Tillsyn över EU-stöd och villkorlighet för djurgårdar


Om du har en djurgård som får EU-stöd kan din gård väljas ut för så kallade urvalsbaserade djurskyddsinspektioner. På de här gårdarna kontrollerar vi att kraven på djurs välbefinnande i EU-lagstiftningen och i Finlands lagstiftning uppfylls.
 

Tillsyn över villkorlighet


För att få vissa jordbruksstöd måste stödmottagaren uppfylla de överenskomna grundvillkoren. De här villkoren handlar om god jordbrukspraxis. Den som ansöker om stöd har förbundit sig att bedriva jordbruk enligt vissa kriterier. 

På produktionsdjursgårdar övervakar vi att grundvillkoren uppfylls i fråga om livsmedelssäkerheten och djurens välbefinnande. Vi meddelar i regel inte om inspektionsbesöken i förväg. 

Årligen väljer Livsmedelsverket ut gårdar för tillsyn över att villkoren uppfylls, antingen slumpmässigt eller genom ett viktat urval.  

I sådana fall där överträdelser av lagstiftningen har skett utvidgar vi tillsynen över villkoren, ökar våra djurskyddsinspektioner och inspektionerna som utförs av kommunala inspektörer.

Information om övervakning av EU-stöd

Om vi observerar en mindre bristfällighet kan du få en uppmaning att rätta till den. Vi ger också ofta råd och anvisningar. Om bristfälligheten är sådan att den kan avhjälpas under inspektionsbesöket medför det inga åtgärder. 

Om bristfälligheten inte kan korrigeras genast eller om det inte räcker med enbart anvisningar, ger vi ett föreläggande om saken. Föreläggandet har en viss tidsfrist inom vilken bristfälligheten ska rättas till. Efter det gör vi en ny inspektion.

Om EU-lagstiftningen har överträtts utvidgas tillsynen till att omfatta övervakning av villkorligheten, vilket kan leda till en minskning av alla stöd som EU betalar ut.

Information om tillsynen över villkorligheten

Om villkorlighetskraven inte uppfyllts kan det leda till att du förlorar EU-stöd.

Vår tillsyn är bara en del av helheten gällande tillsynen över att villkoren uppfylls.

Du är eventuellt intresserad av