Konkurrens- och konsumentärenden

Vi är sakkunnig- och tillsynsmyndighet i konkurrens- och konsumentärenden. Vi stöder god och jämlik ekonomisk konkurrens och exempelvis att konsumentskyddet realiseras. Vi stärker konsumenternas förtroende för marknaden och jämlika verksamhetsförutsättningar för företagare.

Våra uppgifter i samband med konkurrens- och konsumentärenden är att

Konkurrens- och konsumentpolitiska utredningar

Vi samarbetar med Konkurrens- och konsumentverket (KKV) vid utredningar och jämförelser vid konkurrens- och konsumentfrågor.

En företagare är skyldig att ge information om priserna på konsumtionsvaror och konsumenttjänster till KKV för utredningarna. KKV kan förelägga att uppgifterna ska ges också till regionförvaltningsverket som svarar för insamlingen av uppgifterna.

EU-samarbetet i konsumentärenden

Vi deltar i samarbetet inom Europeiska unionens område för tillsynen av prisannonsering och marknadsföringen av konsumentkrediter. Vi kan rapportera om företags förseelser till EU-ländernas gemensamma databas. Om det behövs hjälper vi tillsynsmyndigheter i andra EU-länder i sådana fall där företaget som bryter mot lagen har verksamhet i flera länder.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) är Finlands kontaktmyndighet i nätverket som svarar för verkställandet av konsumentskyddslagstiftningen i EU-länderna. Som kontaktmyndighet samordnar KKV utredningen och verkställandet av konsumentärenden. 

Vi kan ingripa i ett sådant företags verksamhet som är registrerat i ett EU-land om det finns brister i hur priserna annonseras. Vi kan ingripa i annonseringen av priser i EU-området eller vid handel över gränserna. Målet är att i övriga länder förhindra sådan lagstridig verksamhet som har konstaterats i något av länderna. På det sättet samarbetar vi för att förbättra konsumenternas förtroende och konkurrensförutsättningarna för företag som bedriver laglig verksamhet.