Regionförvalt­ningsverken i korthet

Vi främjar förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna.  

Vi beviljar tillstånd och sköter verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter som har samband med lagstiftningen.

Vår verksamhet styrs av lagar och åtta ministerier. Vi representerar ministerierna i regionerna. 

I Fastlandsfinland finns sex regionförvaltningsverk: 

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finland
 • Regionförvaltningsverket i Lappland
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Karta över Finland med regionförvaltningsverkens huvudkontor och verksamhetsställen i Fastlandsfinland. Regionförvaltningsverket i Lappland har sitt huvudkontor i Rovaniemi. Regionförvaltningsverket i Norra Finland har sitt huvudkontor i Uleåborg. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har sitt huvudkontor i Vasa och de övriga verksamhetsställena finns i Jyväskylä och Tammerfors. Regionförvaltningsverket i Östra Finland har sitt huvudkontor i S:t Michel och de övriga verksamhetsställena finns i Kuopio och Joensuu. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har sitt huvudkontor i Åbo. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har sitt huvudkontor i Tavastehus och de övriga verksamhetsställena finns i Helsingfors och Kouvola.

Regionförvaltningsverken har sex ansvarsområden: 

 • förvaltnings- och utvecklingstjänster
 • undervisnings- och kulturväsendet 
 • räddningsväsendet och beredskap
 • basservice, rättsskydd och tillstånd
 • arbetarskyddet
 • miljötillstånd

Uppgifterna för regionförvaltningsverkens ansvarsområden: vilka uppgifter utför respektive ansvarsområde? Arbetarskyddets uppgifter: övervakning och utveckling av arbetarskyddet, övervakning av beställaransvar, produkttillsyn samt rättsbehandling av arbetsbrott. Miljötillståndens uppgifter: ärenden enligt vattenlagen samt enligt miljöskyddslagen. Räddningsväsendets och beredskapens uppgifter: räddningsväsendet, beredskap och inre säkerhet, beredskapsplanering, regionala försvarskurser och beredskapsövningar samt utvärdering av basservicen. Undervisnings- och kulturväsendets uppgifter: undervisningsväsendet, småbarnspedagogik, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet, fortbildning, statsunderstöd, rättsskyddsuppgifter samt utvärdering av basservicen. Basservicens, rättsskyddets och tillståndets uppgifter: social- och hälsovård, främjande av välfärd och hälsa, miljöhälsovård och veterinärvård, rättsskyddsuppgifter, beredskapsuppgifter, utvärdering av basservicen, alkoholförvaltning, konkurrens- och konsumentärenden, näringstillsyn samt övervakning av tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster.

År 2022 hade regionförvaltningsverken 1 299 anställda.

Nyckeltal för regionförvaltningsverkens personal: Antalet anställda: 1 260 personer år 2020, 1 315 personer 2021 och 1 299 personer 2022. Könsfördelningen: år 2022 var 439 män (33,8 %) och 860 kvinnor (66,2 %). Andelen fast anställd personal: 87,9 % år 2020, 86,5 % år 2021 och 87,8 % år 2022. Andelen heltidsanställd personal: 94,0 % år 2020, 94,2 % år 2021 och 94,1 % år 2022. De anställdas medelålder: 49,4 år 2020, 48,8 år 2021 och 49,2 år 2022. Regionförvaltningsverkens antal anställda 31.12.2022: Södra Finland 565, Östra Finland 146, Lappland 41, Sydvästra Finland 134, Västra och Inre Finland 269 och Norra Finland 144. Pris per årsverke: 64 095 euro år 2020, 65 779 euro år 2021 och 67 722 euro år 2022. Utbildningsnivå 2022: högre högskolenivå eller forskarutbildning 62,3 %, lägre högre nivå eller lägre högskolenivå 27,1 %, mellannivå 8,1 %, grundnivå och okänd 2,5 %. Arbetshälsa på skalan 0–4: arbetstillfredsställelse 3,73 år 2020, 3,78 år 2021 och 3,73 år 2022, ledarskapsindex 3,57 år 2022. Sjukfrånvaro (arbetsdagar per årsverke): 7,2 år 2020, 7,3 år 2021 och 9,2 år 2022. Fördelning av årsverken 2022: specialiserade enheter 14,3, överdirektörer och ledningens stöd 26,1, räddningsväsendet och beredskap 41,5, undervisnings- och kulturväsendet 101,4, förvaltnings- och utvecklingstjänster 121,3, miljötillstånd 147,3, basservice, rättsskydd och tillstånd 394,1 samt arbetarskydd 432,0.

Läs mer: