Sammandrag av klagomålsbeslut inom miljö- och hälsoskyddet

Skriv minst tre bokstäver och skrolla neråt på sidan. Tryck inte på retur-knappen. Resultaten blir synliga automatiskt.

2022

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Miljö- och hälsoskyddet
Beslutsdatum 4.2.2022
diarienummer ISAVI/8947/2021

Myndigheten måste ge kunden tydliga och begripliga anvisningar

Beskrivning av ärendet

Klaganden hade varit tvungen att kontakta hälsoinspektören eftersom husbolaget hade försummat hälsoinspektörens uppmaning att göra reparationer.

Hälsoskyddsmyndigheten hade gjort en dokumentgranskning och uppmanade i inspektionsberättelsen husbolaget att göra reparationer. Hälsoskyddsmyndigheten uppmanade husbolaget att göra nödvändiga reparationer för att eliminera eventuella faktorer som orsakade sanitära olägenheter. De nödvändiga reparationerna skulle göras inom den tidsfrist som myndigheten uppgett. Husbolaget var också tvunget att underrätta myndigheten om att reparationerna blivit färdiga och lämna myndigheten en utredning om reparationsarbetet. Husbolaget lät dock inte göra de reparationer som behövdes, och hälsoskyddsmyndigheten kom inte ihåg att följa upp resultatet av sin uppmaning.

Beslut

Regionförvaltningsverket gör kommunens hälsoskyddsmyndighet uppmärksam på att myndighetens styrning och rådgivning samt uppmaningar som ges måste vara tydliga. Parten måste förstå vad den är förpliktad att göra och vad som händer om åläggandet inte följs. Myndigheten måste också försäkra sig om efterkontrollen av dess uppmaningar och förelägganden.

Beslutsgrunder

I hälsoskyddslagen nämns inte uppmaning som ett medel myndigheten kan använda sig av. Om kommunens hälsoskyddsmyndighet ger en uppmaning kan det tolkas som att det motsvarar allmän handledning och rådgivning om hälsoskydd i enlighet med 6 § i hälsoskyddslagen.

Med uppmaning kan också avses faktisk behandling. Om den som fått uppmaningen inte vidtar de åtgärder som krävs inom utsatt tid vidtar myndigheten behövliga myndighetsåtgärder (t.ex. föreläggande, förbud eller tvångsmedel).

I det aktuella fallet innehöll inspektionsberättelsen ett tydligt förpliktande, dvs. en uppmaning av hälsoinspektören att göra reparationer före ett visst datum samt en skyldighet att underrätta hälsoinspektören om att reparationerna blivit färdiga. En inspektionsberättelse är dock inte ett beslutsdokument som man kan överklaga eller begära omprövning av.

En uppmaning kan förstås som ett kraftigare krav (se krav) än en begäran (se begäran) av en myndighet att en åtgärd ska vidtas. Myndigheten ska dock använda ett sakligt, klart och begripligt språk. I enlighet med god förvaltningssed ska myndigheten formulera sådana här krav på så sätt att den som är föremål för uppmaningen tillräckligt exakt vet vad som krävs av honom eller henne och varför. Om en myndighet formulerar uppmaningen alltför allmängiltigt, till exempel att uppmaningen gäller att utreda en sanitär olägenhet kan det senare uppstå en konflikt om huruvida uppmaningen har följts över huvud taget.

Enligt Regionförvaltningsverket i Östra Finlands uppfattning vore det bra att ge en uppmaning som ett separat brev så att den som är ansvarig för att utreda den sanitära olägenheten förstår att följa den givna uppmaningen. Det handlar om myndighetens motiverade krav att vidta åtgärder för att utreda en sanitär olägenhet.

Centrala lagar och rekommendationer

  • Förvaltningslagen 7 och 8 §
  • Hälsoskyddslagen 6 §

2021

Regionförvaltningsverket i Östra Finland 
Miljö- och hälsoskyddet
Beslutsdatum 6.9.2021
diarienummer ISAVI/9913/2020

I ett ärende som gällde misstanke om sanitär olägenhet borde ett överklagbart beslut ha getts 


Beskrivning av ärendet 

De klagande hade krävt att kommunens hälsoskyddsmyndighet skulle ålägga bostadsaktiebolaget att flytta en bullrig pump till en annan plats i grannbyggnaden. 

Enligt de klagande har hälsoinspektör A:s agerande i behandlingen av ärendet inte varit förenligt med kraven på god förvaltning och de klagandes rätt till behörig behandling har inte tillgodosetts.

Beslut i ärendet 

Den klagande borde ha getts ett överklagbart beslut.

Organet borde ha sett till att tjänsteinnehavaren agerade i enlighet med god förvaltning med iakttagande av gällande bestämmelser och föreskrifter.  

Regionförvaltningsverket påpekar i sitt beslut för miljö- och hälsoskyddsorganet att det inte har sett till att tjänsteinnehavaren handlar i enlighet med god förvaltning samt utför de uppgifter som hör till tjänsteförhållandet med iakttagande av gällande bestämmelser och föreskrifter samt arbetsgivarens arbetslednings- och tillsynsföreskrifter.

Regionförvaltningsverket följer upp hur de åtgärder som vidtas för att rätta till saken verkställs och genomförs vid sidan av det normala styrnings- och tillsynsarbetet. Vid behov inleder regionförvaltningsverket behandlingen av ett separat tillsynsärende för att få situationen på den nivå som lagstiftningen förutsätter.

Grunder för beslutet 

Regionförvaltningsverket uttryckte som sin uppfattning att om en parts uppfattning om förekomsten av en eventuell faktor eller omständighet som orsakar sanitär olägenhet i bostadsutrymmena avviker från hälsoskyddsmyndighetens tolkning, ska hälsoskyddsmyndigheten erbjuda en möjlighet att få ett överklagbart beslut i ett ärende som gäller misstanke om sanitära olägenheter. Ett sådant beslutsdokument är till exempel ett förvaltningsbeslut av en myndighet om att avsluta behandlingen av ett ärende som grundar sig på inspektionsberättelsens slutsatser och motiveringar. Inspektionsberättelsen är inte ett beslutsdokument som kan överklagas eller för vilket man kan begära omprövning. 

Miljö- och hälsoskyddets tillsynsenhet har i sin utredning om myndighetstillsynsärendet till regionförvaltningsverket för tre år sedan beskrivit att den genomför och främjar god förvaltning och rättsskydd i förvaltningsärenden på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. Tillsynsenheten beskrev att den aktivt börjat utveckla tillsynsförfaranden, förenhetliga tillsynsåtgärderna och rapporteringen samt beskrev förfarandet för att säkerställa regional enhetlighet i sin tillsyn. 

Utifrån de missförhållanden som framkommit i klagomålsärendet har hälsoinspektören inte vidtagit de korrigerande åtgärder som tillsynsenheten beskrivit för att säkerställa regional enhetlighet i tillsynen samt genomföra god förvaltning och rättsskydd i förvaltningsärenden.  

Centrala lagar och rekommendationer

  • grundlagen 21 § 1 och 2 mom.
  • förvaltningslagen 6, 39, 43, 46 §

2020

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Miljö- och hälsoskydd
Beslutsdatum 2.1.2020
diarienummer ESAVI/5508/2019

En bostads sanitära olägenhet ska bedömas på behörigt sätt, men en boendes symtom är inte en grund för ett föreläggande av hälsoskyddsmyndigheten

Beskrivning av ärendet

En boende upplevde att husbolaget inte hade handlat tillräckligt snabbt i fråga om misstanken om sanitära olägenheter i sin radhusbostad och bad om hjälp av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Invånaren upplevde att hen hade upplevt sina symtom i lägenheten i åratal. Ärendet inleddes hos myndigheten, men under processen upplevde den boende att myndigheten inte tillräckligt snabbt kräver åtgärder av husbolaget och att den kan manipuleras av husbolaget och att de boendes symtom inte beaktas. I ärendet är det också fråga om på vilka grunder och hur hälsoskyddsmyndigheten kan kräva att husbolaget vidtar åtgärder vid misstanke om sanitära olägenheter där den information som används förändras under processen.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten konstaterade vid sin första bostadsinspektion i februari 2017 att det utifrån observationerna inte fanns någon anledning att ge en tidsbunden uppmaning till reparationer. Myndigheten gav då endast rekommendationer till husbolaget om olika förbättringar av förhållandena i bostaden bl.a. i fråga om ventilationen. En privat expert på byggnadshälsa som boenden beställt upptäckte fuktskador/mikrobiella skador i bottenbjälklaget. Vid tilläggsutredningar avslöjades att det finns ett luftläckage från bottenbjälklaget till bostaden och att myndigheten gav husbolaget en reparationsuppmaning. Husbolaget ville åtgärda situationen genom att täta konstruktionerna, vilket skulle hindra att luft tränger in i bostaden från bottenbjälklaget. Så gjorde man också till slut. Husbolaget fortsatte att utreda bottenbjälklagets övriga skick, och skador på bottenbjälklaget upptäcktes i större omfattning än vad man ursprungligen uppskattat. Också läckageluft trängde fortfarande in i bostaden. När klagomålsbeslutet färdigställdes var den kommunala myndighetsprocessen ännu oavslutad, men hälsoskyddet meddelade att det övervakar att husbolaget gör mer omfattande nödvändiga reparationer i bottenbjälklaget.

Beslut i ärendet

Hälsoskyddsmyndigheten har agerat lagenligt i ärendet. Myndigheten ska motivera sin egen verksamhet tillräckligt i sina handlingar, även om verksamheten hade varit ändamålsenlig.

Regionförvaltningsverket konstaterade i sitt beslut att myndigheten inte har handlat lagstridigt vid behandlingen av ärendet. Myndighetsdokumentationen ska dock vara entydig och lättläst, så att kunden förstår läget i processen och myndigheten å andra sidan själv bättre kan följa processen. Myndigheten och den boende ska också alltid få tillräcklig dokumentation om de reparationer som gjorts.

Grunder för beslutet

Myndighetsprocesserna och termerna i dem är ofta okända för kunderna och de bör i tillräcklig utsträckning förklaras i myndighetshandlingar. Husbolaget planerar reparationerna, och därför ska deras planer, arbetsprotokoll, fotografier och annan dokumentation bedömas noggrant hos myndigheten och ges en skriftlig bedömning. Tätning av träkonstruktioner i byggnader är i allmänhet särskilt krävande. I praktiken förutsätter det efter att tätningen har gjorts en utredning av en expert om hur väl tätningen fungerar. I klagomålet ansågs det vara ett missförhållande att inspektionerna hade varit ytliga och organoleptiska och att konstruktionerna inte hade undersökts på insidan. Hälsoskyddsmyndigheten utför i regel inte undersökningar som söndrar ytor när sanitära olägenheter utreds. Dessutom konstaterades det i regionförvaltningsverkets beslut att en boendes symtom är viktig bakgrundsinformation vid bedömningen av bostadens sanitära olägenhet, men hälsoskyddsmyndigheten kan inte konstatera sanitära olägenheter på basis av en boendes symtom. Hälsoskyddsmyndigheten kan förplikta husbolaget genom att konstatera en omständighet i bostaden (t.ex. lukt, synlig skada) som eventuellt kan orsaka sanitär olägenhet.

Mer information:

  • Hälsoskyddslagen
  • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga
  • Valviras anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Beslutsdatum 13.11.2020
diarienummer ISAVI/793/2020

Det ankommer på hälsoskyddsmyndigheten att utreda en bostads sanitära olägenhet

Beskrivning av ärendet 

Ifråga om en misstanke om sanitära olägenheter var boendena i kontakt med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, eftersom de var oroade över de sanitära olägenheter som asbestrenoveringen av husbolaget medför. Boendena antog att utredning av sanitära olägenheter i bostäder och säkerställande av åtgärder hör till hälsoskyddsmyndigheten. Hälsoskyddsmyndigheten utredde saken av husbolaget och fick inspektionsuppgifter av arbetarskyddsmyndigheten. Hälsoskyddsmyndigheten genomförde inte någon inspektion i bostäderna för att utreda sanitära olägenheter eller vidtog behövliga myndighetsåtgärder. Myndigheten instruerade de boende att tillsynen över ärendet ankommer på arbetarskyddsmyndigheten. Ärendet anhängiggjordes inte och myndigheten inledde inte ärendet trots att arbetarskyddsmyndigheten fick kännedom om ett temporärt användningsförbud.

Beslut i ärendet 

Regionförvaltningsverket ger en anmärkning till den kommunala hälsoskyddstjänsteinnehavaren, eftersom ett ärende som gäller misstanke om sanitära olägenheter i en bostad borde ha anhängiggjorts hos den behöriga myndigheten på basis av att boendena tagit kontakt. Myndigheten borde ha tagit upp det ärende som gäller boendehälsan till behandling senast när arbetarskyddsmyndigheten fick kännedom om beslutet om avbrytande som fattats vid objektet.

Enligt regionförvaltningsverkets uppfattning borde den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ha utrett om det förekommer sanitära olägenheter i bostaden och vidtagit behövliga myndighetsåtgärder för att förebygga eller minska de sanitära olägenheterna samt säkerställa att de sanitära olägenheterna undanröjs.

Grunder för beslutet 

Tillsynen över förhållandena i bostäderna ankommer på den kommunala hälsoskyddsmyndigheten i enlighet med hälsoskyddslagen. Hälsoskyddsmyndigheten har till uppgift att utreda och bedöma om det i bostaden förekommer förhållanden eller faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet.

Arbetarskyddsmyndigheten har inte behörighet att övervaka förhållandena i bostäderna. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ska efter att ha konstaterat att en bostad har en sanitär olägenhet kräva att olägenheten undanröjs samt vidta andra behövliga åtgärder i enlighet med hälsoskyddslagen.

Utifrån kundens kontakter ger myndigheten råd och skaffar information, varefter man identifierar när man ska övergå från rådgivning av kunden till behandling av ärendet. För att ett ärende ska kunna inledas krävs det ett initiativ för att få ett avgörande i ärendet. Ett ärende kan också behandlas på myndighetens eget initiativ, om myndigheten är behörig i ärendet och det finns tillräckliga uppgifter om ärendet. Kunden ska vid behov ges råd om hur ärendet kan inledas. Ärendet är anhängigt så länge som hälsoskyddsmyndigheten meddelar ett överklagbart beslut i ärendet eller annars meddelar att ärendet har avslutats.

Mer information:

  • Hälsoskyddslagen
  • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga
  • Valviras anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa