Ungdomsväsendet

Regionförvaltningsverkets ungdomsväsende har som uppgift att utveckla ungdomsarbetet och genomföra målen inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken på riksnivå. Vi utvecklar ungdomsarbetet och tjänsterna som erbjuds till de unga tillsammans med kommunerna och tredje sektorn.

Våra centrala mål är att

  • Genomföra och utveckla riksomfattande ungdomsarbete och ungdomspolitik på regional nivå.
  • Bevilja statsunderstöd och bedöma effekterna av beviljade statsunderstöd.
  • Ordna fortbildning och förmedla information som rör ungdomsbranschen till dem som arbetar inom ungdomsarbetet.
  • Sammanställa uppgifter om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt bedöma om tjänster för unga är tillräckliga, högklassiga och tillgängliga.
  • Stödja och genomföra det internationella ungdomsarbetet i regionen.

Vi utbildar

Vi arrangerar fortbildning och olika evenemang för dem som arbetar med unga.  Under utbildningarna berättar vi om aktuella fenomen inom ungdomssektorn och ger aktuell information om ungdomsverksamhetssektorn.

Evenemang och utbildning

Vi beviljar understöd

Vi beviljar statsunderstöd för regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbetet. Vi utvärderar också konsekvenserna av projekt som genomförts med statsunderstöd.

Understöd

Vi producerar information om tjänsterna till unga

Vi samlar in information om de till unga riktade tjänsternas tillräcklighet, kvalitet och tillgänglighet.

Utgående från informationen utvärderar vi tjänsterna och publicerar vi rapporter och statistik. Om resultaten av vårt arbete kan du läsa på vår webbplats nuorisotilastot.fi och i rapporten Utvärdering av basservicen.

Vi främjar internationellt samarbete

Vi främjar de ungas internationalisering och möjligheterna för experter inom ungdomssektorn att samarbeta och bilda nätverk på internationell nivå. Vi har egna bilaterala internationella partners och av undervisnings- och kulturministeriet anvisade internationella kontakter.

Regionförvaltningsverkets internationella uppgifter

Länkar till lagar