Särskild granskning

På ansökan kan vi på regionförvaltningsverket förordna särskild granskning av bostadsaktiebolags, aktiebolags, bostadsrättsförenings eller andelslags förvaltning och bokföring under en viss förfluten tid eller särskild granskning av vissa åtgärder eller omständigheter.

Vi förordnar särskild granskning om vi anser att vägande skäl till granskning föreligger. Vägande skäl till särskild granskning är i regel misstanke om missbruk av sammanslutningens medel eller om ekonomiska fördelar för ledningen eller några aktieägare eller medlemmar på de övriga aktieägarnas eller medlemmarnas bekostnad. 

De misstänkta missbruken ska vara sådana att en särskild granskning skulle kunna bidra till ytterligare upplysningar t.ex. så att en skadeståndstalan kan väckas.

Göra ansökan

Vem som helst av bolagets aktieägare, andelslagets medlemmar eller bostadsrättsföreningens medlemmar kan ansöka om särskild granskning.

Särskild granskning kan också ansökas av sådana aktieägare eller medlemmar som inte biträtt förslaget på bolagsstämman.

Förslag om särskild granskning ska läggas fram vid bostadsaktiebolagets eller aktiebolagets bolagsstämma, vid andelslagets andelsstämma eller vid bostadsrättsföreningens möte. 

Det är alltid möjligt att föreslå särskild granskning på ordinarie bolagsstämma, andelsstämma och möte även om ärendet inte nämns i möteskallelsen. 

På extra bolagsstämma, andelsstämma eller möte kan särskild granskning föreslås endast om ärendet nämns i möteskallelsen. 

Ansökan om särskild granskning kan göras hos oss om förslaget biträtts

 • i fråga om aktiebolag och bostadsaktiebolag av aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna
   
 • i fråga om andelslag av medlemmar med minst en fjärdedel av det totala röstetalet hos medlemmarna eller en tredjedel av de vid stämman företrädda medlemmarnas röstetal
   
 • i fråga om bostadsrättsföreningar av minst en tiondel av samtliga medlemmar eller en tredjedel av de närvarande medlemmarna.

Du kan ansöka om särskild granskning endast i den omfattning som föreslagits vid bolagsstämman. Vi rekommenderar att förslaget också lämnas till bolagsstämman skriftligen. 

Ansökan ska skickas till registratorskontoret för regionförvaltningsverket för bolagets hemort inom en månad från stämman.

Den skriftliga ansökan är fritt formulerad. Ansökan ska innehålla en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för ansökan om särskild granskning.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter och ha följande bilagor:

 • sammanslutningens namn i dess officiella form och helst också bolagets FO-nummer (du hittar FO-numret i företags- och organisationsdatasystemet och i handelsregistret)
 • ett intyg om att den sökande är aktieägare eller medlem i andelslaget eller bostadsrättsföreningen (till exempel förteckning över aktier (aktiebok) eller medlemsförteckning)
 • en kopia av det mötesprotokoll från den stämma eller det möte där förslaget om särskild granskning har behandlats
 • en kopia av kallelsen om granskningen har föreslagits vid en extra stämma eller ett extra möte
 • ett förslag på särskild granskare samt ett skriftligt samtycke från den föreslagna granskaren att åta sig uppdraget (om en revisionsbyrå föreslås som särskild granskare ska byrån utse en huvudansvarig granskare)
 • namn- och adressuppgifter till styrelsens ordförande om dessa inte framgår av registerutdraget
 • kontaktinformation för sökanden eller för sökandenas kontaktperson (postadress för sändning av beslutet)
 • en fullmakt av eventuella samägare (om samägarna inte är sökande i ärendet)
 • en fullmakt för ombud.
 1. Först utreder vi grunderna till ansökan. Om de absoluta villkor som föreskrivs i lag inte uppfylls, avvisar vi ansökan.  
   
 2. Om ärendet utifrån ansökan är oklart, ber vi att den sökande lämnar ytterligare upplysningar i ärendet. 
   
 3. När vi fått utredning om att de absoluta villkoren som föreskrivs i lag uppfylls, hör vi sammanslutningens styrelse om ansökan. 
   
 4. Efter att vi fått de utredningar som behövs för handläggningen av ansökan är ärendet färdigt för avgörande.

Vi förordnar särskild granskning om det föreligger vägande skäl för granskningen. Vi bedömer skälen separat i varje fall.

Av ansökan ska framgå på vilka grunder den sökande misstänker att det finns någon oklarhet som kräver särskild granskning i bolagets verksamhet. I ansökan ska också bevis på de specificerade oklarheterna läggas fram.

Vi kan inte bedöma de omständigheter och bevis som den sökande framför innan vi utfärdar ett beslut utifrån de utredningar som vi erhållit. 

Regionförvaltningsverket kan alltid bedöma till vilka delar det föreligger vägande skäl att förordna särskild granskning, och vi kan förordna särskild granskning till dessa delar. 

Vi kan också avvisa ansökan delvis. 

Beslut om att förkasta en ansökan helt eller delvis fattas alltid separat i varje fall. Vi bedömer alltid de vägande skälen till särskild granskning från fall till fall.

En orsak till att ansökan förkastas kan vara att den sökande redan har kännedom om de omständigheter som han vill att ska granskas. Med särskild granskning är det endast möjligt att utreda fakta som den sökande inte har kännedom om.

En vanlig grund för förkastande är att särskild granskning är fel åtgärd i den aktuella situationen. Med särskild granskning är det inte möjligt att till exempel utreda den sökandes påståenden om att beslut som bolagsstämman fattat inte är behöriga eller klara upp tvister mellan aktieägare. 

För handläggningen av ansökan debiterar vi den sökande för en avgift som är 490 euro år 2024. 

Om den sökande återkallar ansökan tar vi ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsmängd som lagts ned på handläggningen av ansökan.

Till den sökande skickas en faktura för avgiften när beslut utfärdats i ärendet.

Vanliga frågor

Styrelsen kan inte ansöka om förordnande av särskild granskning. 

Styrelseledamöter, om de är aktieägare, kan i egenskap av aktieägare göra ansökan.

Ibland äger flera parter (till exempel ett äkta par eller ett dödsbo) aktierna tillsammans. Samägande är vanligast i bostadsaktiebolag.

Samägarna är i detta fall tillsammans en aktieägare, dvs. en enhet. Samägare kan endast utöva aktieägarens rättigheter tillsammans. 

Samägare kan göra ansökan tillsammans eller ge den ena av samägarna fullmakt att agera ensam i ärendet. 

Ansökan ska lämnas till regionförvaltningsverkets registratorskontor inom en månad från bolagsstämman. Tilläggstid kan inte beviljas.

Om du inte har alla bilagor som behövs kan du skicka komplettering till ansökan senare. 

Du kan ansöka om särskild granskning endast i den omfattning som föreslagits vid bolagsstämman. 

Du ska föreslå en särskild granskare i ansökan. I allmänhet föreslår sökande en revisor eller advokat. Regionförvaltningsverket ger endast ett förordnande om att granskning ska förrättas.

Regionförvaltningsverket utfärdar endast ett förordnande om särskild granskning och medverkar inte i ärendet efter detta. 

Den särskilda granskaren avger ett utlåtande om den särskilda granskningen. Utlåtandet presenteras för bolagsstämman. Efter detta har aktieägarna möjlighet att bedöma vilka åtgärder de omständigheter som lyfts fram vid granskningen föranleder. 

Den särskilda granskaren avger ett utlåtande om sin granskning. Granskaren har inte behörighet att ge föreskrifter, förordna ersättningar eller vidta några åtgärder överlag, utöver att ge ett utlåtande om granskningen.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av