Dataskydd 

På den här sidan berättar vi hur vi behandlar dina personuppgifter i regionförvaltningsverket. Du får också information om dina rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter. 

Vanliga frågor

Vi behandlar och sparar dina personuppgifter enbart av grundade skäl. Vad vi behöver dina personuppgifter till beror på ärendet. Vi behöver dem vanligen för 

 • att sköta våra lagstadgade uppgifter 
 • att kunna erbjuda tjänster 
 • rådgivning 
 • planering och utredning av myndighetsverksamhet 
 • kontakt och kommunikation. 

Vi har lagstadgade uppgifter och myndighetsskyldighet. I tillståndsärenden måste vi till exempel vanligen behandla dina personuppgifter för att få ditt ärende handlagt på rätt sätt. Att dina personuppgifter behandlas kan således vara av betydelse för dig bland annat för att dina rättigheter i ärendet ska kunna tillgodoses. 

Vår webbplats är öppen för alla. Användning av webbplatsen förutsätter ingen registrering. Det är frivilligt att utnyttja våra elektroniska tjänster. Vi behandlar inte personuppgifterna du gett för andra ändamål än dem som vi berättar om på denna sida. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev eller pressmeddelanden ber vi om din e-postadress för att kunna sända nyheter och meddelanden till dig i elektroniskt format. 

Tjänstemän på regionförvaltningsverket behandlar dina uppgifter på det sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter. Samarbetspartners som producerar tjänster och underleverantörer till dem kan också behandla dina uppgifter. Vi har överenskommit med dem om att personuppgifterna behandlas i enlighet med kraven i allmänna dataskyddsförordningen. 

Vilka av dina personuppgifter behandlar vi? Det beror på två saker: 

 • Vilka av dina uppgifter behöver vi oundvikligen vid behandling av ditt ärende? 
 • Vilka uppgifter som hänför sig till ärendet har du eller den som uträttar ärendet för dig lämnat till oss? 

Vi har som princip att vi sparar endast de uppgifter som väsentligt hänför sig till ditt ärende. På så sätt blir riskerna som hänför sig till behandlingen av dina personuppgifter så små som möjligt och vi undviker att spara uppgifter som inte hör till ditt ärende. 

Beroende på sammanhanget behandlar vi vanligen följande personuppgifter: 

 • förnamnet och efternamnet 
 • kontaktuppgifterna 
 • nationaliteten 
 • personbeteckningen eller födelsedatumet 
 • tjänste- eller yrkesbeteckningen 
 • arbetsplatsen eller organisationen 
 • uppgifter och handlingar som hänför sig till ärendet som ska behandlas, såsom 
  • ärendets diarienummer 
  • behandlingsåtgärderna 
  • beslutsuppgifterna 
  • projektuppgifterna 
  • betalningsuppgifterna 
  • övriga levererade handlingar som också kan innehålla personuppgifter som ingår i särskilda personuppgiftskategorier (i klagomålsärenden inom hälsovården behandlar vi till exempel hälsouppgifter, eftersom avgörandet av ärendet förutsätter det). 

Då vi behandlar ditt ärende förvarar vi enbart nödvändiga och väsentliga uppgifter. Sänd oss således endast de uppgifter om dig som vi oundvikligen behöver för behandlingen av ditt ärende. Det kan du bäst säkerställa genom att sända dem på vår blankett eller i vår elektroniska tjänst. Om du är osäkerkontrollera först med oss vilka uppgifter vi behöver. Kontakta regionförvaltningsverket i ditt eget område.

Du hittar våra kontaktuppgifter från sidan Kontakta oss. 

Du har bland annat rätt att veta för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och på vilket sätt vi gör det. Denna sida hjälper dig med det. Vi har som mål att du ska få en helhetsbild av vad behandlingen av personuppgifter i regionförvaltningsverket innebär och varför vi behandlar sådana. Innehållet på denna sida uppdateras och preciseras kontinuerligt och vi utvecklar sidan som bäst så att den ska betjäna dig ännu bättre. 

Du har rätt att få veta om vi behandlar eller sparar personuppgifter om dig i vår verksamhet. Om vi inte behandlar personuppgifter om dig har du också rätt att få information om det. 

Om vi behandlar och sparar dina personuppgifter har du rätt att kontrollera uppgifterna som vi samlar in om dig och vid behov uppdatera dem. 

 • Rätt att kontrollera dina egna uppgifter 
  Du kan be om att få se dina personuppgifter som sparats i våra tjänster. Sänd en undertecknad blankett för begäran om uppgifter med brevpost eller e-post till registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  
   
 • Rättelse och komplettering av uppgifterna 
  Om du märker att dina uppgifter är bristfälliga eller felaktiga kan du be oss korrigera dem. Berätta vilken uppgift som är felaktig och förklara varför. Berätta också hur uppgifterna borde ändras. Sänd en skriftlig begäran om korrigering av uppgifter till registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 
   
 • Begränsning av behandlingen 
  Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga har du rätt att be om en begränsning av behandlingen av dem tills vi har säkerställt att dina uppgifter är korrekta. 
   
 • Radering av uppgifter och återkallande av samtycke 
  • Vi har som princip att vi raderar alla dina personuppgifter, för vilka det inte finns någon rättslig grund att förvara och spara dem. Vi gör det omedelbart då denna rättsliga grund att behandla dina personuppgifter har upphört. 
  • I vissa situationer kan du skriftligen be oss radera dina personuppgifter. Du ska då påvisa att det finns en sådan grund för radering av dina personuppgifter som avses i artikel 17 i allmänna dataskyddsförordningen. Vi raderar dina uppgifter om det inte är nödvändigt att förvara dem för att vi ska kunna utföra våra uppgifter eller av någon annan rättslig grund. 
  • Du kan sluta prenumerera på nyhetsbrevet och våra pressmeddelanden via funktionen i slutet av e-post.
    
 • Klagomål eller överklagan som gäller behandlingen av personuppgifter 
  Du kan överklaga eller anföra klagomål över behandlingen av dina personuppgifter till dataombudsmannen. Kontaktuppgifterna finner du på adressen tietosuoja.fi

Kontakta vårt dataskyddsombud om du behöver mer information om hur regionförvaltningsverket behandlar dina personuppgifter i. 

På vår verksamhet tillämpas den offentlighetsprincip som avses i offentlighetslagen. Utgående från den kan vi på begäran ge offentliga personuppgifter för påseende. Vi kan också på begäran lämna ut personuppgifter på det sätt som avses i offentlighetslagen. 

Vi kan lämna ut sekretessbelagda personuppgifter om du: 

 1. har gett ditt samtycke till att sekretessbelagda personuppgifter om dig får utlämnas 
 2. ber om sekretessbelagda personuppgifter då du är part i ett ärende (part är den vars rätt, intresse eller skyldighet ärendet gäller) 
 3. har någon annan laglig rättighet med stöd av vilken sekretessbelagda personuppgifter kan utlämnas. 

Vi förvarar dina personuppgifter i regionförvaltningsverket endast så länge som det är nödvändigt. Vi förvarar dem också enligt vad som bestämts om förvaringstider i 

 • arkivlagen 
 • arkivverkets bestämmelser 
 • regionförvaltningsverkets arkiveringsplan. 

Vi behandlar i regel dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 stycke 1e i allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i regionförvaltningsverkets myndighetsutövning. Den kompletteras av grunderna som avses i 4 § 1 och 2 mom. dataskyddslagen (1050/2018). Till de delar som det rör sig om en uppgift som i lag direkt ålagts regionförvaltningsverket, bygger vår behandling av personuppgifter på iakttagande av en sådan rättslig förpliktelse som avses i artikel 6 stycke 1c i allmänna dataskyddsförordningen. Sparandet av vissa personuppgifter i alkoholnäringsregistret i samband med behandlingen av en ansökan om alkoholtillstånd bygger till exempel på de förpliktelser som regionförvaltningsverket har enligt 66 § i alkohollagen (1102/2017). 

Då handläggningen av ditt ärende förutsätter behandling av personuppgifter som hör till särskilda personuppgiftskategorier, behandlar vi dem i enlighet med artikel 9 stycke 2g i allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Denna grund kompletteras av 6 § 1 mom. punkt 2 i dataskyddslagen (1050/2018). 

I samband med att du uträttar ett ärende kan vi behandla dina personuppgifter för att iaktta den allmänna rådgivningsskyldighet som en myndighet ålagts i 8 § i förvaltningslagen (434/2003). I samband med elektronisk ärendehantering kan vi behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en möjlighet att uträtta ditt ärende via elektroniska servicekanaler på det sätt som avses i 5–6 § i lagen (13/2003) om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet och i lagen (306/2019) om tillhandahållande av digitala tjänster. 

Våra uppgifter regleras av 4 § i lagen (896/2009) om regionförvaltningsverken och av 2 § i statsrådets förordning (906/2009) om regionförvaltningsverken. Mer detaljerade bestämmelser om våra uppgifter ingår också i flera särskilda lagar, i vilka vi har getts verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter. 

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud
tfn 0295 016 708
tietosuoja(at)avi.fi 

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du behöver mer information om hur vi behandlar personuppgifter. 

Om du har något att fråga om dina rättigheter som gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland:  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Birger Jaarlin katu 15 
PB 150, 13101 Tavastehus 
tfn 0295 016 000 
registratur.sodra(at)rfv.fi 

Personuppgiftsansvariga

 • Regionförvaltningsverket i Lappland 
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland 
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland  
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finland 

Varje regionförvaltningsverk svarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter till de delar som verket behandlat sådana. 

Om ditt ärende gäller en annan organisations behandling av dina personuppgifter kontaktar du i första hand den organisationen eller dess dataskyddsombud. 

Länkar till lagar