Så här behandlas dina personuppgifter i delägarlagens anmälningar om kontaktuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland är personuppgiftsansvarig för de uppgifter om dig som du tillhandahållit oss eller som inhämtas av oss från andra källor. Inom Regionförvaltningsverket behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. 
Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Så här behandlar vi dina uppgifter för att samla in delägarlagets anmälningar om kontaktuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i kontaktregistret. När vi tar emot kontaktuppgifter registrerar vi dem och lämnar på begäran ut dem med stöd av offentlighetslagen. 

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • För delägarlagets ordförande/vice ordförande/ombudsmannen/ombudsmannens suppleant;
  • namn 
  • ställning i delägarlaget
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
 • uppgifter om delägarlaget

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679), dvs. behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sin lagstadgade skyldighet. Vi behöver inte den registrerades samtycke till denna behandling.

Enligt 33 § i lagen om samfälligheter ska delägarlaget tillställa Lantmäteriverket och regionförvaltningsverket uppgifter om styrelsens ordförande och vice ordförande eller ombudsmannen och dennes suppleant samt om deras adresser. 

Regelbundna informationskällor för personuppgifter är anmälningar som delägarlagen själva skickar. Personuppgifter kan också föras in i kontaktregistret från kontakter som regionförvaltningsverket tagit emot. Till exempel fiskericentralerna kan sporadiskt lämna uppgifter, såsom en förteckning över konstituerade delägarlag i fiskeområdet och kontaktpersoner jämte kontaktuppgifter. 

Vi förvarar personuppgifter så länge delägarlaget är konstituerat eller tills det anmält nya personuppgifter. Personuppgifterna raderas ur kontaktregistret, om delägarlaget har upplösts eller beslutat att förbli icke-konstituerat och anmält detta till regionförvaltningsverket.

Det sker ingen regelbunden överlåtelse av personuppgifter ur kontaktregistret och personuppgifter överlåts inte utanför EU/EES-området. På begäran kan vi lämna ut kontaktuppgifter ur registret i enlighet med 13 § och 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifterna i registret lämnas inte ut för kommersiella ändamål. Behandlingen av dina personuppgifter omfattar inte heller automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Uppgifterna i kontaktregistret är skyddade mot obehörig läsning, ändring och förstörning. Skyddet bygger på behörighetshantering, tekniskt skydd av databaserna och servrarna, fysiskt skydd av lokalerna, passagekontroll, kryptering av datakommunikationen och säkerhetskopiering av uppgifterna. Åtkomst- och behandlingsrättighet beviljas utifrån arbetsuppgift. Åtkomsten till system baseras på personliga användarkoder. För att övervaka verksamhetens ändamålsenlighet använder vi administrativa kontroller.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och be om en kopia av dem. Du har rätt att få veta till exempel om vi i vår verksamhet behandlar dina uppgifter. Du har också rätt att få veta om vi inte behandlar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade, komplettera dina personuppgifter och be oss radera dina personuppgifter eller begränsa användningen av dem. Du har rätt att få dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra dem till en annan aktör som ansvarar för behandlingen av uppgifterna.
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagstridigt sätt kan du överklaga eller lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till Dataombudsmannens byrå. Vi rekommenderar dock att man först kontaktar regionförvaltningsverkens dataskyddsombud (se kontaktuppgifterna nedan).

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarige och mer information om dataskydd
Dataombudsmannens byrå

Personuppgiftsansvarig:
Regionförvaltningsverkens uppgifter enligt denna anmälan har på riksnivå koncentrerats till ett regionförvaltningsverk som i egenskap av registeransvarig ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Besöksadress: Wolffintie 35, Vasa
Postadress: PB 1, 13035 AVI
Telefonväxel: 0295 016 000
Registratorskontoret: [email protected]

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud
tfn 0295 018 015
tietosuoja(at)avi.fi 

Om du behöver mer information om den behandling av personuppgifter som sker hos regionförvaltningsverken kan du kontakta regionförvaltningsverkets dataskyddsombud. För att kunna utnyttja dina rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid regionförvaltningsverket, vars kontaktuppgifter finns nedan. Om ditt ärende gäller behandlingen av dina personuppgifter vid någon annan organisation och inte vid regionförvaltingsverket, ska du i första hand kontakta den aktuella organisationen eller organisationens dataskyddsombud.

Om du har något att fråga om dina rättigheter som gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland:  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
PB 1, 13035 AVI
tfn 0295 016 000 
registratur.sodra(at)rfv.fi 

Länkar till lagar