möte gäller
 • bolagets namn i dess officiella form och helst också bolagets FO-nummer (du hittar FO-numret i företags- och organisationsdatasystemet och i handelsregistret) 
 • uppgift om den ordinarie bolagsstämma, det möte eller den stämma som ansökan gäller 
 • redogörelse för den sökandes rätt att göra ansökan (t.ex. aktiebok, aktieägarförteckning eller medlemsförteckning)
 • styrelseordförandens namn- och adressuppgifter om uppgifterna i handelsregisterutdraget är föråldrade
 • kontaktinformation för sökanden eller för sökandenas kontaktperson (postadress för sändning av beslutet)
 • en fullmakt av eventuella samägare (om samägarna inte är sökande i ärendet)
 • en fullmakt för ombud och ombudets kontaktinformation.

Först utreder vi grunderna till ansökan. Om de absoluta villkor som föreskrivs i lag inte uppfylls, avvisar vi ansökan.  

Om ärendet utifrån ansökan är oklart, skickar vi en begäran om komplettering till den sökande och ber att den sökande lämnar ytterligare upplysningar i ärendet. 

När vi fått utredning om att de villkor som föreskrivs i lag uppfylls, hör vi sammanslutningens styrelse om ansökan. 

När vi fått styrelsens skriftliga genmäle, hör vi eventuellt den sökande om genmälet.  

Vi utfärdar ett beslut i ärendet när de nödvändiga genmälena och utredningarna erhållits. 

För handläggningen av ansökan debiterar vi den sökande för en avgift som är 260 euro.

Om den sökande återkallar ansökan tar vi ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsmängd som lagts ned på handläggningen av ansökan.

Till den sökande skickas en faktura för avgiften när vi utfärdat beslut i ärendet.

Om stämma eller möte har sammankallats och hållits och den sökande inte återkallar ansökan, avvisar vi ansökan. 

Om den sökande återkallar ansökan tar vi ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsmängd som lagts ned på handläggningen av ansökan. 

Regionförvaltningsverkets beslut kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Beslutet kan överklagas av den sökande eller av sammanslutningens styrelse.  

Med beslutet följer en besvärsanvisning som ger anvisningar om hur man lämnar in ett klagomål. 

Enligt bostadsaktiebolagslagen, aktiebolagslagen och andelslagslagen kan beslutet verkställas innan det vunnit laga kraft. 

I lagen om bostadsrättsföreningar föreskrivs inte om möjligheten att verkställa beslutet innan det vunnit laga kraft.

Extra stämma eller möte

Bostadsaktiebolag 

Följande personer kan hos regionförvaltningsverket ansöka om rätt att sammankalla extra bolagsstämma:

 • en styrelseledamot 
 • en disponent 
 • en revisor 
 • en verksamhetsgranskare 
 • en aktieägare.

Aktiebolag

Följande personer kan hos regionförvaltningsverket ansöka om rätt att sammankalla extra bolagsstämma:

 • en styrelse- eller förvaltningsrådsledamot 
 • verkställande direktören 
 • en revisor
 • en aktieägare.

Bostadsrättsförening

Följande personer kan hos regionförvaltningsverket ansöka om rätt att sammankalla extra möte:

 • en styrelseledamot 
 • en disponent 
 • en revisor
 • en verksamhetsgranskare 
 • en medlem i föreningen.

Andelslag

Följande personer kan hos regionförvaltningsverket ansöka om rätt att sammankalla extra stämma:

 • en styrelse- eller förvaltningsrådsledamot
 • verkställande direktören
 • en revisor
 • en verksamhetsgranskare 
 • en medlem i andelslaget.

Du kan ansöka om rätt att sammankalla extra stämma eller möte när krav på att extra stämma eller möte ska ordnas framförts till styrelsen och stämmo- eller möteskallelsen inte har skickats inom två veckor från det att kravet mottagits.

Du kan ansöka om rätt att sammankalla extra stämma eller möte när stämma eller möte beslutat om att extra stämma eller möte ska sammankallas, men stämma eller möte inte har sammankallats.

Bostadsaktiebolag

Extra bolagsstämma ska hållas om det begärs antingen av 

 • en revisor, 
 • en verksamhetsgranskare eller  
 • ägare till sammanlagt en tiondel eller en i bolagsordningen angiven mindre andel av samtliga aktier.

Begäran ska vara skriftlig. Stämman ska begäras för behandling av ett visst ärende.

Aktiebolag

Extra bolagsstämma ska hållas om det begärs för behandling av ett visst ärende antingen av 

 • en revisor eller 
 • aktieägare som sammanlagt företräder en tiondel eller en i bolagsordningen föreskriven mindre andel av alla aktier.

Begäran ska vara skriftlig.

Bostadsrättsförening

Extra möte ska hållas om det yrkas antingen av

 • en revisor
 • en verksamhetsgranskare eller 
 • minst en tiondel av föreningens medlemmar eller en i stadgarna bestämd mindre andel av medlemmarna. 

Yrkandet ska framställas skriftligen till föreningens styrelse. Mötet ska yrkas för behandling av ett angivet ärende.

Andelslag

Enligt lagen om andelslag ska extra andelsstämma hållas om det krävs antingen av

 • en revisor
 • en verksamhetsgranskare eller 
 • medlemmar som företräder minst en tiondel eller en i stadgarna angiven mindre andel av medlemmarnas totala röstetal.

Stämman ska krävas för behandling av ett visst ärende.

Skicka en fritt formulerad skriftlig ansökan till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket för bolagets hemort. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Den fritt formulerade skriftliga ansökan ska innehålla följande uppgifter och ha följande bilagor:

 • uppgift om det bostadsaktiebolag, det aktiebolag, den bostadsrättsförening eller det andelslag som ansökan om rätt att sammankalla stämma eller möte gäller
 • bolagets namn i dess officiella form och helst också bolagets FO-nummer (du hittar FO-numret i företags- och organisationsdatasystemet och i handelsregistret) 
 • uppgift om de ärenden som ska behandlas på den extra stämma eller det extra möte som ansökan gäller 
 • en kopia av det skriftliga kravet som lämnats till styrelsen
 • ett intyg om att den sökande har rätt att göra ansökan samt om att de som undertecknat kravet till styrelsen företräder den andel av aktieägare eller medlemmar som föreskrivs i lag (aktiebok, aktieägarförteckning eller medlemsförteckning)
 • styrelseordförandens namn- och adressuppgifter om uppgifterna i handelsregisterutdraget är föråldrade
 • kontaktinformation för sökanden eller för sökandenas kontaktperson (postadress för sändning av beslutet)
 • en fullmakt av eventuella samägare (om samägarna inte är sökande i ärendet)
 • en fullmakt för ombudet och ombudets kontaktinformation.

Först utreder vi grunderna till ansökan. Om de absoluta villkor som föreskrivs i lag inte uppfylls, avvisar vi ansökan.  

Om ärendet utifrån ansökan är oklart, skickar vi en begäran om komplettering till den sökande och ber att den sökande lämnar ytterligare upplysningar i ärendet. 

När vi fått utredning om att de villkor som föreskrivs i lag uppfylls, hör vi sammanslutningens styrelse om ansökan. 

När vi fått styrelsens skriftliga genmäle, hör vi eventuellt den sökande om genmälet.  

Vi utfärdar ett beslut i ärendet när de nödvändiga genmälena och utredningarna erhållits. 

För handläggningen av ansökan debiterar vi den sökande för en avgift som är 260 euro.

Om den sökande återkallar ansökan tar vi ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsmängd som lagts ned på handläggningen av ansökan.

Till den sökande skickas en faktura för avgiften när vi utfärdat beslut i ärendet.

Om stämma eller möte har sammankallats och hållits och den sökande inte återkallar ansökan, avvisar vi ansökan. 

Om den sökande återkallar ansökan tar vi ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsmängd som lagts ned på handläggningen av ansökan. 

Regionförvaltningsverkets beslut kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Beslutet kan överklagas av den sökande eller av sammanslutningens styrelse.  

Med beslutet följer en besvärsanvisning som ger anvisningar om hur man lämnar in ett klagomål. 

Enligt bostadsaktiebolagslagen, aktiebolagslagen och andelslagslagen kan beslutet verkställas innan det vunnit laga kraft. 

I lagen om bostadsrättsföreningar föreskrivs inte om möjligheten att verkställa beslutet innan det vunnit laga kraft.

Vanliga frågor

Du kan göra ansökan utan bilagor. Meddela i ansökan att bilagorna lämnas in när du fått dem. 

Vi skickar i allmänhet en begäran om komplettering och ber om att den sökande lämnar in de bilagor som behövs. Om du meddelar i ansökan att bilagorna lämnas in senare, väntar vi ett tag innan vi skickar begäran om komplettering. 

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av