Anmälningspliktig djurhållning

Om du tänker grunda en husdjursgård eller du bedriver djurassisterad verksamhet ska du lämna en anmälan till oss.  
 
Inom djurhållning ska lagen om djurvälfärd och andra bestämmelser som är i kraft följas.   

Information om anmälan

Gör en anmälan, om du:

Du ska lämna en anmälan om 

1.    du bedriver sådan regelbunden saluföring, annan överlåtelse eller förmedling av sällskaps- och hobbydjur, där 
a.    du säljer eller annars överlåter katter, hundar, frettar eller kaniner från minst tre kullar som verksamhetsutövaren själv fött upp per år  
b.    du säljer, annars överlåter eller förmedlar minst tio andra katter, hundar, frettar eller kaniner än sådana som du själv fött upp per år 
c.    du säljer eller annars överlåter minst sex hästar eller andra hästdjur per år 
d.    du bedriver motsvarande verksamhet med små sällskaps- och hobbydjurarter, då djur regelbundet finns i minst sju burar, terrarier eller akvarier. 
 

2. du i stor skala håller sällskaps- och hobbydjur, där du håller 
a.    minst sju hundar, katter eller frettar som är äldre än sex månader 
b.    minst sju hästdjur som är äldre än tolv månader 
c.    minst tio kaniner som är äldre än sex månader eller 
d.    små sällskaps- och hobbydjurarter så att djur regelbundet finns i minst tjugo burar, terrarier eller akvarier.  
 
3. du samtidigt och regelbundet håller minst sex hundar eller katter för skötsel, förvaring eller dressyr, 

4. du hyr, tar emot för förvaring eller skötsel, träning eller dressyr trav- eller ridhästar eller andra hästdjur. Eller ger utbildning i användning och hantering av nämnda djur, om du samtidigt och regelbundet håller sammanlagt minst sex djur. 
 
5. du bedriver sådan verksamhet som avses i 1 b–c-punkten, 2 a–c-punkten samt 3 och 4 punkten, om den gäller sammanlagt minst femton hundar, katter, frettar, kaniner, hästar eller andra hästdjur. 
 

6. du på annat sätt bedriver yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning som avses i punkterna 1-5.   

Om du håller på att inleda yrkesmässig eller annars omfattande hållning av sällskaps- och hobbydjur, gå till väga på följande sätt:

1.    Ta reda på vilka krav djurskyddsbestämmelserna ställer för hållningen av olika djurarter. Kontakta kommunalveterinären i din region om det behövs. 
2.    Håll en uppdaterad förteckning över djuren som är används i verksamheten. 
3.    Lämna en anmälan till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret via e-tjänsten eller med en blankett. Du hittar länkarna nere på den här sidan.   

Blankett     
Skicka blanketten till det regionförvaltningsverks registratorskontor i vars område verksamheten bedrivs. Du hittar länken till kontaktuppgifterna för registratorskontoren längst ner på sidan. 

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
Din anmälan ska ha motsvarande uppgifter som i fältet ytterligare uppgifter i blanketten eller en separat bilaga.  

Utöver allmänna uppgifter om den planerade verksamheten ska det av anmälan framgå 

  • uppgift om de djurarter och det antal djur som verksamheten omfattar 
  • utredning om djurhållningsplatserna 
  • utredning om djurhållarens eller djurhållarnas kompetens 
  • utredning om hur djurens skötsel avses bli ordnad. 

Gör anmälan minst 30 dygn innan verksamheten inleds.

Vi för register över de djurhållare som gjort anmälan. När vi har granskat anmälan kan vi meddela de föreskrifter som behövs för att förebygga djurskyddsskador. Om din verksamhet inte uppfyller djurskyddskraven, kan vi efter att ha hört dig förbjuda dig att bedriva verksamheten. Kommunalveterinären övervakar att djurskyddslagstiftningen iakttas.

Handläggningsavgift för anmälan är 85 euro.  

Handläggningsavgift för anmälan om husdjursgård  är 170 euro

Om det sker förändringar i verksamheten, meddela oss om detta 30 dygn innan verksamheten ändras eller avslutas.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Livsmedelsverket

Mer information i ämnet