Beslutssammandrag om begäran om omprövning

Här hittar du sammandrag av beslut gällande begäran om omprövningar. 

Man kan begära att regionförvaltningsverket omprövar vissa beslut som rör elever och studerande och som fattats av en utbildningsanordnare. Vi behandlar också begäran om omprövningar av beslut som gäller specialomsorg och specialomsorgsprogram. 

Om du vill ha mer information om något beslut, vänligen kontakta registratorskontoret.

Registraturtjänster

Mer information om begäran om information gällande våra handlingar och eventuella priser på dem finns på sidan Regionförvaltningsverkets informationstjänst.

Vi kompletterar sidan.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Undervisningsväsendet
Beslutsdatum 3.7.2020
diarienummer LSSAVI/7835/2020 och LSSAVI/8135/2020

En elev har rätt att fortsätta sin skolgång i en sekundär skola, om det inte entydigt har beslutats om skolplats för viss tid

Beskrivning av ärendet 

I begäran om omprövning yrkades det att rektorns beslut om att inte bevilja en sekundär studieplats upphävs.

Rektorn ansåg att vardera eleven hade beviljats en sekundär studieplats för ett läsår i sänder. Rektorn åberopade det principbeslut som kommunens undervisningsnämnd fattat om antagning som elev, enligt vilket en sekundär studieplats kan beviljas för viss tid. Skolornas undervisningsgrupper var fulla, varför det inte var möjligt att ta emot sekundära elever under det kommande läsåret.

I det första fallet hade rektorn fattat beslut om en sekundär studieplats tills vidare för en elev som inledde sin femte årskurs när den grundläggande utbildningen började. I fråga om den andra årsklassen hade rektorn fattat ett tidsbestämt beslut och i fråga om den tredje och fjärde årsklassen inget beslut alls. I det andra fallet hade rektorn ursprungligen anvisat skolan som närskola för eleven, men på basis av en kompletterande utredning hade rektorn fattat ett nytt beslut och bytt skolan från närskolan till en sekundär skola. Beslutet hade fattats för den första årsklassen, men det hade inte delgetts vårdnadshavaren. Rektorn hade inte i sitt telefonsamtal med vårdnadshavaren nämnt att beslutet hade fattats för ett läsår. I fråga om den andra och tredje årsklassen hade rektorn inte fattat skriftliga beslut.

Beslut i ärendet 

Regionförvaltningsverket upphävde två av rektorns beslut genom vilka eleverna inte hade beviljats en sekundär studieplats för det följande läsåret. Regionförvaltningsverket ansåg att eleverna och deras vårdnadshavare med stöd av principen om skydd för berättigade förväntningar i 6 § i förvaltningslagen hade rätt att lita på att eleverna får fortsätta som sekundära elever i skolan till utgången av den sjätte årsklassen.

Grunder för beslutet

Regionförvaltningsverket konstaterade att det centrala innehållet i principen om skydd för berättigade förväntningar är förvaltningskundens rätt att lita på att myndigheten följer sitt beslut och inte undanröjer ett beslut som skyddar en fördel eller rättighet för kunden utan någon lagstadgad grund. Principen framgår för sin del av bestämmelserna om rättelse av sakfel i 50 § i förvaltningslagen. En myndighet kan med stöd av bestämmelsen i fråga undanröja endast ett beslut som är behäftat med sakfel eller ett fel i förfarandet. För att ett beslut ska kunna undanröjas till en parts nackdel krävs dessutom i princip att parten samtycker till rättelsen.

I det första fallet ansåg regionförvaltningsverket att ett beslut som fattats tills vidare när den grundläggande utbildningen inleddes var lagenligt och att det således inte fanns någon grund för att undanröja beslutet och behandla ärendet på nytt med stöd av 50 § i förvaltningslagen. Undanröjandet av beslutet skulle i vilket fall som helst ha förutsatt vårdnadshavarnas samtycke. I det andra fallet hade familjen enligt regionförvaltningsverkets uppfattning rätt att lita på att eleven kan fortsätta skolgången i skolan tills lågstadiet avslutas; ett beslut som fattats för viss tid när den grundläggande utbildningen inleddes hade inte delgetts familjen på det sätt som förutsätts i förvaltningslagen, så att familjen hade fått kännedom om att skolplatsen var för viss tid och dessutom vid behov kunnat söka ändring i beslutet, och rektorn hade inte över huvud taget fattat skriftliga beslut för de två följande årsklasserna.

Regionförvaltningsverket påpekade också att enligt 2 § 3 mom. i grundlagen ska myndigheterna i sin verksamhet noggrant följa lagstiftningen. Utbildningsanordnaren ska låta bli att tillämpa det beslut som styr antagningen som elev, om iakttagandet av beslutet skulle leda till en lagstridig lösning. Iakttagandet av beslutet i fråga om den sekundära skolplatsens visstidskaraktär skulle strida mot principen om skydd för berättigade förväntningar och borde därför inte ha tillämpats.

Mer information:

  • Lag om grundläggande utbildning
  • Förvaltningslag