Vatten och miljö

Vi behandlar tillståndsansökningar som gäller projekt enligt vattenlagen. Vi behandlar tillståndsansökningar som gäller projekt enligt vattenlagen. Vi behandlar dessutom miljötillståndsansökningar för verksamheter som kan ha omfattande miljökonsekvenser.

Projekt som främjar den gröna omställningen kan få företräde vid behandlingen av tillståndsansökningar åren 2023–2026.

Du kommer väl ihåg att du inte får inleda arbeten innan vi har beviljat tillståndet och det har vunnit laga kraft. 

En anläggning som levererar hushållsvatten ska ansöka om tillstånd hos regionförvaltningsverket om det vatten som verket levererar inte uppfyller de kemiska kvalitetskraven. Vi beviljar dispens för den tid som reparationsåtgärderna pågår, om hushållsvattnet inte kan skaffas på något annat skäligt sätt och avvikelsen inte medför olägenhet för hälsan.