Expertbedömning

Vid regionförvaltningsverken gör vi årligen en välfärdsområdesvis expertbedömning av servicenivån och investeringarna inom räddningsväsendet. Dessutom gör Regionförvaltningsverket i Södra Finland årligen en riksomfattande expertbedömning utgående från de välfärdsområdesspecifika bedömningarna. 

Bedömningarna, som baserar sig på uppgifter från föregående år, publiceras på vår webbplats i slutet av året: https://avi.fi/sv/publikationer.

Expertbedömningarnas innehåll och syfte

Regionförvaltningsverkens expertbedömningar ger tydlig och strukturerad information om de centrala delområdena i ordnandet av räddningsväsendets tjänster till regionala och nationella beslutsfattare, tjänsteinnehavare och sakkunniga. Bedömningarna stöder också den riskbaserade planeringen inom välfärdsområdets räddningsväsende.

I regionförvaltningsverkets expertbedömningar granskas följande delområden inom räddningsväsendet:

 • tjänster för förebyggande av olyckor
 • tjänster inom räddningsverksamheten
 • planer för räddningsverksamheten
 • frivilligarbete inom räddningsväsendet
 • befolkningsskyddstjänster
 • kvaliteten på räddningsväsendets tjänster och behovet av att utveckla dem
 • räddningsväsendets investeringar.

I bedömningarna är det centralt att granska den faktiska servicenivån, behovet av, tillgången till och kvaliteten på räddningsväsendets tjänster samt den uppskattade framtida utvecklingen. Det är också viktigt att bedöma behovet av och konsekvenserna av räddningsväsendets investeringar. 

Regionförvaltningsverkets expertbedömningar stöder målet att ordna likvärdiga, enhetliga och kostnadseffektiva tjänster inom räddningsväsendet i välfärdsområdena i hela landet. Expertbedömningarna är en central informationskälla vid inrikesministeriets, social - och hälsovårdsministeriets, finansministeriets och välfärdsområdenas årliga förhandlingar. 

Regionförvaltningsverkens expertbedömningar av servicenivån och investeringarna baserar sig på lagen om ordnande av räddningsväsendet.

Informationskällorna i expertbedömningarna

I expertbedömningarna inom räddningsväsendet utnyttjar vi flera informationskällor. Uppgifterna är både kvantitativa och kvalitativa. Den huvudsakliga informationskällan är välfärdsområdenas årliga redogörelser om räddningsväsendets tjänster. Minimikravet på innehållet i välfärdsområdets redogörelse beskrivs i inrikesministeriets förordning (1213/2022). Enligt förordningen ska välfärdsområdet följa tillgången till räddningsväsendets tjänster och jämföra den informationen med behovet av sådana tjänster. Dessutom ska välfärdsområdet följa upp kvaliteten på, verkningsfullheten hos, kostnaderna för och produktiviteten av tjänsterna inom räddningsväsendet. Uppgifterna bör jämföras med motsvarande uppgifter om andra välfärdsområden. De uppgifter som lämnas i välfärdsområdets årliga redogörelse ska vara enhetliga och jämförbara med de övriga välfärdsområdena.

Dessutom utnyttjar vi expertbedömningarna bland annat då vi utarbetar följande informationskällor:

 • servicenivåbesluten inom välfärdsområdets räddningsväsende
 • tillsynsplaner och andra planer för välfärdsområdets räddningsväsende, bl.a. planer för förebyggande av olyckor
 • investeringsplaner inom välfärdsområdet
 • statistik över räddningsväsendets resurser och olyckor (Pronto-systemets statistik)
 • regionförvaltningsverkets förelägganden om korrigerande åtgärder och andra tillsynsbeslut
 • anteckningar från regionförvaltningsverkets tillsynsbesök
 • regionförvaltningsverkets beslut i klagomål som gäller räddningsväsendet
 • regionförvaltningsverkets utredningar och bedömningstabeller (t.ex. bedömningstabeller över beredskapen för bekämpning av miljöskador).

Kontaktpersoner för expertbedömningarna vid regionförvaltningsverken

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Eero Nyman, räddningsöverinspektör, tfn 0295016773
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finland: Johannes Ketola, räddningsöverinspektör, tfn 0295016878
 • Regionförvaltningsverket i Lappland: Seppo Lehto, räddningsöverinspektör, tfn 0295017357
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: Tero Kuusisto, räddningsöverinspektör, tfn 0295018009
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Jani Valtanen, räddningsöverinspektör, tfn 0295018056
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Jarno Soisalo, räddningsöverinspektör, tfn 0295016628
 • Kontaktperson för den riksomfattande expertbedömningen: Mira Leinonen, räddningsöverinspektör, tfn 0295016572.

Expertbedömningar av tjänsterna 2022

Lappland

Norra Finland

Sydvästra Finland

Södra Finland

Västra och Inre Finland

Östra Finland

Länkar till lagar