Regionförvalt­ningsverken i korthet

Vi främjar förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, en hållbar användning av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna.  

Vi beviljar tillstånd och sköter verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter som har samband med lagstiftningen. 

Vår verksamhet styrs av lagar och åtta ministerier. Vi representerar statsförvaltningen i regionerna.

På det finländska fastlandet finns sex regionförvaltningsverk:  

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
 • Regionförvaltningsverket i Östra Finland 
 • Regionförvaltningsverket i Lappland 
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 
 • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
 • Regionförvaltningsverket i Norra Finland. 

Karta över Finland med regionförvaltningsverkens huvudkontor och verksamhetsställen i Fastlandsfinland. Regionförvaltningsverket i Lappland har sitt huvudkontor i Rovaniemi. Regionförvaltningsverket i Norra Finland har sitt huvudkontor i Uleåborg. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har sitt huvudkontor i Vasa och de övriga verksamhetsställena finns i Jyväskylä och Tammerfors. Regionförvaltningsverket i Östra Finland har sitt huvudkontor i S:t Michel och de övriga verksamhetsställena finns i Kuopio och Joensuu. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har sitt huvudkontor i Åbo. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har sitt huvudkontor i Tavastehus och de övriga verksamhetsställena finns i Helsingfors och Kouvola.

Regionförvaltningsverken har sex ansvarsområden:  

 • förvaltnings- och utvecklingstjänster 
 • undervisnings- och kulturväsendet  
 • räddningsväsendet och beredskap 
 • basservice, rättsskydd och tillstånd 
 • arbetarskyddet 
 • miljötillstånd. 

Uppgifterna för regionförvaltningsverkens ansvarsområden: vilka uppgifter utför respektive ansvarsområde? Arbetarskyddets uppgifter: övervakning och utveckling av arbetarskyddet, övervakning av beställaransvar, produkttillsyn samt rättsbehandling av arbetsbrott. Miljötillståndens uppgifter: ärenden enligt vattenlagen samt enligt miljöskyddslagen. Räddningsväsendets och beredskapens uppgifter: räddningsväsendet, beredskap och inre säkerhet, beredskapsplanering, regionala försvarskurser och beredskapsövningar samt utvärdering av basservicen. Undervisnings- och kulturväsendets uppgifter: undervisningsväsendet, småbarnspedagogik, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet, fortbildning, statsunderstöd, rättsskyddsuppgifter samt utvärdering av basservicen. Basservicens, rättsskyddets och tillståndets uppgifter: social- och hälsovård, främjande av välfärd och hälsa, miljöhälsovård och veterinärvård, rättsskyddsuppgifter, beredskapsuppgifter, utvärdering av basservicen, alkoholförvaltning, konkurrens- och konsumentärenden, näringstillsyn samt övervakning av tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster.

År 2023 hade regionförvaltningsverken 1 339 anställda.

Regionförvaltningsverken - Personal 2023

 

Läs mer: