Hyvinvointialueiden sote-valvonnan kehittäminen 

Aluehallintovirasto ja Valvira ovat valmistautuneet sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen ja hyvinvointialueiden käynnistymiseen Hyvinvointialueiden valvonnan suunnittelu ja kehittäminen -projektilla (HVA-projekti). Projekti päättyy 31.12.2022. Olemme koonneet tälle sivulle projektissa tuottamaamme tietoa valvonnan muutoksesta. 

Hyvinvointialueet ja palveluntuottajat ottavat vastuuta oman toiminnan asianmukaisesta ja laadukkaasta järjestämisestä ja tuottamisesta omavalvonnan keinoin. Omavalvonnasta säädetään järjestämislain 6. luvussa, sosiaalihuoltolaissa sekä laissa yksityisistä sosiaalipalveluista ja laissa yksityisestä terveydenhuollon palveluista. 

Järjestimme HVA-projektissa vuoden 2022 keväällä ja syksyllä hyvinvointialueiden valvonnan valmistelua tukevia tilaisuuksia. Tilaisuuksien ohjelmat ja esitykset löydät alta.

Usein kysytyt kysymykset

Hyvinvointialueet järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Ne myös valvovat niitä.Hyvinvointialueen valvontavelvollisuus koskee sekä oman järjestämistehtävän valvontaa että palvelutuotannon valvontaa.

Kun hyvinvointialue valvoo omaa järjestämistoimintaansa, sen pitää arvioida muun muassa

 • onko alueen asiakkaiden tarpeet ja yhdenvertainen saavutettavuus huomioitu
  • palveluiden suunnittelussa
  • tarpeen määrässä
  • laadun määrittämisessä ja toteutuksessa
  • palvelujen yhteensovittamisessa
 • toteutuuko julkisen vallan käyttö lainsäädännön edellyttämällä tavalla
 • onko hyvinvointialueella riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius huolehtia alueen sosiaali- ja terveydenhuollosta kaikissa tilanteissa. 

Hyvinvointialueen pitää valvoa sekä omien että hankkimiensa yksityisten palvelujen toiminnan laatua ja lainmukaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumista.

Hyvinvointialueen pitää varmistaa, että sen järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavalla yksityisellä palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palveluiden tuottamisesta.

Yksityisen palveluntuottajan pitää valvoa oman toimintansa palvelujen laatua ja turvallisuutta omavalvonnan keinoin. Lisäksi yksityisten palveluntuottajan pitää valvoa alihankintana hankkimiaan palveluja.

Hyvinvointialueen on järjestämisvastuunsa nojalla ohjattava ja valvottava hankkimiensa palvelujen laatua, lainmukaisuutta ja asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumista kuten omia palveluitaan. Hyvinvointialueen valvontavelvollisuus koskee myös yksityisten palveluntuottajien alihankkijoiden palveluita. Yksityisten palveluntuottajien valvonta on osa hyvinvointialueen omavalvontaa.

Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain mukaan hyvinvointialueella on yleisen valvontaviranomaisen rooli alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialue ohjaa ja valvoo kaikkia alueellaan toimivia sosiaalihuollon palveluja. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen osalta hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontavelvollisuus koskee vain niitä palveluntuottajia ja näiden alihankkijoita, joilta se hankkii palveluita.

Hyvinvointialueen pitää tehdä valvontaa ja ohjausta jatkuvasti toiminnan aikana.  Hyvinvointialue voi esimerkiksi

 • määritellä palvelujen tuottamista koskevia ohjeita
 • käydä säännöllisiä neuvotteluita
 • koota toiminnan laatuun ja turvallisuuteen liittyvä tietoa
 • kerätä palautetta.

Hyvinvointialueen täytyy dokumentoida toimenpiteensä ja varmistaa sopimuksissa valtuudet sekä puuttumismahdollisuudet.

Aluehallintovirasto myöntää toimialueellaan toimivien yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien toimiluvat ja vastaanottaa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteröinnit hyvinvointialueiden ilmoituksesta. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo toimialueellaan toimivia kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisiä palveluntuottajia. Valvira myöntää yksityisten sote-palvelujen palveluntuottajien luvat sekä valvoo ja ohjaa yksityisen palveluntuottajien toimintaa, kun palveluntuottaja toimii monen aluehallintoviraston alueella.

Hyvinvointialueen pitää toimittaa yksityisen palveluntuottajan tai tämän alihankkijan valvonnasta laatimansa tarkastuskertomus aluehallintovirastolle tiedoksi. Vastaavasti aluehallintovirasto ja Valvira lähettävät hyvinvointialueelle tiedoksi yksityistä palveluntuottajaa tai tämän alihankkijaa koskevan tarkastuskertomuksen.

Jos yksityisen palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toiminnassa ilmenee mahdollisia epäkohtia tai puutteita, hyvinvointialueen on ohjattava yksityistä palveluntuottajaa tai tarvittaessa pyydettävä yksityiseltä palveluntuottajalta ja tämän alihankkijalta asiasta selvitystä asettamassaan riittävässä määräajassa.

Epäkohtien tai puutteiden ilmettyä hyvinvointialueen on vaadittava niiden korjaamista asettamassaan riittävässä määräajassa.

Jos on kyse asiakas- tai potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista epäkohdista tai puutteista, hyvinvointialueen on vaadittava niiden välitöntä korjaamista.

Hyvinvointialueen on ilmoitettava välittömästi valvontaviranomaiselle yksityisen palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toiminnasta ilmenevistä asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavat epäkohdat ja puutteet.

Muistutuskäsittelyä koskevan lainsäädännön perusteella asiakkaalla tai potilaalla on halutessaan oikeus tehdä muistutus yksityisen palveluntuottajan toiminnasta joko hyvinvointialueelle tai suoraan yksityisen palveluntuottajan yksikköön. Jos asiakas tekee muistutuksen suoraan palveluntuottajalle, on muistutukseen perusteltua vastata suoraan yksiköstä, ellei se sisällä selkeästi myös hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvaa asiaa. Hyvinvointialue vastaa sen järjestämisvastuun piiriin kuuluvasta toiminnasta ja sen valvonnasta. Hyvinvointialue ottaa asiaan sisällöllisesti kantaa ja antaa asiassa vastauksen asiakkaalle palvelun järjestäjänä.

Aluehallintovirasto ja Valvira voivat siirtää valvontaviranomaiselle tulleen kantelun hyvinvointialueelle siltä osin, kun asiassa on kysymys asiakaslain (812/2000) 23 a §:n tai potilaslain (785/1992) 10 a §:n tarkoittamasta muistutuksen siirtämisestä tilanteessa, jossa muistutus kohdistuu hyvinvointialueelle palvelua tuottavan yksityisen palveluntuottajan toimintaan. Hyvinvointialueen täytyy pyytää asiassa selvityspyyntö yksityiseltä palveluntuottajalta, ottaa asiassa kantaa palvelunjärjestäjänä ja antaa muistutusvastaus asiakkaalle. 

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on sote-järjestämislain mukaisessa toiminnassaan varmistettava omavalvonnalla, että ne hoitavat tehtävänsä lainmukaisesti ja noudattavat tekemiään sopimuksia.

Omavalvonnalla hyvinvointialue ja yksityinen palveluntuottaja varmistavat asiakkaidensa yhdenvertaisuuden sekä palvelujensa

 • saatavuuden

 • jatkuvuuden

 • turvallisuuden

 • laadun.

Omavalvonnalla tarkoitetaan sitä, että palvelujen järjestäjä ja tuottaja valvovat, seuraavat ja arvioivat oman toimintansa laatua, lainmukaisuutta ja turvallisuutta. Omavalvonnan pitää olla ennakoivaa ja aktiivista toimintaa. Omavalvontaan kuuluu riskitilanteiden tunnistaminen ja epäkohtiin puuttuminen.

Tehtävien ja palvelujen omavalvonta on toteutettava osana niiden järjestämistä ja tuottamista. Hyvinvointialue ja yksityinen palveluntuottaja arvioivat jatkuvasti omaa toimintaansa, kuulevat asiakkaita ja potilaita laatuun ja asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottavat palautteen huomioon toiminnan kehittämisessä. 

Hyvinvointialueiden laajaan omavalvontavelvoitteeseen kuuluu oman järjestämistehtävänsä ja oman palvelutuotantonsa valvonnan lisäksi yksityisten palveluntuottajien valvonta. Omavalvontavelvollisuus koskee myös HUS-yhtymää siltä osin kuin se järjestää terveydenhuoltoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnasta säädetään järjestämislaissa (612/2022), sosiaalihuoltolaissa (13101/2014), vanhuspalvelulaissa (980/2012), laissa yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja laissa yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990).

Omavalvontaohjelma

Hyvinvointialueiden ja yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien pitää laatia toiminnastaan omavalvontaohjelma. Se on strateginen instrumentti, jolla varmistetaan, että palvelut järjestetään ja toteutetaan sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti.

Hyvinvointialueen omavalvontaohjelman täytyy kattaa kaikki hyvinvointialueen järjestämät ja sen lukuun tuotetut palvelut. Yksityisten palveluntuottajien omavalvontaohjelman pitää kattaa palveluntuottajan itse tuottamat ja alihankkijalta hankitut palvelut. Omavalvontaohjelmassa on muun muassa todettava, miten palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja puutteellisuudet korjataan.

Omavalvontaohjelma pitää sisällään sosiaalihuoltolaissa, yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitetut omavalvontasuunnitelmat sekä terveydenhuoltolain 8 §:ssä tarkoitetun suunnitelman laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden edistämisestä ja täytäntöönpanosta.  

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa asetuksella tarkemmat säädökset omavalvontaohjelman yleisestä sisällöstä ja laatimisestä. Valvira voi antaa määräyksiä omavalvontaohjelman tarkemmasta sisällöstä ja sen toteutumisen seurannasta. Omavalvontaohjelma, sen toteutumisen seuranta ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet pitää olla julkisesti nähtävänä.

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma on suunnitelma siitä, miten toimintayksikössä tai toimintakokonaisuudessa konkreettisin toimenpitein toiminnan laatua ja turvallisuutta valvotaan, seurataan ja arvioidaan. Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline.  Lisäksi terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa.

Valvira voi antaa tarkempia määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja sen toteuttamisen seurannasta. Lisätietoa omavalvontasuunnitelmien laadinnasta löydät Valviran verkkosivuilta.

Viranomaisvalvonnalla tarkoitetaan valtion valvontaviranomaisten toteuttamaa laillisuusvalvontaa ja valvontaan liittyvä ohjausta.

Valtion valvontaviranomaisina toimivat aluehallintovirastot ja Valvira. Ylin laillisuusvalvoja on eduskunnan oikeusasiamies. Yleinen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus, suunnittelu, kehittäminen ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle.

Valtion valvontaviranomaisten tehtävä on edistää ja varmistaa hyvinvointialueiden ja palvelujen tuottajien omavalvontaa ja puuttua silloin, kun omavalvonnan keinot eivät riitä. Viranomaisvalvonnan ja siihen liittyvän laillisuusohjauksen tavoitteena on varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuus, palvelujen lainmukaisuus ja laatu sekä palvelujen käyttäjien perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan toteutuminen. Ohjauksen tarkoituksena on ehkäistä jo ennakkoon asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä asiakkaan ja potilaan oikeuksia vaarantavien olosuhteiden ja käytäntöjen syntymistä. Valvonnalla puututaan palvelujen järjestämisessä tai toteuttamisessa ilmenneisiin lainvastaisiin epäkohtiin ja puutteisiin. Valvonnan tarkoituksena on, että toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat korjataan. Jälkikäteiseen valvontaan kuuluu aina myös ohjausta tilanteen korjaamiseksi.

Aluehallintoviraston ja Valviran tehtävänä on varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuus, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lainmukaisuus ja laatu sekä palvelujen käyttäjien perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan toteutuminen.

Järjestämislain perustella aluehallintovirastot valvovat toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen lainmukaisuutta ja antavat valvontaan liittyvää ohjausta. Aluehallintovirastot toteuttavat toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa ja myöntävät yksityisten palveluntuottajien luvat.

Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa valvonnan ja siihen liittyvän ohjauksen toimeenpanossa, yhteensovittamisessa ja yhdenmukaistamisessa. Lisäksi Valvira valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen lainmukaisuutta sekä antaa valvontaan liittyvää ohjausta silloin, kun kysymyksessä ovat

 1. periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat
 2. usean aluehallintoviraston toimialuetta tai koko maata koskevat asiat
 3. asiat, jotka liittyvät olennaisesti Valvirassa käsiteltävään muuhun sosiaalihuoltoa tai terveydenhuoltoa taikka sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöä koskevaan valvonta-asiaan
 4. asiat, joita aluehallintoviraston valvonta-asioita käsittelevät virkamiehet ovat esteellisiä käsittelemään.

Aluehallintoviraston ja Valvira tehtäviin kuuluvat lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palveluntuottajien valvonta ja toimilupien myöntäminen sekä useita muita sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan ja toiminnan edellytyksien varmistamiseen liittyviä tehtäviä, joista on säädetty erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä sekä laissa aluehallintovirastoista (896/2009) ja laissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (669/2008). Aluehallintovirastojen ja Valviran tehtävistä voit lukea lisää virastojen verkkosivuilta.

Hyvinvointialueiden viranomaisvalvonnan yhteyshenkilöt sosiaali- ja terveydenhuollossa

Valvomme yhdessä Valviran kanssa hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistehtävän ja palvelujen omavalvonnan toteutumista.

Olemme nimenneet hyvinvointialueille yhteyshenkilöt, jotka toimivat alueen yhteyshenkilöinä sote-valvontaan liittyvissä asioissa.

 • Helsingin kaupunki sekä  Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue: terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Arvonen

 • Helsingin kaupunki sekä Vantaa-Keravan, Länsi-Uusimaan, Keski-Uusimaan ja Itä-Uusimaan hyvinvointialue: sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Jaana Vilpas

 • HUS-yhtymä: aluehallintoylilääkäri Tuula Meinander

 • Valviran yhteyshenkilö: lakimies Arttu Malava

 • ylitarkastaja Taija Liukkonen
 • Valviran yhteyshenkilö: ylitarkastaja Tuula Kotimäki
 • sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Eskelinen
 • Valviran yhteyshenkilö: ylitarkastaja Elina Uusitalo
 • yksikön päällikkö Pia Leikasto
 • Valviran yhteyshenkilö: lakimies Päivi Vuorinen
 • yksikön päällikkö Niina Siirilä
 • sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Aarnio
 • ylitarkastaja Annina Sadeoja (valmius ja varautuminen)
 • Valviran yhteyshenkilö: lakimies Hanna Kärki
 • lakimies Heli Kajava
 • Valviran yhteyshenkilö: lakimies Niina Rytilahti

Menneiden valtakunnallisten tilaisuuksien ohjelmat ja esitykset

Tilaisuuden ohjelma

Ajankohtaista Valvirasta
ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira

Lainsäädännölliset muutokset sote-palveluiden valvonnassa
lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden omavalvonta
Lakimies Riitta Husso, Valvira

Valvontaviranomaiset valmistautuvat hyvinvointialueiden käynnistymiseen
HVA-projektin projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Valtava-hanke uudistaa sote-tietotuotantoa
kehittämispäällikkö Petri Huovinen, Valvira

Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvien sote-palveluiden valvonta
yksikön päällikkö Niina Väkeväinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Soteri-projekti uudistaa lupa- ja valvontaviranomaisten rekisteriä
projektipäällikkö Katja Turunen, Valvira

Ammattioikeudet ja ammattihenkilöiden valvonta
johtaja Jussi Holmalahti ja ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen, Valvira

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestäminen
ylitarkastaja Jenni Lahtinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-palveluiden arvioinnit ja valvontahavaintoraportit hyvinvointialueiden oman valvonnan tukena
kehittämispäällikkö Vesa Syrjä, THL

Case Pirkanmaa: Valvontatehtävän valmistelu hyvinvointialueella
projektipäällikkö Kirsi Sario, Pirkanmaan liitto

Programet

Lagändringar av social- och hälsovårdstillsyn i sote-reformen
överinspektör Pia Ekqvist, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Välfärdsområdenas ansvar över social- och hälsovårdstillsyn
överinspektör Leila Eklöv, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Egenkontroll ledande överinspektör för socialvården
Nina Siro-Södergård, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Projektet för planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena (VFO-projektet)
chef for social- och hälsovårdsenheten, Niina Siirilä, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Projektet för överkommunal övervakningscentral
projektchef Karolina Olin, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Främjande av hälsa och välfärd överinspektör
Jenni Lahtinen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Beredskap
överinspektör Annina Sadeoja, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Utveckling av myndighetstillsyn baserad på data och informationsproduktion, Valtava - projektet
överinspektör Carola Arjatsalo, Valvira

Tillsyn av social- och hälsovårdens informationssystem
överinspektör Essi Haglund, Valvira

Utvärderingsrapporter om social- och hälsovårdstjänster av välfärdsområde
utvärderingschef Katja Croell, Institutet för hälsa och välfärd

Klient- och patientsäkerhet
servicechef Jaana Kalliokoski, Klient- och patientsäkerhetscentret

Avaus ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira

Valvonnan painopiste hyvinvointialueille - omavalvonnan rooli vahvistuu johtaja Jaska Siikavirta, STM

Mikä muuttuu sote-valvonnassa ja sen ohjauksessa 2023? HVA-projektin projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kommentti viranomaisvalvojan näkökulma yksikönpäällikkö Niina Väkeväinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kommentti hyvinvointialueen näkökulma projektipäällikkö Karolina Olin, Varsinais-Suomi 

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen näkökulma. Mikä muuttuu sote-valvonnassa? ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn enimmäisaikojen tiukentaminen hallitusneuvos Merituuli Mähkä, STM

Kommenttipuheenvuoro, Erikoissairaanhoidon valvonta lakimies Reijo Jormanainen, Valvira

Kommenttipuheenvuoro, Perusterveydenhuollon valvonta ylitarkastaja Maarit Penttilä, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Ammattihenkilövalvonta ryhmäpäällikkö Mervi Koivuniemi, Valvira

Hyvinvointialueet tietojärjestelmien valvojina yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira

Valvontaviranomaisen ja hyvinvointialueen yhteistyö aluehallintolääkäri Tuula Tarkiainen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Ennakkoinfo Valviran ja aluehallintovirastojen sote-valvontaohjelmasta ryhmäpäällikkö Kirsti Tolonen, Valvira

Valtionvarainministeriön tervehdys finanssineuvos Mikko Saarinen, VM

Menneiden alueellisten tilaisuuksien ohjelmat ja esitykset

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Leena Laajala, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne:

Omavalvonta
ylitarkastajat Jaana Aarnio ja Aulikki Hautsalo, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Essi Haglund, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Hannele Ridanpää, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Kristiina Poikajärvi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne:

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
ylitarkastaja Oona Mölsä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat - case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
terveydenhuollon ylitarkastaja Aino Mäkitalo, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Jenni Björkman, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Tiina Hetemaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Ulla Ahonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa ja aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat: case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Jenni Björkman, Valvira

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Jaana Leipälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Maria Siurua, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne

Pohjois-Pohjanmaa: valvontapäällikkö Elisa Roimaa ja asiantuntija Hanna-Riitta Kahelin
Kainuu: laatupäällikkö Virpi Korhonen
Lappi: Liisa Niiranen

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
lakimies Mariana Lantto ja sosiaalihuollon ylitarkastaja, tiimipäällikkö Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto

Sote-valvonnan yhdyspinnat: case Neuvola / Koulu- ja opiskelijath / Oppilashuolto
ylitarkastaja Raija Fors, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Marko Elo, Valvira

Tilaisuuden ohjelma

Tervetulosanat ja valvontaviranomaisten esittäytyminen
johtaja Heikki Mäki, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Hyvinvointialueiden valvontatehtävän valmistelun tilanne

Satakunta: yksikön päällikkö Katri Siiri-Valovirta
Varsinais-Suomi: projektipäällikkö Karolina Olin ja hankejohtaja Sirpa Rantanen

Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus
yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Pauli Kamsula ja johtava sosiaalihuollon ylitarkastaja Nina Siro-Södergård, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Keskus koordinoimassa asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanoa hyvinvointialueilla
ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Hyvinvointialueiden arviointi ja arvioinnin tietopohja
arviointipäällikkö Katja Croell, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta
ylitarkastaja Marko Elo, Valvira