Vanliga frågor om coronaviruset

Skriv minst tre bokstäver och skrolla neråt på sidan.

Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

Regionförvaltningsverket kan enligt lagen om smittsamma sjukdomar meddela förelägganden som gäller

 • offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

 • undvikande av närkontakt i kundlokaler

 • stängning av kundutrymmen som används för bl.a. motion och rekreation

 • användning av skollokaler

 • ordnande av hälsokontroller vid gränsövergångsställena.

OBS! Regionförvaltningsverket utfärdar inga förelägganden om restaurangverksamheten. Begränsningarna av restaurangerna görs av regeringen genom förordning av statsrådet. Mer information om begränsningarna i restaurangverksamheten finns i Vanliga frågor om coronaviruset under  Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser.

Regionförvaltningsverket kan ålägga kommunerna att hänvisa varje inresande till en frivillig hälsokontroll. Som en del av hälsokontrollen kan man bland annat ta ett coronavirustest. Regionförvaltningsverket kan också besluta att det är obligatoriskt att delta i en hälsokontroll, t.ex. i ett coronatest.

OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR OCH ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER

Vem berörs: Alla som ordnar offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

De av regionförvaltningsverket fastställda begränsningarna för sammankomster är olika på olika håll i Finland.

SÄKERSTÄLLANDE AV SÄKERHETSAVSTÅND I KUND- OCH VERKSAMHETSLOKALER

Vem berörs: Privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer (dock inte restauranger), privata näringsidkare, kommuner och samkommuner, religiösa samfund samt offentligrättsliga inrättningar.

Regionförvaltningsverkets föreskrift om faktiskt säkerställande av säkerhetsavstånd i kund- eller verksamhetslokaler gäller inomhusutrymmen för över 10 personer och utomhusutrymmen för över 50 personer.

STÄNGNING AV KUND- OCH VERKSAMHETSLOKALER

Vad berörs: Vissa utrymmen som används för motion, idrott eller nöjes- och rekreationsverksamhet.

Regionförvaltningsverket kan bestämma att vissa kund- och verksamhetslokaler som används för motions-, idrotts- eller nöjes- och rekreationsverksamhet ska stängas. Bestämmelsen gäller inomhusutrymmen för över 10 personer och utomhusutrymmen för över 50 personer.

OBS! Vissa aktörer kan beröras av både bestämmelsen att undvika närkontakt och bestämmelsen att stänga lokalen.

Exempel:

1. Gymmet är en lokal för en enskild näringsidkare eller juridisk person, men det används också för motions- eller idrottsverksamhet: då gäller beslutet om säkerhetsavstånd och stängning för gymmet.

2. En butik är en lokal för en enskild näringsidkare eller juridisk person, men den används inte för motions-, idrotts- eller nöjes- och rekreationsverksamhet: då berörs butiken endast av beslutet om säkerhetsavstånd.

ANVÄNDNING AV SKOLLOKALER

Vad berörs: Låg- och högstadier, gymnasier och yrkesskolor

Regionförvaltningsverket kan fatta beslut om stängning av skollokaler, om det är nödvändigt inom flera kommuners område. Beslutet kan gälla en viss årskurs eller ett visst undervisningsstadie.

Svaret har uppdaterats 17.3.2021.

Den som upptäckter försummelser av begränsningarna kan göra en anmälan till den kommun där verksamhetsutövaren är verksam eller där evenemanget ordnas. Kontaktuppgifterna finns på kommunernas webbsidor.

För restaurangernas del finns information om anmälan av missförhållanden under punkten ”Vart kan en kund göra en anmälan om kunden upptäcker att en restaurang handlar i strid med bestämmelserna?

Begränsningarna av sammankomster skiljer sig i landets olika delar. I våra beslut angående begränsningarna häntyds till undervisnings- och kulturministeriets (UKM) och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

Nedan finns en förteckning över sammankomstrestriktionerna i de olika områdena. Obs. Kommunerna kan fatta beslut om ännu striktare restriktioner inom deras område än de som är beskrivna här under. 

 • Regionförvaltningsverket i Laplands verksamhetsområde
   

  • Laplands sjukvårdsdistrikt
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 29.3-11.4.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 22.3.2021 (på finska).

   12.4.-11.5.2020: Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. Närmare information finns i beslutet, 8.4.2021 (på finska).
    

  • Länsi-Pohjas sjukvårdsdistrikt
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under Beslut som gäller under perioden 29.3-5.4.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 24.3.2021 (på finska)
    
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde

  • Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.  Beslutet gäller följande områden: 

   Södra Savolaxs och Östra Savolaxs sjukvårdsdistrikt under perioden 1.4.-22.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet 29.3.2021 (på finska).
    
  • Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.  Beslutet gäller följande områden: 

   Norra Karelens landskap och Norra Savolax landskap under perioden 23.3-22.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet 17.3.2021 (på finska).
    
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde
   

  • Egentliga Finland
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 1.4-26.4.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 23.3.2021.
    
  • Satakunta
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 1.4-26.4.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 23.3.2021.
    

  Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde 

  • i Vasa sjukvårdsdistrikts
   Under perioden 1.4.-30.4.2021 är det tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. 

   Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt
   Under perioden 1.4.-30.4.2021 är det tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt
   Under perioden 1.4.-30.4.2021 är der tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   i Mellersta Österbottens (med undantag för Reisjärvi)
   Under perioden 1.4.30.4.2021 är det tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 1.4.-30.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 26.3.2021.
  • i Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 1.4.-30.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 26.3.2021.
    
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finlands verksamhetsområde
   

  • Norra Österbotten
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 1.4.-11.4.2021.

   Under perioden 12.4.-25.4.2021 är der tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. Närmare information finns i pressmeddelandet, 9.4.2021 (på finska, öppnas i ett ny flik).
    

  • Kajanaland
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 1.4.-25.4.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 25.3.2021 (på finska).
    

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde

  • Det är förbjudet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 6 personer inomhus eller i avgränsade utomhusområden. Vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer måste man följa UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. Beslutet gäller följande områden: 

   Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Tavastlands, Päijänne-Tavastlands, Södra Karelens och Kymmenedalens sjukvårdsdistriktgäller under 1.4.-30.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021.
    

Begränsningarna av restaurangernas öppettider, alkoholserveringstider och kundantal beror på restaurangverksamhetens art och det regionala sjukdomsläget. Begränsningarna grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar och en förordning som har utfärdats med stöd av lagen.

I kartan som statsrådets kansli har gjort finns det begränsningar för restauranger enligt landskap:

Verksamheten i restauranger som främst serverar alkoholdrycker begränsas delvis striktare än i matrestauranger. Mer information om definitionen av restaurangerna finns i punkten "Hur bestäms restaurangtyperna som omfattas av olika begränsningar?". Stadsrådet kan ge nya föordningar med vilka begränsningarna kan förändras eller fortsättas.

Lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet har en tillfälliga 3 a § i vilken det föreslås att restauranger och andra företag, till exembel kaféer, inom förplägnadsbranschen stängs för kunder temporärt i tre veckor. Statsrådet har även utfärdat en ny förordning som innehåller bestämmelser om de områden i vilka förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder. Läs mer: "Var hittar jag information om nedstangningen av restauranger?"

Förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder i följande landskap från 29 mars 2021 till och med 18 april 2021:

 • Nyland
 • Egentliga Finland
 • Satakunta
 • Egentliga Tavastland
 • Birkaland
 • Päijänne-Tavastland
 • Kymmenedalen
 • Mellersta Finland
 • Södra Karelen
 • Södra Savolax
 • Norra Savolax
 • Norra Karelen
 • Österbotten

Uppdaterad 9.4.2021

Serveringstider

 • I landskapen Åland, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten och Lappland  är alkoholservering tillåten i alla restauranger kl. 07*−22.

*Alkoholserveringen får börja klockan 7 om restaurangen har tillstånd till det (tillstånd till förlängd serveringstid). Annars får alkoholserveringen börja klockan 9 i enlighet med alkohollagen.

Öppettider

 • I landskapen Åland, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten och Lappland får alla restauranger hålla öppet kl. 05 − 23.

Kundantalet inomhus

 • I landskapen Kajanaland, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten och Lappland
  • Kundantalet i restauranger vars huvudsakliga verksamhet är alkoholförsäljning får vara högst 50 % av det största tillåtna kundantalet.
  • Kundantalet i de övriga restaurangerna får vara högst 75 % av det största tillåtna kundantalet.

Med det största tillåtna kundantalet avses det maximala antalet kunder som samtidigt kan vara i lokalen enligt serveringstillståndet eller byggtillståndet.

Vilka funktionärer gäller de ovan beskrivna begränsningar inte? 

 • Begränsningen av öppettiderna gäller inte restauranger och kaféer som fungerar i anslutning till servicestationer och inte heller internationell sjö- och lufttrafik.
 • Begränsningarna av öppettider, serveringstider eller antalet kunder gäller inte personalrestaurangerna och inte heller take away-försäljning.

Regeringen följer med det epidemiologiska läget i regionerna och ser till att man i varje område bara använder begränsningar som är nödvändiga för att förhindra att epidemin sprids.

Restaurangernas allmänna skyldigheter

Till och med 30.6.2021 gäller för restaurangerna dessutom övriga skyldigheter som avses i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen som utfärdats med stöd av den 13.3.2021. Genom att iaktta dessa skyldigheter förebyggs spridningen av coronaviruset.

I praktiken måste restaurangerna fortsättningsvis sörja för god hygien och säkerhetsavstånd mellan kunderna. Restaurangen ska göra upp en plan där åtgärder för att förhindra smitta beskrivs. Nedan finns en kortfattad förteckning över de viktigaste skyldigheterna som ska iakttas i restaurangernas verksamhet i hela Finland:

 • Restaurangen ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka restaurangen.
 • Restaurangen ska se till att
  • kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera händerna vid ankomsten till restaurangen,       
  • inredning, kärl, bestick samt andra ytor och lösa föremål som kunderna kommer i kontakt med hålls rena så att de inte medför risk för spridning av en smittsam sjukdom,
  • kunderna får synliga instruktioner om rengöring av händerna, upprätthållande av tillräckliga avstånd och övriga rutiner som ska följas i restaurangen för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
 • Alla kunder i restaurangen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. Man kan sitta vid bardisken.
 • Restauranginnehavaren måste se till att kunderna har tillräckligt med utrymme och att kundplatserna är tillräckligt långt från varandra. Som utgångspunkt för tillräckligt avstånd kan anses minst 2 meter, vilket enligt THL:s anvisningar också bör finnas mellan personer som deltar i offentliga tillställningar. Avstånden mellan olika sällskap granskas.
 • Restaurangen måste göra upp en plan med en beskrivning av åtgärderna för att förhindra smittspridning.
  • Sammandraget av planen ska vara synligt för kunderna när de kommer till restaurangen och hela planen ska läggas fram för kunderna på begäran.
  • Planen får slås ihop med de planer för egenkontroll som avses i alkohollagen, livsmedelslagen och tobakslagen.

Nedan finns en kortfattad förteckning över de viktigaste skyldigheterna som ska iakttas i restaurangernas verksamhet i hela Finland från 5.3.2021:

 • Restaurangen ska ordna sin verksamhet inomhus så att kunderna hänvisas att sitta på sina platser
 • Restaurangen ska utarbeta anvisningar till kunderna om hur de får röra sig i lokalerna i samband med att de kommer in i restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum eller hämtar mat och dryck.

På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor finns material angående coronaviruset som restaurangerna kan utnyttja i sin egen verksamhet och kommunikation: THL:s materialbank om coronaviruset.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 9.4.2021.

På sjukvårdsdistriktens webbplatser finns det information om områdets begränsningar och rekommendationer gällande coronaviruset. I kartan som statsrådets kansli har gjort finns det länkar till sjukvårdsdistriktens coronawebbsidor.

För information om begränsningarna som regionförvaltingsverket ansvarar för se svar på följande frågor:

Observera att kommunerna kan göra beslut gällande coronaviruset som är striktare än de beslut som regionförvaltningsverket har gjort. Regionförvaltningsverken beslutar inte om innehåll eller omfattning av restaurangernas begränsingarna. Restaurangers verksamhet styrs av den ten temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och temporära paragrafen 3 a i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och statsrådets förordningar som utfärdats därav. Mer information om restaurangers verksamhet:

Information om den nationella sjukdomssituationen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Lägesöversikt om coronaviruset (thl.fi)

Svaret har uppdaterats 8.4.2021

Nedan finns en förteckning över restriktionerna enligt 58 d § och 58 g § i lagen i de olika områdena. Obs. Kommunerna kan fatta beslut inom deras område.

 • Regionförvaltningsverket i Laplands verksamhetsområde

  • Ålägger aktörerna att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Beslutet gäller följande områden: 

   Laplands sjukvårdsdistrikt, gäller under 31.3-11.4.2021. Närmare information finns i beslutet, 31.3.2021 (på finska).
    
 • Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde

  • Ålägger aktörerna att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Beslutet gäller följande områden: 

   Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Södra Karelens, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt, gäller under 1.4.-30.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 11.3.2021.

    
  • Ålägger aktörerna att stänga utrymmen för kunder, deltagare och väntsalar. De enda undantagen från stängningen av lokalerna är ledd hobbyverksamhet för barn födda år 2008 eller senare, tillhandahållande av lagstadgade tjänster, professionell idrott samt verksamhet som hör till privat- eller familjelivet. Beslutet gäller följande områden: 

   Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, gäller under 1.4.-14.4.2021 och under 15.4.-28.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021 och i pressmeddelandet, 9.4.2021.

   Egentliga Tavastlands, gäller under 1.4.-14.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021.

   Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt, gäller under 1.4.-14.4.2021 och under 15.4.-28.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021 och i pressmeddelandet, 9.4.2021.

   Södra Karelens sjukvårdsdistrikt, gäller under 1.4.-14.4.2021 och 15.4.-23.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021 och i pressmeddelandet, 8.4.2021.

   Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt, gäller under 10.4.-23.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 8.4.2021.

 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

  • Ålägger aktörerna att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Beslutet gäller följande områden: 

   Egentliga Finlands och Satakuntas område, gäller under 1.4–30.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021.
    
  • Ålägger aktörerna att stänga utrymmen för kunder, deltagare och väntsalar. De enda undantagen från stängningen av lokalerna är ledd hobbyverksamhet för barn födda år 2008 eller senare, tillhandahållande av lagstadgade tjänster, professionell idrott samt verksamhet som hör till privat- eller familjelivet. Beslutet gäller följande områden: 

   Egentliga Finlands område, gäller under 1.4.-14.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021.
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde

  • Ålägger aktörerna att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Beslutet gäller följande områden: 

   Birkalands sjukvårdsdistrikt, gäller under 1.4.-30.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 26.3.2021.

kommunerna ska ordna hälsokontroller inom sitt område, till exempel vid gränsövergångsställen (15 §). Dessutom kan regionförvaltningsverket besluta att passagerare från vissa länder ska delta i en obligatorisk hälsokontroll (16 §). Som en del av hälsokontrollen kan man bland annat ta ett coronatest eller förordna karantän. Kommunens smittskyddsläkare beslutar om innehållet i hälsokontrollen.

Mer information om kommunernas och regionförvaltningsverkets roll vid gränsövergångsstället: Vilken roll har regionförvaltningsverket när det gäller att förebygga smittsamma sjukdomar vid gränsövergångsställena?

Gällande beslut områdesvis

 • Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

  • Personer som inom 14 dygn före inresan har vistats i ett land där coronaincidensen är större än 25/100 000 personer/14 dygn hänvisas till obligatorisk hälsokontroll. Bestämmelsen gäller inte barn födda 2008 eller senare och inte heller transport- och logistikpersonal inom godstrafiken som utför sina arbetsuppgifter. Beslutet gäller följande gränsövergångsställen:

   Gränsövergångsställen i Helsingfors stads hamnar, gränsövergångsställen vid Helsingfors-Vanda internationella flygplats, gränsövergångsställen i Nuijamaa och gränsövergångsställen i Vaalimaa i Vederlax under tiden 1.4.–30.4.2021. Mer information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021.

   Sammanfattning av beslutet (på finska) | Sammanfattning av beslutet (på svenska)  | Sammanfattning av beslutet (på engelska) | Sammanfattning av beslutet (på estniska) | Sammanfattning av beslutet (på ryska)
    

  • Kommunen ska ordna hälsokontroller inom sitt område. Beslutet gäller följande gränsövergångsställen:

   I Helsingfors stad Helsingfors passagerarhamnar i Södra hamnen, Västra hamnen, Skatudden och Nordsjö
   I Vanda stad Helsingfors-Vanda flygplats
   Inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikt Nuijamaa  gränsövergångsställe (trafiken vid Imatra gränsövergångsställe har sedan februari 2021 styrts till Nuijamaa)
   Inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt Vaalimaa gränsövergångsställe.

   Beslutet gäller under tiden 1.–30.4.2021. Mer information finns i pressmeddelanden, 25.3.2021.
    

 • Verksamhetsområde för Regionförvaltningsverket i Östra Finland

  • Personer som inom 14 dygn före inresan har vistats i ett land där coronaincidensen är större än 25/100 000 personer/14 dygn hänvisas till obligatorisk hälsokontroll. Bestämmelsen gäller inte barn födda 2008 eller senare och inte heller transport- och logistikpersonal inom godstrafiken som utför sina arbetsuppgifter. Beslutet gäller följande gränsövergångsställen:

   Kuopio flygplats, Joensuu flygplats, gränsövergångsstället Niirala i Tohmajärvi och det tillfälliga gränsövergångsstället Inari i Lieksa under tiden 1.4.–30.4.2021. Mer information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021. (på finska).
    

 • Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Lappland

  • Kommunen ska ordna hälsokontroller inom sitt område. Beslutet gäller följande områdens gränsövergångsställen:

   kommunerna Rovaniemi, Kemi, Torneå, Enare, Kittilä, Kolari, Pello, Salla, Övertorneå och Utsjoki samt Lapplands sjukvårdsdistrikt under tiden 1.4.-30.4.2021. Mer information finns i pressmeddelandet, 25.3.2021 (på finska).
    

 • Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

  • Personer som inom 14 dygn före inresan har vistats i ett land där coronaincidensen är större än 25/100 000 personer/14 dygn hänvisas till obligatorisk hälsokontroll. Bestämmelsen gäller inte barn födda 2008 eller senare och inte heller transport- och logistikpersonal inom godstrafiken som utför sina arbetsuppgifter. Beslutet gäller följande gränsövergångsställen:

   Gränsövergångsstället vid Åbo flygplats, under tiden 25.3–8.4.2021. Mer information finns i pressmeddelandet, 25.3.2021.
   Gränsövergångsstället vid Åbo flygplats, Åbo hamn och Nådendals ham, under tiden 2.4-30.4.2021. Mer information finns i pressmeddelandet, 1.4.2021.
    

  • Kommunen ska ordna hälsokontroller inom sitt område. Beslutet gäller följande områdens gränsövergångsställen:

   Städerna Åbo och Nådendal, under tiden 1.–30.4.2021. Mer information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021. (på finska)
    

 • Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Norra Finland

  • Personer som inom 14 dygn före inresan har vistats i ett land där coronaincidensen är större än 25/100 000 personer/14 dygn hänvisas till obligatorisk hälsokontroll. Bestämmelsen gäller inte barn födda 2008 eller senare och inte heller transport- och logistikpersonal inom godstrafiken som utför sina arbetsuppgifter. Beslutet gäller följande gränsövergångsställen:

   Uleåborg, Kajanaland och Kuusamo flygplats samt gränsövergångsställena Kortesalmi i Kuusamo och Vartius i Kuhmo. Mer information finns i pressmeddelandet, 1.4.2021 (på finska). 
    

  • Kommunen ska ordna hälsokontroller inom sitt område. Beslutet gäller följande områdens gränsövergångsställen: 

   Städerna Uleåborg och Kuusamo samt Kajanalands samkommun för social- och hälsovård, under tiden 1.4.–31.5.2021. Mer information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021. (på finska)

Besluten om stängning av skolorna regionvis

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde

 

Användning av kundutrymmen och lokaler

Tyvärr är svaret inte uppdaterat.  Aktuell information finns för närvarande endast i det motsvarande finska svaret. Vi kommer att uppdatera det svenska svaret så snart som möjligt.

 

Riksdagen har 28.3.2021 godkänt en lagändring som innebär att paragraferna 58 d och 58 g ändras i fråga om antalet personer. Lagändringen träder i kraft 31.3.2021. Mer information:

SHM:s pressmeddelande 28.3.2021: Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar gör det möjligt att stänga lokaler av alla storlekar på grund av coronaepidemin (shm.fi)

Ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft den 22.2.2021. Paragraferna 58 c–58 h och 59 a–59 e lades temporärt till lagen. Paragraferna 58 c–58 h gäller nya åtgärder för att stoppa spridningen av covid-19-epidemin. I paragraferna 59 a–59 e regleras delningen av myndigheternas ansvar i genomförandet och övervakningen av åtgärderna.
 
Regionförvaltningsverkets verksamhet påverkas i synnerhet av följande paragrafer: 

 • Paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar föreskriver att de aktörer som definieras i lagen måste beakta de hygienkrav som föreskrivs i lagen i alla inomhusutrymmen som är öppna för allmänheten eller som är avsedda för en begränsad krets av kunder eller deltagare att vistas i, samt i vissa begränsade utrymmen utomhus. 
 • Paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar föreskriver att regionförvaltningsverk och kommuner på sina egna områden kan förordna att de aktörer som fastställs i lagen måsta införa medel som faktiskt möjliggör upprätthållande av säkerhetsavstånd i utrymmena.  Detta betyder att kunder, deltagare och sällskap måste ha en möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra samt upprätthålla ett avstånd på minst två meter från varandra om de vistas i utrymmet i mer än 15 minuter.   
 • Paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar föreskriver att regionförvaltningsverk och kommuner på sina egna områden kan förordna att de aktörer som idkar verksamhet som definieras i lagen måste stänga sina utrymmen i högst två veckor huruvida epidemisituationen så kräver.   

58 f § är en ny paragraf i lagen som föreskriver om tillfällig begränsning av antalet passagerare i transportfordon. Övervakning och styrning av trafiken har centraliserats till Transport- och kommunikationsverket, och övervakningen även delvis till kommunerna. 

De tillfälliga paragraferna är i kraft fram till den 30.6.2021. 

Ytterligare information: 

Svaret har uppdaterats 31.3.2021

Nedan finns en förteckning över restriktionerna enligt 58 d § och 58 g § i lagen i de olika områdena. Obs. Kommunerna kan fatta beslut inom deras område.

 • Regionförvaltningsverket i Laplands verksamhetsområde

  • Ålägger aktörerna att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Beslutet gäller följande områden: 

   Laplands sjukvårdsdistrikt, gäller under 31.3-11.4.2021. Närmare information finns i beslutet, 31.3.2021 (på finska).
    
 • Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde

  • Ålägger aktörerna att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Beslutet gäller följande områden: 

   Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Södra Karelens, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt, gäller under 1.4.-30.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 11.3.2021.

    
  • Ålägger aktörerna att stänga utrymmen för kunder, deltagare och väntsalar. De enda undantagen från stängningen av lokalerna är ledd hobbyverksamhet för barn födda år 2008 eller senare, tillhandahållande av lagstadgade tjänster, professionell idrott samt verksamhet som hör till privat- eller familjelivet. Beslutet gäller följande områden: 

   Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, gäller under 1.4.-14.4.2021 och under 15.4.-28.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021 och i pressmeddelandet, 9.4.2021.

   Egentliga Tavastlands, gäller under 1.4.-14.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021.

   Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt, gäller under 1.4.-14.4.2021 och under 15.4.-28.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021 och i pressmeddelandet, 9.4.2021.

   Södra Karelens sjukvårdsdistrikt, gäller under 1.4.-14.4.2021 och 15.4.-23.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021 och i pressmeddelandet, 8.4.2021.

   Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt, gäller under 10.4.-23.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 8.4.2021.

 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

  • Ålägger aktörerna att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Beslutet gäller följande områden: 

   Egentliga Finlands och Satakuntas område, gäller under 1.4–30.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021.
    
  • Ålägger aktörerna att stänga utrymmen för kunder, deltagare och väntsalar. De enda undantagen från stängningen av lokalerna är ledd hobbyverksamhet för barn födda år 2008 eller senare, tillhandahållande av lagstadgade tjänster, professionell idrott samt verksamhet som hör till privat- eller familjelivet. Beslutet gäller följande områden: 

   Egentliga Finlands område, gäller under 1.4.-14.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021.
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde

  • Ålägger aktörerna att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Beslutet gäller följande områden: 

   Birkalands sjukvårdsdistrikt, gäller under 1.4.-30.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 26.3.2021.

De aktörer som fastställs i lagen måste beakta de hygienkrav som föreskrivs i lagen i alla inomhusutrymmen som är öppna för allmänheten eller som är avsedda för en begränsad krets av kunder eller deltagare att vistas i, samt i vissa begränsade utrymmen utomhus.

 • För vilka aktörer gäller hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar?

I lagen om smittsamma sjukdomar förskrivs följande minimikrav som måste följas i alla verksamhetsutrymmen som är öppna och reserverade för kunder och deltagare.

 • det är möjligt för kunder och deltagare att rengöra händerna
 • kunder och deltagare får tillräckliga instruktioner om upprätthållande av tillräckligt avstånd, rengöring av händerna och andra motsvarande åtgärder som förhindrar spridningen av smittorna
 • rengöring av utrymmen och ytor effektiveras utöver vad som redan föreskrivs annanstans om rengöring av ifrågavarande verksamhet
 • kundernas och deltagarnas vistelse ordnas med sådana avstånd som är möjliga med beaktande av särdragen för ifrågavarande verksamhet, och eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt ifrån varandra.

Vi rekommenderar att även andra av de åtgärder som nämns i THL:s och UKM:s anvisningar för att hindra spridningen av coronaviruset används.

Tilläggsuppgifter:

De sammankomstbegränsningar som regionförvaltningsverket eller kommunen meddelat gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Om det är fråga om en sådan offentlig tillställning eller en sådan allmän sammankomst som avses i lagen, omfattas den oberoende av var den sammanträder av sammankomstbegränsningarna.

Om en offentlig tillställning ordnas i en sådan kundlokal eller lokal som omfattas av beslutet enligt ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar om att de facto undvika närkontakt, ska arrangören iaktta både sammankomstbegränsningarna och de begränsningar som gäller utrymmet.

Säkerställande av säkerhetsavstånd (58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar)

Regionförvaltningsverken kan fatta beslut om att aktörerna i sina kundutrymmen och lokaler ska se till att närkontakter mellan kunderna de facto kan undvikas. I utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska beslutet iakttas och en skriftlig plan utarbetas oberoende av antalet kunder. I fråga om aktörernas övriga utrymmen ska beslutet iakttas och en skriftlig plan utarbetas, om det är fråga om ett utrymme inomhus för fler än 10 personer eller ett utrymme utomhus för fler än 50 personer.

Stängning av utrymmen (58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar)

Regionförvaltningsverken kan fatta beslut om att vissa kundutrymmen och lokaler ska stängas. Beslutet om stängning gäller i lagen uppräknade utrymmen inomhus avsedda för motions- och idrottsverksamhet eller inomhus och utomhus avsedda för nöjes- och rekreationsverksamhet. Den aktör som ansvarar för besittningen av dessa lokaler ska följa beslutet om stängning.

Svaret har uppdaterats 9.4.2021.

 Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller hygienkraven följande aktörer:   

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer (dock inte restauranger)  
 • enskilda näringsidkare   
 • kommuner och samkommuner   
 • religionssamfund    
 •  offentligrättsliga inrättningar  

De utrymmen som avses i paragrafen är inomhusutrymmen som är öppna för allmänheten eller för en begränsad kund- eller deltagarkrets att vistas i samt regionala och verksamhetsmässigt begränsade utomhusutrymmen, så som: 

 • Områden som används för att idka eller följa med motion och idrott  
 • nöjesparker och festivalområden samt  
 • publik- och köområden.

Territoriellt och funktionellt begränsat utomhusområde innebär att utrymmet används vid någon tidpunkt för det ändamål som är avsett för kunder eller andra deltagare i verksamheten och arrangören av verksamheten ansvarar för användningen av det utrymmet för den verksamheten. 

Såsom kund- och deltagarutrymmen enligt paragrafen betraktas utrymmen: 

 • där ett varierande antal personer vanligen vistas och  
 • som är öppna för kunder och deltagare under vissa öppethållningstider. 

Som kund- och deltagarutrymmen betraktas också: 

 • utrymmen vilkas användning begränsats till exempel enligt medlemskap eller något annat avtalsförhållande, eller  
 • vilkas användning baseras på delfåendet av någon lagstadgad tjänst, såsom i skolor och småbarnspedagogik.  

Såsom kund- och deltagarutrymmen betraktas också till exempel olika slags väntrum. 

 Hygienkraven gäller inte  

 • verksamhet som hör till privat- eller familjeliv  
 • restauranger.

 Restaurangers verksamhet styrs av den ten temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordning som utfärdats därav.  

Ytterligare information: 

Tyvärr är svaret inte uppdaterat.  Aktuell information finns för närvarande endast i det motsvarande finska svaret. Vi kommer att uppdatera det svenska svaret så snart som möjligt.

 

Regionförvaltningsverkets eller kommunens förordningar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar om att införa medel för att säkra säkerhetsavstånd gäller följande aktörer:  

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer (dock inte restauranger) 
 • enskilda näringsidkare  
 • kommuner och samkommuner  
 • religionssamfund   
 • offentligrättsliga inrättningar 

Ovan nämnda aktörer måste följa förordningen om säkerhetsavstånd i utrymmen som är öppna för allmänheten eller för en begränsad kund- eller deltagarkrets, om de är 

 • Inomhusutrymmen där över 10 kunder eller deltagare vistas samtidigt samt 
 • begränsade utomhusutrymmen som används för ett ändamål som är riktat till över 50 kunder eller deltagare samtidigt, och för vars användande för ifrågavarande verksamhet arrangören av verksamheten ansvarar för vid en viss tidpunkt. 

Kunder och personer som deltar i verksamheten räkans med i antalet personer som deltar, dock inte personal. 

Närkontakt betyder 

 • att vara ansikte mot ansikte i samma utrymme på ett avstånd som är mindre än två meter i över 15 minuter eller 
 • fysisk kontakt. 

Besluten om säkerhetsavstånd tillämpas inte på: 

 • läroinrättningars verksamhet  
 • verksamhet som hör till småbarnspedagogik 
 • verksamhet relaterad till professionell idrott 
 • verksamhet som hör till privat- eller familjeliv 
 • restauranger. 

Restaurangers verksamhet styrs av den ten temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordning som utfärdats därav. 

Ytterligare information: 

 •  

Tyvärr är svaret inte uppdaterat.  Aktuell information finns för närvarande endast i det motsvarande finska svaret. Vi kommer att uppdatera det svenska svaret så snart som möjligt.

 

Beslut om stängning av utrymmen förpliktigar aktörer som ansvarar för administration av utrymmena då det idkas motion-, idrottsverksamhet eller nöjes- och rekreationsverksamhet i följande utrymmen:

 1. utrymmen som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott
 2. träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 3. allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 4. dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 5. nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparker
 6. inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 7. allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Beslut om stängning av utrymmen gäller utrymmen som är öppna för allmänheten eller som är avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets. Sådana är:

 • inomhusutrymmen där över 10 kunder eller deltagare vistas samtidigt samt,
 • territoriellt och funktionellt begränsade utomhusutrymmen som används för ett ändamål som är riktat till över 50 kunder eller deltagare samtidigt, och för vars användande för ifrågavarande verksamhet arrangören av verksamheten ansvarar för vid en viss tidpunkt.

Beslut om stängning tillämpas inte på

 • verksamhet relaterad till professionell idrott
 • verksamhet som hör till privat- eller familjeliv
 • restauranger.

Restaurangers verksamhet styrs av den ten temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordning som utfärdats därav.

Ytterligare information: 

På flera kommuners område kan regionförvaltningsverket fatta ett beslut som förpliktigar i lagen nämnda aktörer att säkerställa att närkontakter mellan personer faktiskt kan undvikas i utrymmen som är öppna för allmänheten eller som är avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets att vistas i. Kommunen kan fatta ett beslut på sitt eget område.

Regionförvaltningsverket eller kommunen kan fatta beslut då incidensen av konstaterade smittor under de senaste 14 dagarna 

 • i området för kommunens sjukvårdsdistrikt har varit minst 25 per invånare och 
 • sådana sjukdomskluster konstateras på området, vars smittokedja inte kan spåras tillförlitligt och som orsakar en betydande risk för spridningen av smittan.

Närkontakt betyder människors fysiska kontakt eller vistelse ansikte mot ansikte i samma utrymme och på ett avstånd på mindre än två meter i över 15 minuter.

Beslutet förutsätter att aktörer gör en skriftlig plan för hur de ska förhindra allmänhetens och kundernas närkontakter. Aktörerna kan själva fastställa metoderna. Om verksamheten inte kan arrangeras på det sätt som krävs enligt lag kan utrymmena inte användas. 

Regionförvaltningsverkets planeringsmall (word)

Regional State Administrative Agency's form for a plan (word)

Läs mer:

 • För vilka aktörer gäller de eventuella besluten om säkerhetsavstånd i lagen om smittsamma sjukdomar?
 • Lag om smittsamma sjukdomar (finlex.fi)

De temporära ändringar som gjorts i lagen om smittsamma sjukdomar medför nya, snabba förpliktelser för privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer, enskilda näringsidkare, kommuner och samkommuner, religionssamfund och offentligrättsliga inrättningar på grund av att sjukdomsläget försämrats inom vissa områden.

Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar ska ovannämnda aktörer utan särskilt myndighetsbeslut beakta de hygienkrav som anges i lagen i sina egna kundlokaler och lokaler.

Dessutom kan regionförvaltningsverket eller kommunen inom sitt område fatta ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Detta s.k. beslut om säkerhetsåtgärder förpliktar aktörerna i lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för vistelse för en kund- eller deltagarkrets som är begränsad att man säkerställer att närkontakter mellan personer de facto kan undvikas.

Med närkontakt avses att människor har fysisk kontakt eller vistas ansikte mot ansikte eller i samma utrymme på mindre än två meters avstånd under mer än 15 minuter.

Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar ska ovannämnda aktörer utan särskilt myndighetsbeslut beakta de hygienkrav som anges i lagen i sina egna kundlokaler och lokaler.

När regionförvaltningsverket eller kommunen har meddelat ett beslut för området, planerar aktören själv de konkreta åtgärder genom vilka den kan fullgöra förpliktelserna i sin egen verksamhet. Åtgärderna ska skrivas in i den plan som förutsätts i 58 h § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Planen ska hållas framlagd i lokalerna så att kunderna eller de som deltar i verksamheten kan se den. Planen sänds inte till regionförvaltningsverket för godkännande. Regionförvaltningsverket tar inte ställning till enskilda planer utan ger allmänna anvisningar.

Regionförvaltningsverket har utarbetat en färdig blankettmall som aktören kan utnyttja vid utarbetandet av planen. Syftet med denna anvisning är att hjälpa till att fylla i blankettmallen och utarbeta en plan.

Regionförvaltningsverkets planeringsmall (word, svenska)

Regional State Administrative Agency's form for a plan (word, engelska)

Regional State Administrative Agency's form for a plan (word, arabiska)

Regional State Administrative Agency's form for a plan (word, somaliska)

Anvisningar för utarbetandet av planen

Regionförvaltningsverket har till hjälp för aktörerna utarbetat en blankettmall där man frågar om de åtgärder genom vilka kunderna de facto kan undvika närkontakt med varandra antingen

 • genom att begränsa antalet kunder
 • genom kundplats- eller lokalarrangemang eller
 • på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag.

Blanketten har utarbetats så att den kan läggas fram till påseende för kunderna, med undantag för de personuppgifter som ingår i den.

Avsikten är att verksamhetsarrangören genomför åtgärderna på ett sätt som lämpar sig för varje kundlokals egenskaper, såsom storlek, eventuella fasta konstruktioner, kundplatsernas läge och kundernas normala verksamhet i utrymmet.

Hjälpfrågor till stöd för utarbetandet av planen:

 • Vilka är principerna för undvikande av närkontakt i utrymmen av olika storlek och typ?
  • Hur styrs kundtrafiken i lokalerna (t.ex. skyltar och klistermärken om säkerhetsavstånd)?
  • Hur förhindrar man att det uppstår rusning/köer?
  • Är det möjligt att graderat ge kunder eller deltagare tillträde?
  • Vilket är ett säkert personantal och hur kan antalet övervakas?
  • Har man i utrymmen gjort särskilda arrangemang eller installerat skyddskonstruktioner (t.ex. plexiglas) för att minska risken för spridning av viruset?
  • Hur kontrollerar man att säkerhetsavstånden iakttas?
  • Hur möjliggörs rengöring av händer utan att det uppstår köer?
 • Observera att tidsgränsen på 15 minuter ingår i definitionen av närkontakt. Detta är viktigt särskilt när uträttandet av ärenden i utrymmet sker snabbt/kortvarigt.
 • Vilka andra metoder kan tillämpas med beaktande av verksamhetens särdrag?
 • Hur genomförs en eventuell begränsning av kundantalet, om de övriga åtgärder som vidtagits (arrangemang som gäller kunder eller lokaler eller andra metoder) inte är tillräckliga?

Aktörerna ska utan dröjsmål utarbeta en plan på de områden där regionförvaltningsverket har meddelat ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Mer information:

Stängningsbesluten enligt paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar gäller inte banker, butiker eller apotek. 

Regionförvaltningsverket kan meddela ett beslut om att hålla säkert avstånd enligt paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. Det beslutet gäller också banker, butiker och apotek. Beslutet kräver att banker och butiker ska ordna verksamheten så att närkontakter mellan kunder och aktörer de facto kan undvikas i utrymmen inomhus med över 10 personer.

Dessutom gäller utan särskilt beslut att bankerna, butikerna och apoteken i sina utrymmen ska beakta hygienkraven som förutsätts i paragrafen 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar.

Mer information:

Tyvärr är svaret inte uppdaterat.  Aktuell information finns för närvarande endast i det motsvarande finska svaret. Vi kommer att uppdatera det svenska svaret så snart som möjligt.

 

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utfärdat en anvisning om ordnande, begränsning och avbrytande av fritidsverksamhet för barn och unga (inkl. grundläggande konstundervisning) på olika epideminivåer. Det rekommenderas att denna anvisning följs i all hobbyverksamhet:

Enligt anvisningen är det viktigt med tanke på förhindrande och spårning av coronaviruset att hobbygruppen alltid sammanträder med samma sammansättning. Även lärare, handledare och tränare ska alltid vara desamma och föräldrarnas vistelse i hobby- och omklädningslokaler ska inte tillåtas.

Hobbyverksamheten ska ordnas på ett hälsosäkert sätt, och verksamhetsutövaren ska i alla situationer iaktta hygienkraven enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket rekommenderar att man vid ordnandet av hobbyverksamhet för barn och unga använder särskild prövning i det nuvarande epidemiläget. Det lönar sig att undvika alla onödiga sammankomster.

Hur påverkar beslutet om säkerställande av säkerhetsavstånd hobbyverksamhet för barn och unga?

Ifråga om hobbyverksamhet för barn och unga gäller regionförvaltningsverkets beslut om att olika aktörer ska säkerställa att säkerhetsavstånden faktiskt tillämpas i deras lokaler. Beslutet gäller utrymmen inomhus med fler än 10 personer och utrymmen utomhus med fler än 50 personer.

Med tanke på epidemiläget är det mycket viktigt att alla närkontakter undviks när det är möjligt. Om hobbyverksamheten kräver närkontakt mellan deltagarna, kan den inte ordnas inomhus med fler än 10 personer eller utomhus med fler än 50 personer. Också i UKM:s och THL:s anvisning rekommenderas att gruppstorlekarna inomhus inte överstiger 10 personer. I personantalet räknas in alla personer som deltar i hobbyverksamheten, men inte personalen, dvs. handledare, lärare eller tränare.

Hur påverkar beslutet om stängning av utrymmen hobbyverksamhet för barn och unga?

Hobbyverksamhet för barn och unga omfattas också av beslutet om stängning av utrymmen som meddelats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. I beslutet har man dock kunnat avgränsa hobbyverksamhet för barn och unga. Om man i beslutet t.ex. har uppgett att hobbyverksamhet för barn och unga i en viss ålder inte omfattas av begränsningen, kan verksamheten fortfarande ordnas, om verksamheten kan ordnas på ett hälsosäkert sätt med iakttagande av lagen och villkoren i beslutet. Det rekommenderas att man i all verksamhet också följer UKM:s och THL:s anvisning.

Beslutet om stängning gäller utrymmen inomhus för fler än 10 personer och utrymmen utomhus för fler än 50 personer (exklusive utrymmen utomhus som används för motion eller idrott). Om det i beslutet har uppgetts att hobbyverksamhet för personer i en viss ålder inte omfattas av begränsningen, kan utrymmena dock användas för hobbyverksamhet för dessa personer. Om det finns fler än 10 personer inomhus eller över 50 personer utomhus, ska beslutet om säkerställande av säkerhetsavstånd iakttas i verksamheten.

Sådan hobbyverksamhet i vilken en vuxen deltar tillsammans med ett barn hör inte till sådan hobbyverksamhet för barn och unga som inte omfattas av beslutet. Sådan verksamhet är till exempel gympa tillsammans med babyer och småbarn.

Kommunerna kan inom sina områden införa striktare begränsningar än regionförvaltningsverkets beslut eller hålla sina hobbyutrymmen stängda.

Mer information:

Beslutet om att de facto säkerställa säkerhetsavstånd gäller också idrottsverksamhet. Om fler än 10 personer deltar i verksamheten inomhus och fler än 50 personer utomhus, ska verksamhetsarrangören se till att säkerhetsavstånden mellan deltagarna iakttas. Detta innebär också att idrott som kräver närkontakt inte kan ordnas.

Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man i det nuvarande epidemiläget undviker alla andra sammankomster än sådana som är absolut nödvändiga.

Tyvärr är svaret inte uppdaterat.  Aktuell information finns för närvarande endast i det motsvarande finska svaret. Vi kommer att uppdatera det svenska svaret så snart som möjligt.

 

Regionförvaltningsverket kan enligt lagen om smittsamma sjukdomar bestämma att kundlokaler temporärt ska stängas som en åtgärd i sista hand. Bestämmelsen gäller enligt lagen utöver utrymmen inomhus även vissa utrymmen utomhus.

När det gäller utrymmen som används för idrott och motion bör det noteras att beslutet om stängning endast gäller utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter eller andra motsvarande former av sport idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott.

Utrymmen för utomhusidrott eller motsvarande utrymmen som används för idrott utomhus hör inte till utrymmen som ska stängas. I praktiken gäller bestämmelsen om stängning av utomhusutrymmen främst tivolin, nöjesparker, dansbanor och friluftsbad, där det samtidigt finns över 50 personer åt gången. Mer information om utrymmen som ska stängas:

Även i utrymmen för utomhusidrott måste man dock alltid beakta de allmänna hygienkrav som anges i lagen om smittsamma sjukdomar och som förbättrar utrymmenas hälsosäkra användning. Kraven gäller i stor utsträckning privata och offentliga aktörer både i utrymmen inomhus och utomhus i hela Finland.

Med utrymmen utomhus avses ett utrymme som med avseende på område och funktion är avgränsade och där verksamhetsarrangören vid en viss tidpunkt ansvarar för användningen av utrymmet för verksamhet som riktar sig till kunder eller deltagare. Mer information om dessa allmänna hygienkrav:

Om det i området finns ett gällande beslut av regionförvaltningsverket om att säkerställa att närkontakt de facto undviks (dvs. att säkerställa att kunderna eller deltagarna håller ett säkerhetsavstånd), ska den aktör som ansvarar för användningen av utrymmet för utomhusidrott också beakta detta i arrangemangen.

Bestämmelsen om att de facto undvika närkontakt gäller i stor utsträckning olika utrymmen inomhus och utomhus. I fråga om utrymmen utomhus gäller bestämmelsen sådana utrymmen där det samtidigt finns över 50 personer. Närmare information om vilka aktörer som berörs av beslutet om s.k. säkerhetsavstånd:

Observera att offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster som ordnas utomhus också omfattas av regionförvaltningsverkets gällande sammankomstbegränsningar: offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Lokalen kan hyras för privat bruk som hör till privatlivet och familjelivet. Sådant bruk som hör till privatlivet och familjelivet är till exempel att använda lokalen för att ordna födelsedagsfester eller bröllop. Till privatlivet och familjelivet hör till exempel inte träning i idrottslag eller användning av gym tillsammans med personer som inte känner varandra sedan tidigare, även om lokalen hyrts av en privatperson.

Regionförvaltningsverket kan inte exakt fastställa det tillåtna maximiantalet personer. En privatperson som hyrt en lokal kan ta med sig till lokalen till exempel en personal trainer eller någon annan privat lärare, om hen så önskar. Sådan verksamhet kan dock inte rekommenderas, eftersom det är viktigt att undvika onödiga närkontakter för att minska risken för smitta.

På gym och i andra lokaler som ska stängas finns på grund av verksamhetens natur en förhöjd smittorisk. Användning av sådana lokaler rekommenderas inte med andra än den egna familjekretsen.

Regionförvaltningsverket rekommenderar att man undviker alla sammankomster och närkontakter utanför hemmet alltid när det är möjligt.

Svaret har uppdaterats 9.4.2021

Offentliga tillställningar

Sammankomstbegränsningarna som regionförvaltningsverket har meddelat varierar i olika delar av Finland. Enligt besluten kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster av olika storlek ordnas om man vid tillställningarna följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner av den 21 september 2020. Anvisningar innerhåller också information om lagstadgade skyldigheter. Genom att följa anvisningarna kan man förhindra smittor och minska antalet exponerade personer.

För mer information om restriktioner se vår fråga Vilka restriktioner gäller för tillfället för sammankomster? 

Viktigt att beakta i THL:s och UKM:s anvisningar:

 • Man får inte komma till evenemanget om man har några som helst sjukdomssymptom.
 • För att undvika närkontakt mellan deltagare eller sällskap ska man se till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om minst 2 meter.
 • Evenemangsarrangören är skyldig att följa det regionala epidemiologiska läget och rekommendera att munskydd används enligt Institutet för hälsa och välfärds rekommendation, om det inte är möjligt att undvika närkontakter under hela tillställningen.
 • I situationer där det kan uppstå köer måste man påminna och hjälpa deltagarna att hålla säkra avstånd.
 • Arrangören ska instruera deltagarna att hålla säkra avstånd och god handhygien samt erbjuda dem möjlighet att rengöra händerna.

Evenemangsarrangören svarar för vilken anvisning man i praktiken tillämpar på evenemangsarrangemangen. Det kan vara skäl för arrangören att dela in publiken och servicen i olika områden och på det sättet skilja åt aktiviteterna för att i praktiken kunna följa THL:s och UKM:s anvisningar. Arrangören svarar för att evenemanget ordnas på ett sådant sätt att det är tryggt för deltagarna.

Om epidemin i Finland förvärras kan regionförvaltningsverken se över sina ikraftvarande beslut på nytt. Vi betonar varje medborgares och aktörs ansvar när det gäller att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer för att för egen del förebygga att coronaviruset sprids. Om sjukdomsläget försämras snabbt kan kommunen införa striktare lokala restriktioner.

OBS! Om tillställningen hålls i ett alkoholserveringsområde måste man dessutom följa skyldigheterna för restaurangverksamhet, exempelvis att varje kund ska ha en sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta. Mer information om skyldigheterna vid restaurangverksamhet finns i följande avsnitt.

Läs mer om ansiktsmasker:

THL:s rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker (thl.fi)

Svaret har uppdaterats 12.3.2021

Begränsningarna av sammankomster skiljer sig i landets olika delar. I våra beslut angående begränsningarna häntyds till undervisnings- och kulturministeriets (UKM) och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

Nedan finns en förteckning över sammankomstrestriktionerna i de olika områdena. Obs. Kommunerna kan fatta beslut om ännu striktare restriktioner inom deras område än de som är beskrivna här under. 

 • Regionförvaltningsverket i Laplands verksamhetsområde
   

  • Laplands sjukvårdsdistrikt
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 29.3-11.4.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 22.3.2021 (på finska).

   12.4.-11.5.2020: Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. Närmare information finns i beslutet, 8.4.2021 (på finska).
    

  • Länsi-Pohjas sjukvårdsdistrikt
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under Beslut som gäller under perioden 29.3-5.4.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 24.3.2021 (på finska)
    
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde

  • Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.  Beslutet gäller följande områden: 

   Södra Savolaxs och Östra Savolaxs sjukvårdsdistrikt under perioden 1.4.-22.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet 29.3.2021 (på finska).
    
  • Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.  Beslutet gäller följande områden: 

   Norra Karelens landskap och Norra Savolax landskap under perioden 23.3-22.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet 17.3.2021 (på finska).
    
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde
   

  • Egentliga Finland
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 1.4-26.4.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 23.3.2021.
    
  • Satakunta
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 1.4-26.4.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 23.3.2021.
    

  Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde 

  • i Vasa sjukvårdsdistrikts
   Under perioden 1.4.-30.4.2021 är det tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. 

   Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt
   Under perioden 1.4.-30.4.2021 är det tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt
   Under perioden 1.4.-30.4.2021 är der tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   i Mellersta Österbottens (med undantag för Reisjärvi)
   Under perioden 1.4.30.4.2021 är det tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 1.4.-30.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 26.3.2021.
  • i Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 1.4.-30.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 26.3.2021.
    
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finlands verksamhetsområde
   

  • Norra Österbotten
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 1.4.-11.4.2021.

   Under perioden 12.4.-25.4.2021 är der tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. Närmare information finns i pressmeddelandet, 9.4.2021 (på finska, öppnas i ett ny flik).
    

  • Kajanaland
   Det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer förutsatt att man följer UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

   Beslut som gäller under perioden 1.4.-25.4.2021: närmare information finns i pressmeddelandet, 25.3.2021 (på finska).
    

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde

  • Det är förbjudet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 6 personer inomhus eller i avgränsade utomhusområden. Vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 personer måste man följa UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner. Beslutet gäller följande områden: 

   Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Tavastlands, Päijänne-Tavastlands, Södra Karelens och Kymmenedalens sjukvårdsdistriktgäller under 1.4.-30.4.2021. Närmare information finns i pressmeddelandet, 31.3.2021.
    

Regionförvaltningsverkens beslut om begränsningar av sammankomster gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

En allmän sammankomst är en demonstration eller någon annan tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten och som även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som deltagaren deltar i på eget initiativ.

Begreppet offentliga tillställningar omfattar inte fortlöpande, normal serviceverksamhet och annan verksamhet som allmänt bedrivs i lokalerna och inte heller arbetsplatsernas sedvanliga verksamhet. Fortlöpande sedvanlig verksamhet är inte en offentlig tillställning. Regionförvaltningsverkens beslut om begränsning av sammankomster gäller inte sådan verksamhet.

Inte heller privata tillställningar, så som bröllopsfester och kvällssamvaro som ordnas av privatpersoner är offentliga tillställningar. Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Myndighetssammanträden, såsom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller kommunnämndernas sammanträden omfattas inte heller av restriktionerna.

Exempel på offentliga tillställningar (besluten gäller dessa):

 • Konserter
 • Teater- och sommarteaterföreställningar (också exempelvis föreställningar som ordnas i en nöjespark)
 • Bioföreställningar
 • Festivaler  
 • Marknader
 • Enskilda auktioner
 • Friidrottsevenemang och andra idrottsmatcher och idrottsturneringar (t.ex. boboll, fotboll och ishockey) om det finns publik på plats
 • I regel utbildningar och seminarier som är öppna för alla, också avgiftsbelagda (även sådana som arrangeras av privata aktörer)
 • Pop-up-caféer och -butiker (åtminstone när de inte finns i ett köpcentrums lokaler)
 • Daghemmens, skolornas eller läroanstalternas fester, avslutningar och studentdimissioner om de har andra deltagare än personal och barn, elever och studerande 
 • Abiturienternas åkturer på lastbilsflak
 • Gamlas dans, om det finns publik (t.ex. elevernas föräldrar)
 • Pilktävlingar
 • Drive-in-evenemang

Regionförvaltningsverkens begränsningar gäller alltså ovan nämnda och motsvarande tillställningar.

Exempel på fortlöpande normal verksamhet som inte är en offentlig tillställning (besluten gäller inte dessa):

 • Nöjesparker och inomhusnöjesparker
 • Djurparker
 • Idrotts- och aktivitetsparker
 • Tivolin
 • Torgverksamhet
 • Auktionsverksamhet när företagets verksamhetsområde är att hålla auktioner
 • Lekparker och lekplatser  
 • Friluftsbad och badstränder  
 • Sommarläger
 • Föreställningar som enbart streamas för publiken, det vill säga utan att det finns publik på plats
 • Läroanstalternas och skolornas verksamhet och evenemang, om det finns publik

Sedvanlig, fortlöpande verksamhet hos dessa aktörer eller i dessa lokaler omfattas alltså inte av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om. Dessa aktörer eller i dessa lokaler kan omfattas besluten som gäller undvikande av närkontakt i kundlokaler och stängning av kundutrymmen som används för bl.a. motion och rekreation.

Regionförvaltningsverket betonar att det är viktigt att varje aktör i sin verksamhet beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang genom vilka spridning av virus förhindras, även om verksamheten eller evenemanget inte omfattas av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 12.3.2021.

När publiken finns separat från artisterna, idrottarna eller andra aktörer räknas till publikantalet förutom publiken även andra personer (såsom försäljningsställenas personal och ordningsvakter) som befinner sig i samma lokaler som eller annars i direkt kontakt med publiken. Idrottare, artister eller funktionärer som är separat från publiken räknas inte med i publikantalet. 

Det att man delar in publiken i olika sektorer ökar inte det högsta tillåtna deltagarantalet. Publikmängden får i en offentlig tillställning inte totalt sett överstiga det största tillåtna deltagarantalet.

Regionförvaltningsverket kan i sina beslut förutsätta att undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkerhetsavstånd och hygienpraxis ska följas vid ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som överskrider ett visst antal personer. Arrangören av tillställningen ska begränsa antalet deltagare så att säkerhetsavstånden mellan deltagare eller grupper kan hållas enligt anvisningarna. 

Regionförvaltningsverket har inte ålagt arrangören att begränsa antalet deltagare till ett visst antal av det maximiantal som lokalen tillåter. En sådan bestämmelse är i praktiken förknippad med problem: lokalerna kan vara mycket olika till sin struktur och för alla lokalers del finns det inte nödvändigtvis ett klart definierat maximiantal. 

Dessutom gäller begränsningarna av antalet kunder för restauranger och serveringsområden enligt lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordningar som utfärdats med stöd av den. Begränsningarna gäller också offentliga och privata tillställningar som ordnas i restauranger. Begränsningarna kan vara olika i olika områden beroende på sjukdomssituationen.

Regionförvaltningsverkens bestämmelser om begränsning av sammankomster gäller inte privata tillställningar, såsom bröllopsfester som ordnas av privatpersoner. Privata tillställningar är alla privata evenemang som inte är öppna för allmänheten, såsom bröllop, begravningar, dop, födelsedagsfester, privata kvällstillställningar. Regeringen rekommenderar dock att man även vid dessa tillställningar följer de allmänna anvisningarna om hygien och andra arrangemang som förhindrar coronavirussmitta.   

Om man ordnar en privat tillställning i en restaurang, ett kafé eller i en annan förplägnadsrörelse ska man dock följa restriktionerna som gäller restaurangverksamheten.  

Restaurangernas verksamhet har begränsats med en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och en förordning som utfärdats med stöd av lagen.  

Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten. Som offentliga tillställningar räknas även sådana tillställningar som bygger på inbjudan eller medlemskap, om inte tillställningen på grund av antalet deltagare, tillställningens art eller andra särskilda skäl kan anses vara av privat natur.

Till exempel prov i anslutning till elevantagning och undervisningsverksamhet kan inte anses omfattas av begreppet offentlig tillställning.

När det gäller stora bolagsstämmor finns det skäl att utreda möjligheterna att ordna stämman så att fler än 500 personer inte deltar i stämman i samma rum.

När man bedömer om prov och stämmor ska ordnas bör man dock bedöma den rådande situationen som helhet och statsrådets rekommendationer. Även om de förbud och begränsningar som meddelats med stöd av lagen inte direkt gäller alla tillställningar, är det viktigt att arrangören utifrån sin riskbedömning avgöra om det är nödvändigt att genomföra dem.

Om det finns behov av att ordna ett evenemang bör man beakta syftet med de ovan nämnda begränsningsåtgärderna och sträva efter att skydda deltagarna till exempel genom följande åtgärder:

 • sörja för tillräcklig fysisk distans genom lokalarrangemang
 • överväga möjligheterna att delta på distans
 • hygienanvisningar och hygienåtgärder.

Svaret har uppdaterats 12.3.2021

Sammankomstbegränsningarna som regionförvaltningsverket har meddelat varierar i olika delar av Finland. Enligt besluten kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster av olika storlek ordnas om man vid tillställningarna följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Genom att följa anvisningarna kan man förhindra smittor och minska antalet exponerade personer.

Kommunens läkare som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar ger vid behov råd om hur de allmänna anvisningarna ska tillämpas lokalt.

Mer information:

De sammankomstbegränsningar som regionförvaltningsverket eller kommunen meddelat gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Om det är fråga om en sådan offentlig tillställning eller en sådan allmän sammankomst som avses i lagen, omfattas den oberoende av var den sammanträder av sammankomstbegränsningarna.

Om en offentlig tillställning ordnas i en sådan kundlokal eller lokal som omfattas av beslutet enligt ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar om att de facto undvika närkontakt, ska arrangören iaktta både sammankomstbegränsningarna och de begränsningar som gäller utrymmet.

Säkerställande av säkerhetsavstånd (58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar)

Regionförvaltningsverken kan fatta beslut om att aktörerna i sina kundutrymmen och lokaler ska se till att närkontakter mellan kunderna de facto kan undvikas. I utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska beslutet iakttas och en skriftlig plan utarbetas oberoende av antalet kunder. I fråga om aktörernas övriga utrymmen ska beslutet iakttas och en skriftlig plan utarbetas, om det är fråga om ett utrymme inomhus för fler än 10 personer eller ett utrymme utomhus för fler än 50 personer.

Stängning av utrymmen (58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar)

Regionförvaltningsverken kan fatta beslut om att vissa kundutrymmen och lokaler ska stängas. Beslutet om stängning gäller i lagen uppräknade utrymmen inomhus avsedda för motions- och idrottsverksamhet eller inomhus och utomhus avsedda för nöjes- och rekreationsverksamhet. Den aktör som ansvarar för besittningen av dessa lokaler ska följa beslutet om stängning.

Svaret har uppdaterats 9.4.2021.

Det går inte att ge allmänna svar för alla eventuella situationer. Offentliga tillställningar i en restaurang omfattas av regionförvaltningsverkets bestämmelser, oberoende av om det krävs en biljett eller annat godkännande av arrangören för att kunna delta. Offentliga tillställningar är bl.a. nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten. Om exempelvis karaoke eller bingo är en del av restaurangens fortlöpande verksamhet anses de i regel inte vara offentliga tillställningar. Däremot är t.ex. konserter och motsvarande evenemang som ordnas i en restaurang i regel offentliga tillställningar.

Gällande tolkningen av lagen om smittsamma sjukdomar ska man pejla verksamheten mot lagen och syftet med begränsningarna med stöd av den. Lagens syfte är att begränsa och förebygga smittorisk i situationer där mänskorna vistas i relativt nära kontakt med varandra.

Alla ska därför under alla omständigheter ta statsrådets rekommendationer att undvika närkontakter i beaktande då man planerar tillställningar med program.

Regionförvaltningsverket har inte befogenhet att bestämma om användningen av munskydd. I våra beslut om offentliga tillställningar har vi förutsatt att arrangören följer anvisningarna om säkerhetsavstånd och hygienpraxis från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet för att förebygga coronavirussmitta. I anvisningarna konstateras bl.a. att arrangören beroende på det epidemiologiska läget kan rekommendera deltagarna att använda munskydd.

Privata evenemangsarrangörer kan i regel efter egen prövning besluta om de ska kräva att deltagarna använder munskydd. Då måste man dock beakta att deltagarna ska behandlas jämlikt. En offentlig aktör kan i regel inte kräva att kunderna använder munskydd i offentliga lokaler.

Institutet för hälsa och välfärd och regeringen ger allmänna rekommendationer om användningen av munskydd, och sjukvårdsdistrikten och kommunerna ger regionala rekommendationer.  Varje människa ansvarar för sin del för att följa gällande rekommendationer och anvisningar för att förhindra att epidemisituationen förvärras.

Regionförvaltningsverken godkänner inte separat enskilda aktörers planer på tillämpandet av THL:s och undervisnings- och kulturministeriets säkerhets- och hygienanvisningar. Aktören måste själv bedöma hur den bäst kan tillämpa anvisningarna i sin verksamhet. Genom att följa anvisningarna kan deltagarnas säkerhet säkerställas och spridning av viruset förhindras.

Observera att det kan krävas myndighetstillstånd för en offentlig tillställning. Dessa ska ombesörjas även under de rådande förhållandena. Ansvaret ligger hos evenemangsarrangören. Regionförvaltningsverken beviljar inte lov för en offentlig tillställning.

Om hela området där den offentliga tillställningen hålls är serveringsområde så måste varje kund ha en sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta. Från 5.3.2021 ska restaurangen utarbeta anvisningar till kunderna om hur de får röra sig i lokalerna i samband med att de kommer in i restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum eller hämtar mat och dryck. Kravet på sittplatser vid ett bord eller motsvarande plan yta gäller också restaurangverksamhet i samband med olika evenemang och servering på läktare Sätet som är bredvid är inte ett bord eller en plan yta som avses i lagen. Kravet på en sittplats och begränsning av rörelse kommer från begränsningarna som gäller restaurangverksamhet.

Om tillställningen inte hålls i ett serveringsområde behöver varje deltagare inte ha en egen sittplats. Bestämmelserna om offentliga tillställningar förpliktar inte till att varje deltagare ska ha egen sittplats.

Svaret har uppdaterats 12.3.2021

En begränsad plats utomhus är ett område eller områden som arrangören har fastställt och där evenemanget ordnas. Om ett evenemang ordnas i stora områden utan fysiska gränser, som exempelvis ett stängsel, kan evenemangsarrangören fastställa gränserna på en karta. Evenemangsarrangören måste se till att det är möjligt att följa säkerhetsavstånden och andra hygien- och säkerhetsanvisningar i evenemangsområdet.

Institutet för hälsa och välfärds (THL) och undervisnings- och kulturministeriets (UKM) anvisning om förhindrande av coronavirussmitta (pdf, minedu.fi, uppdaterad 22.2.2021) 

Om det framkommer att deltagarna på ett evenemang kan ha blivit exponerade för coronasmitta kan arrangören informera om saken. Vi rekommenderar åtminstone att arrangören informerar om saken när den smittade har varit i nära kontakt med flera olika personer och man inte har fått kontakt med alla som exponerats. 

I informationen ska man inte gå in på sådana detaljer som kan avslöja den smittade personens identitet eller som gör att hans eller hennes identitet kan fastställas utifrån de uppgifter som lämnats. Arrangören kan berätta att en person som deltagit i evenemanget har bekräftats ha coronasmitta och att andra deltagare bör vara uppmärksamma på om de börjar uppvisa symtom.

Regionförvaltningsverkens beslut angående sammankomstbegränsningarna är av allmän natur. 

Vi betonar varje aktörs ansvar att följa gällande bestämmelser och rekommendationer. Om du upptäcker att bestämmelserna överträds utred i första hand saken med arrangören av tillställningen.  

Regionförvaltningsverkens beslut gäller inte till exempel privata sammankomster (såsom familjefester eller fri kvällssamvaro). De gäller heller inte fortlöpande, normal serviceverksamhet och annan verksamhet som allmänt bedrivs i lokalerna. Våra beslut gäller uttryckligen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Polisen övervakar den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen kan ingripa i tydliga överträdelser av de samlingsbegränsningar som regionförvaltningsverket fattat beslut om och vid behov även i andra sammankomster, om dessa äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten.

Anordnandet av en offentlig tillställning kan dessutom kräva myndighetstillstånd och myndighetsanmälningar som arrangören ansvarar för. 

Restaurangverksamheten

Regionförvaltningsverken övervakar i enlighet med den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar att restaurangerna i sin verksamhet iakttar de skyldigheter och begränsningar som gäller enligt lagen och förordningen som utfärdats med stöd av lagen. Regionförvaltningsverket kan begära handräckning av polisen för övervakningen. 

Polis övervakar tillfälliga stängningen av restauranger. 

I restauranger och på deras uteserveringar, liksom i alla andra serveringsområden, ska alla kunder ha en egen sittplats vid bordet. När det gäller att uppfylla restaurangverksamhetens skyldigheter är restaurangernas ansvar och egenkontroll av central betydelse. Om du upptäcker verksamhet i en restaurang som strider mot gällande skyldigheter lönar det sig att först reda ut saken med personalen. Du kan be restaurangpersonalen om planen där det beskrivs hur man i restaurangen har beaktat begränsningar och skyldigheter i fråga om hygienarrangemang för att förhindra coronavirusinfektioner.  

Vid behov kan du kontakta regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverkets tillsyn baserar sig i huvudsak på anmälningar och koncentrerar sig på de allvarligaste förseelserna.

Svaret har uppdaterats 12.3.2021

Begränsningen av offentliga tillställningar inte sedvanlig verksamhet i simhallar och andra idrottslokaler. Begränsningarna gäller dock tillställningar och evenemang som eventuellt ordnas i idrottslokaler. Exempelvis handledd vattengympa och annan gruppträning som ordnas regelbundet betraktas som normal verksamhet i ett idrottsutrymme, och omfattas därmed inte av regionförvaltningsverkets beslut att begränsa offentliga tillställningar.

Dessa aktörer eller i dessa lokaler kan omfattas besluten som gäller undvikande av närkontakt i kundlokaler och stängning av kundutrymmen som används för bl.a. motion och rekreation.

Vi betonar varje aktörs och vuxens ansvar att följa lagstadgade skyldigheter och anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd och andra myndigheter om hygien- och andra arrangemang för att förebygga spridning av viruset. Vuxna bär ansvaret för att också barnen följer anvisningarna. De som driver idrottshallar och idrottsanläggningar måste själva bedöma hur myndigheternas anvisningar bäst kan tillämpas på de lokala förhållandena så att kundernas och personalens säkerhet säkerställs. Enligt anvisningen som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett ut ska anvisningen tillämpas även vid användningen av de offentliga rum.

I synnerhet när det gäller simhallar lönar det sig att gå igenom planen för öppnande av dem tillsammans med stadens miljö- och hälsoskydd (inklusive frågor som gäller egenkontroll och kontroll av bassängvattnets kvalitet) samt beakta risken för legionella som finns i slutna vattensystem (t.ex. oanvända tappställen, tömda simbassänger).

Svaret har uppdaterats 12.3.2021

Regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar gäller inte gudstjänster och andra motsvarande religiösa förrättningar som religiösa samfund ordnar och som hör till samfundens sedvanliga religiösa verksamhet och som ordnas för offentlig religionsutövning i samfundets egna lokaler eller motsvarande lokaler. Utöver gudstjänster hör hit till exempel mässor, vesprar och korsprocessioner. Det bör dock noteras att detta undantag inte gäller religiösa samfund och föreningar som inte är registrerade som religionssamfund. De omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden om offentliga tillställningar (och eventuella kommunala bestämmelser).

Med religiösa samfund avses evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och andra religionssamfund som registrerats i enlighet med religionsfrihetslagen. Religiösa samfunds verksamhet regleras av samfunden själva. Regionförvaltningsverket har enligt lagen inte behörighet att begränsa sådana tillställningar.

Det är dock en stark rekommendation att man i alla sammankomster följer anvisningarna om säkra avstånd och hygienrutiner som förebygger coronavirussmittor. Många religiösa samfund har därför meddelat att de följer anvisningar och rutiner som förbättrar hälsosäkerheten och ordnar till exempel gudstjänster på webben.

Dans som ordnas på danslavar är offentliga tillställningar. Således ska man vid ordnandet av dans iaktta regionförvaltningsverkens förelägganden om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För mer information se vår fråga "Vilka restriktioner gäller för tillfället för sammankomster?

Enligt anvisningen ska onödiga fysiska kontakter undvikas och därför ska man vid offentliga tillställningar säkerställa att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånden. Vår tolkning är att det mellan de olika sällskapen på danslaven vore bra att hålla minst 2 meters avstånd. Tolkningen är densamma som i våra anvisningar för restauranger. 

Dessutom borde man undvika att det uppstår trängsel. Vad gäller dans har vi anvisat restaurangerna på följande sätt, som också passar för danslavar: 

 • Restaurangerna måste förutom med hjälp av konstruktioner och inredning organisera sin verksamhet på så sätt att kundernas exponering för coronaviruset förebyggs.  
 • Restaurangen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i restaurangens lokaler och att det finns tillräckliga avstånd mellan kunderna.  
 • Dans eller annan motsvarande verksamhet är inte förbjuden, men för att förhindra spridning av sjukdomen ska begränsningarna ovan beaktas vid arrangemangen.  

Vi rekommenderar att evenemangsarrangören överväger olika åtgärder som kan garantera att de närvarande inte i onödan utsätts för eventuella smittor. Det är skäl att exempelvis fundera hur man kan försäkra sig om att det inte blir trängsel på dansgolvet eller hur arrangören anvisar att parbytet ska göras så att det inte orsakar trängsel eller täta rader eller köer.

Dessa aktörer eller i dessa lokaler kan omfattas besluten som gäller undvikande av närkontakt i kundlokaler och stängning av kundutrymmen som används för bl.a. motion och rekreation.

Om en offentlig tillställning, så som danslavar, finns i samband med en restaurang ska dansarrangören dessutom följa skyldigheterna som gäller alkoholservering (t.ex. att varje kund ska ha en egen sittplats eller begränsning om hänvisandet av kunderna ).

Läs mer: 

Svaret har uppdaterats 12.3.2021

Bolagsstämmor och andra motsvarande stadgeenliga eller lagstadgade sammankomster i vilka i regel endast sammanslutningens medlemmar och vissa andra inbjudna kan delta, är i regel inte offentliga tillställningar eller tillställningar som är öppna för allmänheten i den bemärkelse som avses i lagen om sammankomster. Detta gäller exempelvis bostadsaktiebolag, aktiebolag och andelslag samt registrerade föreningar. 

Detta innebär alltså att de inte heller omfattas av regionförvaltningsverkets begränsningar av sammankomster. Däremot gäller bestämmelserna om hälsosäkerhet i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar också anordnare av bolagsstämmor och andra aktörer, såsom bostadsaktiebolag. Om ett möte ordnas fysiskt på plats måste det ordnas på ett sätt som är tryggt för hälsan. Mer information: Vilka är hygienkraven som föreskrivits i lag?

Det är också möjligt att mötesarrangören omfattas av bestämmelsen i paragraf 58 d § i smittskyddslagen om att nära kontakter mellan deltagare i realiteten ska kunna undvikas. Mer information: Vilka aktörer omfattas av besluten om säkra avstånd enligt smittskyddslagen? 

Vi rekommenderar att ovan nämnda sammankomster och motsvarande om möjligt ordnas på distans.

Observera följande:

 • Exempelvis stora börsbolags bolagsstämmor kan på grund av sin storlek, karaktär eller av någon annan orsak vara sådana att de uppfyller definitionen av en offentlig tillställning. Det går inte att ge något uttömmande svar på vilka möten som ska betraktas som en offentlig tillställning. Mer information om definitionen av en offentlig tillställning.

 • Sammankomster med flera hundra deltagare ska meddelas skriftligen till polisen. Då betraktas tillställningen som en offentlig tillställning som omfattas av regionförvaltningsverkets begränsning av sammankomster. Det lönar sig för mötesarrangören att ta reda på vilken ståndpunkt polisen har i frågan.  Mer information: Offentliga tillställningar - Polisen, (poliisi.fi) 

Oregistrerade föreningars möten är så olika till sin natur att det är omöjligt att ge ett enda svar som gäller alla. I alla sådana situationer där människor samlas är det i vilket fall som helst skäl att säkerställa deltagarnas säkerhet, även om sammankomsterna inte har begränsats genom myndighetsbeslut.   

Myndighetssammanträden, såsom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller kommunnämndernas sammanträden, omfattas inte av sammankomstbegränsningarna. Det är dock en stark rekommendation att även dessa ordnas på distans.  

Ordnande av möte på distans

Lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra samfundslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin gäller till 30.6.2021. Lagen gör det möjligt att använda distanskommunikation vid deras möten.

Av aktiebolagen gäller den temporära lagen endast börsbolag. Börsbolagets styrelse kan enligt den temporära lagen besluta att ordna bolagsstämman så att en aktieägare kan utöva sin rätt på bolagsstämman endast med hjälp av post, telekommunikationsförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel (såsom distanskommunikation).

I fråga om andra aktiebolag (även bostadsaktiebolag) än börsbolag kan det i bolagsordningen föreskrivas att man kan delta i stämman på distans. Styrelsen för ett aktiebolag (även bostadsaktiebolag) kan besluta om saken, om det inte särskilt förbjuds i bolagsordningen.

Vi rekommenderar att styrelsen i börsbolag överväger att ordna bolagsstämma på distans i enlighet med den temporära lagen. I fråga om andra aktiebolag (även bostadsaktiebolag) rekommenderar vi att styrelsen fattar beslut om att ordna stämman på distans, om inte bolagsordningen förbjuder beslutet. I vilket fall som helst ska mötesarrangören sträva efter att ordna mötet på ett hälsosäkert sätt.

Justitieministeriet bereder en lagändring som tillåter att samfundens vårmöten skjuts upp så att de hålls senast 30.9.2021.

Bakgrund 

Regionförvaltningsverket har den 11 mars 2021 ändrat sin tolkning av huruvida bolagsstämmor och registrerade föreningars stadgeenliga möten eller andra aktörers stadgeenliga eller lagstadgade möten är offentliga tillställningar. Regionförvaltningsverkets tidigare ståndpunkt var att bl.a. bolagsstämmor omfattades av begränsningarna av offentliga tillställningar. 

Ståndpunkten att begreppet offentlig tillställning också ska tillämpas på bolagsstämmor och föreningars möten baserade sig på en tjänstemannapromemoria från justitieministeriet 18.3.2020. I promemorian ansåg ministeriet att exempelvis föreningars möten, bolagsstämmor och motsvarande är offentliga tillställningar. 

Orsaken till ändringen är ett avgörande av riksdagens justitieombudsman. I enlighet med det är vår nya tolkning att bolagsstämmor och andra lagstadgade eller stadgeenliga möten som inte är öppna för allmänheten i regel inte betraktas som offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster. 

Riksdagens justitieombudsman har i sitt avgörande den 31 december 2020 behandlat begreppen ’allmän sammankomst’ och ’offentlig tillställning’ i lagen om sammankomster och lagen om smittsamma sjukdomar. Syftet med lagen om sammankomster är att säkerställa mötesfriheten, medan lagen om smittsamma sjukdomar syftar till att skydda befolkningen mot smittrisk. 

Justitieombudsmannen har konstaterat i sitt avgörande att restriktionerna i mötesfriheten som påförts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna. Begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna kan inte baseras på något annat än lag. Justitieombudsmannen ansåg att begreppen ”allmän sammankomst” och ”offentlig tillställning” inte kan tolkas på olika sätt på basis av de olika syftena med lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om sammankomster. Regionförvaltningsverken kan alltså inte med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar besluta att förbjuda några andra tillställningar som samlar människor än allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Mer information:

Svaret har uppdaterats 22.3.2021

Regionförvaltningsverkens begränsningar av allmänna sammankomster gäller inte normal biblioteksverksamhet. Begränsningarna gäller dock evenemang och tillställningar som biblioteken ordnar.

Läs mer: "Vad är en offentlig tillställning?"

Biblioteken tillämpar den anvisning som THL och undervisnings- och kulturministeriet gett om hur virusspridning ska förhindras och lagstadgade skyldigheter. Biblioteken måste bl.a. se till att en god hygien upprätthålls i lokalerna och i fråga om utrustningen och att tillräckliga avstånd hålls mellan besökarna. Anvisningarna gäller också bokbussar och meröppna bibliotek.

Du kan låna och returnera material som vanligt. Om du vill undvika att besöka biblioteken kan du istället använda e-böcker och annat e-material.

Läs mer:

Vi behandlar inte ansökningar om ersättning hos regionförvaltningsverket. Vi kan inte heller ta ställning till avtal mellan privata aktörer eller frågor om ersättning om de eventuellt återkallas. I första hand är det bäst om företaget förhandlar med avtalsparten. 

Arbets- och näringsministeriet har sammanställt anvisningar för företagen i coronavirusläget. På sidorna finns kontaktuppgifter till rådgivningstjänsten för företag.

Företagen kan ansöka om kostnadsstöd från Statskontoret.

För allmänheten öppna tillställningar är till exempel sådana stora motorsport-, skid-, löp- eller orienteringstävlingar och andra idrottsevenemang i vilka vem som helst kan delta genom att exempelvis betala deltagar- eller inträdesavgiften. Vid dylika evenemang är det fråga om offentliga tillställningar, även om där inte separat finns åskådare som följer med tävlingen eller evenemanget. Personantalsbegränsningen i regionförvaltningsverkets beslut gäller därför samtliga deltagare i tävlingen eller evenemanget. 

Även om tävlingen eller något annat idrottsevenemang skulle fördelas på flera dagar så ändrar det inte automatiskt evenemangets karaktär av offentlig tillställning om evenemanget i övrigt har drag som är kännetecknande för offentliga tillställningar. Sådana drag kan vara exempelvis särskilda trafik- och säkerhetsarrangemang som görs för evenemanget och att servera eller sälja mat eller dryck under evenemanget. 

I regel uppfylls kännetecknen för offentliga tillställningar inte om deltagarna bara ges möjlighet att vid för var och en lämplig tidpunkt exempelvis löpa, skida eller orientera i egen takt inom ett visst område utan särskilda arrangemang eller marknadsföring av evenemanget.

Officiella matcher och tävlingar arrangerade av grenförbunden som i regel kräver en licens för att delta är inte för allmänheten öppna tillställningar. En ytterligare förutsättning är att det inte finns närvarande publik. Träningsmatcher är inte heller öppna för allmänheten och därför inte offentliga tillställningar om de hålls utan publik.

Enligt regionförvaltningsverkens förelägganden ska man i alla offentliga tillställningar följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner. Det rekommenderas starkt också för alla andra tillställningar. För tillfället rekommenderas att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas.

I alla evenemang som samlar folk är det skäl att beakta Institutet för hälsa och välfärds och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkert avstånd och hygien (minedu.fi, uppdaterad 22.2.2021).

Närmare information om definitionen av offentliga tillställningar hittar du under punkten Vilka offentliga tillställningar, sammankomster och aktiviteter gäller regionförvaltningsverkens beslut?

Svaret har uppdaterats 31.3.2021

Regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar gäller inte massvaccinationer som ordnas i gymnastiksalar, mässcentrum osv.

Även vid massvaccinationer ska dock de hygienkrav beaktas som anges i lagen och eventuella beslut som de facto säkerställer att kunderna iakttar säkerhetsavstånd.

Läs mer:

I regel anses kurser och seminarier samt utbildningar som ordnas av kommersiella serviceleverantörer vara offentliga tillställningar och de omfattas därför av sammankomstbegränsningarna.

Som offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster betraktas inte sådana utbildningar som behövs för avläggande av examen eller yrkeskompetens eller för yrkesutövning.

Sammankomstbegränsningarna omfattar alltså åtminstone inte:

 • personalutbildning anordnad av arbetsgivaren

 • utbildning som i vissa läroanstalter leder till examen eller yrkeskompetens eller annan fortlöpande utbildning till vilken deltagarna har valts ut genom antagning av studerande, ansökningsförfarande eller motsvarande.

  • sådana läroanstalter är läroanstalter för grundläggande utbildning, läroanstalter på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter), universitet och yrkeshögskolor samt läroanstalter för fritt bildningsarbete och läroanstalter för grundläggande konstundervisning

 • utbildning som är nödvändig för att gå vidare med ovannämnda utbildningar eller för att få en examen eller utöva ett yrke. Kravet på utbildning beror direkt på lag, myndighetsbestämmelser, skyddsanvisning eller motsvarande och det är fråga om ett specificerat krav

  • t.ex. arbetarskyddskort eller väktarkort, dock inte allmän skyldighet att sörja för utbildning

Utbildningsanordnarna och de utrymmen som används för utbildningen kan ändå omfattas av de hygienkrav som föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar samt av de beslut om säkert avstånd och stängning som ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör: Användning av kundutrymmen och lokaler.

I alla händelser är det skäl att trygga deltagarnas säkerhet i alla situationer där människor samlas.

Mer information:

Regionförvaltningsverkens förelägganden om sammankomstbegränsningar gäller också offentliga tillställningar som ordnas under valkampanjer. Valkampanjer ger inte rätt att avvika från sammankomstbegränsningarna.

Som offentlig tillställning vid valkampanjer anses sådant förfarande då man lockar folk till ett ställe samtidigt genom att göra reklam för tillställningen på förhand i exempelvis sociala medier. Den som ordnar tillställningen ska se till att regionförvaltningsverkets förelägganden om publikantalet följs vid tillställningen och att det tillåtna antalet inte överskrids vid något skede. Dessutom ska den som ordnar tillställningen också se till att bestämmelserna om hygien- och säkerhetsanvisningar följs. Vi rekommenderar starkt att olika debatter och möten ordnas på distans till exempel på webben.

Det är emellertid inte en offentlig tillställning om man bara delar ut broschyrer eller produkter till personer som råkar gå förbi. Det är skäl att i alla valkampanjer följa rekommendationerna om att undvika närkontakter, användningen av munskydd och hygienrutiner.

Förhandsröstning och omröstning på valdagen är inte offentliga tillställningar och omfattas inte av den regionförvaltningsverkets sammankomstrestriktionerna. Det är skäl att i alla förhandsröstnings- och omröstningsställe följa rekommendationerna om avstånd och hygienrutiner.

Läs mer:

Svaret har uppdaterats 23.2.2021.

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Restaurangernas verksamhet har begränsats med en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (en ny paragraf 58 a), som är i kraft under tiden 1.11.2020-30.6.2021 och med en förordning som utfärdats med stöd av lagen och som närmare preciserar begränsningarna och skyldigheterna i praktiken. Regionförvaltningsverkens förelägganden om ordnande av offentliga tillställningar också gäller restauranger. Regionförvaltningsverken beslutar inte om innehåll eller omfattning av restaurangernas begränsingarna.

Syftet med begränsningarna och skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och den förordning som utfärdats med stöd av den är att förhindra att coronaviruset sprids. Begränsingarna grundar sig på regeringens hybridstrategi. Regionförvaltningsverket beslutar inte om innehållet i eller omfattningen av begränsningarna av restaurangernas verksamhet.

Läs mer om "Kan restaurangen ha uppträdande artister?"

Svaret har uppdaterats 2.3.2021.

Begränsningarna av restaurangernas öppettider, alkoholserveringstider och kundantal beror på restaurangverksamhetens art och det regionala sjukdomsläget. Begränsningarna grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar och en förordning som har utfärdats med stöd av lagen.

I kartan som statsrådets kansli har gjort finns det begränsningar för restauranger enligt landskap:

Verksamheten i restauranger som främst serverar alkoholdrycker begränsas delvis striktare än i matrestauranger. Mer information om definitionen av restaurangerna finns i punkten "Hur bestäms restaurangtyperna som omfattas av olika begränsningar?". Stadsrådet kan ge nya föordningar med vilka begränsningarna kan förändras eller fortsättas.

Lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet har en tillfälliga 3 a § i vilken det föreslås att restauranger och andra företag, till exembel kaféer, inom förplägnadsbranschen stängs för kunder temporärt i tre veckor. Statsrådet har även utfärdat en ny förordning som innehåller bestämmelser om de områden i vilka förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder. Läs mer: "Var hittar jag information om nedstangningen av restauranger?"

Förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder i följande landskap från 29 mars 2021 till och med 18 april 2021:

 • Nyland
 • Egentliga Finland
 • Satakunta
 • Egentliga Tavastland
 • Birkaland
 • Päijänne-Tavastland
 • Kymmenedalen
 • Mellersta Finland
 • Södra Karelen
 • Södra Savolax
 • Norra Savolax
 • Norra Karelen
 • Österbotten

Uppdaterad 9.4.2021

Serveringstider

 • I landskapen Åland, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten och Lappland  är alkoholservering tillåten i alla restauranger kl. 07*−22.

*Alkoholserveringen får börja klockan 7 om restaurangen har tillstånd till det (tillstånd till förlängd serveringstid). Annars får alkoholserveringen börja klockan 9 i enlighet med alkohollagen.

Öppettider

 • I landskapen Åland, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten och Lappland får alla restauranger hålla öppet kl. 05 − 23.

Kundantalet inomhus

 • I landskapen Kajanaland, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten och Lappland
  • Kundantalet i restauranger vars huvudsakliga verksamhet är alkoholförsäljning får vara högst 50 % av det största tillåtna kundantalet.
  • Kundantalet i de övriga restaurangerna får vara högst 75 % av det största tillåtna kundantalet.

Med det största tillåtna kundantalet avses det maximala antalet kunder som samtidigt kan vara i lokalen enligt serveringstillståndet eller byggtillståndet.

Vilka funktionärer gäller de ovan beskrivna begränsningar inte? 

 • Begränsningen av öppettiderna gäller inte restauranger och kaféer som fungerar i anslutning till servicestationer och inte heller internationell sjö- och lufttrafik.
 • Begränsningarna av öppettider, serveringstider eller antalet kunder gäller inte personalrestaurangerna och inte heller take away-försäljning.

Regeringen följer med det epidemiologiska läget i regionerna och ser till att man i varje område bara använder begränsningar som är nödvändiga för att förhindra att epidemin sprids.

Restaurangernas allmänna skyldigheter

Till och med 30.6.2021 gäller för restaurangerna dessutom övriga skyldigheter som avses i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen som utfärdats med stöd av den 13.3.2021. Genom att iaktta dessa skyldigheter förebyggs spridningen av coronaviruset.

I praktiken måste restaurangerna fortsättningsvis sörja för god hygien och säkerhetsavstånd mellan kunderna. Restaurangen ska göra upp en plan där åtgärder för att förhindra smitta beskrivs. Nedan finns en kortfattad förteckning över de viktigaste skyldigheterna som ska iakttas i restaurangernas verksamhet i hela Finland:

 • Restaurangen ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka restaurangen.
 • Restaurangen ska se till att
  • kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera händerna vid ankomsten till restaurangen,       
  • inredning, kärl, bestick samt andra ytor och lösa föremål som kunderna kommer i kontakt med hålls rena så att de inte medför risk för spridning av en smittsam sjukdom,
  • kunderna får synliga instruktioner om rengöring av händerna, upprätthållande av tillräckliga avstånd och övriga rutiner som ska följas i restaurangen för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
 • Alla kunder i restaurangen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. Man kan sitta vid bardisken.
 • Restauranginnehavaren måste se till att kunderna har tillräckligt med utrymme och att kundplatserna är tillräckligt långt från varandra. Som utgångspunkt för tillräckligt avstånd kan anses minst 2 meter, vilket enligt THL:s anvisningar också bör finnas mellan personer som deltar i offentliga tillställningar. Avstånden mellan olika sällskap granskas.
 • Restaurangen måste göra upp en plan med en beskrivning av åtgärderna för att förhindra smittspridning.
  • Sammandraget av planen ska vara synligt för kunderna när de kommer till restaurangen och hela planen ska läggas fram för kunderna på begäran.
  • Planen får slås ihop med de planer för egenkontroll som avses i alkohollagen, livsmedelslagen och tobakslagen.

Nedan finns en kortfattad förteckning över de viktigaste skyldigheterna som ska iakttas i restaurangernas verksamhet i hela Finland från 5.3.2021:

 • Restaurangen ska ordna sin verksamhet inomhus så att kunderna hänvisas att sitta på sina platser
 • Restaurangen ska utarbeta anvisningar till kunderna om hur de får röra sig i lokalerna i samband med att de kommer in i restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum eller hämtar mat och dryck.

På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor finns material angående coronaviruset som restaurangerna kan utnyttja i sin egen verksamhet och kommunikation: THL:s materialbank om coronaviruset.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 9.4.2021.

De begränsningar som gäller från 1 november 2020 beror på hurdan verksamhet de bedriver. Nedan har restaurangerna indelats i två grupper enligt deras verksamhetstyp. Restaurangföretaget bedömer i första hand själva vilken grupp de hör till.

Restaurang som huvudsakligen serverar alkoholdrycker

Till den här gruppen hör till exempel nattklubbar, barer med utskänkningsrättigheter och pubar.

Restaurangens huvudsakliga verksamhet bedöms i första hand utifrån dess karaktär. Avgörande är om kunderna i huvudsak samlas för att äta i eget bordssällskap eller om restaurangens huvudsakliga verksamhet är att sälja alkoholdrycker. Restaurangens verksamhet omvandlas inte till en matrestaurang endast på grund av att restaurangen håller en liten mängd mat till salu. Inte heller beteckningen som används för restaurangen har någon betydelse för definitionen av verksamheten.

Vissa restauranger kan till exempel ha matservering på dagen men på kvällen i huvudsak alkoholservering. Restaurangens verksamhet kan också variera beroende på veckodag eller årstid. På sådana restauranger tillämpas vid varje tidpunkt den begränsning som deras verksamhet vid tidpunkten i fråga är knuten till.

Annan än ovan avsedd restaurang

Restaurangerna i gruppen kan till exempel vara matrestauranger, pizzerior eller hamburgerrestauranger, kaféer eller lunchrestauranger.  

Till gruppen hör också sådana verksamhetsställen där den huvudsakliga affärsverksamheten är annan än förplägnadsrörelse. Sådana verksamhetsställen kan vara till exempel biljardhallar och bowlinghallar med utskänkningstillstånd.

Restaurangernas egenkontroll har en central roll i tillsynen. Regionförvaltningsverket har utarbetat anvisningar för dem som driver restauranger så att de kan planera sin verksamhet så den motsvarar begränsningarna och göra upp en lagenlig plan som kunderna kan se. Utöver egenkontrollen övervakar även regionförvaltningsverket i enlighet med den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar att restaurangerna iakttar kraven och begränsningarna. Läs mer: Anvisning för restauranger.

På basis av tillsynen kan regionförvaltningsverket ålägga en restaurang att korrigera sin verksamhet inom en viss tid och vid de mest uppenbara överträdelserna rentav bestämma att restaurangen ska stängas för högst en månad.  Regionförvaltningsverket kan begära handräckning av polisen för tillsynen.

Polis övervakar tillfälliga stängningen av restauranger. 

Först lönar det sig att be restaurangens personal visa upp den plan där det beskrivs hur restaurangen iakttar begränsningarna i verksamheten och hygienkraven för att förhindra coronavirussmitta.  I planen ska också anges antalet kundplatser eller personer på restaurangen. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är den som driver restaurangen skyldig att upprätta en sådan plan och på begäran visa den för kunden. Sammanfattningen av planen ska vara synlig på restaurangen när kunden anländer till restaurangen.

Om krögaren inte följer den plan som han eller hon utarbetat eller om planen inte är tillgänglig såsom krävs enligt lag, kan kunden kontakta regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket utövar tillsyn huvudsakligen på basis av anmälningar och koncentrerar sig på de allvarligaste förseelserna. Vänligen kontakta alkoholförvaltningen vid regionförvaltningsverket i den egna regionen:

Regionförvaltningsverket fattar inte beslut som begränsar restaurangernas verksamhet och kan inte heller påverka begränsningarnas innehåll eller omfattning. Begränsningarna och skyldigheterna för restaurangernas verksamhet grundar sig på en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (den nya paragrafen 58 a) och på förordningar som utfärdats med stöd av lagen. Regeringen bereder lagförslag och riksdagen godkänner dem. Förordningarna bereds vid ministeriet och godkänns vid statsrådets sammanträde.

Till regionförvaltningsverkets behörighet hör att övervaka att restaurangernas verksamhet följer begränsningarna i lagen om smittsamma sjukdomar och den förordning som utfärdats med stöd av den.

Regionförvaltningsverket fattar beslut om att förbjuda eller begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i enlighet med regeringens riktlinjer med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. En del av dessa beslut kan också gälla evenemang som ordnas i restauranger.  

Lag om smittsamma sjukdomar

Alla kunder i restaurangen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. Det är tillåtet att sitta på en egen sittplats vid en bardisk. Restaurangen är dock skyldig att se till att det finns ett tillräckligt avstånd mellan kunderna och mellan kunderna och personalen.

Kravet på sittplatser vid ett bord eller motsvarande plan yta gäller också restaurangverksamheten vid olika evenemang och läktare som är klassificerade som serveringsområden. En sittplats som finns intill, läktarbänkens stödkonstruktioner eller betonggolvet framför läktarbänken kan inte räknas som ett sådant bord eller en sådan yta som avses i lagen. En picknickfilt eller motsvarande tyg som breds ut på marken uppfyller inte heller definitionen på ett bord eller motsvarande plan yta.

Kravet på sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta grundar sig på att det hela tiden måste finnas säkerhetsavstånd mellan kunderna och att avstånden ska kunna övervakas. Säkerhetsavstånden behövs för att förhindra sjukdomsspridning. Bordet eller en motsvarande plan yta ska vara lättillgängligt för kunden och på tillräckligt avstånd från andra kunder så att säkerhetsavståndet bevaras.

Kravet på sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta gäller också serveringsområdena på olika evenemang. Om en läktare är klassificerad som serveringsområde måste kunden förutom en sittplats också ha ett bord eller motsvarande plan yta till sitt förfogande. Detta innebär alltså att en sittplats som finns intill, läktarbänkens stödkonstruktioner eller betonggolvet framför läktarbänken inte uppfyller kraven. En picknickfilt eller ett motsvarande tyg som breds ut på marken uppfyller inte heller definitionen på ett bord eller motsvarande plan yta.

Kraven på sittplats och bord eller motsvarande plan yta grundar sig på den exceptionella situationen och behovet att förhindra sjukdomsspridning. Det måste finnas säkerhetsavstånd mellan kunderna och avstånden ska också kunna övervakas. I serveringsområden finns det risk för att många människor samlas på ett litet område och om man inte begränsar rörligheten i området med krav på sittplatser ökar risken för smitta. Det är också utmanande att hantera stora folkmängder t.ex. efter en periodpaus så att säkerhetsavstånden bevaras. Det är nödvändigt att hålla säkerhetsavstånden för att undvika sjukdomsspridning.

Kravet på sittplats vid ett bord gäller bara på serveringsområden. Detta innebär alltså att bordkravet inte gäller pausservering och take away-portioner som förtärs någon annanstans än på serveringsområdet. Evenemangsarrangören har möjlighet att ändra serveringsområdet t.ex. genom att begränsa det till ett mindre område. Det behöver inte göras några ändringar i serveringstillståndet och därmed kvarstår också möjligheten att för en viss match göra ändringar i restaurangverksamheten enligt behov. Restaurangområdet ska dock tydligt avgränsas från det övriga evenemangsområdet.

Alla restaurangerna måste förutom med hjälp av konstruktioner och inredning organisera sin verksamhet på så sätt att kundernas exponering för coronaviruset förhindras.

Från och med 5.3.2021 restaurangen ska ordna sin verksamhet inomhus så att kunderna hänvisas att sitta på sina platser. Restaurangen ska utarbeta anvisningar till kunderna om hur de får röra sig i lokalerna i samband med att de kommer in i restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum eller hämtar mat och dryck.

Restaurangerna får med andra ord inte ordna eller tillåta till exempel dans.  

 Svaret har uppdaterats 4.3.2021.

Restaurangernas utrymmen utomhus, exempelvis terrasserna, omfattas av verksamhetskraven i lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen utfärdad med stöd av den; exempelvis ska varje kund ha en egen sittplats och man måste se till att ytorna hålls rena och att avståndet mellan kunderna är tillräckligt.

Ja, begränsningarna i restaurangernas och kaféernas verksamhet gäller också privata tillställningar som ordnas där. Till exempel ska kraven på hygien och säkerhetsavstånd beaktas. Dessutom ska restriktionerna för öppethållning, serveringstiderna och eventuella begränsningar av kundantalet beaktas.

Begränsningarna gäller inte sådana privata tillställningar som ordnas i andra lokaler än restauranger eller caféer. Så begräsningarna gäller inte privata tillställningar som ordnas till exempel i fest- eller mötesutrymmet. Regionförvaltningsverket rekommenderar dock att de anvisningar som gäller restauranger iakttas också vid privata tillställningar.

Regionförvaltningsverkens förelägganden om ordnande av offentliga tillställningar gäller restauranger. 

Exempelvis nöjesevenemang, föreställningar, tävlingar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna är för allmänheten offentliga tillställningar. Om restaurangen t.ex. har tillställningar med gästande artister, ska man vid ordnandet av tillställningen utöver begränsningarna av restaurangverksamheten också beakta regionförvaltningsverkets förelägganden om ordnande av offentliga tillställningar.

Läs mer om vilka tillställningar i en restaurang som kan anses vara offentliga tillställningar.

Stängningen av restauranger gäller inte personalrestauranger. Personalrestauranger kan inte sälja sådan mat eller dryck som avnjuts någon annanstans. Om restaurangen säljer ut mat, är den inte personalrestaurangen. Mer information: Arbets- och näringsministeriets Frågor och svar om nedstängningen av restauranger.

Restaurangernas öppettider och i vissa landskap också antalet kunder har begränsats i enlighet med den tillfälliga ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordningar. Begränsningarna av öppettiderna och antalet kunder gäller inte personalrestauranger.

Enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet avses med personalrestaurangverksamhet tillhandahållande av mat eller dryck för sammanslutningars, stiftelsers eller inrättningars egen personal eller för annan begränsad personkrets. Regionförvaltningsverket fastställer eller bedömer inte mer än lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet vad som i varje enskilt fall betraktas som en personalrestaurang.

Personalrestaurangernas verksamhet övervakas av polisen.

Svaret har uppdaterats 29.3.2021

I ishallar, fotbollsstadion och andra motsvarande spel- och sportarenor finns olika slags restauranger och alkoholserveringsområden vilkas användning varierar vid olika tidpunkter. Det beror på restaurangens eller serveringsområdets användningsändamål om de omfattas av sammankomstbegränsningarna. 

Om restaurangen eller serveringsområdet är öppna för publik också annars och inte bara under match- eller tävlingsevenemangen så kan verksamheten fortgå också under matchevenemanget. Regionförvaltningsverkens sammankomstbegränsningar gäller alltså inte dylik restaurangverksamhet. Typiskt för sådana restaurangers och serveringsområdens tjänster och utbud är att de är likadana oberoende av matchtidpunkten. 

Regionförvaltningsverkens beslut om sammankomstbegränsningar gäller emellertid restaurangverksamhet i sådana fall där restaurangen eller serveringsområdet i regel används för annat än restaurangverksamhet och öppnas för restaurangverksamhet bara medan matchen eller tävlingen pågår. Sådana områden är exempelvis läktare, loger och ishallars och andra spelarenors korridorrestauranger. Karakteristiskt är att kunden oftast ska ha en inträdesbiljett till matchen för att komma till dessa utrymmen.

Mer information om begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 

Restaurangerna är i alla händelser ålagda att följa bestämmelserna om förebyggande av en smittsam sjukdom som är i kraft: mer information om gällande begränsningar av restaurangverksamhet.

Begränsningarna för restaurangverksamhet gäller inte hotellrum. Vid alkoholservering som sker i hotellrum måste man emellertid beakta att mängden alkoholdrycker som serveras ska vara måttlig i relation till kundantalet.

Hotellens övriga restaurangverksamhet omfattas emellertid av begränsningarna. En kund kan inte utanför de tillåtna serveringstiderna köpa alkoholdrycker till hotellrummet eller beställa sådana från rumservice. Det är inte heller tillåtet att fylla barskåpet utanför alkoholserveringstiderna.

De här begränsningarna gäller landskapen Åland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten Kajanaland och Lappland. I de här områdena gäller begränsningarna enligt förordningen som har utfärdats med stöd av paragraf 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar.

Mer information om vilka begränsningar som är i kraft (t.ex. alkoholserveringstider) finns i frågan Vilka begränsningar av restaurangverksamheten är i kraft i olika områden?

Svaret har uppdaterats 9.4.2021

I den temporära ändringen av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet föreskrivs om tillfällig stängning av restauranger. I statsrådets förordning som utfärdats med stöd av lagen definieras vilka landskap stängningen av restauranger gäller. I fråga om de landskap som står utanför förordningen gäller den temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordning som utfärdats med stöd av den förplägnadsrörelser. Enligt förordningen ska kunderna hänvisas till sina sittplatser och endast nödvändig rörlighet som definieras i förordningen är tillåten.

Den tillfälliga stängningen av restauranger och begränsningarna i rörelsefriheten på restaurangerna gäller alla förplägnadsrörelser som erbjuder mat eller dryck.

Bowlinghallar, biljardhallar och motsvarande förplägnadsrörelser vars verksamhet i betydande grad även består av annat än förplägnadsrörelse kan ändra sin verksamhet så att mat eller dryck inte serveras i lokalerna. Enligt regionförvaltningsverkets tolkning kan lokalerna då användas för annan verksamhet, till exempel bowling eller biljard. I kund- och verksamhetslokalerna ska man också då följa de hygienkrav som föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar samt regionförvaltningsverkets eller kommunens beslut om faktiskt bevarande av säkerhetsavstånd.

Om verksamhetsstället har ett giltigt serveringstillstånd ska det område som används vara utanför serveringsområdet. Vid behov kan tillståndshavaren minska serveringsområdet genom att anmäla ändringen av serveringsområdet till regionförvaltningsverket (behandlingsavgiften för ändringen av tillståndet är 95 €). Tillståndshavaren kan också avgiftsfritt avsluta sitt serveringstillstånd, men för ett nytt tillstånd tas en tillståndsavgift ut.

Ytterligare information:

Tillsynsavgifterna är avgifter av skattenatur och det är bestämt i lagen att myndigheten inte har möjlighet att avvika från dem.

Tillsynsavgiften tas ut om man inte senast den 31 mars har anmält att serveringstillståndet avslutas. Om tillståndet avslutas ska man på nytt ansöka om tillstånd innan man inleder serveringsverksamheten. I så fall tas en handläggningsavgift ut för tillståndsansökan.

Man behöver inte anmäla till myndigheten ifall man avbryter verksamheten så att tillståndet förblir i kraft och man kan inte undvika tillsynsavgiften genom att avbryta verksamheten. Man bör dock beakta att tillsynsavgiften för servering bestäms enligt hur mycket alkohol som man har serverat och därför kan det hända att en tillfällig minskning av serveringen medan restaurangen håller stängt kan minska tillsynsavgiftens storlek.

Man kan ansöka om omprövning av tillsynsavgiften hos regionförvaltningsverket enligt anvisningen om hur man begär omprövning som skickas i samband med fakturan.

Skulle det på grund av undantagstillståndet göras undantag i hur tillsynsavgifterna tas ut så fattas de besluten av statsrådet eller Statskontoret. För tillfället känner vi inte till sådana undantag.

Utbildning och småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen har publicerat nya anvisningar om ordnandet av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Undervisningen ordnas i regel som närundervisning. Om undervisningen inte kan ordnas på ett tryggt sätt kan utbildningsanordnaren besluta att man övergår till undantagsarrangemang i undervisningen. 

Läs mer:

Genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationerna minskas risken för att coronaviruset smittar och sprids i närundervisningen och småbarnspedagogiken. 

Mer information och anvisningar finns samlade också på utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets webbsidor med vanliga frågor: 

Om du inte hittar svar på dina frågor på den här sidan eller bland andra aktörers anvisningar kan du kontakta vår coronainfo. Kontaktuppgifterna till coronainfo i frågor som gäller hur undervisningen eller småbarnspedagogiken ordnas:

Utbildningsanordnaren fattar beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning, efter att ett beslut om stängning av skolorna har fattats. Information om undervisningsarrangemangen fås bäst av utbildningsanordnaren.

Skolornas lokaler kan trots stängningsbeslutet användas för närundervisning av följande elever:

 • elever med beslut om särskilt stöd

 • elever som har förlängd läroplikt

 • elever som deltar i undervisning som förbereder för grundläggande utbildning eller i flexibel grundläggande utbildning

 • på basis av individuell behovsprövning även andra elever som behöver stöd.

Lokalerna kan dessutom användas för:

 • elevvård och måltider för elever som får närundervisning

 • undervisning av elever på distans

 • handledning i anslutning till gemensam ansökan

 • att ordna stöd i inlärningen

 • elevvård för elever som får distansundervisning.

Lokalerna kan alltså användas för elevernas besök exempelvis hos skolkurator, skolpsykolog, skolhälsovårdare eller studiehandledare. Utbildningsanordnaren är skyldig att i närundervisningen och annan verksamhet i lokalerna beakta UKM:s och THL:s rekommendationer om hygien och säkra avstånd.

Grundläggande konstundervisning räknas till hobbyverksamhet och omfattas inte av beslutet om stängning av skolorna.

Läs mer:

Svaret har uppdaterats 25.3.2021

Det kommunala organ som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan stänga skolornas lokaler om det är nödvändigt på grund av det epidemiologiska läget. Utgångspunkten är att det är kommunens uppgift att utöva den makt som den har inom sitt eget område. Regionförvaltningsverket kan fatta beslut om stängning av skollokaler om det behövs inom flera kommuners område.

Hög- och lågstadier

Den grundläggande utbildningen regleras av lagen om grundläggande utbildning. Till lagen har fogats den temporära paragrafen 20 a, som är i kraft till och med den 31 juli 2021. Paragrafen möjliggör exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning.

Kommunen eller regionförvaltningsverket kan stänga skollokaler om det är nödvändigt för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. När ett stängningsbeslut har fattats fattar utbildningsanordnaren i sin tur beslut om att den grundläggande utbildningen ska övergå till exceptionella undervisningsarrangemang. 

Exceptionella undervisningsarrangemang möjliggör distansundervisning samt alternering mellan distansundervisning och närundervisning. Även om skolan tar i bruk exceptionella undervisningsarrangemang anges i den gällande lagstiftningen att följande elever ska fortsätta få närundervisning:

 • elever i årskurs 1–3
 • elever med beslut om särskilt stöd 
 • elever som har förlängd läroplikt 
 • elever som får undervisning som förbereder för grundläggande utbildning.

Gymnasier och yrkesskolor

Lagstiftningen om utbildning på andra stadiet gör det möjligt för utbildningsanordnare att även i normala fall ordna undervisningen mycket flexibelt genom att utnyttja distans-, när- och flerformsundervisning. Utbildningsanordnaren kan alltså exempelvis bestämma om övergång till distansundervisning utan kommunens eller regionförvaltningsverkets beslut om stängning av skollokalerna.

Kommunen eller regionförvaltningsverket kan stänga gymnasiernas eller yrkesskolornas lokaler om det är nödvändigt för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. När ett stängningsbeslut har fattats fattar utbildningsanordnaren i sin tur beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang.

Mer information:

Myndigheterna har gett rekommendationer och anvisningar om hälsosäkerheten i samband med coronaviruset och det är utbildningsanordnaren som bär ansvaret för att de följs.

Regionförvaltningsverket och utbildningsstyrelsen rekommenderar att utbildningsanordnarna följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att undvika onödiga fysiska kontakter och hygienrutiner som förebygger coronasmitta. 

Utöver allmänna anvisningar för säkra avstånd och hygienrutinerna ovan kan kommunerna och sjukvårdsdistrikten ge rekommendationer för sina områden som utbildningsanordnare bör beakta, till exempel att munskydd ska användas. Läkaren som svarar för smittsamma sjukdomar i kommunen kan vägleda och anvisa undervisningsväsendet närmare om hur coronaanvisningarna ska tillämpas i praktiken.

Om man oroar sig för säkerheten i skolmiljön är det bäst att främst kontakta skolans ledning eller undervisningsväsendet i kommunen.

THL:s och UKM:s rekommendation till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik under coronavirusepidemin (pdf, minedu.fi)

Utbildningsstyrelsen publicerade i juni 2020 anvisningar om hur småbarnspedagogiken ska ordnas: 

Dessutom har Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet den 4 augusti 2020 uppdaterat rekommendationerna för dem som ordnar utbildning och småbarnspedagogik. Genom att följa rekommendationerna minskas risken för att coronaviruset smittar och sprids i närundervisningen och småbarnspedagogiken.

Mer information och anvisningar finns samlade också på utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets webbsidor med vanliga frågor: 

Om du inte hittar svar på dina frågor på den här sidan eller bland andra aktörers anvisningar kan du kontakta vår coronainfo. Kontaktuppgifterna till coronainfo i frågor som gäller hur undervisningen eller småbarnspedagogiken ordnas:

Nej, begränsningarna av offentliga sammankomster gäller inte småbarnspedagogiken. Barngrupperna ska bildas i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Lagen reglerar även personaldimensioneringen. Med tanke på smittrisken kan det ändå vara skäl att arbeta i mindre grupper och vara extra noggrann med handhygien och städning.

Mer information:

Enligt 35 § i lagen om grundläggande utbildning kan skolan av särskilda skäl bevilja eleven tillstånd till tillfällig frånvaro från undervisningen. För att bedöma grunderna för beviljande av tillstånd kan skolan kräva att vårdnadshavaren lämnar in en utredning, bl.a. ett läkarintyg.

Läkaren kan skriva ett läkarintyg som inte innehåller närmare uppgifter om vårdnadshavarens hälsotillstånd, men av vilket det framgår att vårdnadshavaren hör till en riskgrupp. Den behandlande läkaren bedömer ifall ett barn, eller barn vars familjemedlem har en allvarlig underliggande sjukdom eller som behöver regelbunden immunhämmande medicinering, kan återvända till skolan eller till småbarnspedagogiken.

Utbildningsanordnaren ska sköta om att skolskjutsarna körs och att eleverna kan komma till skolan. Alternativt kan utbildningsanordnaren bevilja tillräckligt understöd för elevtransporten så att vårdnadshavaren kan sköta om transporten. Utbildningsanordnaren ansvarar för att se till att skolskjutsarna genomförs på ett tryggt sätt och för att söka lösningar som är bäst lämpade för de lokala förhållandena.  

Institutet för hälsa och välfärd har gett följande anvisningar:  

 1. Man ska säkerställa att eleverna inte åker med om de är sjuka och att chauffören inte kommer på jobb om hen är sjuk eller har symtom.  
 2. Man ska hålla avstånd och undvika fysisk kontakt (till exempel att skaka hand).  
 3. Man ska poängtera god host- och nyshygien 
 4. Man ska sköta om handhygienen. 
 5. Man ska se till att färdmedlet är städat och ytorna rena. 

THL:s anvisningar i sin helhet: Anvisningar för skolskjutsar för att förebygga COVID-19-smitta (pdf, thl.fi)

En elev som hör till en riskgrupp beviljas befrielse från undervisningen av utbildningsanordnaren, i praktiken av skolans rektor eller lärare. Regionförvaltningsverket är inte behörigt i ärendet.

Eventuella specialarrangemang för lärare eller övrig skolpersonal som hör till riskgruppen för coronaviruset sköts genom samarbete mellan arbetsgivaren och företagshälsovården. Försiktighetsåtgärderna baserar sig på en riskbedömning som arbetsgivaren gjort. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren i riskbedömningen.

Arbetsgivaren kan med stöd av direktionsrätten ålägga en lärare att arbeta i skolan. Arbetsgivaren måste dock sörja för arbetarskyddet bl.a. genom lokal- och verksamhetsarrangemang. Arbetsgivaren bör även beakta arbetshälsoinstitutets anvisningar vid bekämpningen av viruset på arbetsplatserna.

Mer information:

Till läroanstalterna hör läroanstalter som ger grundläggande utbildning, läroanstalter på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter), universitet och yrkeshögskolor samt läroanstalter för fritt bildningsarbete. Enligt Statistikcentralens definition är en läroanstalt en sådan administrativ enhet

 • som har en rektor eller någon annan föreståndare
 • som har lärare och annan personal i sin tjänst
 • som är skyldig att upprätta bokföring eller andra handlingar
 • där de studerande registreras som studerande
 • vars verksamhet regleras av lag eller förordning
 • som följer den riksomfattande läroplanen
 • som finansieras eller övervakas av en offentlig myndighet.

Ja, utbildningsanordnaren kan ge rekommendationer om munskydd för elever i årskurs 1-4.

Kommunen ansvarar i sista hand för åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunens område. Kommunen kan på grund av en smittsam sjukdom vidta sådana åtgärder som den anser vara nödvändiga för att förebygga spridningen av smittor.

Enligt lagen om grundläggande utbildning ansvarar utbildningsanordnaren för undervisningens säkerhet. Utbildningsanordnaren kan också rekommendera att elever i årskurs 1-4 använder munskydd.

Det är viktigt att vara särskilt noggrann med hygienen och tvätt av leksakerna. En leksak som är viktig för barnet får tas med till småbarnspedagogiken och tas hem igen vid dagens slut. 

Hälso- och sjukvård

En producent av hälso- och sjukvårdstjänster eller en självständig yrkesutövare (firma) kan tillhandahålla tjänster på distans, om han eller hon har gjort en anmälan om sin verksamhet till regionförvaltningsverket.  Distansservice ska tillhandahållas i enlighet med Valviras anvisningar.

Med distansservice avses inom hälso- och sjukvården att undersökning av patienten, diagnostik, observation, vård och behandling samt vårdbeslut eller vårdrekommendationer baserar sig på uppgifter och dokument som förmedlas via video på webben eller med smarttelefon. Exempelvis talterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, läkare och sjukskötare kan erbjuda distansservice.  

Den som tillhandahåller distansservice ska ha lämpliga lokaler, utrustning (inklusive nätförbindelser) och personal med lämplig utbildning. Distansverksamheten ska i medicinskt avseende bedrivas på behörigt sätt och med hänsyn till patientsäkerheten.  

De informationssystem som används vid distansservice för förmedling och lagring av patientuppgifter ska uppfylla kraven på sekretess, dataskydd och informationssäkerhet. Den som tillhandahåller servicen ansvarar för dataskyddet och informationssäkerheten, den nätförbindelse som används vid distansservicen och behandlingen av de personuppgifter som uppstår.  

Ovannämnda kriterier gäller såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården.

Om en tjänsteproducent har ett gällande tillstånd eller en gällande registrering att producera tjänster som normal mottagningsverksamhet, så täcker detta tillstånd/denna registrering även produktion av tjänsterna på distans. Sålunda behöver man inte ansöka om ändring av tillståndet. Om tjänsteproducenten eller den självständiga yrkesutövaren inte har gällande tillstånd eller registrering, ska man ansöka om tillstånd/registrering för produktion av distanstjänster.

Identifieringen av patienten ska grunda sig på en tillförlitlig metod, och som en sådan betraktas åtminstone stark autentisering, som det föreskrivs om i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). Den metod som använts för identifiering ska kunna verifieras i efterhand. Med andra ord, vid distanstjänster rekommenderas stark elektronisk autentisering av kunden. Detta är ändå inte ett absolut villkor för produktion av distanstjänster och i synnerhet i denna exceptionella situation kan också annan identifiering anses vara tillräcklig. Förutsättningen är ändå att tjänsteproducenten faktiskt kan identifiera patienten/klienten. Dokumenteringen är synnerligen viktig och man ska också dokumentera hur identifieringen har gått till.

Den som tillhandahåller distanstjänster ska ha ändamålsenliga lokaler, anordningar (inkl. förbindelser) och personal med lämplig utbildning som verksamheten förutsätter. Distanstjänsterna ska vara medicinskt adekvata och patientsäkerheten måste beaktas. De datasystem som används för att förmedla och lagra patientuppgifter i samband med distanstjänster ska uppfylla kraven i bestämmelserna om sekretess, dataskydd och informationssäkerhet. Den som tillhandahåller tjänsterna ansvarar för dataskyddet och informationssäkerheten i fråga om såväl de förbindelser som används för distanstjänsterna som behandlingen av de personuppgifter som uppkommer där.

Över distanstjänster ska det på samma sätt som i fråga om andra hälso- och sjukvårdstjänster göras behöriga anteckningar i journalhandlingar, och patientregistret ska föras i enlighet med bestämmelser och föreskrifter.

 

Coronavirustestning är mikrobiologisk undersökning. Detta betyder att en privat tjänsteproducent som utför testning måste ha tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård att utföra undersökningar inom klinisk mikrobiologi. Mikrobiologiska undersökningar förutsätter dessutom tillstånd för laboratorium för mikrobiologi enligt 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett tillsynsavtal med det övervakande laboratoriet om patientnära testning inom mikrobiologi.

Coronavirusundersökningar förutsätter att tjänsteproducenten har antingen omfattande eller begränsat tillstånd för laboratorium för mikrobiologi. Detta betyder att en privat tjänsteproducent måste ansöka om både tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård och tillstånd för laboratorium för mikrobiologi för sin verksamhet. Coronavirusdiganostik får inledas först när tillstånd har beviljats för verksamheten.

Om tillstånd för begränsad verksamhet söks för tjänsteproducentens verksamhet och den mikrobiologiska sakkunskapen har förvärvats genom specialarrangemang (tillsynsavtal med ett laboratorium för klinisk mikrobiologi som har omfattande verksamhet) ska det inlämnas ett skriftligt tillsynsavtal om detta specialarrangemang samt en (egen)kontrollplan som de två aktörerna utarbetat tillsammans.   

Om tjänsteproducenten redan har beviljats gällande tillstånd för verksamhet inom mikrobiologi (tillstånd för omfattande verksamhet inom mikrobiologi och tillstånd för privat hälso- och sjukvård), och coronavirusdiagnostiken har upprättats i samarbete med THL senast den 27 mars 2020, kan verksamheten fortsätta normalt. Om coronavirustestning inte ingår i tjänsteproducentens undersökningsurval, ska man för att inleda coronatestning göra anmälan till det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet inom mikrobiologi (utvidgning av undersökningsmenyn). Anmälan formuleras fritt men den ska innehålla uppgifter om undersökningsnummer och undersökningens namn, en uppskattning av det maximala antalet undersökningar per vecka (antal undersökningar/ vecka) och uppgift om huruvida laboratoriet deltar i extern kvalitetsgranskning. I fråga om alla undersökningar som görs av underleverantörer ska samma uppgifter lämnas, dessutom krävs uppgift om underleverantörslaboratorie(t)rna samt om hur prov- och svarstrafiken har arrangerats. Anmälan kan göras elektroniskt / per e-post. Coronavirusdiagnostik får inledas först efter det att anmälan har behandlats.

I denna exceptionella situation kommer tillstånds- och tillsynsmyndigheterna att behandla tillståndsansökningar i anslutning till coronavirustestning i brådskande ordning.

Mer information om ansökan om tillstånd inom mikrobiologi och COVID-19-laboratorieundersökningar i Institutet för hälsa och välfärds webbtjänst.

Enligt den tidigare anvisningen som gavs den 26 mars 2020 kunde självständiga yrkesutövare som redan finns i registret samt personer med tillstånd som jobbar via eget bolag medan beredskapslagen gällde (16.3–16.6.2020) förflyttas till att arbeta också på sådana verksamhetsställen där de inte hade gällande tillstånd/registrering. Detta undantag gällde dock endast de situationer där en självständig yrkesutövare eller ett bolag med tillstånd verkade i en annan tjänsteproducents lokaler/för en annan tjänsteproducents räkning, flyttade till ett annat verksamhetsställe som denna tjänsteproducent har och som har en faktisk koppling till det verksamhetsställe för vilken det ursprungliga tillståndet/registreringen har beviljats (t.ex. gemensamt patientregister, gemensamma system osv.). Beredskapslagen gäller inte längre, vilket innebär att det inte längre är möjligt att flytta till andra verksamhetsställen utan att ansöka om tillstånd eller lämna in en registeranmälan.

Tjänsteproducenterna ska fatta alla beslut på ett sådant sätt att klient- och patientsäkerheten säkerställs. Verksamheten, besluten och grunderna för beslut som beror på covid-19-situationen ska dokumenteras. Serviceproducenterna ska alltså dokumentera alla ändringar och beslut som beror på covid-19-situationen samt föra bok över vilka som arbetar på verksamhetsställena. Dokumentationen ska lämnas till tillstånds- och tillsynsmyndigheterna på begäran.

De hälso- och sjukvårdsproducenter och självständiga yrkesutövare som på grund av covid-19-situationen enligt den tidigare anvisningen flyttade till andra verksamhetsenheter kan fortsätta arbeta i dessa enheter till och med den 31 maj 2021. Om avsikten är att fortsätta erbjuda tjänster på det nya verksamhetsstället också efter den 31 maj 2021, ska man ansöka om tillstånd för detta eller lämna in en anmälan om självständig yrkesutövning. Om verksamheten har inletts medan beredskapslagen var i kraft (16.3–16.6.2020) kan företaget eller näringsidkaren fortsätta tillhandahålla sina tjänster medan tillståndsansökan eller anmälan behandlas. Detta förutsätter dock att den självständiga yrkesutövaren är registrerad vid något verksamhetsställe eller att företaget har ett gällande tillstånd att tillhandahålla privat hälso- och sjukvårdstjänster på ett annat verksamhetsställe.

Uppdaterad 28.8.2020.

Huvudregeln enligt den gällande lagstiftningen är att nya lokaler ska inspekteras. Ibruktagande av dem förutsätter eventuellt att det gällande tillståndet ändras. I 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs det dock om bekämpning av infektioner i verksamhetsenheter inom social- och hälsovården. Enligt den ska verksamhetsenheten bland annat svara för ändamålsenligt skydd för och placering av patienterna, klienterna och de anställda.

I denna exceptionella situation kan säkerställande av tjänsteproducentens egenkontroll och patientsäkerheten till och med förutsätta att man försöker hitta olika lösningar för att bryta eventuella smittkedjor och för att skydda riskgrupper, andra patienter och även de anställda. I en situation där avsikten är att förebygga spridning av coronasmitta och samtidigt skydda andra patienter är det möjligt att ta tillfälliga lokaler (i anslutning till befintliga lokaler) i bruk utan att ansöka om ändring av tillståndet eller inspektion av lokalerna. Nya verksamhetsställen förutsätter fortfarande ansökan om tillstånd samt inspektion.

Att ta i bruk nya lokaler ska uttryckligen vara nödvändigt för att förhindra att en smittsam sjukdom sprids och grunda sig på covid-19-situationen i området. Innan nya tillfälliga lokaler tas i bruk ska kommunens läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar konsulteras. I lokalarrangemangen ska man allmänt beakta statsmaktens och THL:s rekommendationer och anvisningar också i fråga om sådana personer som eventuellt använder lokalen även om de inte anlitar tjänsterna. Alla lösningar ska ta hänsyn till klient- och patientsäkerheten samt övriga säkerhetsaspekter. Verksamheten, besluten och grunderna för beslut som beror på covid-19-situationen ska dokumenteras.

Uppdaterad 28.8.2020.

Beredskapslagen ger inte kommunerna rätt att avvika från alla sina lagstadgade skyldigheter och tidsfrister. Bestämmelserna i lagen om privat hälso- och sjukvård gäller trots bestämmelserna i beredskapslagen.

Under coronasituationen kan det emellertid i vissa situationer vara ändamålsenligt att undvika egentliga inspektionsbesök. Kommunens ansvariga läkare/tandläkare kan under de rådande förhållandena förrätta inspektionen genom ett skriftligt förfarande eller distanskontakt. Inspektören avgör själv om detta är tillräckligt eller om det också krävs ett egentligt inspektionsbesök.

Inspektionsberättelsen ska alltid lämnas in till tillståndsmyndigheten innan tillstånd till verksamhet kan beviljas eller verksamheten inledas.

Om tillståndet för en serviceproducent inom hälso- och sjukvården inte innefattar hembesök i klientens lokaler eller patientens hem räcker det att serviceproducenten gör en anmälan till tillståndsmyndigheten om sin avsikt att i fortsättningen tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som avses i det beviljade tillståndet även i patienternas hem. Tillståndsmyndigheten bedömer på basis av anmälan och med beaktande av karaktären hos de tjänster som planeras att tillhandahållas i hemmet om det räcker med bara en anmälan eller om aktören ska uppmanas att ansöka om tillstånd för ändringen.

Om en serviceproducent som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster ämnar producera sådana tjänster i patientens hem som inte ännu ingår i serviceproducentens gällande tillstånd ska ansökan om ändring av tillståndet lämnas in (utökning av serviceområdet). 
För att hindra spridning av en smittsam sjukdom ska särskild uppmärksamhet också under hembesök fästas vid adekvat skyddsutrustning som skyddar både patienten, klienten och personalen.

Mer information:

Provtagning är sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård och som när den produceras privat förutsätter tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Tillstånd för en temporär coronaprovtagningspunkt som inte finns i anslutning till ett befintligt driftställe ska sökas genom det normala tillståndsförfarandet för privat hälso- och sjukvård.

Om det enbart ska tas coronaprov så krävs inte tillstånd för klinisk mikrobiologi eller ett övervakningsavtal med ett laboratorium som har tillstånd. Däremot krävs ett övervakningsavtal med ett laboratorium med tillstånd för blodprov/snabbdiagnostik av mikrobiologiska prov. Analys av coronaprover förutsätter att serviceproducenten har ett tillstånd för klinisk mikrobiologi, vars tjänsteutbud omfattar de coronaundersökningar (analys) som laboratoriet har för avsikt att utföra.

Vid inrättandet av provtagningsställen ska hänsyn tas till de aspekter som gäller förebyggande av spridning av smittsamma sjukdomar och säkerställandet av patientsäkerheten. I ordnandet av utrymmena ska allmänt beaktas statsmaktens och THL:s rekommendationer och anvisningar. Alla beslut måste fattas med hänsyn till patientsäkerheten och andra säkerhetsaspekter. Verksamheten ska genomföras så att patientsäkerheten tryggas. Serviceproducenterna ska dokumentera all verksamhet med anledning av det epidemiologiska coronaläget och föra register över vem som vid respektive tidpunkt arbetar vid verksamhetsstället. Dokumentationen ska på begäran lämnas till tillstånds- och tillsynsmyndigheterna.

Temporära provtagningspunkter behöver inte inspekteras av kommunens tjänsteläkare. I så fall ska serviceproducenten emellertid själv inspektera utrymmena och lämna in en ifylld och undertecknad blankett för förhandsinspektion (valvira.fi) enligt inspektionsmallen till tillståndsmyndigheten, kommunens ansvariga infektionsläkare och den kommunala tjänsteläkare som normalt skulle göra förhandsinspektionen av utrymmena.

Vid skydd av personalen, provtagning och skickandet av prov ska följande anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd följas:

Om den tillfälliga vaccineringspunkten ligger i omedelbar närhet av ett befintligt driftställe och den sköts från det befintliga driftstället så behövs ingen separat anmälan eller ändringsansökan för tillståndet. Det är alltså möjligt att ta i bruk olika tillfälliga utrymmen i samband med befintliga anläggningar i en situation där syftet är att förhindra spridningen av coronarsmitta och samtidigt skydda andra patienter utan att ansöka om ändringstillstånd eller inspektera anläggningarna.

Andra tillfälliga vaccinationspunkter kräver tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Det tillfälliga verksamhetsställets namn ska ange att det rör sig om en coronavaccinationspunkt.

När nya tillfälliga utrymmen tas i bruk ska den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar konsulteras. I utrymmesarrangemangen ska allmänt beaktas statsmaktens och Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer och anvisningar också för de personer som eventuellt använder utrymmet, också om de inte använder tjänsterna. Alla lösningar måste göras så att patientsäkerheten säkerställs och andra säkerhetsaspekter beaktas. Verksamhet, beslut som fattats samt grunderna för beslut som föranleds av undantagsförhållanden ska dokumenteras. Tjänsteproducenten är skyldig att uppdatera planen för egenkontroll så att den är aktuell och omfattar den verksamhet som beviljats i tillståndet för en tillfällig coronavaccinationspunkt.

Förhandsinspektion

Kommunala tjänsteläkare behöver inte kontrollera tillfälliga vaccinationspunkter.

Om den tillfälliga vaccinationspunkten är belägen i omedelbar närhet av ett befintligt driftställe så behövs ingen inspektion.

Serviceproducenten måste själv inspektera lokalerna, om:

 • Den tillfälliga vaccinationspunkten är belägen i anslutning till eller i omedelbar närhet av en befintlig (corona)provtagningspunkt

 • den tillfälliga vaccinationspunkten är en helt ny separat punkt.

Den ifyllda och undertecknade förhandsinspektionsblanketten lämnas till tillståndsmyndigheten, kommunens ansvariga infektionsläkare och till den kommunala tjänsteläkare som vanligen inspekterar utrymmet.

Om vaccineringen görs i samband med en provtagningspunkt ska hänsyn tas till de aspekter som gäller förebyggande av spridning av smittsamma sjukdomar och säkerställandet av patientsäkerheten. Dessutom behövs en redogörelse för att verksamheten är separat  provtagning.

Behörighetskrav för vaccinationspunktens ansvariga föreståndare

Kommunen svarar för vaccinationsverksamheten i en situation där serviceproducenten endast ger kostnadsfria vaccinationer på basis av ett avtal med kommunen. I detta fall behöver den ansvarige föreståndaren inte vara läkare. Endast läkare eller sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska med lämplig vaccinationsutbildning får injicera vaccinationen.

Läs mer:

 •  

Gällande barnens hemlov följer man barnskyddslagen också under undantagstillståndet. Det är emellertid möjligt att lagen om smittsamma sjukdomar kommer att tillämpas. I så fall tillämpas båda lagarna.

De socialarbetare som svarar för barnets ärenden avgör i samarbete med barnet, vårdnadshavarna och enheten hur man gör med hemlovet och vid en eventuell misstanke om smittsam sjukdom tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna individuellt för varje barn. Avgörandena angående barnet görs alltså på individuella grunder enligt gällande lagstiftning.

Vid eventuella frågor om smitta och karantän ska situationen utredas tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Om barnet är på hemlov ska frågan utredas under ledning av den socialarbetare som svarar för barnets ärenden tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) vägleder i frågor som gäller beredskapslagen och tillämpningsförordningen medan regionförvaltningsverken ger råd och handledning vid enskilda ärenden. I dagens läge är det viktigt att följa social- och hälsovårdsministeriets och THL:s anvisningar och dessutom att beakta den gemensamma skyldigheten att dämpa spridningen av coronaepidemin.

Det är skäl att bedöma frågan om personlig assistans främst med hänsyn till klientens behov och hur man ordnar servicen. Verksamhetsenheter ska följa bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar och agera enligt dem. Användningen av en service som kunden har beviljats bör emellertid inte kategoriskt förbjudas.

Bedömningen gällande användningen av en enskild klients personliga assistens bör göras utgående från en helhetsbedömning av situationen i enheten. Personliga assistenter enligt handikappservicelagen kan inte jämställas med sådana personer som besöker enheten, vilkas besök man genom besöksförbudet vill förbjuda (t.ex. anhöriga och vänner.) En personlig assistent kan jämställas med dem som arbetar i enheten eller rehabiliterande arbetare som besöker en enskild klient, exempelvis en fysioterapeut.

För att minimera smittorisken ska också den personliga assistentens arbetsgivare och assistenten själv naturligtvis under dessa förhållanden vidta tillbörliga säkerhetsåtgärder och skydda sig på behövligt sätt. Social- och hälsovårdsministeriet håller på att utarbeta en anvisning för service som ges i hemmet. Där har man också beaktat användningen av personlig assistent och faktorer som både den som använder servicen och assistenten ska följa. Den kan tillämpas också på de aktuella situationerna.

I enheter med boendeservice är det viktigt att sörja för en trygg läkemedelsbehandling även under epidemin. Social- och hälsovårdsministeriets anvisning är att läkemedelsbehandling i boendeserviceenheter i första hand bör ges med varje boendes personliga läkemedel. Enheterna kan dock ta i bruk ett begränsat läkemedelslager för akuta situationer.

Mer information:

Kommunen har till uppgift att övervaka att privata serviceproducenter följer lagen och myndigheternas anvisningar. Kommunen är skyldig att säkerställa att det i de egna äldreboendena och i privata äldreboenden i dess område finns tillbörlig och tillräcklig skyddsutrustning och anvisningar för att förebygga smittspridning.

Det är i första hand arbetsgivarens skyldighet att sörja för att arbetstagarna har tillbörlig och tillräcklig skyddsutrustning med hjälp av vilken man tryggar både klientens och arbetstagarens hälsa.

Beredskapen, så som inköp av skyddsutrustning, ankommer i regel på respektive serviceproducent. Genom avtal kan kommunen och serviceproducenten emellertid komma överens om också annat förfarande. I en situation där en privat serviceproducents normala (eller avtalsenliga) beredskapslager tar slut ska kommunen och serviceproducenten förhandla om hur man säkerställer att det finns tillräcklig skyddsutrustning. Kommunen ska beakta att om en privat serviceproducents personal inte kan skydda sig på tillbörligt sätt och serviceproducenten därmed inte kan fortsätta verksamheten ska kommunen i sista hand ta över ansvaret för verksamheten.

Kommunen är skyldig att ordna tillräcklig hälso- och sjukvård, inklusive läkartjänster för dem som bor i äldreboendet. Det är inte möjligt att begränsa tillgången till läkartjänster genom avtal.

För att trygga både klientsäkerheten och kontinuiteten i verksamheten i krissituationer är det därför ändamålsenligt att kommunen och privata serviceproducenter har ett tätt samarbete.

Tillsynsansvaren är samma i det här läget som normalt. Tillsynen består av producentens egenkontroll, tillsynen som görs av kommunen som ansvarar för att tillhandahålla tjänsterna och regionförvaltningsverkets och Valviras tillsyn liksom under normala förhållanden.

Varje serviceproducent ansvarar för att man i vårdhemmet iakttar lagen och följer myndigheternas anvisningar. Kommunerna har det primära styrnings- och tillsynsansvaret för både egna äldreboenden och privata serviceproducenters enheter i kommunens område.

Om läget ger anledning till regionförvaltningsverkets tillsyn undersöker regionförvaltningsverket situationen i första hand genom begärda utredningar och handlingar samt gemensamma samtal med kommunen och serviceproducenten. Under coronaläget överväger man inspektionsbesök noga på grund av smittorisken.

Regionförvaltningsverket och Valvira samarbetar tätt i planeringen och genomförandet av tillsynen. För att upprätthålla lägesbilden och styra åtgärderna utbyter regionförvaltningsverket fortgående information också med andra myndigheter, till exempel ministerier och Institutet för hälsa och välfärd THL.

I speciellt omfattande eller principiellt betydande fall kan Valvira ta över tillsynen av fallet. Valviras behörighet omfattar också sådana fall som sträcker sig över flera regionförvaltningsverks område.

De som bor i äldreboenden hör i regel till riskgruppen för vilka viruset är särskilt farligt. Det att det i vårdhemmet finns dödsfall orsakade av coronavirusinfektion betyder inte nödvändigtvis att det har skett försummelser i verksamheten. Vi utreder de fall som vi har fått kännedom om och vid behov vidtar vi tillsynsåtgärder med anledning av dem. Vi kan inte ge ut information om eventuella tillsynsärenden som ännu inte är slutbehandlade.

För att trygga personernas hälsa och välbefinnande är det väldigt viktigt att man i äldreboenden och andra boendeserviceenheter vidtar åtgärder enligt myndighetsanvisningarna för att bekämpa coronaviruset. Om regionförvaltningsverket skulle få veta att det i vårdhemmets verksamhet i det hänseendet finns brister kan det vidta många olika åtgärder.

Regionförvaltningsverkets främsta uppgift är att vägleda och råda producenter av vårdtjänster. Om det är fråga om en allvarlig brist kan regionförvaltningsverket snabbt ta i bruk också starkare tillsynsmetoder, så som inspektionsbesök i vårdhemmet. Under coronaläget överväger man inspektionsbesök noga på grund av smittorisken. I synnerligen allvarliga fall kan regionförvaltningsverket meddela vårdhemmet ett föreläggande att vidta åtgärder så att verksamhetens nivå blir tillbörlig eller till och med bli tvungen att avbryta verksamheten.

Intervallvård är en service som en äldre person har beviljats och som personen har rätt till. Rekommendationen att undvika besök gäller inte dessa situationer. Det kan ändå vara ändamålsenligt att först ta reda på om personen som kommer på en intervallperiod och dennes närståendevårdare är symtomfria. Det är emellertid inte möjligt att kategoriskt förvägra servicen. Det är viktigt att se till att närståendevårdaren orkar i hemmet med den som vårdas.

Svaret har uppdaterats 8.7.2020.

Riksdagens biträdande justitieombudsman har i sitt avgörande 18.6.2020 slagit fast att bindande besöksförbud inte kan meddelas i boendeenheter, såsom äldreboenden, med stöd av 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket hänvisar till biträdande justitieombudsmannens avgörande och konstaterar att möten och besök på vårdhem och andra boendeenheter inom socialvården inte kategoriskt kan förbjudas och att klienten inte kan förhindras att lämna enheten utan laglig grund.

Besök och hjälp av närstående för utomhusvistelse ska i princip tillåtas, om en individuell bedömning av klientens situation inte ger rätt att använda isolerings- eller karantänåtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar.  Dock ska man sörja för tillräckligt skydd och säkerhetsavstånd.

Avgörande 18.6.2020 (på finska)

Ungdom och ungdomsarbete

Inom ungdomsarbetet har man snabbt anammat nya sätt att arbeta på med tyngdpunkt på digitalt och mobilt arbete. Undantagsförhållandena har visat att det är möjligt att möta de unga via nya digitala kanaler och på distans och att denna form av arbete har en egen plats. Det kommer att finnas användning för många av de nya arbetssätten också i framtiden. Man kan använda olika arbetssätt parallellt och vidareutveckla dem utifrån de lokala förhållandena och vad som gynnar de unga. Det är också fortfarande viktigt att förmedla rätt information om coronaviruset och virusläget till de unga.

Frågor kring exempelvis användningen av lokalerna och hur tjänsterna ska ordnas avgörs på lokal nivå. De lokala myndigheter som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan i enlighet med 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar bistå vid dessa lokala avgöranden.

Följande rekommendationer bör särskilt beaktas i ungdomslokalernas verksamhet, klubbverksamhet, hobbyverksamhet, uppsökande ungdomsarbetet och i ungdomsverkstäderna:

 • Man får inte ha några sjukdomssymtom när man deltar i verksamheten.
 • Håll det rekommenderade avståndet (minst 2 m).
 • Sörj för en god hand- och hosthygien.
 • Beakta arbetshälsoinstitutets städningsanvisningar.
 • Ge deltagarna nödvändiga anvisningar och kontrollera att de följs.
 • Agera på så sätt att exponerade kan spåras vid eventuella insjuknanden
 • Observera regional och lokaler rekommendationer och begränsningar.

Dessa aktörer eller i dessa lokaler kan omfattas besluten som gäller undvikande av närkontakt i kundlokaler och stängning av kundutrymmen som används för bl.a. motion och rekreation.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 12.3.2021

Vid anordnandet av ungdomsarbete och verksamhet riktad till unga, bör den regionala och lokala epidemisituationen beaktas, samt gällande begränsningar och rekommendationer efterföljas. Regionförvaltningsverket utfärdar begränsningar gällande sammankomster, säkerhetsavstånd samt beslutar om nedstängningar. För lokala begränsningar och rekommendationer svarar de lokala sjukvårdsdistrikten samt kommunerna.

Regionförvaltningsverken rekommenderar att man även under rådande undantagsförhållanden upprätthåller verksamhet och service riktad till unga i så stor utsträckning som möjligt, t.ex. med hjälp av verksamhet på distans. Det är viktigt att den unga inte lämnas ensam.

Regionförvaltningsverket förhåller sig positivt till utveckling av nya modeller och att fritidsaktiviteter för barn och unga ordnas som distansklubbar. Om ni har fått statsunderstöd för fritidsverksamhet för barn och unga, kan ni också använda finansieringen för handledarkostnader för distansklubbar. Berätta om era erfarenheter av distansklubbarna i slutrapporten.

 

Det uppsökande ungdomsarbetet fortsätter normalt med beaktande av Institutet för hälsa och välfärds allmänna anvisningar och lokala myndigheters föreskrifter. Inom det uppsökande ungdomsarbetet träffar man unga ansikte mot ansikte samt utnyttjar webbhandledning och elektroniska kontaktverktyg. Flexibla metoder för distansarbete rekommenderas om epidemiläget förändras.

Statsunderstöd befrämjar det uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen (1285/2016) och är avsett för lönekostnaderna för uppsökande ungdomsarbete. Om det uppsökande ungdomsarbetet avbryts eller ändras väsentligt, ska regionförvaltningsverket i det egna området underrättas om detta i enlighet med beslutet om statsunderstöd. Ändringarna kan leda till att understöd måste betalas tillbaka.

Anslagen för det uppsökande ungdomsarbetet har också höjts. Tilläggsunderstöd kan sökas fram till 14.9.2020 för anställning av nya uppsökande ungdomsarbetare. Tilläggsunderstödet är avsett för stimulansåtgärder efter coronaviruset för att kompensera för de effekter som undantagsförhållandena haft på barn och ungdomar.

Läs mer:

Avtalet om verkstadsverksamhet för unga har ingåtts av verkstaden och den aktör som hänvisat den unga till verkstaden. Regionförvaltningsverket kan alltså inte ta ställning till själva avtalet. Verkstäderna bör granska avtalen för unga i handledning och kontakta de instanser som hänvisat de unga till verkstaden samt avtala om möjligheten att fortsätta handledningen på nya sätt. Man måste alltid komma överens om hur verksamheten ska genomföras tillsammans med den klient som deltar i verksamheten.

Under 2020 vårens undantagsförhållanden rekommenderade social - och hälsovårdsministeriet (SHM) att arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte fortsätter t.ex. i form av webbhandledning eller distansuppgifter. Det var också möjligt att ordna verksamhet på arbetsplatser där det inte fanns någon smittrisk. På många verkstäder utvecklades modeller för distanshandledning under våren och sommaren 2020. Det rekommenderas att handledningen görs mångsidigare genom utveckling av distansservicen, så att handledningen kan fortsätta oberoende av coronaläget.

Under det rådande läget följer man lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt den fattas beslut t.ex. om användningen av lokaler och sättet att ordna tjänsterna lokalt och vid behov med hjälp av lokala myndigheter för smittsamma sjukdomar.

Mer information (SHM):   

Svaret har uppdaterats 12.2.2021

I Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar rekommenderas bland annat att man i lägren arbetar i begränsade grupper enligt regionala restriktioner och begränsningar. När antalet nära kontakter begränsas i lägret underlättas spårningen av exponerade om koronavirussmitta konstateras i lägret. Anvisningen innehåller också rekommendationer om god hand- och hosthygien, städning och undvikande av onödig fysisk kontakt.

Lägerverksamheten rekommenderas bland annat att man i lägren arbetar enligt regionala restriktioner och begränsningar. Anvisningen innehåller en rekommendation av grupper om högst 50 personer, men de grundar sig till gamla regionala restriktioner. Du hittar sammankomstrestriktionerna i de olika områdena på "Vilka restriktioner gäller för tillfället eller är på kommande för sammankomster?"

THL:s och UKM:s anvisningar (uppdaterad 22.2.2021)

Om coronavirusmitta förekommer på en ungdomsgård är det viktigt att de som eventuellt exponerats kan spåras så bra som möjligt. Dataskyddsförordningen ger möjlighet att behandla personuppgifter bl.a. när man vill följa hur en epidemi sprids.

Mer information:

Begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte ungdomslokalernas och ungdomsverkstädernas sedvanliga verksamhet. Till ungdomslokalers sedvanliga verksamhet räknas exempelvis regelbundna ledda klubbar eller smågrupper. Sammankomstbegränsningarna gäller dock tillställningar och evenemang som eventuellt ordnas i ungdomslokalerna. Mer information: Vilka restriktioner gäller för tillfället eller är på kommande för sammankomster?  

Dessa aktörer eller i dessa lokaler kan omfattas besluten som gäller undvikande av närkontakt i kundlokaler och stängning av kundutrymmen som används för bl.a. motion och rekreation.

Notera att kommunerna med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar och med hjälp av de lokala smittskyddsmyndigheterna kan stänga sina egna lokaler eller begränsa användningen av dem.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet bör den anvisning som de har utfärdat tillämpas vid användningen av offentliga lokaler, såsom ungdomslokaler. De som driver ungdomslokaler och ungdomsverkstäder måste själva bedöma hur anvisningen bäst kan tillämpas på de lokala förhållandena så att kundernas och personalens säkerhet kan garanteras. Vuxna bär ansvaret för att också barn och unga följer anvisningarna.

Vi betonar varje aktörs och vuxens ansvar att följa myndigheternas anvisningar om hygien- och andra arrangemang för att förebygga spridning av viruset.

Svaret har uppdaterats 12.3.2021

Myndigheternas behörighet och roller

Regionförvaltningsverkens beslut finns på vår webbplats: Offentliga delgivningar. De äldre bestämmelserna får du genom att skicka en begäran om uppgifter till regionförvaltningsverkets registratorskontor.

Mer information:

I lagen om smittsamma sjukdomar anges att regionförvaltningsverket styr och samordnar beredskapen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område.

Regionförvaltningsverken övervakar att kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården och att socialservicen och klientsäkerheten kan tryggas på ett ändamålsenligt sätt även vid störningar i vardagen.

Regionförvaltningsverket samlar in information om beredskapen, ger handledning och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. Regionförvaltningsverken har en gemensam representation i social- och hälsovårdsministeriets samordningsgrupp för beredskapen inom social- och hälsovården och i den operativa grupp som lyder under gruppen. Regionförvaltningsverken sammanställer på uppdrag av ministerierna också en enhetlig lägesbild av sina områden.

Det är i första hand det kommunala organet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar som ansvarar för att lokaler stängs och att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förbjuds. Regionförvaltningsverken kan fatta motsvarande beslut inom sina regioner när besluten behövs inom flera kommuners områden.

Regionförvaltningsverkets behörighet sträcker sig till att begränsa och förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Regionförvaltningsverket kan inte begränsa privata tillställningar. Dessutom kan regionförvaltningsverket i och med den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar begränsa användningen av kundlokaler och lokaler.

Regionförvaltningsverket kan inom sitt område t.ex. bestämma att kommunen ska ordna en riktad hälsoundersökning, och som en del av den kan coronavirusprov tas. Det är i princip frivilligt att delta i kontrollen. Regionförvaltningsverket kan också besluta att det är obligatoriskt att delta i hälsoundersökningen.

Mer information under följande punkter:

Svaret har uppdaterats 22.3.2021

Bekämpningen av smittsamma sjukdomar är en del av social- och hälsovården. Myndigheternas ansvar och inbördes samarbete fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Lagen kompletteras av statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar.

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har trätt i kraft den 22 februari 2021. Största delen av ändringarna gäller till den 30 juni 2021. Vi uppdaterar våra webbplats inom kort.

 • Kommunerna ansvarar för ordnandet av hälso- och sjukvården och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område. Rådgivning och anvisningar om smittsamma sjukdomar fås från hälsovårdscentralerna. Vid frågor som rör coronasmitta ska man alltså i första hand kontakta den egna hälsocentralen. Också den riksomfattande jourhjälpen ger råd på tfn 116 117.
   
 • Sjukvårdsdistrikten är experter på bekämpning av smittsamma sjukdomar inom sina egna områden.
   
 • Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina respektive regioner. Regionförvaltningsverket övervakar också att samkommunerna för sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården.
   
 • Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Delegationen för smittsamma sjukdomar, som tillsatts av statsrådet, leds av ministeriet. Den följer den allmänna utvecklingen av läget i fråga om smittsamma sjukdomar och stöder ministeriets arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Social- och hälsovårdsministeriet leder, övervakar och samordnar beredskapen för störningar och undantagsförhållanden inom social- och hälsovården i samarbete med andra aktörer. Vid ministeriet ansvarar beredskapsenheten för beredskapsärenden.
   
 • Institutet för hälsa och välfärd är ett riksomfattande sakkunniginstitut som bl.a. styr och stöder kommunernas, sjukvårdsdistriktens och regionförvaltningsverkens arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Den undersöker smittsamma sjukdomar och deras sjukdomsalstrare samt följer upp och utvärderar hoten för smittsamma sjukdomar i Finland och i resten av världen. Dessutom utvecklar institutet diagnostiseringen, uppföljningen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt informerar befolkningen om dem för att förhindra smitta och smittspridning. Institutet för hälsa och välfärd är ett självständigt forskningsinstitut som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Arbetshälsoinstitutet är en sakkunniginrättning vid riskbedömningen av arbetsrelaterade infektioner samt vid planeringen och genomförandet av bekämpningsåtgärder, särskilt när det gäller företagshälsovården.

Kommunerna ansvarar för ordnandet av hälsokontroller och coronatester inom sina områden, även vid gränsövergångsställena. Om en person vägrar genomgå en hälsoundersökning, kan regionförvaltningsverket på kommunens begäran fatta ett individuellt beslut om obligatorisk hälsoundersökning (16 § i lagen om smittsamma sjukdomar). Som en del av den hälsoundersökning som kommunen ordnar kan man ta bl.a. ett coronavirustest eller fatta beslut om karantän.

Regionförvaltningsverket har sedan 15.3.2021 tolkat att det med stöd av 16 § också kan fatta beslut om obligatorisk hälsoundersökning som s.k. massbeslut. Detta innebär att den genom ett enda beslut kan förordna flera personer att delta i en hälsoundersökning. Ett sådant beslut kan riktas mot ett visst transportmedel och alla dess passagerare.

Dessutom kan regionförvaltningsverket ålägga kommunerna att hänvisa alla inresande till hälsoundersökning (15 § i lagen om smittsamma sjukdomar).

Regionförvaltningsverken fattar inte beslut om begränsningar i inresan.

Mer information:

Coronavaccinerna ges enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. Statsrådet fattade beslut om vaccineringsordningen i Finland genom en förordning av den 22 december 2020. THL har gett en närmare rekommendation om vaccinationsordningen. Rekommendationen grundar sig på ställningstaganden av den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR och dess medicinska riskbedömning. 

Sjukvårdsdistrikten och kommunerna svarar för att vaccinationerna görs enligt THL:s rekommendation. Vi på regionförvaltningsverket gör ingen förhandsbedömning om vaccinationsordningen eller när en enskild person står i tur att få vaccinet.

Mer information:

Övrigt

På ansvarsområdets för arbetarskyddet webbadress työsuojelu.fi finns vanliga frågor om hur coronaepidemin påverkar arbetsförhållandet och arbetssäkerheten. Arbetarskyddsmyndigheten har dessutom en riksomfattande telefonrådgivning.

Bekanta dig även med arbets- och näringsministeriet vanliga frågor.

Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet har utarbetat anvisningar som beskriver vilka saker som ska beaktas i reparationsprojekt under coronaepidemin.

Anvisningar har uppdaterats 19.3.2021 och de ersätter anvisningar 17.12.2020.

Svaret har uppdaterats 22.3.2021.

Du hittar aktuell information om de möjliga rörelsebegränsningarna på statsrådets webbplats. Regeringen ansvarar för begränsningarna av rörelsefriheten.

Regeringen föreslår att det införs temporära begränsningar av rörelsefriheten och nära kontakter